0 antall prosjekter

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Gender Pay Gap and Collective Wage Formation

All over the world, women are paid, on average, 23% less than their male counterparts (United Nations, 2020). In countries explicitly committed to eliminating GPG, such as those in Europe, women still earn approximately 14% less than men do (Eurostat, 2020). Even in Scandinavia, a region consider...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Enforcing the Rule of Law: What can the European Union do to prevent rule of law deterioration from within?

ENROL undersøker hva EU (og unionens medlemsland) har av juridiske og politiske virkemidler for å – på en effektiv og demokratisk måte – begrense, reversere og forhindre rettsstatlig sammenbrudd og svekkede demokratiske standarder i egne medlemsland. Respekten for rettsstatlige prinsipper og dem...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

European integration and national law: Compliance in complex institutional orders (COMPLEX)

Nav-skandalen danner bakteppet for dette prosjektet om effektene av internasjonale avtaler på norsk rett. Her er EØS-avtalen med sitt krav om lik virkning av rettsakter viktig. Nasjonale forvaltningsorganer – direktorater og tilsyn – iverksetter EUs rettsakter. Siden de er knyttet til transnasjon...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The dynamics of the European political order

ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo er en høyt profilert forskergruppe som høster internasjonal anerkjennelse. ARENA har et konstant behov for å videreutvikle sin faglige profil i lys av EUs politiske og institusjonelle utvikling. Samtidig opplever forskergruppen at endrete ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shipping Off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalized Workplaces

Hvordan har integreringsprosesser basert på fri mobilitet i det europeiske interne markedet påvirket nasjonale institusjoner for industrielle relasjoner og arbeidsmarkedsregulering? Med gradvis utvidelse av det europeiske interne markedet og økende ulikhet i arbeidskraftkostnader og generell mark...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Gjeninnsending av søknad til ERC StG - Andreas Eriksen

Planlagt ERC-søknad: Expertise and political values in inter-institutional reasoning - EXPOINT Modern societies are increasingly governed by unelected expert bodies, such as independent regulatory agencies. On paper, they are mere technical bodies. In reality, they have to make political value j...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Resubmission of ERC AdG proposal

Reworking of Advanced Grant proposal (which went through to Step 2 in the previous AdG call) to address remarks of reviewers. Involve colleagues at ARENA and beyond in process towards submission of new proposal on 30 August 2018.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy (Reflex)

I moderne politiske systemer delegeres makt og myndighet til uavhengige, ekspertbaserte organer, som har et betydelig rom for skjønn. Ekspertorganer som byråer og sentralbanker er ofte nødvendige for å kunne håndtere økende usikkerhet og stadig mer komplekse spørsmål. Slike organer forholder seg ...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels brin...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Gjeninnsendelse av ERC AdG-søknad

Forbedre søknad til ERC. Erik O. Eriksens søknad om Advanced Grant.

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Resubmission of ERC AdG proposal

Reworking of Advanced Grant proposal (which went through to Step 2 in the previous AdG call) to address remarks of reviewers. Involve colleagues at ARENA and beyond, stage seminar, undertake scop9ing exercise and finally submit improved proposal on 1 September 2016.

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

From zero to hero? Explaining the European Parliaments influence on EU external trade policy

Prosjektet 'From zero to hero? Explaining the European Parliament's influence on EU external trade policy', har hatt som mål å forstå Europaparlamentets innvirkning på Den europeiske unions (EU) handelspolitikk. EU er verdens største og mektigste handelsblokk. Derfor er EUs handelspolitikk også U...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

EUROPA-Europa i endring

Integration and division: Towards a segmented Europe?

EuroDiv har hatt som mål å undersøke hvordan den europeiske krisen endrer og påvirker EU og Europa og hvilke implikasjoner dette har for Norge som er nært assosiert ikke-medlem av EU. Prosjektet har sett på hvordan eventuelt økt differensiering i Europa vil kunne etablere segmenteringsmønstre med...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Consociational Democracy and Nordic Differentiated Integration in the European Union Mobile researcher: Benjamin Leruth, UK

This project aims at providing a better understanding of the relationship between the concepts of differentiated integration and consensual democracy, by analysing the evolution of relations between the European Union and Nordic States, especially in the case of Norway. What kind of European int...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The European Court of Justice and judicial lawmaking: Constitutionalizing Europe's legal order after the 'constitutional compromise'

The model of context analysis proposed in this research project offers a systematic analytical framework for approaching and assessing the role of law in Europe. It differs significantly from 'classical' rationalist, actor-centered, or interest-based expl anatory patterns in the way it takes an i...

Tildelt: kr 81 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Why not epistocracy? Political legitimacy and the 'fact of expertise' - EPISTO

EPISTO har bestått av seniorforsker/prosjektleder Cathrine Holst, postdoktor John Moodie og PhD-kandidat Silje Tørnblad, i tillegg til vitenskapelige assistenter. Et sentralt spørsmål for prosjektet har vært hvordan forene demokratiske prosedyrer med krav til en kunnskapsbasert politikk som hvile...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

The Norwegian Constitution in a Changing European Context

NORCONE-prosjektet har resultert i to hovedbøker og flere større arrangementer, i tillegg til at forskerne har skrevet flere artikler/bokkapitler og diskutert forskningen på faglige konferanser. Boken 'Det norske paradoks: om Norges forhold til Den europeiske union' (Universitetsforlaget, 2014...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Gornitzka, Åse Aurora 2009-2010 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 37 807

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Et skråblikk på norsk kulturforskning

Prosjektet skal bidra til belysning av to forhold: 1) Forholdet mellom den forskningen KULFO ønsket å stimulere til og den forskningen programmet faktisk har stimulert til. 2) Forholdet mellom mulighetsrommet for kulturforskning og KULFO-forskningen. Re levante underspørsmål vil bli belyst unde...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

EUROPA-Europa i endring

The Transformation and Sustainability of European Political Order - EuroTrans

The stability and viability of a political order depends on its ability to solve problems, to settle conflicts and disputes, and to obtain compliance and support from those subordinate to it. These are very different requirements - albeit ultimately co-de pendent. Capacity bereft of legitimacy is...

Tildelt: kr 26,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Towards a new European Politico-Administrative Order?

Is a new European system of governance in the making; with new institutional configurations, new patterns of co-operation and conflict, and, thus, new power relationships? Within this area, we first have to come to grips with how we will be able to see pr ofound change in the European politico- a...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Democracy in a supranational context

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

ARENA - Strategisk universitetsprogram

ARENA - Centre for European Studies is a research centre studying the dynamics of the evolving European systems of governance. ARENA aims at being among the forefront milieus internationally in research on political integration in Europe as well as a nati onal node for European studies in Norway....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo