0 antall prosjekter

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Multivariable Process Control in High Temperature and High Pressure Environments using Multi Sensor Data Fusion

More advanced and versatile sensors are presently available. Incorporation of these sensors in processes, can in many cases lead to improved methods for process control and hence process optimization, by giving more accurate values for critical parameters either by direct measurement or by estim...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2011

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Effektivisering og kvalitetssikring av hjertediagnostikk

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

NÆRINGSRETTET HØGSKOLESATSING _nHS ved Høgskolen i Telemark.

Prosjektet skal bidra til at Høgskolen i Telemark utvikles til en viktigere aktør og bidragsyter i regional innovasjon og utvikling. Gjennom prosjektet skal det utvikles en regional innovasjonsallianse og skapes en læringsarena for både regionale og nasjo nale FoU-miljø og regionale virksomheter....

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Fag i praksis. Praksisforståelse, yrkesidentitet og yrkesutøvelse hos realfaglærere på ungdomstrinnet.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestfold og Telemark

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

From production to consumption: New approaches to the rural landscape and implications to policy making, planning and management

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Tel-Tek

Prosjektet vil utvikle og vedlikeholde infrastruktur for tilrettelegging, administrasjon og idèproduksjon i Tel-Teks FoU-miljøer i samarbeid med Campus Kjeller AS (KE). Infrastrukturmidlene skal brukes til å utvikle en infrastruktur som støtter opp om idègenerering fra forskere og studenter med d...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

ab RiboPrinter

Tilsvarende instrument er plassert i Sverige og Danmark, samt i en rekke land verden over. Det gir en mulighet til å sammenligne isolerte bakteriestammer med verden forøvrig. Næringsmiddelbåren smitte i Norge er ofte knyttet til turisme og smitte i andre land. En mulighet til å kartlegge isolat...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mikrogyro for navigasjon og stabilitetskontroll

Prosjektet er et samarbeid mellom bedriftene SensoNor asa, Kongsberg Defence og Aerospace (KDA), Kongsberg Seatex og forskningsinstituttet Sintef ECY og Høgskolen i Vestfold (HVE). SensoNor skal utvikle kapasitiv sensor teknologi for høypresisjons MEMS ba serte rategyro sammen med Sintef ECY. Tek...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Telemark

I prosjektbeskrivelsen er det gjort rede for aktiviteten og oppnådde resultater i 2003. Siktemålet for 2004 er å videreføre arbeidet i hovedsak etter nåværende strategi. Avdelinger og institutter ved HiT er nå informert om FORNY. Henvendelser til FORNY-administrasjonen ved HiT viser at forsknings...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrett og politikk i et komparativt perspektiv - likhet, ulikhet og endring

Prosjektet er en videreføring av prosjektet "Idrett og politikk - kampsport eller lagspill", der Telemarksforsking har gjennomført den nasjonale og Rogalandsforsking den lokale delen. Problemstillinger som er undersøkt på nasjonalt/lokalt nivå i Norge, vi l nå bli studert videre komparativt i fle...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestfold og Telemark

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Historieundervisning og interkulturell læring.

Prosjektet omfatter 4 faser: <h>1. Kort oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til interkulturell historisk læring i vest-europeiske samfunn etter ca. 1990. Analyse av synet på interkulturell læring i <i>Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Matematikkdidaktikk. Videreføring av prosjekt 132898/V10.

Telemarksforsking-Notodden ønsker å videreføre det eksisterende instituttprogrammet i matematikkdidaktikk med tanke på å styrke instituttets kompetanse både i bredde og dybde på dette området. Planlagte virkemidler er: - Tilsetting av en ny doktorgradsst ipendiater i matematikkdidaktikk. - Vide...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestfold og Telemark

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Trademark Telemark. Kulturøkonomi og nye potensial for natur- og kulturbasert næringsutvikling i Telemark. Videref. i DL 165691/V10.

Sentrale politiske og økonomiske aktørar både i Noreg, EU og OECD oppmodar i dag sårbare lokalsamfunn og regionar om å reindyrka biletet av staden, samt utvikla strategiar for transformering av lokal kunnskap til ressursar for økonomisk og kulturell utvik ling. Omgrepet kulturøkonomi har vorte la...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestfold og Telemark

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt.

Evalueringsprosjektet fokuserer på hvordan Opptrappingsplanen lokalt er fulgt opp med ulike tiltak, og hvordan disse tiltakene virker på brukernes livskvalitet. Prosjektet har tematisk konsentrert seg omkring brukernes fritidstilbud og deltagelse på yrkes rettede tiltak. Delprosjekt A fokuserer ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestfold og Telemark

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Development and Experimental Verification of Numerical Models of Powder Flow (MODPOWFLO)

Particulate materials, also called powders or bulk solids, are widely used and produced in Europe. In Norway, a very large number of companies use or produce such materials, ranging from cement and minerals to high value drugs and pigments. In spite of their ubiquity, their behaviour in many pro...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestfold og Telemark

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv.

Prosjektets hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktiviteter som terreng sykling og bruk av alpinanlegg. Disse end...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestfold og Telemark

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan øke belysningstiden i døgnet ved plantedyrking i regulert klima?

Bruk av vekstlys for plantevekst startet for vel 50 år siden og brukes i stor utstrekning. Belysningsstyrken varierer fra 50-300 mol m-2s-1 og en belysningstid i døgnet på 10-20 timer avhengig av planteslag og om det er fotoperiodiske effekter. Ved å ku nne belyse 24 timer i døgnet ville en kun...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestfold og Telemark

HAVKYST-Havet og kysten

ACOUSEC - System for Acoustic Seabed Classification. Samfinansiering med Området Industri og energi - prosj.nr.146213/221.

<i>Bakgrunn: </i>Det er økende forståelse for betydningen av systematisk kartlegging av marine ressurer. Det er påvist klare sammenhenger mellom sedimenttyper på havbunnen og oppvekst/livsvilkår for skalldyr og mange typer fisk, samtidig som en del bunnty per kan utgjøre en marin ressurse i seg s...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestfold og Telemark

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Superior Products by Single Site based Polyethylene - Material and Process Development

...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestfold og Telemark

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Presis styring av trål.

Trålfiske står i dag for en meget stor andel av total fangstmengde. Redskapstypen er omstridt både av kvalitetsspørsmål og av miljøhensyn. Hovedproblemene har vært knyttet til at redskapen er tungt og robust utformet for å ha tilfredsstillende effektivite t med den følge at miljø og fangstkvalite...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Kultur og idrett, inkl. tilleggsbevilgning (videreføring)

Strategisk instituttprogram for kultur og idrett ved Telemarksforsking er gjennomført i to faser, SIP I( 1999-2001) og SIP II (2002-2003). Prosjektet tok utgangspunkt i at forskning om kulturpolitikk, kulturøkonomi og idrettspolitikk står svakt i forsknin gssystemet generelt. Gjennom SIP'en har e...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Vestfold og Telemark

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Telemarksforskning - Bø (Videreføres i prosjekt 247241)

...

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Vestfold og Telemark

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Telemarksforskning - Notodden - avsluttes

...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 1994-2013

Sted: Vestfold og Telemark