0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Simulering av Krevende Maritime Operasjoner (SIMAR)

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe tilstrekkelig kunnskap om menneskelige faktorer i simulering av krevende maritime operasjoner til å kunne utvikle en ny generasjon simulatorer. Kjennetegnet ved den fremtidige simulatoren er at effekter av simulatortre ningen kan måles direkte, både i simulato...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikrere skipsoperasjoner for ankerhånderingsfartøy

-

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av en teknologi basert på avansert oksidasjon og UV-bestråling for rensing av ballastvann

Ved ratifisering av IMOs regelverk knyttet til rensing av ballastvann på skip skapes et enormt marked for gode rensesystemer. På verdensbasis er det anslått at mint 80.000 skip skal ha rensesystem for ballastvann på plass innen 2016. Redox AS har tatt må l av seg å utvikle en teknologi for rensi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Entry and Berthing Ship and Port Advising System as an Element of Port ITS

Safety is a severe issue for the ship approach to a port. The choice of manoeuvring procedures is based on the ship in combination with the Harbour Master experiences which have the potential for failing in difficult weather conditions, because of the str ong dynamic variability in near coastal a...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Operations, theory for design, simulation, training and evaluation

Anchor-handling at depths of several thousand metres, precise assembling of subsea modules weighing several hundred tons, rig-construction in the ice and the cold of the northern regions, development of small, distant fields etc, are all examples of more demanding marine operations. The complex...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av innovative fôringsflåter for morgendagens krav

Forprosjektet har som hensikt å tilrettelegge for at Aqualine AS etablerer nettverk og avtaler med komptetente utviklingsmiljø samt ledende aktører i oppdrettsnæringen for å utvikle en ny type fôringsflåte tilpasset drift på eksponerte lokaliteter. Det v il bli inngått en avtale med INAQ Managem...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

4804 Maritime CCS

Shipborne CO2 emissions are estimated to be 1019 million tn/yr and are expected to triple by 2050. Given the increasing global warming there is an urgent need of innovative solutions for reducing ship emissions. This becomes particularly important as new CO2 emission regulations are developed by...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av konsept for avlusning i stormerd

Bekjempelse av lus er en av oppdrettsnæringens største utfordringer; resistent lus og vanskelighter med å avluse store mengder laks har vært et problem i alle år. Trusselen som lakselus medfører for norsk oppdrettsnæring og villfisk er spesielt understrek et i Strategi for en miljømessig bærekraf...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Coating; Utvikling og testing av miljøvennlig løsemiddelfritt bunnstoff med tilfredsstillende antifouling effekt

AMC (Advanced Marine Coatings) og Re-Turn har utviklet et løsemiddelfritt nano-karbonrør forsterket epoksy bunnstoff som gir en revolusjonerende glatt og slitesterk overflate for redusert drivstoff forbruk på skip. For å ha en aktiv overflate som forhindr er groing, har AMC også en nanokapsel tek...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Elektrisk drevet pod/utenbordsmotor

Det er en rekke teknologier som må utvikles og designes til et konsept med høy pålitelighet, minimalt vedlikehold og konkurransedyktige ytelser og kostnader. Dette gjelder: 1) Utvikling av en kompakt vannkjølt elektrisk permanent magnet motormed liten y tre diameter og lengde som kan drive en p...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Beregningsmetoder for krefter i vannsøylen - et forprosjekt mot BIP for å gi et forbedret lastbilde og økt sikkerhet i subsea operasjoner.

Når utstyr skal fraktes ned igjennom vannsøylen og ned til havbunn utsettes det for dynamiske krefter. Spesielt igjennom skvalpesonen er de dynamiske kreftene dominerende. Kreftene som blir påført er vanskelig å estimere/beregne nøyaktig pågrunn av det ko mplekse kraftbilde som blir påført fartøy...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Rogaland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Coping with risk in maritime logistics - Managing risk, vulnerability and resilience in maritime logistics chains

Objective of the project: to develop new competence that will improve our ability to approach, analyse and manage the risks and vulnerabilities that arise when ship-owners wish to take a more formal and comprehensive part in sea transport systems. The res earch tasks taken up by this project will...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

(Forprosjekt) M/F ZERO . Etablering av en FoU-arena/nettv for utvikling og utprøving av teknologi og metoder for mer miljøvennlig fergedrift

Formålet med forprosjektet er å gjennomføre forberedelser og prosjektutvikling for et hovedprosjekt innenfor MAROFF-programmet. Målet er å ferdigstille prosjektutviklingsarbeidet innen søknadsfristen i oktober 2009. Forprosjektet vil i hovedsak omfatte ut arbeidelse av prosjektplaner, avklaringer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Møre og Romsdal

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

System modelling and analysis of wave energy converters

Background: Wave energy is recognized to be a potential major contributor to the Renewable Energy Mix in Europe and elsewhere. The technology for extracting energy from the waves is still on the research and development stage. Experiences show that moor ing system design is a fundamental issue ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Shifting cargo from Road to Sea

Forprosjektet skal skape grunnlag for et hovedprosjekt som har som mål å avdekke hvilke kommersielle føringer og operasjonelle krav som må ligge til grunn for å bidra til utviklingen av en mer bærekraftig transportstruktur. En stadig og sterk økning i ut ført transportarbeid, både for Europa og ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikre og effektive STS operasjoner i farvann med arktisk klima

I det isfrie farvannet utenfor Finnmarkskysten foregår det nå Skip til skip (STS) omlastninger av petroleumsprodukter (gasskondensat og nafta) utenfor Honningsvåg. Det foreligger i dag planer om omlastning av råolje i samme område. STS operasjonene blir u tført i årstiden da isforholdene i nordve...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipping KPI Phase 2; a joint initiative on performance measurements in shipping improving the competitive edge of quality players

The Shipping KPI Phase 2 project will continue the work to enhance excellence in ship operation by setting standards for Objective and Unambiguous Performance Measurement in ship operation. The KPI standard will be validated and elaborated through externa l stakeholder involvement looking more cl...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RObots in Tanks

The proposed project ?RObots in Tanks? (ROT) aims to foster the development, application and integration of new manufacturing and inspection processes for narrow, highly inaccessible, dirty and complex enclosed spaces on vessels, like ballast water tanks. These processes will use a new generatio...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safety Climate Assessment in Shipping (SAFECLASS) - Linking leadership, safety climate and loss prevention.

This project will contribute to Norwegian society and long term value creation by optimizing safety and loss prevention in the Norwegian maritime industry. Safe shipping and loss prevention emerge as an important priority for the next generation of mariti me training and development initiatives i...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

International Symposium on Marine Propulsors SMP09

Symposiet er det første i noe vi ønsker skal bli en serie av symposier med marine propellere og tilgrensende fagområder som tema. Eksempel på "tilgrensende fagområder" er fornybar havenergi der propell-liknende utstyr inngår. Symposiet holdes på Royal Gar den hotel i Trondheim 22-24 juni 2009. De...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of methods and guidelines for safe design of moonpools

Based on earlier experiences with various moonpool designs on offshore operation vessels, more knowledge is wanted to improve future designs for better safety and operability. Large wave responses inside moonpools can cause hazards if water reaches deck l evel. Operability of a vessel is often li...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design-stage Energy Optimisation / Air-Emission Reduction of Ships (DEO/AEROS)

Issues concerning emission reduction of particular relevance in the design stage may be summarised in four key factors, none of which may be neglected during the different design stages, but where DEO will focus on items 1 and 2: 1.Increasing the logistic s chain efficiency (kWh /work) 2.Increasi...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Marine Icing

The rationale for this project is the lack of adequate tools and guidelines for safer operation in icing-prone waters. Knowledge of icing and the ability to forecast potential icing events in time and space will be important to secure safe operations. De velopment of improved and verified models...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikle skipsbasert LNG lagringstank med patentsøkt fundamentering og spesialutviklet isolering som kan utnytte hele skipsrom volumet

Prosjektet skal utvikle et konsept for trykksatt lagring av LNG drivstoff for skip der målet er å få så volumeffektiv lagring av LNG som mulig. Forskjellen mellom skipsvolumet som kreves for LNG i forhold til skipsvolumet som kreves for diesel skal gjøres så liten som mulig. For å oppnå dette sk...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Live, attenuatet vaccine against infectious pancreatic necrosis in Atlantic salmon fry

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GHG Emission Reduction Solutions and Impacts for Transport Systems

This project aims to develop models and tools to help stakeholders make the right decisions on strategic and tactical issues. The focus will be on evaluating impacts caused by changes in a transport system aiming to reduce the climate impact. This projec t will identify and evaluate in a cost-be...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsion in seaways

Current practice for design of propulsion systems is based mainly on analysis of calm water performance. The effects of seaways & motions of the ships & floating offshore structures are supposed to be taken into account by using high safety factors. Howev er the problems are not necessarily solve...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Managing Complexity in PetroMaritime Operations

Organisations engaged in complex onshore and offshore activities require advanced technical equipment and highly skilled personnel. Staff from different companies and cultures are continually grouped and regrouped for tasks requiring high reliability. The reputation of such organisations is extr...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A local cluster going international: balancing local and non-local networking?

The KMB project aims to investigate how location in a cluster influences the internationalisation of firms, and analyse how increased internationalisation affect local cluster dynamics and cluster competitiveness.The project will develop novel insight to the research on clusters since limited res...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland