716 prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ResMan Downhole Water Monitoring System - Field Verification

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Functional Oxides for Energy Technology

...

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegenes tilbud og samarbeid med andre tjenester når det gjelder pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Prosjektet skal undersøke fastlegenes tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig rusmiddelproblem eller kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelproblem. Det legger vekt på fastlegenes tilgjengelighet, kontinuiteten i relasjon og kontakt mellom fastlegen og pasienten,...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Hvordan fungerer allmennlegetjenesten for barn og unge med psykiske problemer?

Barn og unge med psykiske problemer representerer en pasientgruppe som stiller spesielle krav til hjelpeapparatet. De har ofte omfattende og sammensatt problematikk, og det adekvate behandlingstilbudet innebærer samordnede tilbud fra ulike tjenesteytere m ed ulik kompetanse og arbeidsformer. Fast...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Using Nanoscale objects to Modify Structural Development at Different Length Scales

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Efficient bioprospecting of marine microorganisms

Principal objective: Isolate new microbial strains of commercial interest for production of carotenoids, polyunsaturated fatty acids, or antibiotics. Sub-goals 1. Establish a culture collection of microorganisms from the sea surface microlayer collected from sites along the Norwegian coast. The c...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Chemical Characterisation of Polar Components in Produced Water

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Sintef Media - Eksempelsamling på nettet

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Improving end-user knowledge for managing energy loads and consumption

The project will use experiences from residential and commercial customers to map and report on the end-users' interest, wishes and preferences when it comes to implementation of demand side management. The main focus will be on agreements between end-use rs and utilities, reducing the peak bad i...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

FAMOUS - Framwork for Adaptive Mobile and Ubiquitous Services

...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Efficiency through user involvement

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Thermodynamics applied to high temperature materials technology

The project is planned to include support from metallurgical and chemical industries as well as petroleum and other industries where thermodynamics and high temperature materials technology are important matters. The work will be carried out in close co-operation with well-established internatio...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Wireless Sensor Local Area Network - wsLan

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Crystalline Silicon Solar Cells - Cost Reduction

New Norwegian industries serving the fast growing silicon solar cell market have been established over the last five years: e.g. SiNor, ScanWafer, ScanCell. In order to further develop the solar cell market a key requirement is to reduce the cost per unit electric power generated. The project pl...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Creole - Internationalization of Knowledge Firms

Hovedprosjektet ble avsluttet 1.4.2005. Stipendiatene fortsetter som aktivitet. Opprinnelig mål for prosjektet: 1. To establish frameworks for understanding the cultural aspects imperative in international business operations and knowledge work, whos e importance has been accentuated through...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SECURIS - Model-driven development and analysis of secure information systems

SECURIS aims to establish computerised methodology for the development of secure IT systems targeting security from an overall business perspective, emphasising the organisational and business context to the same extent as the actual technology. SECURIS w ill build on results from several finishi...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Operasjonsenheten, -arena for forbedret effektivitet, kvalitet og innovasjon.

Med utgangspunkt i de utfordringene helsetjenesten står overfor mht omstillinger og krav om økt effektivitet, resursutnyttelse og innovasjon, søkes det om midler til å etablere og bygge opp en tverrfaglig forskningsaktivitet knyttet rundt fremtidens opera sjonsstuer. I det nye St. Olavs Hospital ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Microsystem Process Technology

There is an ongoing development of process technology for MEMS at an international level. Continuously improved advanced processing tools for the microelectronics industry, as well manufacturing of microsystems. However, important processes are not yet satisfactorily developed, documented or ava...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Hybrid Materials

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/St. Olavs Hospital

Den overordnet målsettingen for prosjektet er å sikre flere gode FoU-baserte kommersialiseringsprosjekter fra St. Olavs Hospital gjennom et større og bredere tilfang av ideer. Oppgavene løses av SINTEF Unimed gjennom InnoMed - Nasjonalt senter for Innovasjonsbistand og Næringsutvikling i helsesek...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Gir økt utdanningskapasitet tilstrekkelig økning av personell til psykisk helsevern?

Utbyggingen av tjenestetilbudet i psykiatrien gir økt behov for personell. Ifølge Opptrappingsplanen trengs ca 9275 nye årsverk i løpet av planperioden 1999-2006. For å møte dette behovet satses det på økt utdanningskapasitet. Dette delprosjektet søker å gi svar på om økt utdanningskapasitet gir...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsevern

For å møte eksisterende og framtidig behov for personell innen psykisk helsevern, tilrår Opptrappingsplanen økt satsing på utdanning. Økt utdanningskapasitet kan skje gjennom oppretting av nye tilbud, og ved utvidelse av eksisterende tilbud. Dette delpros jektet vil finne ut i hvilken grad utdann...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Complex Catalysis in Conversion of Natural Gas to Value-Added Products

Today, Norwa's natural gas resources are mainly exported as is, with only a minor part being processed domestically into value-added products. This project is aimed at the development of economically and ecologically improved processes for converting natu ral gas into such products by use of meta...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNMATR-SIP-NHD Materialforskning

Plasma Production of Materials (PPM)

The use of the high temperature plasma regime opens for unique product and process development by providing process conditions not achiveable by other technologies, and the SINTEF plasma torch is the only known torch that can operate in hydrogen. The prop osed program is aimed at a fundamental un...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

CARBOMAT - Carbon Materials Science Program

The Material Science of Carbon is the main area of interest in this project. It is, however, also important to demonstrate the practical application of the knowledge gained. Such activity will be the Materials Technology part of the project. On basis of current knowledge and continued experiment...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

En digital barndom - En kartlegging og analyse av barns bruk, erfaringer og opplevelser med IKT

Prosjektets hovedmål er å bidra til en bedre forståelse av den rolle teknologien spiller i barns oppvekst. Det blir viktig å studere hvordan IKT anvendes, og hvordan positiv bruk kan overføres til både skole og fritid. Prosjektet søker å kartlegge barns u like bruksmåter av IKT, og utvikle en "ro...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Tildelt: kr 218,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNBIO-SIP-NHD: Bioteknologi

Microbial production of L-lysine from methanol for use as feed supplement to fish and animals.

The essential amino acid L-lysine is used as a feed supplement, primarily for pigs and poultry: Lately feed producers have also started to add essential amino acids to fish feed. During the 1990's the global consumption of L-lysine grew with more than 1 0% annually. In 1998 it was approx. 550 ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere livskvalitet og brukertilfredshet?

Tilgjengelighet, kvalitet, grad av samarbeid, funksjonsfordeling og behandlingstenkning måles ved lokal datainnsamling over 3 måneder vinteren 2002, 2004 og 2006 i 10-12 utvalgte DPS-områder. Data samles inn ved både DPS-er og andre institusjoner og priva tpraktiserende spesialister som yter tjen...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage