0 antall prosjekter

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

En "symbiose" mellom maritim industri og marin bioteknologi. Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer

Ideen til dette prosjektet er å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid vil en ha som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et li v i havet og se nye muligheter for å over...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Møre og Romsdal

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Oppgjør for klagesak SES Europe A/S

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt (CA) EU Pilot project for FP6 proposal Alternative Zero Emission Propulsion (ALPROZE)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Multi-usage system for towed vehicles, 2 dr.gr.stip.

I prosjektet utvikler vi et integrert system der undervannsenhetene er to tauete farkoster som begge har som hovedinstrumentering flerfrekvente akustiske måleenheter og optiske måleenheter med signalgrensesnitt for dataoverføring der vi anvender nyeste te knologi for hybride fiberoptisk-elektrisk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Wu Yingszi, kinesisk statsstip 2003/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konkurransedyktig maritim småskala distribusjon av naturgass - INNOGAS

Det er et politisk mål om økt anvendelse av naturgass i Norge. Sitater fra Stortingets Innstilling nr 59 angående naturgass: - ”satsing på naturgass hører med som en del av omleggingen i likhet med nye fornybare energikilder i flere tilfeller kan erstatte andre og mer forurensende energikilder” -...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Improving retention of simulator based training MoU Singapore

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Development of a standard method and guidelines for Testing of Ballast Water Treatment Systems (BWTS) - Introducing the model group concept

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Energy-efficient all electric ship

Due to increased focus on environmental issues one can see clearly the importance of new cost- and energy-efficient systems for production, storage and conversion of energy on board ships. Important changes in technologies and cost for power electronic c onverters and machines make such cost-red...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Deepline - design, installation and operation of deepwater pipelines

...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Høykapasitet sjøverts logistikksystem for sjømat - Fresh Fish

Norsk sjømatindustri eksporterer sjømat til mer enn 170 land men hele 55% av total-verdien på 30,6 mrd. NOK i 2001 gikk til EU; eksporvolumet til EU var i 2001 vel 900 tusen tonn, herav 265 tusen tonn fersk laksefisk og 24 tusen tonn fersk torskefisk. Eks porten av fersk torskefisk er ventet å øk...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SEACHAINS; Sjøtransport som konkurransedyktig del av integrerte logistikkjeder

Prosjektet har som formål å utvikle kompetanse hos rederier omkring forretningsmessige analyser, basert på kvantitative og kvalitative analyser av sjøverts logistikkløsninger i et helhetlig kjedeperspektiv. Målet er bedre å kunne forstå og analysere konku rranseflatene mellom ulike sjøtransportlø...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

MS NAUTILUS

New sensor technology like fiber optics, “smart skins”, very accurate navigation/positioning and advanced IT-communication systems, will together with expertise in hydro/aerodynamics, structures and cybernetics revolutionalize operation and control of shi ps and sea structures. Significant increa...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Modelling of currents and waves for sea structures

Programmet er et nasjonalt løft som samler fagmiljøet ved de norske universitetetene innen problem-orientert anvendt matematikk med fokus mot marin teknologi og marine ressurser. Forskningsemnene inkluderer: modellering av grønn sjø (sjø som skyller over sjøinstallasjoner og skip), ekstrembølger...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Extreme Wave Load Effects in Sea Structures

The project is organised in the following two principal activities : - hydrodynamic modelling of non-linear wave-induced loads and motions. This includes ? hydrodynamic models for strongly nonlinear free surface-body interaction considering finite amplitude wave-induced motions and structural lo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Automatisert sveiseproduksjon av båtseksjoner og konstruksjoner i aluminium

I samarbeid med leverandører og bedrifter gjennomføres utprøving og tilpassing av de ulike kritiske teknologibiter, i laboratoriet ved SINTEF. Dette skal gjøres opp mot typiske produktdetaljer fra bedriftene. Dette skal gi nødvendig kunnskap om muligheter og begrensinger ved den tilgjengelige tek...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

MoU med Marine and Port Authority of Singapore

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage