0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation

Norges lange kystlinje, med stor forskjell i klima mellom nord og syd, er et ypperlig naturlig laboratorium for å studere klimaeffekter på fisk og annet liv i havet. Slike studier kan hjelpe oss å forutsi hva klimaendringer vil bety for livet havet. I prosjektet DYNAMAR undersøker vi effektene av...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet

Planter regulerer kretsløpene av karbondioksid og vann, justerer atmosfærens sammensetning og påvirker hvordan landskapet tar opp i seg og reflekterer sollys. Vegetasjonen endres som følge av klimaendringer, og den både formes av - og former - omgivelsene. Vegetasjonen spiller derfor en viktig ro...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessing risks of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services

Barentshavet endres i raskt tempo på grunn av et varmere havklima og redusert isdekke. Spesielt har endringen vært stor det siste tiåret. Subarktiske arter som torsk og hyse utvider sine leveområder og finnes nå også i det nordlige Barentshavet, siden det varmere klimaet her gir mer gunstige forh...

Tildelt: kr 20,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mapping marine litter in the Norwegian and Russian Arctic Seas

Plast syntes opprinnelig å være en flott oppfinnelse uten bivirkninger, og den franske filosofen Roland Barthes beskrev entusistis "a plasticized world" i "Mythologies" (1957). I dag er imidlertid ikke entusiasmen for plast like stor. 8,3 milliarder tonn plast ble produsert mellom 1950 og 2015, h...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System – Knowledge Centre, operational phase

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er et observasjonssystem for langtidsovervåkning i Svalbard og havområdene rundt. SIOS er et regionalt distribuert nettverk som er optimisert for å produsere data som er nyttige for forskning innenfor globale miljø- og klimaendringer. SIOS ...

Tildelt: kr 33,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Svalbard

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ATLANTIC SALMON AT SEA - factors affecting their growth and survival

Norske elver har noen av verdens viktigste laksebestander, og laksen er viktig for fiske og turisme. Laksebestandene er redusert på grunn av menneskelig aktivitet i elver og langs kysten og endringer i havmiljøet. Gjennom omfattende forskning i mer enn 100 år vet vi mye om laksens liv i elvene,...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - Russian perspectives on stock shifts and zonal attachment

Flere fiskebestander i Barentshavet, herunder torskebestanden, har i senere år fått en størrelse utbredelse mot nord og øst. Klimaendringer antas å være en viktig årsak. Sykliske endringer i havtemperaturen i området er ikke noe nytt. Spørsmålet er om det denne gang er snakk om mer langvarige tem...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - wild cards at play (STOCKSHIFT-PLUS)

Global oppvarming og andre miljøendringer er i ferd med å endre den geografiske utbredelsen av fiskebestander i polare farvann. I Barentshavet trekker torsken nordøstover, mens vi i Norskehavet ser store endringer i størrelse, fordeling og vandringsmønstre for stimfiskbestander som makrell. Disse...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift)

En viktig utfordring innen fiskerivitenskap er å forstå hvorfor antallet fisk som overlever gjennom de første årene av livet varierer betydelig mellom år for mange fiskearter. I SpaceShift-prosjektet har vi fokusert på hvordan endringer i romlig og sesongmessig fordeling av fiskeegg og -larver på...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MarTERA ARIM Havforskningsinstituttet/Metas.

Overvåkning av havet med tradisjonelle fartøybaserte metoder er dyrt og dermed begrenset i forhold til datatilfang i tid og rom. Prosjektet har etablert et autonomt bunnbasert system som overvåker både bunn og pelagiske habitat. I området rundt bunnplattformen overvåkes Biodiversitet i bunnfaunae...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Advanced Marine Biotechnology toolbox for accessing the uncultivated marine microbial biodiversity and its novel biomolecules

Det europeiske ERA-net prosjektet MarBioTech siktet på å utvikle nye verktøy og teknologier til funksjonsbasert screening i kombinasjon med DNA-sekvensbaserte søk for raskere å levere nye, verdifulle biomolekyler fra det marine miljøet. Den innovative teknologien som skulle utvikles i prosjektet,...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorSOOP: Norwegian Ships Of Opportunity Program for marine and atmospheric research

Verdens hav utgjør omtrent ¾ av jordas overflate og produserer omtrent halvparten av oksygenet som vi puster inn. Verdens hav er også viktig for produksjon av mat for mennesker fra både villfisk og fisk fra oppdrettsnæringen, de har en sterk påvirkning på vær og klima, og påvirker vår helse, triv...

Tildelt: kr 26,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles - Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell prosesserin...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mining the microbiomes from marine wood-digesting bivalves for novel lignocellulose depolymerizing enzymes

Lignocellulose fra trær og planter er en biomasse som i dag har stort potensiale til å bli utnyttet bedre. I dette prosjektet studerer vi to svært effektive nedbrytere av lignocellulose, nemlig pælemarken og dens mindre slektning treboreskjell. Disse marine skjellene vokser raskt og må ha et perf...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Paleo-perspectives for the future circulation and carbon cycle dynamics in the Arctic Ocean

Det arktiske havet endrer seg raskt og på uventede måter. Dette kan ha alvorlig betydning for jordens klima, de marine økosystemene, samt for forvaltningen av havets ressurser. Et viktig eksempel er at tykkelsen og omfanget av den arktiske sjøisen krymper langt raskere enn tidligere antatt. Et an...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition

MILJØFORSK-prosjektet Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition (2018-2022) handlet om forvaltningen av naturvernområder i Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker. Erfaringer fra Svalbard, Finland, Frankrike, Sør-Afrika osv. supplerte den nasjonale f...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Mountain Pasture Conference 2018

Målet med The Mountain Pasture Conference 2018 prosjektet var at anordne en internasjonal konferanse på Lofoten 2018 før at presentere kritiske utfordringer med fjell beite og styrke perspektiver for integrert og bærekraftig forvaltning av fjellregioner. Totalt deltok 42 forskere og praktisk...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

NANSEN-Arven etter Nansen

The Nansen Legacy

Utbredelsen av arktisk havis minker. Dette åpner for nye isfrie havområder. I sentrum av denne endringen står det nordlige Barentshavet. Målet for Arven etter Nansen (2018-2024) er å forstå konsekvensen av isens tilbaketrekking for økosystemet i det nordlige Barentshavet og tilgrensende dype Polh...

Tildelt: kr 362,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Digital discovery of antimicrobial molecules from marine Arctic resources with reduced risk of triggering resistance

Antimikrobiell resistens forårsaker i dag rundt 700 000 dødsfall årlig, med en estimert økning på 10 millioner i løpet av de neste 30 årene. Kontinuerlig utvikling av antimikrobielle forbindelser med nye virkemåter er viktig for å redusere risikoen ved antimikrobiell resistens. For å bidra til å ...

Tildelt: kr 19,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: New tools for prospecting the marine bone-degrading microbiome for new enzymes

Nye verdikjeder basert på protein-rike restråstoff fra kjøtt- og fjærkre industrien er under utvikling. Enzymbasert protein hydrolyse er en attraktiv måte for bioraffinering for å oppnå fett- og proteinbaserte produkter. Selv om metodikken er etablert er utbytte i industriell proteinhydrolyse beg...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Microbial production of omega-3 fatty acids - a model based approach

Dei langkjeda omega-3 feittsyrene EPA og DHA er essensielle for menneske, og også for marine fiskeartar. I dag er viktigaste kjelda fiskeolje. Sidan det ikkje er råd å auke fangsten av villfisk, så er vidare vekst innan havbruk både i Noreg og globalt avgrensa av den tilgjengelege mengda av fiske...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Responsibility, practice and the public good across Digital Life

Senter for Digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt bioteknologisenter som skal fremme fremragende forskning på tvers av bioteknologi, matematikk, informatikk og fysikk. Det forventes stort innovativt og økonomisk potensial fra bioteknologisk forskning i framtida. De offentlige pengene investert ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

EMBL in Norway awareness meeting

Norway is financially supporting three different International organizations, the EMBL, EMBO and the Human Frontier Science Program (HFSP). All three organizations support Norwegian scientists to go abroad to work to top foreign research labs. However, it is also a fact that relatively few Norweg...

Tildelt: kr 67 872

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of pollutants in Svalbard marine mammals faced by the climate change - collaboration between Norway and Italy

Decline in the Arctic sea-ice leads to changes in available habitat for marine mammals. Loss of sea-ice will lead to increased energetic costs of foraging, thermoregulating etc. in ice-associated Arctic marine mammals. Ice-associated marine mammals are also subject to accumulation of high concent...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

KONTROLL AV KJØNNSMODNING HOS ROGNKJEKS

Oppdrett av rognkjeks startet opp først i 2011, og det har siden vært en stadig etablering av nye produksjonsanlegg for å dekke etterspørselen. I dag antas det at det er mellom 15 og 20 kommersielle aktører som produserer rognkjeks for salg. En forventer at produksjonen av rognkjeks vil bli nærme...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Forvaltning av norsk villaks

Nofima skal organisere et seminar hvor kunnskap og erfaringer rundt temaet villaksforvaltning og trusler de norske villakspopulasjonene står ovenfor vil bli diskutert. Seminaret vil være nasjonalt, og det vil være foredrag fra forskere fra ulike institusjoner, interesseorganisasjoner, direktorat ...

Tildelt: kr 30 845

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: OXYMOD - Optimized oxidative enzyme systems for efficient conversion of lignocellulose to valuable products

I OXYMOD prosjektet jobber forskere med ulik kompetanse sammen for å oppdage, forstå og videreutvikle enzymsystemer for effektiv konvertering av lignocellulose fra norsk biomasse til verdifulle produkter som sukker og aromatiske kjemikalier. Såkalte redoksenzymer har et stort potensiale i depolym...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

The double punch: ozone and climate stresses on vegetation

Vegetasjonen er for tiden utsatt for et dobbelt stress; luftforurensning og klimaendringer. Bakkenær ozonforurensning er et problem som reduserer avlinger og vekst av planter i naturlig vegetasjon over hele verden. I Nord-Norge er ozonverdiene i lufta lavere enn i mer tett befolkede områder, men ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Aquaculture: Controversies and uncertainty in Knowledge-based management

Aquaculture management Norway should be knowledge-based management. While knowledge ? especially science ? is considered key to generate social, economic and environmentally sustainable growth, knowledge is also questioned and can actually create, rather than resolve, conflicts. AquaKnow argues t...

Tildelt: kr 93 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda