0 antall prosjekter

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania

Vår visjon er å bidra til inkluderende utdanning og deltakelse for barn med hørselsnedsettelser, i Tanzania og Etiopia. Dette bygger opp under FNs bærekraftsmål nr. 3, 4, 10, 17 og 1, og WHO sier klart at for å redusere fattigdom så må vi inkludere personer med funksjonsnedsettelser. Vi ønsker å ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education for Sustainable Job Creation

Forskning finner at jobber for fattige mennesker kan bidra til fattigdomsreduksjon, og jobbskaping er derfor nøkkelen til å nå flere av bærekraftsmålene. Mange jobber i utviklingsland tilbyr imidlertid ikke anstendige lønns- og arbeidsforhold som gir grunnlag for en produktivitetsvekst over tid, ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. FNs bærekraftmål har revitalisert oppmerksomheten i kommunene om bærekraftig utvikling som helhetlig samfunnsmål. Samt...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

Spello - læringsplattform basert på Extended Reality

Spello har utviklet en læringsplattform for bruk av Extended Reality (XR) i skolen. Plattformen gjør det enkelt å ta i bruk Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) i klasserommet. Vi vil gjøre læring levende og interaktiv ved å utnytte potensialet i omsluttende teknologier. Spello holder t...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BRIDGES - Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisni...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

FORNY20-FORNY2020

STUD: Edusight - Personal Development in Education

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at bare 65.7% av studenter fullfører påbegynt høyere utdanning. Dette ser ut til å skyldes at flere elever som går ut av videregående mangler et grunnlag for å velge det studiet de vil trives best med. Edusight utvikler en løsning som vil fremme refleksjon o...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Power of Ideas: Muslim Humanitarians and the SDGs (HUMA)

FNs Agenda 2030 - med 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG) - etterspør nye, globale partnerskap og anerkjenner viktigheten av å inkludere private og offentlige, sekulære og religiøse aktører i disse. Aktører som tidligere har vært skeptiske til universalistiske globale agendaer (som menneskere...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Conference on education, gender and entrepreneurship

The conference will take place in 2021 (the exact timing depending on the covid situation) with a target audience of 100, including researchers, policy makers and practitioners. There will be seven keynote lectures, each of 30 minutes, and a one-hour policy debate, involving both researchers, pol...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og k...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Climate smart innovations in agriculture in Uganda: Improved food security, livelihoods and soil carbon

Det er store utfordringer med matsikkerhet i Afrika sør for Sahara (SSA), noe som bl.a. tilskrives forringet jordkvalitet og klimaendringer assosiert med uregelmessig nedbør. I dette prosjektet tester vi innovative og bærekraftige klimasmarte metoder for å forbedre matsikkerheten, motvirke jordfo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

KnowMe AI - Sensor and machine learning based interpretation of non-verbal communication.

Det er mennesker som ikke kan kommunisere verbalt på grunn av forskjellig grader av kognitive utfordringer. Selv om det verbale språket mangler kommuniserer de til forskjellig grad gjennom lyder, ansiktsuttrykk og gester. Målet med dette prosjektet er å bruke passive sensorer for å observere pers...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Source Criticism and Mediated Disinformation

Prosjektet Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM) vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn. Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp so...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Work skills for life: a work readiness programme to prepare the transition from secondary school

Arbeidsledighet blant unge er en stor bekymring i mange høy-, middels- og lavinntektsland. I følge Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) vil 12,6 millioner unge mennesker i løpet av de fire neste årene bli en del av arbeidsstyrken i landene sør for Sahara, der mange av dem ikke kan forve...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PeTWIN : Whole-field digital twins for production optimization and management

Digitale tvillinger er nødvendig for å digitalisere olje- og gassproduksjon. Dessverre er de dårlig forstått og oppskrytt. Dermed var digitale tvillinger, sammen med Deep Learning, i 2018 helt på toppen av Gartner Groups velkjente hypekurve. Enkelt forklart, er en digital tvilling en simulator so...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

NCDE-conference 2020

The purpose of the Nordic Conference for Development Economics (NCDE) is to bring together young scholars with more senior ones within the broad field of development economics. All topics of development are covered, including the core SDG goals related to poverty, inequality, health, education, c...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education outcome variability in children with disabilities: Structure, Institution or Agency?

EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger på barneskolenivå i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra med økt kunnskap for å kunne gi et mer rettferdig utdanningstilbud. Prosjektet har fire integrerte komponenter: 1. Empirisk og teoretisk; 2. Me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temporary protection as a durable solution? The "return turn" in asylum policies in Europe

I Europa i dag leder begrepet "midlertidig beskyttelse" tankene om den kollektive, tidsbegrensede beskyttelsen som gis til flyktninger fra Ukraina. Midlertidig beskyttelse beskriver imidlertid også de stadig mer tidsbegrensede og usikre asylvilkårene for alle flyktninger, spesielt etter høye anko...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen

FILIORUM er tekniske arrangører av denne konferansen, og har blant annet ansvar for planlegging, konferanselokaler, markedsføring av konferansen, call for abstracts, påmeldingssystemer, og gjennomføring av konferansedager. BARNkunne samarbeider om faglig innhold, som program og vurdering av abstr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan planlegge dybdelæring? Dette forskningsprosjektet skal utvikle og teste ut en modell som støtter implementeringen av Fagfornyelsen.

Hvordan planlegge dybdelæring? Høsten 2020 ble det innført en revidert læreplan for grunnskoler og videregående skoler i Norge – Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2020 (LK20). Dybdelæring defineres i LK20 som forståelsesbasert og transformativ læring. Elevene skal utvikle kompetanse som endre...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

“Completion of upper secondary education. Achievement gaps, growth mindset and learning environment.”

Tankesett (mindset) refererer til om elever tror intelligens er en medfødt egenskap eller noe som utvikles gjennom utdanningsløpet. Elever som tror på "naturlig talent" har et låst tankesett, mens elever som mener intelligens kan utvikles, har et lærende tankesett. I prosjektet undersøkes sammen...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Pedagogisk tilrettelegging for interkulturell lek

Lek er en av grunnsteinene i den nordiske barnehagemodellen og når en spør barn om hva som er viktig for dem blir lek og vennskap trukket frem. Dette er blant annet fordi tilhørighet og deltagelse i lek påvirker enkeltbarns opplevelse av egenverdi og mestring i hverdagen. Barnegruppene i norske b...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspektiv.

Dette forskningsprosjekt skal blant annet være med på å avdekke og forklare følgende spørsmål: Hvordan kan utforskende arbeidsmåter brukes for undervisning i energiteknologi med et bærekraftig perspektiv, og hvilke utfordringer opplever elever når de arbeider med teknologi for fornybar energi? Mi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Svippin av Svippin AS - Digital incentiveringsapplikasjon som øker oppmøte på ulike lokasjoner og gamifiserer handelshverdagen.

Spot er en applikasjon som motiverer mennesker til å møte opp på «rett sted til rett tid» for å generere poeng som senere kan veksles inn mot reelle goder. Applikasjonen har flere virkeområder og kan blant annet være et virkemiddel mot trusselen fra netthandelen som flere bedrifter opplever, samt...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Understanding how to support the early learning opportunities of children from under-resourced communities

Gjennom finansiering i UTNAM har forskere ved Institutt for pedagogikk fått mulighet til å invitere Prof. C Cybele Raver and Dr. Tyler Watts fra New York University til Universitetet i Oslo. I arbeidet med ‘Chicago School Readiness’ prosjektet (CSRP), som ble gjennomført barnehager i høy-risiko ...

Tildelt: kr 96 164

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Literate - Dysleksitest for barn

Nasjonale prøver viser at over 20 % av norske førsteklassinger strever med å knekke lesekoden. Flere av disse elevene har dysleksi, og vil ha store vansker med å utvikle funksjonell lese- og skriveferdighet lenge etter begynneropplæringa. Det er velkjent at skolen ikke greier å fange opp disse el...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Seminar on academic writing in Sami

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities.

'Leaving no one behind' er blitt et slagord for en global mobilisering for å sikre at alle barn får skolegang innen 2030. Før COVID 19 pandemien hadde nesten alle barn i Nepal muligheten til å gå på skole og det fant sted en enormt positiv utvikling i landet i løpet av en generasjon. Tanken bak d...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo