0 antall prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Aldring og helse på sokkelen

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Trykningsstøtte til utgivelse av studentavhandling

...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Partnersøk for pilottest og dokumentasjon av teknologi for avløpsrensing

Prosjektet skal gjennomføre et partnersøk i nærmere definerte områder i Europa, med sikte på å finne samarbeidspartnere og gjennomføre en eller flere vitenskapelige utprøvinger og sammenlingninger mellom ny og konvensjonell teknologi til avløpsrensing. Det er startet et innledende partnersøk med...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

SPRIK - Språk i kontrast

Prosjektet har som overordnet strategisk mål å styrke norsk innenfor semantikk/pragmatikk, kontrastiv lingvistikk og stilistikk samt lingvistisk orientert translatologi, og å gi vesentlig bidrag til den internasjonale forskningen på disse områdene. Dette skal skje innenfor rammene av et flerfagl...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Symposium on "Gadoid Mariculture: Development and Future Challenges" Bergen Norway June 13-16 2004

1. To organize an international symposium on Gadoid Mariculture: Development and Future Challenges in Bergen, Norway on June 20 - 23, 2004. 2. To publish peer-reviewed articles in a symposium book, ICES Journal of Marine Science

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pigment and beta-hemolysin activity of the genus Propionibacterium

Propionibacteria are used for production of Swiss-type cheeses and are in addition used for production of nutraceuticals and as probiotics. Propionibacterium thoenii and Propionibacterium jensenii contain an unknown red pigment and in addition beta-hemoly tic activity (Food safety and Health). Th...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Innovation, Path-dependency and Policy

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategies and regulations pertaining to access to genetic resources

The aim of the project is to develop a basis for a national and international regulation of access aquatic genetic resources for breeding and equitable sharing of the benefits rising from such use. By combining law, biology, and political science, the pr oject will aquire systematic knowledge on...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Statistisk sentralbyrås Samordnede levekårskundersøkelse 2003.

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Organofosfater i hydraulikkoljer

Ved etterprøving av eksponeringsforhold knyttet til arbeid med hydrulikkoljer inneholdende organofosfater er det påvist en betydelig mangel når det gjelder kunnskap om sammensetningen av benyttede oljer og reelle eksponeringsveier og nivåer. Det foreligge r heller ingen gode beskrivelser av prose...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Sesongvarierende verdiskapning i kommersielle fiskerier - norsk-arktisk torsk.

Tradisjonelt har det vært stor sesongvariasjon i verdiskapingen i fiskeriene. Sesongsvingningene i det norske torskefisket skyldes hovedsakelig variasjoner over året i fiskens tilgjengelighet for ulike redskap og i forskjellige områder, samt varierende rå stoffkvalitet, markedspris og råfiskpris....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

KUNDOC - Kunnskapsbasert dokumentanalyse

Prosjektet har til hensikt å utvikle en metode for automatisk gjenkjenning av diskursstrukturer i norskspråklig tekst. Det skal undersøkes hvordan maskinell indentifikasjon av koreferanse kan bidra til en dypere semantisk og pragmatisk analyse. Ut fra eta bleringen av pronominale, leksikalske og ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU-forprosjekt STREP: MOSESS Mobile Services for Safety and Security on Ships

Prioritering av sikringsdelen innen sikkerhetsbegrepet (security) har økt etter 11 september 2001. Nye IMO regler som tillegget om sikring til SOLAS 74 – kapittel XI - samt i ”International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS), krever at rederien e må ha ”Company Security Officer”, mens ...

Tildelt: kr 47 547

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

HØYKOM - Evaluering

...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

European Internet Accessibility Observatory (EIAO)

...

Tildelt: kr 66 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forelesningsturné til videregående skoler i indre Finnmark ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk teater, film og utstilling - presentasjon av forskning for ungdom ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Under en annen himmel" Formidling av bredden i sørsamisk forskning/studietilbud ifbm Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Jakten på det samiske språk. Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Presentasjon av samisk forskning. Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Presentasjon for ungdom av forskning i duodji, joik, fortelling og kroppsøving ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arrangement "Grenseforholdet mellom Finland og Norge 1751-1858 - Lappekodisillen - ifbm Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MAT-Næringsmidler

Sporbarhet og produksjonsoptimalisering i Norsk Kjøttsamvirke

Det er generelt en økende skepsis til industrielt landbruk som følge av de store matvareskandalene som kugalskap, skrapesyke, munn og klovsyke og dioksin i kyllingfòr (Belgia). For at vi skal være konkurransedyktig i årene som kommer både nasjonalt og int ernasjonalt er det helt nødvendig å ha sp...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI -Constitution building in the European Union and the role of the European Parliament

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

NATO-NATO-stipend

NATO Stipend Treindl Electrochemical studies of sulphur oxide reactions

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

KULTUREN-Program for kulturforskning

Hans Nielsen Hauge og 1700-tallets folkelige litterære kultur.

De siste årenes forskning har etablert bildet av en sammensatt og mangfoldig tekst- og lesekultur i den dansk-norske allmuen på 1700-tallet. Denne kulturen utgjør for prosjektleder en nøkkel til forståelsen av Hans Nielsen Hauges omfattende forfatterskap og publiseringsvirksomhet. Et nærmere stu...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Sami People and the Process Towards Self-Determination: Legal, Political, Cultural and Psychological Perspectives. (stud.stip)

Will Kymlicka viser at gruppespesifikke rettigheter er i overensstemmelse med liberalsitiske prinsipper om individets frihet og sosial rettferdighet. Samene har med andre ord liberal teori i ryggen når de hevder sin rett til selvbestemmelse basert på dere s status som urfolk og nasjonal minoritet...

Tildelt: kr 88 999

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Functional Biomacromolecules for Application in Controlled Drug Delivery

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Innvandringens velferdspolititiske konsekvenser - kunnskapsstatus for nordisk velferdsforskning

Feltene for velferdsforskning og migrasjonsforskning inneholder en rekke overlappende temaer og problemstillinger. Allikevel har de nære forbindelsene mellom de to forskningsfeltene i liten grad blitt gjort eksplisitt. Dette prosjektet sikter mot å skape bedre oversikt over eksisterende kunnskap ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Førsteamanuensis Borgunn Ytterhus)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage