0 antall prosjekter

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Milk protein response to abomasal or intravascular amino acid or glucose infusion in dairy cows with high or low genetic merit.

One of the main purpose in improving our knowledge of nutrient requrements and supplementation to ruminants is to optimise resource utilization and minimize production costs. During the last years, our knowledge of dietary protein evaluation for diary cows has increased, and in Norway a new semi...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Bowhead whales - at the edge of extinction in the Northeast Atlantic

Bowhead whales are endemic to arctic and sub-arctic regions of the Atlantic, Bering, Beaufort, Chukchi and Okhotsk Seas. They live in close association with the sea ice edge. Since the last glaciation period the distribution of bowhead whales have fluctua ted widely in concordance with climatic f...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Osteochondrose hos hest.

Osteochondrose (OC), har stor betydning i norsk husdyrhold. OC defineres som en fokal svikt i den enchondrale forbeiningsprosessen som gir sykdom på flere dyrearter og på menneske. Den eller de utløsende faktorene som fører til nekrose av vekstbrusk med påfølgende mangelfull forbeining og dann...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Technology development for integrated SOFC, biomass gassification and high temperature gas cleaning

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Diversity of apex predators and ecosystem stability:spatial dynamics of predators and forage fish in the marine pelagic ecosystem

Intensive harvesting combined with changes in ocean climate have generated large fluctuations in northern marine shelf ecosystems. The link between zooplankton and apex predators in these systems is occupied by a few key species of small pelagic schooling fish. These stocks which sustain a large...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

Plankton climatology in North Norwegian waters - concepts, mechanisms and monitoring

In the Norwegian Sea field data during the winter demonstrates that the winter habitats of CV C. finmarchicus are basically associated with the distribution of cold deep water. The platform for this project have emerged from the MARE project “Plankton Adv ection in the Barents Sea” funded for 200...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Totalfloraens betydning for clostridium perfringens- og campylobacter jejuni-kolonisering av tarmen hos slaktekylling.

Tarmfloraen hos slaktefjørfe har stor betydning for matbåren smitte av mennesker, samt helse og produksjon hos fjørfeet. Tarmfloraen er et produkt av blant annet fôring, ytre miljø, smitte, bruk av antibakterielle midler, miljø i tarmen og et samspill mel lom disse faktorene. I tillegg til samspi...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. Conflicts and sustainability around second home development - The interplay between development factors, landscape changes and ecologi

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Innlandet

MARKSAM-Marked og samfunn

Hvordan kan norske fiske-eksportører best utnytte Eksportutvalgets generiske markedsføring av norsk sjømat i utlandet?

I markedsføringen av norsk fisk i utlandet spiller Eksportutvalget for fisk (EFF) en meget sentral rolle. EFFs hovedoppgave er å øke etterspørselen etter norsk sjømat i sentrale eksportmarkeder gjennom generiske reklamekampanjer for norsk sjømat. For å ta ut effektene av denne reklamen, er det a...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Environmental and genetic regulation of muscle growth in scallop

Cultivation of scallop has received much attention due to the increasing demand for high quality products at the European rnarket. The highly favourable growth condition for scallop along the Norwegian coastline gives a unique opportunity to become the le ading nation within scallop production. I...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Kvalitet og foredling av torsk

Prosjektet er inndelt i to delprosjekter som vil løpe parallelt over tre år: - Formålet med delprosjekt 1 er først å etablere en oversikt over den reelt forekommende variasjon i kvalitetsbestemmende variable for torsk, basert på historiske data, hoved sakelig fra villtorsk, men også fra tilgj...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Vannkvalitet, vannbehandling og intensiv smoltproduksjon. Effekter av ulike råvann/driftsvann kvaliteter og superoksygenering på smoltkval.

Driftsformene i dagens settefiskproduksjon blir stadig mer intensive. Nok vann av god kvalitet er en begrensende faktor for produksjon. Smoltproduksjonen i Norge har nådd en kritisk grense, der tilnærmet alle anlegg benytter tilsetting av rent oksygen (su peroksygenering, størrelsesorden 200 - 30...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Agriculture's role as upholder of cultural heritage

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Atlantic salmon genes influencing resistance to salmon lice (Lepeophtheirus salmonis)

This project aims to investigate the potential for identifying molecular markers linked with differences in susceptibility to infection with salmon lice. These may be used to assist a selective breeding programme to reduce susceptibility of farmed Atlanti c salmon to infection with salmon lice. T...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Grønn omsorg - fleksibel spesialisering, eller tradisjonelt mangesysleri?

Grønn omsorg er fellesbetegnelse på en rekke tiltak og arrangementer i regi av bønder som søker å utvide muligheter for verdiskapning på gården. Grønn omsorg er tuftet på samarbeid med og finansiering gjennom det offentlige. Argumentene for Grønn omsorg e r mangfoldige og sammensatte. Fra en gård...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The sensory biology of host detection in the parasitic salmon louse: electrophysiological and behavioura linvestigations

We propose to extend our previous work on the chemical and visual cues underlying host location by the salmon louse by 1. determining the threshold responses required for chemical signals to induce oriented movement towards a point (e.g. a fish) 2.determine the threshold levels necessary to elici...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Application of multi criteria analysis in coastal zones in Norway: A tool for development of compromise solutions for different uses.

In Norway, with about 80% of the people living within 10 km from the shore, there is a strong concentration of economic activities in the coastal zone. The aquaculture sector alone is currently expanding with some 10 to 15% per year. As the coastal zone i s also an important area for cultural and...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Viken

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. Management of Complexity, Scientific Uncertainty and Public Participation in Environmental Governance in Nordland and Catalunya

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Genetiske forskjeller på kyst- og fjordbestander av torsk i relasjon til oppdrett

I Stortinget ble det høsten 2001 vedtatt å øke innsatsen på torsk som oppdrettsorganisme i Norge. Ett av områdene som må klarlegges i tidlig fase er den genetiske variasjonen mellom ulike naturlige bestander av torsk. Dette er viktig av flere grunner: 1. Fisken bør være best mulig genetisk t...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Speciation, transport and bioavailability of Cd and Zn in contaminated terrestrial ecosystems. BIOMOD

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Viken

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Study of the physical properties and the chemical characterisation of particulate matter at Birkenes

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Time series of rocket in situ observations of phenomena in the Earth´s middle atmosphere.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ROMFORSK-Program for romforskning

Rosetta Orbit Modelling

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian participation in the Solar-B satellite

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Development of a co-ordinated research programme into food allergen identification, quantification, modification and in vivo responses

There are increasing concerns in the area of food allergy. More specific knowledge is needed with regard to foods and components of food that induce allergic reactions and the mechanisms that explain how these reactions are generated and sustained. This p rogramme will therefore establish an anim...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Strategic Program in Resource Management

1. Bevare og videreutvikle Senteret som en av verdens ledende på sitt fagfelt 2. Utdanne kandidater på hovedfags(masters)nivå og doktorgradsnivå med fiskeriøkonomi som spesiale. 3. Analysere utvikling av produktvitet i Norges fiskerier og hvordan den er b litt påvirket av alternative reguelerings...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Increased N removal in constructed wetland filters - use of stable nitrogen isotopes to determine factors controlling denitrification /DNRA

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Roles of vitamins in bone development and mineral metabolism

Bone disorders are recurrently observed with high frequencies in intensive farming of salmonids, as also observed in other husbandry. Nutrition, water temperature and fast growth have been identified or suspected as risk factors. For the production of salmonids both the feed composition and fe...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Bioavailability and effects of organochlorine contaminants in relation to seasonal lipid cycles in arctic fox

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ALDER-Aldersforskning

Genetic and metabolic studies of dementias

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage