0 antall prosjekter

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Russian Marine Reactors and Spent Fuel - Material Attractiveness and Soure Term Analysis by Marine Reactor and Fuel Modelling

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Synthesis of agelasines and evaluation of their antimycobacterial activity

Tuberculosis (TB) is the major cause of death from a single infectious agent among adults in developing countries and there has been a revival of TB in the industrialized world. Multidrug-resistant tuberculosis defined as resistance to the two most import ant drugs, isoniazid and rifampicin, is a...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Development of models to predict marine survival and return of salmon to Norway

Laksen er en komponent i det marine økosystemet og er derfor underlagt dynamikken i dette. For å utvikle prediktive modeller for overlevelse og tilbakevandring av laks til Norge vil en bruke tilgjengelige dataserier på hydrografi, resultater fra havmodell ering, plankton produksjon, produksjon av...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate impacts on the population ecology of ringed seals (Phoca hispida) and polar bears (Ursus maritimus) at Svalbard

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

ESF - Nanotribology (NATRIBO)

The aim of the ESF program "Nanotribology (NATRIBO)" is to improve the collaborations between experimentalists and theoreticians in the field of tribology on the nanometer scale. During the last years experimental and modelling tools have become available for the study of small contacts under pr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Air Quality Management Strategy, AQMS

Prosjektet skal bygge opp og videreutvikle kunnskapsbasis i et DPSIR-rammeverk for integrerte vurderinger (IAM) og kostnadsbasert tiltaksstrategi-analyser, med utgangspunkt i byskala. Prosjektet bygger på det eksisterende luftkvalitetsforvaltningssystemet AirQUIS, og er motivert av forvaltningen...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH)

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CABANERA - Carbon flux and ecosystem feed back in the northern Barents Sea in an era of climate change

...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

The role of climatic variation in the dynamics and persistence of an Arctic predator - prey/host - parasite system

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Partikler i luft

Det strategiske instituttprogrammet skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen prøvetaking av partikler slik at det gir grunnlag for fysisk karakterisering (antall partikler, overflateareal og masse pr. volumenhet og størrelsesfraksjon) og kjemisk k arakterisering (kjemisk sammensetning av ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Innsamling av forvaltningsdata fra norsk side ved Grønland

Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforskning <.zeta.>lesund og Havforskningsinstituttet i Bergen. Målsetningen med prosjektet er å samle inn materiale for lengdesammensetning av blåkveite fra norsk kommeriselt fiske ved Grønland, og analysere tilgjenge lig informasjon om CPUE basert på data fr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Møre og Romsdal og 2 andre

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ProClim - Polar Ocean Climate Processes

...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Virkninger av klimaendringer på ferskvannsforekomster og fjorder

Prosjektet vil beskrive effekter av klima på ferskvannsforekomster og fjorder med utgangspunkt i resultater fra RegClim. Gjennom eksisterende observasjoner avdekke og systematisere kunnskapen om klimaets påvirkning på de ulike systemene og ut fra resultat ene bruke kunnskapen for å simulere midle...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ECOBE - Effects of North Atlantic Variability on the Barents Sea Ecosystem

...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

MACESIZ - Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Solar and Heliospheric Plasmas (SHP)

Solar magnetism lies at the root of most solar and heliospheric physics. The sun's magnetic field is generated by enigmantic dynamo processes in the solar interior, is organized into highly complex patterns of solar activity observed in the solar photosp here, dominates the structure of the oute...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

National Centre for Biosystematics

The current knowledge of species diversity is far from sufficient to meet the society's urgent needs for proper management of biodiversity and for identifying organisms that can be utilized in biotechnology. NHM has the scientific competence and the large st collections in Norway, and will integr...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Fødeatferd hos planktivor fisk og fiskelarver, effekt av lysmiljøet og turbiditet

Ved hjelp av prosjektet ønsker en å få frem både histologiske resultater og atferds resultater som kan kvantifisere den effekten endringer i lyskvalitet og -intensitet har på fiskers fødeinntak, og den effekt økt turbiditet har på byttets kontrast. Result atene skal danne grunnlag for å øke reali...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Application of high resolution DNA profiling to management of eastern North Atlantic minke whales

Project summary: The Norwegian minke whale DNA-register is a valuable scientific resource. However, the current number of loci (10 micro-satellite loci) is too low for answering questions that are important to the management of North Atlantic minke whales. The project wi ll assess a subset of in...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Chattonella - A new bloom forming harmful algal species in Scandinavian Waters, Post.dr.stip.

Project summary: Several blooms of Chattonella have been observed along the coast of the Netherlands, Germany, Denmark, Sweden, and Norway since 1998. The blooms in 1998 and 2001 caused large mortality among encaged salon along the southern coast of Norway, where 350 and 1100 tonnes respectively,...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Arctic Beans - Configuration and Re-configurable Enterprise Component Architechtures

...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of winter and ice conditions on the behaviour and habitat selection of juvenile Atlantic salmon

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Fullstendig integrerbare systemer

Prosjektet går ut på å studere algebro-geometriske løsninger av visse klasser av ikke-lineære differensialligninger som er fullstendig integrerbare. Spesielt ønskes å studere Camassa-Holm hierarkiet, et nytt system som er kalt Szego-Baxter systemet, samt Kadomtsev-Patviashivili-ligningen.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Dannelse og utvikling av oseanbassenger og kontinentalmarginer på høye breddegrader: et maringeofysisk og geodynamisk perspektiv

Prosjektet fører videre tidligere arbeid av faggruppen i geofysikk ved Institutt for geologi fokusert på problemer i samband med lithosfæreoppsprekkning, havbunnsspredning og dannelse og utvikling av kontinentalmarginer og store eruptivprovinser (LIPs). V ed hjelp av integrert kartlegging, tolkni...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Cluster II: Research Iniatives by Norwegian Groups

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Predicting the Population Dynamics of Large Mammals

...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

LLNW: Physics/Biology Based Approach to Satellite Monitoring of Primary Production and Algae Blooms, Dr.gr.stip.

Project summary: In Norway's vast territorial economic zone, commercial fisheries and aqua-culture industry contribute substantially to the nation's export. But in recent years the aqua-culture industry has suffered major economic losses due to toxic algal blooms. Also in the development of tour...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland