0 prosjekter

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Miljøsikkerhet i farledene - Sikker og effektiv sjøtransport

Begrepet "Miljøsikkerhet i farledene" som ble lansert i 1993 dekker fortsatt kjernen i de utfordringer som er knyttet til transport i kystsonen og er derfor satt som overskrift på seminaret. Programmet for seminaret ønsker å formidle et samordnet syn på de valgte tema illustrert med resultater f...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NOx-reduksjon i dieselmotorer ved bruk av N2-anriket luft (C)

Ecoxy har utviklet en ny metode basert på bruk av membraner for å redusere NOX-utslipp fra marine dieselmotorer. Metoden vil være enklere å installere enn CMS-membraner (en lignende metode patentert av Compact Membrane Systems, Inc., USA) ved at den ikke skal integreres i ladeluftsystemet slik CM...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Naturgassdrift av mindre fiskebåter

Multibåt AS har vært i kontakt med Hammerfest kommune som mener at fiskefartøyer drevet av LNG er et satsingsområdet som de ønsker velkommen til region. Multibåt AS i sammarbeide med MARINTEK ønsker å gå igang med et prosjektet som skal se på mulighetene for å bruke LNG i mindre fiskefartøyer (...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Utvidelse av testanlegg ved IRIS - Ullrigg Bore- og Brønnsenter

Testanlegget vil bli bygget for å reprodusere virkelige brønnforhold slik at utstyr under utvikling kan bli utsatt for dette som en del av kvalifiseringen. Vår kompetanse og erfaring fra denne type anlegg vil bli vektlagt i det nye anlegget sammen med i nnspill som er gitt fra serviceleverandør...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fornyelse av kystfrakteflåten

Fraktefartøyenes Rederiforening representerer storparten av fraktefartøyene som opererer langs Norskekysten med totalt 232 fartøyer. Flåten begynner å bli gammel med en snittalder på ca 30 år. Fraktefartøyene møter stadig nye utfordringer som økt konkurra nse fra veitransport og ulike typer avgif...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

Større merder og slakterier, i tillegg til lengre transportavstander, stiller nye krav til brønnbåtene som frakter fisken levende mellom produksjonsleddene. Denne båttypen har vært i sterkt utvikling helt siden begynnelsen av 1990-tallet, og det er fortsa tt rask teknologiutvikling på feltet. Fo...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritime Emission Mitigation

Global warming, acidification and air pollution are environmental problems which are high on the international agenda. World shipping transports almost 2/3 of world global trade and although the contribution to global anthropogenic NOx and SO2 emissions a re significant, ship emissions have not p...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Martime bredbånd- og kommunikasjonstjenester

Utfordringen innenfor Maritim kommunikasjon og tjenesteutvikling: - i dag er det en kostnadsdrivende flaskehals mht sjø-land kommunikasjon (backhaul/ det maritime access-nettet). Spesielt for sjøtrafikk, men gjelder også andre transport-systemer og mobile / temporære anlegg. Vi vil studere: 1. K...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer innen havbruk

Målsetningen med hovedprosjektet: - Sikre effektiv og sikker transport til og fra oppdrettsanlegg - Redusere risikoen for konflikter mellom oppdrettsanlegg og annen transportvirksomhet. - Bedre integrasjonen mellom IKT systemer for transport innen havbru k og annen transport i kystsonen. Følgen...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av operasjonell treningsarena for opplæring av personell, utvikling og utprøving av skip, utstyr og operasjoner - ekstreme forhold

Et forskningsengasjement for å redusere risikoen for skader på mennesker, miljø og materiell og bidra til å styrke norske operatører og utstyrsleverandørers konkurranseevne ved avanserte maritime operasjoner under ekstreme situasjoner og forhold. Prosje ktet vil videre resultere i ny kunnskap f...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

State of the art for avgassrensing ved SCR ombord i skip

SCR (selektiv katalytisk reduksjon) er en av flere metoder for å redusere NOX utslipp fra skip. SCR teknologien skiller seg fra de andre ved at dette er en ren etterbehandling av eksos der NOx reduseres til nitrogengass ved bruk av et reduksjonsmiddel (ur ea). Denne teknologien gir den høyeste re...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe and cost effective ship-to-ship operations in Arctic waters

The project aims at developing a set of common Russian - Norwegian guidelines for STS operations. This will enable Norwegian interests to have a commanding role in such a development, and to become competitive and attractive partners for later projects in the Arctic area. The project will also p...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Electrical Power and Control Systems

During the last decade there has been a technology shift in marine power and propulsion systems from mechanical solutions to diesel-electric propulsion involving advanced computer-based control systems partly or fully integrated with each others. The ba sis for the application of the project is...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Investigating hydrodynamic aspects and control strategies for ship-to-ship operations

Applications of ship-to-ship operations for cargo transfer are expected to be increasing in the future. Export of Russian crude oil from Murmansk is based on ship-to-ship transfer from floating storage vessels. It is assumed that future development of Nor thwest Russian onshore and offshore field...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Durand, Dominique daadppp(07)80

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Synkronisert og kostnadseffektiv utnyttelse av skip og havn, gjennom anvendelse av maritime overvåkningsdata og moderne maritim IKT

I dag fører ofte mangelfull kommunikasjon mellom skip og havn til unødvendig ventetid før skip får legge til kai. Dagens teknologi åpner imidlertid for nye løsninger som kan forbedre skipets lønnsomhet via optimaliserte operasjoner. Ved bedre samhandling og planlegging kan skip vite hva som vente...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowSHIP - Fuel Cells for Low Emission Ships

FellowShip is a joint industry R&D project to develop and demonstrate hybrid fuel cell power packs suitable for landbased, marine and offshore use. The power packs build on fuel cell technology in hybrid configurations with conventional engines, in combin ation with new electrical-, power electro...

Tildelt: kr 32,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fremtidens tråler

Prosjektet retter seg mot fagområdene hydrodynamikk og maskineri med fokus på energisparing og miljø, samt fagområdet redskapshåndtering med fokus på fiskekvalitet og sikre arbeidsoperasjoner ombord i trålere. En dobling av drivstoffpriser på få år, samt tyngre trålsystem har ført til svært høy...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Competence Project for Conceptual Design Methods for Complex, Customized Ship

One of the main competitive advantages of the Norwegian maritime industry today is our ability to develop and deliver complex, customized ships with high quality and short lead times to the global market. To maintain and further strengthen this position, we need to be best-in-class to develop and...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modellbasert system for sikker og effektiv overvåking og kontroll av undervannsoperasjoner.

Mange marine operasjoner er hemmet av mangel på informasjon om deler av systemet, spesielt i tilfeller der overflatefartøy er koblet til undervannskomponenter. Dette prosjektet vil vise hvordan tilstandsestimering kan benyttes for å øke den tilgjengelige informasjonen om systemet. Problemstillin...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Respons prediksjon og operasjons optimalisering for brønnintervensjonsfartøy

SeaFlex og Kongsberg Seatex samarbeider om utvikling av et ekspertsystem for høyere effektivtet ved vedlikehold av undervannsbrønner, TexFlex. Et forprosjekt som nærmer seg avslutning inneholder en evaluering av teknologien, samt målinger offshore med bø lgeradar og bevegelsesmåling. Følgende ko...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forbedret Overvåking og Beslutningsstøtte for skip i nordlige farvann (FOB)

Prognoser for utvikling i nordlige områder indikerer en betydelig vekst i skipstrafikk og olje og gass relatert virksomhet, og det antydes fremtidig aktivitet flere ganger aktiviteten i Nordsjøen. Maritime operasjoner i nordlige kald klima strøk, og i isl agte farvann stiller spesielle krav til m...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Theoretical and numerical hydrodynamics- Next generation of computational tools for hydroelastic analysis of ships and offshore structures

The objective of the proposed research project is to meet the need for more advanced methods for prediction of hydrodynamic forces on ships and offshore structures, and to provide the foundation for the next generations of computational tools for hydrodyn amic analysis. An important goal is also ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ship Propulsion in Extreme Seas

Design of ships and propulsion systems are currently based on analyses of the performance in calm water. The effects of waves and ship motions are mainly taken into account using crude safety factors. Increasing fuel costs, introduction of novel ship desi gns and propulsion systems, together with...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Use of adhesive polymer film as replacement for anti corrosion and anti fouling coating in a maritime environment

The idea behind the MARFILM project is to verify that adhesive polymer film can be used for corrosion protection purposes and replacement for antifouling coatings. This verification process is an essential part of the R&D project as there are no independ ent investigations of the corrosion prote...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Reporting evolution - from "Nice to know" to "Need to know"

Modern shipping companies relay more and more on large (and costly) information and communication technology (ICT) systems to operate their fleets. In this respect shipping companies does not differ from any other large international organisations. Howeve r, we know from research on such systems ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Biodiesel i maritim og offshore sektor. Forprosjekt.

Forprosjektet skal lede fram til et hovedprosjektet som vil etablere ny kunnskap om anvendelse av biodiesel i offshore og marint miljø. Driftserfaringer fra en slik faktisk bruk av dette drivstoffet vil bli systematisert og analysert. Grunnlaget for dette vil i første rekke være gjennom utprøvin...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

VOC Emissions Reduction from Transport of Petroleum

Recovery of VOC emissions from the cargo tanks of a ship requires an active recovery system that is large, complicated and expensive. On the other hand, reducing the release of VOC from the cargo can be achieved by passive design features and optimised lo ading procedures. The use of passive desi...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling og implementering av prosess-styringssystem (operasjonssentral) for fiskeoppdrettsnæringen (PISCADA)

Sammenkopling mellom teknologi og menneske ved hjelp av IKT-baserte trådløse nettverk har ikke vært gjort før innafor havbruksnæringa. En har operert med frittstående system som ikke har kommunisert med verken menneske eller med instrumentering på intelli gent vis. Heller ikke har en tenkt på opp...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage