289 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel topological spin textures for low-energy spintronics

En av de viktigste utfordringene i moderne informasjonsteknologi er å redusere energiforbruket. Ønsket om mer energieffektiv elektronikk har ført til en revolusjon innen materialvitenskap og hvordan materialer designes for å møte fremtidige krav. TOPOSPIN-prosjektet utforsker mulighetene som ligg...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Humanitarianism, Borders, and the Governance of Mobility: The EU and the Refugee Crisis

Europas yttergrenser har vært i fokus i kjølvannet av det som er blitt kjent som "flyktningekrisen". Den økte kontrollen av disse grensene over de siste to til tre tiårene er rettet mot å regulere og forhindre det som er ansett som uønsket eller irregulær migrasjon. De ulike politiske tiltakene f...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Between runes and manuscripts. Roman-alphabet inscriptions in Viking Age and Medieval Norway.

Prosjektet «Bokstavar mellom runer og manuskript» er det første som studerer bokstavinnskrifter frå norsk vikingtid og mellomalder. Vikingane tok ikkje berre med seg gull og slavar heim, dei tok òg med seg bokstavar. Dei impulsane som folk i Skandinavia fekk frå andre stader i vikingtida, ført...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissecting neuronal-glial cross-talk via an inducible neuronal silencing tool

Gliaceller og nevroner er sentrale i hjernens funksjon. Nyskapende mikroskopteknologi har revolusjonert vår viten om astrocytter, den meste utbredte typen gliacelle i hjernen. Ved hjelpe av tofotonmikroskopi og såkalt genetisk kodede indikatorer ser vi i vår studie på mekanismene som gjør det mul...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Are Computer Simulations Misleading Us About the Pathobiology of Cerebrovascular Diseases?

Det er estimert at 5% av befolkningen har ballongformede utposninger på blodårene i hjernen. Disse kalles aneurismer og er sprøere og tynnere enn friske blodårer. Hvis den sprekker, fører det til en spontan hjerneblødning. Denne typen hjerneslag er blant de dødeligste formene for slag, og skjer h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Evolution and mechanisms of thermal tolerance in fish

Evolusjon og mekanismer for temperaturtoleranse in fish Termobiologi er studiet av hvordan temperatur former organismer og økosystemer. Det har belyst mange av naturens trekk, men to av de mest sentrale spørsmålene i termobiologi er fortsatt ubesvart: 1. Hva begrenser toleranse for høye tem...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Establishment of experimental genetic cardiology in Norway

I dette prosjektet har vi om etablert eksperimentell genetisk kardiologi som forskningsområde i Norge. Hjertesvikt er en ledende årsak til sykdom og lidelse i verden, noe som indikerer at viktige sykdomsmekanismer ikke påvirkes tilstrekkelig av dagens behandling, og at de årsaksgivende molekylære...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dynamics of Conflict-Related Sexual Violence

Dette prosjektet fokuserer på årsaker til seksuell vold i væpnede konflikter og repressive kontekser, og hva som kan gjøres for å redusere eller eliminere slik vold. Vi fokuserer primært på to hovedutfordringer innen forskningen: Først den grunnleggende metodiske utfordringen i systematiske datai...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Role of Men and Women in Intergenerational Mobility: A Cross-National Comparative Analysis, 1838-2015

Å forstå prosessene bak overføring av økonomisk status (som inntekt eller yrke) mellom generasjoner er viktig for å forstå forskjeller i ulikhet mellom ulike samfunn og over tid. Økningen i ulikhet i vestlige land de siste 40 årene har ført til et økt fokus på at ikke alle har like muligheter til...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combining FTIR-based Screening with Ligand Fishing Technologies for Facilitated Discovery of Antidiabetic Peptides in Protein Hydrolysates

Proteinhydrolysater fra sidestrømmer i matindustrien er verdifulle kilder til peptider for både ernæringsmessige og farmasøytiske formål. Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle metoder som muliggjør deteksjon og isolering av peptider med gunstige helseeffekter fra proteinrike sidestrømmer i...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Re-oxygenation resilience - the overlooked element of anoxic survival

Det er velkjent at karussen (Carassius carassius) har en unik evne til å overleve uten oksygen. Denne egenskapen utnyttes av fisken om vinteren, når de små innsjøene, som er deres habitat, får et tykt lag med is som begrenser tilførselen av oksygen fra luften til vannet, og dannelsen av oksygen f...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Too precise or too imprecise: which parameter is gone awry in autism and psychosis

Vi lever i en verden der noen ting er i stadig endring mens andre ting forblir det samme. For å finne seg til rette og handle optimalt i miljøet vårt, må vi derfor både gjenkjenne endringer når de skjer og lære om regelmessighetene, altså ting som er stabile. De fleste av oss er ganske vellykkede...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

PHOSPHORYLATION DYNAMICS OF TOLL-LIKE RECEPTOR SIGNALING

Innat immunsystem er den første viktige barrikaden av mikrobielle trusler som infeksjon av patogener som virus og bakterier. I tillegg er de også sans for faresignaler som stammer fra døde celler som må ryddes uten å utløse uønsket betennelse. Vårt immunsystem utfører denne overvåking av flere ce...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Developmentality and the anthropology of partnership

Basert på flere casestudier i Etiopia, så utforsker DevAnt-prosjektet hvordan vestlige utviklingsdiskurser og bistandsrelasjoner endres og utfordres i spesifikke kontekster og som et resultat av at nye aktører, praksiser og ideer i økende grad påvirker det internasjonale bistands- og utviklingsfe...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

REsponsive, INtegrated , VENTilated - REINVENT - windows.

Forskningsprosjektet har to mål: øke kunnskap om muligheter og utfordringer av dynamiske fasader i bygninger, og utvikle et avansert dynamisk vindu/fasade som reduserer energibruket for klimatisering av bygninger og som gir et godt innemiljø. Dette vinduet/fasaden baseres på et dobbelt vindu elle...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Predicting optimal antibiotic treatment regimens

Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, og enkelte infeksjoner lar seg ikke lenger behandles. Denne utviklingen truer økningen i levealder som vi har sett de siste tiårene. En del av problemet er at vi sliter med å finne nye antibiotika, og fordi utviklingen av nye antibiotika er svært ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FRActal properties of Sea Ice Leads and their impact on the Arctic physical and biological environments

Arktis har vist seg å være veldig sensitiv til økt global temperatur, og varmes opp vesentlig raskere enn resten av verden. Dette har ført til både tynning og reduksjon i sjøis, som igjen har ført til at sprekker i havisen dannes oftere enn før. Når isdekket sprekker dannes kanaler med åpent vann...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mid-Infrared CRyptophane-enhanced On-chip Sensor

Siden den plutselige økningen av atmosfærisk metan i 2014 og 2015 har metanutslipp blitt ett alarmende tema for både det vitenskapelige og bredere publikum. MICRO-Sense prosjektet vil adressere dette temaet ved å utvikle en ny integrert metansensor som skal optimaliseres for dronebasert identifik...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mechanochemical interplay in intraluminal vesicle formation

I dette prosjektet har vi utviklet en ny forståelse av de mekaniske og biofysiske prosessene som bestemmer dannelsen av membranblåser (vesikler) i cellens indre. Irregulariteter i denne prosessen kan linkes til flere sykdommer deriblant kreft, og denne fascinerende membrandynamikken regulerer ce...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Molecular basis for genomic stability through shugoshins

Cellenes evne til å dele seg er selve essensen av livet og vår eksistens. Cellene i kroppen vår deler seg hver dag flere milliarder ganger. For alle celledelinger som konstant skjer i kroppen er det essensielt å bevare det genetiske materialet i de nye cellene. Alle kromosomer må dupliseres nøya...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ASHLANTIC: Volcano-climate interactions during the Palaeocene-Eocene Thermal Maximum (PETM)

Klima spiller en viktig rolle i å opprettholde livet på jorda. Det har vært en kontinuerlig arts evolusjon de siste 4 milliarder årene, noe som betyr at jorda i denne perioden må ha hatt et levelig klima. Det betyr at klimaet må holdt seg relativt stabilt også over lange tidsskalaer. Allikevel ha...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

2D materials beyond graphene

Todimensjonale (2D) materialer representerer en ny klasse funksjonelle materials som kan utnyttes for miniatyrisering av elektroniske og elektrokjemiske teknologier. Enheter basert på 2D materialer kan utnytte materialets smale dimensjoner på kun noen få atomlag for å forbedre ytelsen i form av e...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lactate-sensing fibroblasts in stroke

Hvert år rammes millioner av mennesker av hjerneslag, og hjerneslag er dermed den viktigste årsaken til funksjonshemming blant voksne. En av de beste forebyggende strategier mot slag er trening, men om man bør trene med høy eller mer moderat intensitet for å oppnå beskyttelse mot slag, er ikke un...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding behaviour of District heating systems Integrating Distributed sources

Fremtidens fjernvarme- og kjølesystemer vil baseres på fornybar energi fra sol, spillvarme og geotermisk energi. Dette vil innebære at mange enkeltvise systemer kan bli tilgjengelige for å levere varme til det sentrale systemet. Et slikt system kalles distribuert siden det ikke er én felles sentr...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fluid Service Abstraction for Large-Scale Cloud IoT Systems

Den neste innovasjonsfronten for Tingenes Internett (IoT) er etableringen av stor-skala smarte applikasjoner som smarte byer, strømnett og helsetjenester. Slike applikasjoner vil raskt øke i antall og ha behov for stor prosessingskraft og evne til å dele IoT data. Dette går langt utover hva som e...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissecting causal mechanisms of non-coding variants in metabolic disease

Overvekt og fedme aukar risikoen for tidleg daud for både menn og kvinner, og utbreiinga av fedme hos barn i Noreg og internasjonalt utgjer ei stor helseutfordring for komande generasjonar. Uheldige helseeffektar av overvekt og fedme avheng i stor grad av kvar på kroppen vi lagrar feitt. Mykje fe...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanisms underlying DNA glycosylase dependent regulation of gene expression

Mange dødelige og mutagene DNA skader dannes hver dag i hver celle i kroppen vår. DNA-skade blir generert ved å utsettes for skadelige midler som er tilstede i vårt miljø, mat, vann og inne i cellene som naturlige metabolitter. Akkumulering av DNA-skade antas å bidra til nevrologiske lidelser, kr...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PATHWAY - Pathways, processes, and impacts of poleward ocean heat transport

Formålet med prosjektet PATHWAY er å forstå dannelsen og forplantningen av varme og kalde tilstander med Golfstrømmens forlengelse mot Arktis, hvordan tilstandene vekselvirker med atmosfæren, og dermed påvirker klima over land og dets forutsigbarhet, f.eks. fra et år til det neste. Resultater ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ESCRTing the genome through cell division

Hver dag samarbeider, deler og beveger tusenvis av milliarder celler seg for at kroppen vår skal kunne vokse, fornyes, repareres og for å sikre normal organfunksjon. Alle disse prosessene medfører utfordringer for integriteten til vår genetiske informasjon i kromosomer, som samlet blir kalt 'geno...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies?

Hovedmålet med PROLEG-prosjektet er å bedre forstå hvordan demokratiske institusjoner og beslutningstakere skal innrette beslutningsprosedyrer for å gjøre dem mer legitime i offentlighetens øyne. Vi studerer om, og hvordan, variasjoner i politiske beslutningsprosesser kan gjøre utfallene mer akse...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland