0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New International Training and Pre-Simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 2

Prosjektet er en videreføring av Fase 1 som har resultert i grunnleggende nye algoritmer som danner basis for sanntids simulering av is. Algoritmene vil i fase 2 bli raffinert og tunet inn mot simulatoren. Validering av resultatene vil bli utført på tanks kip i is og i istank i Tyskland. Algori...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rensing av eksos fra marint maskineri.

Dette prosjektet representerer et sentralt ledd i utviklingen av et komplett system for rensing av eksosgass fra marint maskineri. Utviklingen av systemet er delt i tre faser: 1) Initiell test av grunnteknologi , MAN Holeby 2006 2) opptimaliseringstest, MAN Holeby November 2007, fullskala syst...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Utfordringene ved håndtering av havbrukskonstruksjoner øker ved at anleggene blir større og ved at produksjonen skjer på mer krevende og eksponerte lokaliteter. Kravene til fartøy og utstyr blir stadig større og en står nå i en situasjon der eksisterende fartøy og hjelpeløsninger har problemer m...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sail systems as secondary means of propulsion onboard ocean going vessels

The project is a joint initiative between Marintek, CFDnorway, PGS Geophysical and Wilh. Wilhelmsen, aiming at developing general competence and understanding of possibilities and challenges in design and operation of sail systems to be used as secondary means of propulsion for oceangoing vessels...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon fra skipsmotorer med Exhaust Gas Recirculation (EGR) og Cool Flame Reaktor

Det er påvist i forsøk at det er mulig å benytte homogen gass produsert fra den såkalte Cool Flame Reaktoren til fjerning av sot fra de overflater hvor dette måtte være avsatt. Dette forklares med at det dannes såkalte frie radikaler i gassen fra Cool Fl ame Reaktoren og at disse reagerer med so...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål

Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scant...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon Svalbard 2008

Behovet for koordinert utvikling av aktiviteter i polare havområder for å unngå konflikter er sterkt økende. Her spiller transportsektoren en viktig rolle, både som risikofaktor og som avgjørende infrastruktur for å dekke transportbehov. Transport av stor e mengder olje og kull under vanskelige f...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Oppgradert og nytt avansert utstyr i de marintekniske laboratorier på Tyholt

Søknaden gjelder anskaffelser for å oppgradere og utvide eksisterende måle- og kontrollsystemer i laboratoriene som MARINTEK disponerer sammen med NTNU på Tyholt i Trondheim. Den omfatter hydrodynamiske laboratorier (havbasseng og slepetank), konstruksjon steknikk (fullskala testrigger), og energ...

Tildelt: kr 45,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av kostnadseffektive båter i aluminiumspaneler

Gjennom et tidligere prosjekt, Alumarin, har 5 mindre bedrifter som leverer bruksbåter i aluminium til fiskeri og havbruk og Fjellstrand som storleverandør av passasjerkatamaraner, i samarbeide med Sintef/NTNU og aluminiumsindustrien innledet en kostnadse ffektivisering av byggeprosessen hvor det...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsor/Hull Interaction. Efficiency, Cavitation and Noise

With continuously increasing requirements with respect to reduced emission and environment friendly deliveries the industrial sector of shipbuilding is facing ever more stringent market demands for the accurate prognosis and good documentation of fuel con sumption, emission, reliability, cavitati...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fornyelsesprogram for kysttransport

I forhold til krav om en miljøvennlig og kostnadseffektiv kystlogistikk er dagens situasjon preget av en aldrende og forurensende kystfrakteflåte. På enkelte markedssegment har vi sett en markedsdrevet utvikling som har ført til flåtefornying. Eksempler p å dette er brønnbåter til havbruksnæringe...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

An environmental friendly antifouling system for ship hulls

All surfaces exposed to the marine environment, including man-made structures such as ships, are subjected to biofouling. The current project aims at abolishing detrimental ingredients in antifouling paints and thereby the threat of leakage of toxic subst ances from ships on the ocean. In additio...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av nye designkonsept for større og hurtigere offshorefartøy for operasjon over hele verden

Trenden i markedet er behov for stadig større, mer fleksible og avanserte offshorefartøy, som skal operere over hele verden, ofte med kortvarige, men tunge oppgaver på hvert felt. Dette setter også krav til langt mer varierte og kompliserte operasjons- og bruksområder, som spesielt inkluderer la...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimal fremstilling av rent vann for NOx-reduserende tiltak offshore og marint.

Ecowat AS skal levere ultrarent vann til injeksjonsformål i forbrenningsprosesser slik at NOx-utslipp blir betydelig reduserte. Ultrarent betyr tilfredsstillelse av de svært strenge kravene som gassturbin- og maskinleverandører stiller for å tillate vanni njeksjon. Anlegget ferdig oppskalert må k...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Change orientation in shipping companies: Handling the environmental challenges

Forprosjektet skal skape grunnlag for et hovedprosjekt som har som mål å øke rederienes fremtidsorientering og strategiske evne, spesielt rettet mot miljøutfordringene industrien står overfor. Som følge av globaliseringen påvirkes bedriftene i økende gra d av sammensatte og komplekse markeds- og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Maritime logistics and the environment - Fact book

Maritim industri vil til en hver tid stå ovenfor en rekke foretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer. Mange av dagens utfordringer er tett knyttet til globalisering av verdenshandelen. En av de viktigste utfordringene i denne sammenheng er det st erkt økende fokus som nå er på energiforb...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Superintendent's Manual / Maritime Technical Knowledge Exchange

The preliminary project shall primarily focus on the preparation and specification of the upcoming main project as per the following: - Describe and demonstrate the technology related to the MTKE - Map and define/formulate the uncovered requirements / i mprovement potentials in the targeted sec...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Guo, Xiaoyu Kina stp 07/08

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Reduksjon av NOx emisjoner fra små og store skipsmotorer.

Energy Conversion Technology AS har gjennom sitt samarbeid med Oel und Wärme Institutt GmbH (www.owi-aachen.de) som er tilknyttet universitetet i Aachen, sikret seg patentrettigheter til den såkalte ?Cool Flame Reaction?, brukt i forbindelse med avgassren sing. Cool Flame Reaktoren omdanner dri...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Huang, Zhiyong Kina stp 07/08

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Behovet for håndtering av havbrukskonstruksjoner som nøter, fortøyninger, anker, havbruksanlegg m.v. øker ved at anleggene for oppdrett av fisk stadig blir større. Samtidig skjer produksjonen på mer eksponerte lokaliteter, større dyp og mer utsatt for vær , strømmer og bølger. Kravene blir stadig...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Clean Marine Power and Propulsion

Fuel cell powered vessels fuelled by natural gas or hydrogen will contribute significantly to the reduction of harmful emissions from ships such as NOx, SOx, CO2 as well as particulate matters. Emissions from ships comprise 11-16% of the global NOx-emissi ons, 8% of the global SOx-emissions and 2...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of foreign elements in ballast tanks onboard vessels

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer i havbruk

Målsetningene i prosjektet er bestemt av to hovedutfordringer knyttet til transport ved havbruksanlegg: - Sikre verdier ved å redusere tap ved rømming og skade på anlegg. - Unngå konflikter med annen transportaktivitet i kystsonen Målsetningene er forran kret i to hovedutfordringer. 1) Sikring a...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon i dieselmotorer ved bruk av N2-anriket luft (C)

Ecoxy har utviklet en ny metode basert på bruk av membraner for å redusere NOX-utslipp fra marine dieselmotorer. Metoden vil være enklere å installere enn CMS-membraner (en lignende metode patentert av Compact Membrane Systems, Inc., USA) ved at den ikke skal integreres i ladeluftsystemet slik CM...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Miljøsikkerhet i farledene - Sikker og effektiv sjøtransport

Begrepet "Miljøsikkerhet i farledene" som ble lansert i 1993 dekker fortsatt kjernen i de utfordringer som er knyttet til transport i kystsonen og er derfor satt som overskrift på seminaret. Programmet for seminaret ønsker å formidle et samordnet syn på de valgte tema illustrert med resultater f...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

UTVIKLING AV PROPAD PROPULSJONSSYSTEM

Energibesparing, reduksjon av utslipp, forbedring av manøvreringsevne og bevegelser i sjøgang, er de viktigste kriteria innenfor utvikling av skip og skipsutstyr. På grunn av den økte oljeprisen og krav fra myndigheter øker stadig forbedringsbehovet. RF-C onsulting har utført teoretiske beregning...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Naturgassdrift av mindre fiskebåter

Multibåt AS har vært i kontakt med Hammerfest kommune som mener at fiskefartøyer drevet av LNG er et satsingsområdet som de ønsker velkommen til region. Multibåt AS i sammarbeide med MARINTEK ønsker å gå igang med et prosjektet som skal se på mulighetene for å bruke LNG i mindre fiskefartøyer (...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Utvidelse av testanlegg ved IRIS - Ullrigg Bore- og Brønnsenter

Testanlegget vil bli bygget for å reprodusere virkelige brønnforhold slik at utstyr under utvikling kan bli utsatt for dette som en del av kvalifiseringen. Vår kompetanse og erfaring fra denne type anlegg vil bli vektlagt i det nye anlegget sammen med i nnspill som er gitt fra serviceleverandør...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Rogaland