0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Leveling the playing field: An intervention to promote school readiness and human potential

Barns utvikling innen språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse i barnehagealder har stor betydning for hvordan de tilpasser seg faglig og sosialt på skolen. Barnehagebarn med gode ferdigheter innen disse områdene vil klare seg bedre på skolen enn andre barn. Norsk forskning viser og...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Wealth Inequality Between and Within Generations

Den senere tid har debatten (både i det offentlig rom og i akademia) om økende økonomisk ulikhet tiltatt i styrke. Temaet er aktuelt ikke bare i Norge og Europa, men har kanskje særlig fått oppmerksomhet i USA. I mange land eier en liten del av befolkningen en stor (og sannsynligvis voksende) a...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changes in labour market institutions, immigration and ageing; challenges for the Norwegian welfare state

I en oppfølging av en tidligere studie i prosjektet studerer vi hvor robuste funn basert på makrodata er ved å utnytte mikrodata som skiller mellom sammensetningseffekter og mer strukturelle forhold. Hovedresultatet er at immigrasjon har hatt en negativ effekt på lønn i Norge for «innlendinger» o...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Active ageing - pathways and outcomes

På bakgrunn av befolkningsaldring og bekymring for velferdsstatens bærekraft er en offentlig målsetting å stimulere til økt aktiv, eller produktiv, aldring. Men i hvilken grad vil, kan og får eldre delta? AgePaths er et longitudinelt og komparativt forskningsprosjekt som studerer motivasjon, barr...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Nordic Joint Programme on Health and Welfare

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Spring School in Behavioral Economics

The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole organiserer i midten av mars 2014 The Spring School in Behavioral Economics i samarbeid med Rady School of Management ved UC San Diego. Målet med arrangementet er å introdusere doktorgradsstudenter til et nytt og spennende forskningsfelt som gir viktige ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Challenges for the Ecology Movement: An Exchange in Between Academics and Activists

The ecology movement deals with the biggest social and political threat of our time. Some of the most central challenges it faces are questions of ?green growth? and alternatives to the market, the possibilities and limitations of urbanization, the ethics of an ecological society and the link in...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sexual and Reproductive Rights (SRR) Lawfare: Global battles over sexual and reproductive rights, driving forces and impacts

Prosjektet Sexual & Reproductive Rights Lawfare: Global Battles har analysert den globale politiske kampen om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRR). En internasjonal, flerfaglig forskergruppe (jus, samfunnsvitenskap, psykologi) har brukt ulike metoder (kvalitative, kvantitative, eksperiment...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Implications of ageing and urbanization in China for economic growth and climate

In the past three decades, most carbon emissions in China are from industrial production due to high investments and strong demand from the rest of the world. However, in recent years, the strong demand from the rest of the world slows down due to the rec ession of the world economy. At the same ...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Risikofylt lek i alderen 0-3 år

Dette prosjektet har som overordnet mål å utvikle kunnskap om de yngste barna i barnehagen, det vil si barn i alderen 0-3 år. Studiens tema vil være barns risikofylte lek, det vil si barns evne og vilje til å ta fysisk risiko i lek. Det er gjort noe forsk ning på området tidligere, men ikke rette...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Being a Coptic man. Masculinity, gender relations and boundary maintenance among Egyptian Copts.

Hva betyr det å være mann i dagens Egypt? Og hva betyr det å være mann og medlem av en religios minoritet? Dette er spørsmål mannlige koptere i dagens Egypt må ta stilling til. Basert på feltarbeid blant koptiske menn i Kairo og Alexandria i 2014 og 2015 har dette studiet sett på hvilke utfordrin...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites and society - elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

For å besvare problemstillingene som ble reist i begynnelsen av prosjektet ble det gjennomført en større survey-undersøkelse av toppledere i ti ulike sektorer i det norske samfunnet - Lederskapsundersøkelsen 2015. Spørreskjemaet ble utarbeidet av forskergruppen ved Institutt for samfunnsforskning...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Telemark 2014-2016

VRI Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. VRI-satsingen i Telemark tilbyr et proaktivt forskerkorps som gjennom ulike VRI-virkemidler søker å hjelpe bedrifter ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Telemark

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Historical Population Register for Norway 1800-2024 (HPR) / Historisk befolkningsregister (HBR) 1800-2024

Norges forskningsråd har bevilget kr 25 millioner til etableringen av et nasjonalt historisk befolkningsregister (HBR). Dette dekker perioden fra 1800 og lenkes til Det sentrale folkeregisteret som i 1964 ble basert på 1960-folketellingen. Med lokale unntak, kunne personer bare følges gjennom de ...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Promoting health in Healthy living centres - does it work, how does it work and why?

Inklusjonen i voksenstudien er avsluttet og 118 kvinner og menn er rekruttert. Et stort flertall av studiedeltagerne ønsker hjelp med bedring av fysisk aktivitet og kosthold, og ønsker hjelp med overvektsproblem. Det er også tydelig at den inkluderte populasjonen angir sin selvvurderte helse bety...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Ruralities - Thriving and declining ruralities

Konferansen arrangeres 12.-14. mai 2014 i Trondheim, Nova konferansesenter. Det beregnes 170 deltagere. Konferansen er planlagt som en kombinasjon av plenumsforedrag og 15-20 parallelle sesjoner. Parallelle sesjoner er mindre tematiske grupper som ledes a v forskere, og her presenteres og diskute...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814 i Oppland. Bønder, øvrighet og soldater.

Bakgrunnen for prosjektet er det nasjonale 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. For et par år siden vedtok Opplandsarkivets fagråd å lage en fagbok om det som kalles 1814-prosessen i Oppland. Et hovedspørsmål er hvilke sosiale grupper deltok i denne pro sessen. Historikerne har ment mye om dett...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better health by harvesting biobanks

-

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Explaining health inequalities in an ageing population: Social pathways and linked lives

Å ivareta en aldrende befolkning forutsetter et økt fokus på helse og velvære gjennom livet, ikke minst i eldre år. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt i Norge. Over tid bidrar denne utviklingen til økte helseforskjeller på tvers a...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Push and pull factors in early retirement

De fleste offentlige pensjonssystemer er (delvis) finansiert gjennom inntektsskatt og arbeidsgiveravgift, og definerer pensjoner som funksjoner av inntekter gjennom individuelle arbeidskarrierer. Derfor vil skattlegging av arbeidsinntekter delvis avspeile tvungen pensjonssparing snarere enn vanli...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

IMISCOE Research Group "Contested childhoods and multiple crises"

-

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Sexual and Reproductive Rights Lawfare in Latin America

Across Latin America we see an increasing judicialisation of sexual and reproductive rights (SRR), domestically and at the international level. Polarization is particularly pronounced with regard to abortion rights and rights of sexual minorities (LGBTI - lesbian, gay, bisexual, transgender and i...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing

MultiLing åpnet offisielt som Senter for fremragende forskning 1. juni 2013, og i 10 år har MultiLings mål vært å fremskaffe fremragende forskningsbasert kunnskap om de språklige konsekvensene av vår tids globalisering. Senterets visjon er å bidra til hvordan samfunnet kan håndtere de muligheter ...

Tildelt: kr 145,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic Frontiers - Emerging Leaders 2013

Jeg er sosialantropolog med spesialisering i Arktis, miljø og ressursforvaltning. Jeg har min utdannelse fra Tyskland med studieopphold i Nord-Norge, Island, Grønland og Canada. PhD-prosjektet mitt handler om hvilken innflytelse oljesandindustrien har på lokalbefolkningen. Problemstillinger foku...

Tildelt: kr 26 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Ukjent Fylke

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Norwegian Research Network in Political Geography

Prosjektet er et nettverkstiltak for å fremme forskning innenfor politisk geografi i Norge. Arbeidet i nettverket har fokusert på fire forskningstema blant politiske geografer i Norge: (1) Demokrati og medborgerskap, (2) Naturressurser og styresett, (3) Væpnete konflikter og geografiske informasj...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Hvordan innvirker det å bli arbeidsledig på helse i ulike typer velferdsstater i Europa under den store resesjonen? Analyser av paneldata fra European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) tyder på negative individuelle helseeffekter av arbeidsledighet. Disse negative effekte...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Network governance: A tool for understanding Russian policy-making?

I dette prosjektet anvendte en gruppe forskere fra Norge, Russland, Tyskland, Finland og Storbritannia teori om nettverksstyring (også kalt samstyring) som et analytisk verktøy til å analysere føderale, regionale og lokale politiske prosesser i Russland. Ved å rette oppmerksomheten mot det komple...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Perinatal outcomes and childrens health after prenatal exposure to influenza and influenza vaccination

I 2009 ble befolkningen utsatt for et nytt pandemisk influensavirus A (H1N1) som førte til at mange unge ble syke, deriblant gravide kvinner. For å kunne undersøke eventuelle konsekvenser av influensa i svangerskapet etablerte Folkehelseinstituttet svangerskapskohorten NorFlu. Målet er å studere ...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo