0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat

Utgangspunktet for prosjektet er å forstå hvilke forhold som kan være med å fremme/hemme funksjonshemmedes yrkesdeltakelse. Vår ambisjon er å studere hvordan samspillet mellom teknologiske løsninger og offentlige tiltak under ulike markedsmessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg, og dermed fu...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Antisocial behavior at threshold of adolescence: A longitudinal study of precursors, risk and protective factors from early preschool years

Antisocial behavior among children and adolescents lead to great human costs for the youths, families, and local communities that are affected. The economical costs for the society at large are considerable. The principal objective of the current project is to contribute with knowledge about deve...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The modern child and the flexible labour market

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har gjennom etablering av en tverrfaglig/interdisiplinær forskningsgruppe som mål å utvikle fo rskningsbasert innsikt i forholdene mello...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Working life and welfare of the elderly

Building on previous and current research in the Frisch Centre, the project entails a simultaneous study of push and pull factors on the retirement decisions, including potential pension, labour market opportunities, work-place conditions, and health stat us. The interaction between health, work ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ageing and senior life in a life course perspective. The NOVA strategic research plan 2002-2007

The proposed project will seek to strengthen the competence in ageing research by tying competence building to a longitudinal study "the Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study" (norLAG). The core question is how ageing and older years are shap ed by life course experiences and local c...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon

Prosjektet er et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), kalt "Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon" (FAMI). Hovedtema er å kaste lys på de mekanis mer og prosesser som i dagens samfunn før...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

Prosjektet grunngir behovet for en målrettet, strategisk forskning som vil gi viktige bidrag i den moderniseringsprosess som norsk politikk mot fattigdom og sosial eksklusjon står overfor. Ved egen satsing og midler fra Forskningsrådet vil Høgskolen etabl ere en Gruppe for Inkluderende Velferd. P...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Mellom markedsøkonomi og befolkningspolitikk: Husarbeid som ideologi og praksis

Prosjektet vil analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. På grunn av sin tvetydige karakter er det et godt utgangspunkt for å stu dere spenninger og dilemmaer i moderne sa...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Tildelt: kr 245,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KILDEN-Oppstart, lønn, randsone etc

KILDEN

...

Tildelt: kr 105,1 mill.

Prosjektperiode: 1999-2023

Sted: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Drift av et internasjonalt forskernettverk for fremming av tverrfaglig barneforskning

...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 1997-2012

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 236,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Tildelt: kr 320,0 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF (Videreføres i prosjekt 247249)

...

Tildelt: kr 107,0 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Nordlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247239)

...

Tildelt: kr 56,8 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Møreforskning (Videreføres i prosjekt 247231)

...

Tildelt: kr 56,6 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Møre og Romsdal

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning IRIS (Videreføres i prosjekt 247245)

...

Tildelt: kr 64,1 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Rogaland

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

...

Tildelt: kr 166,3 mill.

Prosjektperiode: 1990-2011

Sted: Vestland