0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Nabla Flow - Revolutionizing the Engineering Consultancy Industry through Smart Wind Analysis Tools

Nabla Flow sikter mot å forenkle og fremme måten arkitekter, produktdesignere, byplanleggere og rådgivende ingeniører vurderer vindforhold og justerer for uønskede effekter når de designer og bygger nye produkter, bygninger og strukturer. Behovet for kostbar og manuell rådgivning kan erstattes av...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CANARY - MicroNano biosensor for continuous vital sign monitoring

I prosjektet CANARY jobber Sensocure for å utvikle et unikt nytt produkt, et sensorbasert tidlig varslingssystem som kontinuerlig vil overvåke for systemisk økning av karbondioksid (CO2) i kroppen, noe som indikerer en kritisk tilstand for pasienten. Eksempler hvor vårt system vil kunne gi unik, ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GLIX1 - A new drug to treat glioblastoma multiforme (GBM)

Glioblastoma multiforme er det høyeste globale udekkede behovet innen onkologi. Glioblastoma multiforme (GBM) er den 17. største årsaken til kreft og den nest viktigste årsaken til kreft hos barn. På grunn av sin aggressive natur resulterer en diagnose med GBM i alvorlig reduksjon i livskvalitet,...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime 5G

Med 5G vil mobilnettverk for første gang adressere bruksområder utover mobil tale og bredbånd for forbruker- og forretningsmarkeder. Eksempler på nye anvendelser for 5G inkluderer industrielle kontrollsystemer, helse, energi og transport. Siden 5G har målsetning om å tilby trådløs kommunikasjon s...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs)

Med tanke på global urbanisering, overbelastet infrastruktur og det stadig økende behovet for transport av varer og mennesker, så utgjør ubemannede fly et fremtidsrettet alternativ som kan avlaste annen infrastruktur, og ved lavt energiforbruk og miljøavtrykk muliggjøre effektiv transport av vare...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimizing weaning from mechanical ventilation with RESPINOR DXT

RESPINOR utvikler en banebrytende utralydbasert teknologi, DXT (Diaphragm Excursion Technology), for å bedre klinisk beslutningstaking for kritisk syke pasienter på intensivavdelingen. DXT har de første ultralydsensorene som kan festes på huden for kontinuerlig monitorering av vår viktigste pust...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt i...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitetsegenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

REmote Drone-based ship HUll Survey

Det er et økende behov for fjerninspeksjons-tjenester, akselerert av COVID-19-pandemien og relaterte restriksjoner for reiser, for å inspisere skip og andre industrielle eiendeler. Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for å sikre sikkerheten til eiendelene. Fjerninspeksjoner vil muliggjøre mer ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PiCoVATT: Piezo-styrt variabel demping

Prosjektet har blitt startet opp og fremdriften er iht. plan. Vi har landet på et design som går til første runde produksjon av brikker. Dette og et påfølgende større arbeid med evaluering og prototyping skjer rundt årsskiftet og mest rett på begynnelsen av 2022. Basert på dett vil man i løpet a...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LIACi - Lifecycle Inspection, Analysis and Condition information system

Det overordnede målet til LIACi er å utvikle et adaptivt beslutningsstøttesystem som forbedrer effektiviteten av videobaserte inspeksjoner med automatisk rapportgenerering og utvidet bruk av inspeksjonsdata for beslutningsstøtte. POSICOM samarbeider med SINTEF og NTNU for å videreutvikle sitt See...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating

Luftsmøring, med sitt høye potensial for å redusere skipets motstand, har kommet mer og mer i fokus den siste tiden. Et luftsmøresystem injiserer luft under skroget og reduserer tettheten til vesken og reduserer friksjonen mellom skipet og vannet. Passivt luftsmøresystem kan brukes på små skip me...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær masseforvaltning

I prosjektet «Sirkulær Masseforvaltning» skal Feiring i samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby utvikle en ny tjeneste for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Slik masseforvaltning foregår i dag, er det vanskelig å ha en ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Green Nitrates, development of new nitric acid process for cost competitive and GHG emission free production of fertilizers.

Prosjektet skal utvikle ny salpetersyreprosess for integrering i et lønnsomt nytt konsept for gjødselproduksjon uten klimagassutslipp. Et slikt konsept er nøkkelen til realisering av Yaras mål om å bli klimanøytral innen 2050. Skiftet fra fossil til fornybar energi medfører et skifte fra varmein...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Green Nitrates, development of new integrated production process for cost competitive and GHG emission free production of fertilizers.

ara har som mål å bli karbonnøytral innen 2050. En viktig del av dette målet er å produsere mineralgjødsel uten klimagassutslipp. Slik produksjon er teknisk mulig i dag, men langt fra å være økonomisk lønnsom. For å oppnå lønnsom produksjon av grønn mineralgjødsel, kreves nye og forbedrede produ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Advanced Gas Treatment in Aluminium Electrolysis

AGATE prosjektet vil teste ut et helt nytt konsept for gassrensing i aluminiumsverk. I dag er det store, sentraliserte renseanlegg som sørger for å holde utslippene nede og returnere fluoridholdige materialer tilbake i elektrolyseprosessen der de inngår som reaksjonsmedium for aluminiumsproduksjo...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel technology for manufacturing a multifunctional hybrid membrane for advanced purification of wastewaters

Prosjektets mål: Det primære målet for NYMPH-prosjektet er å utvikle nye membraner for vannbehandling med utmerkede anti-fouling-egenskaper og høyt separasjonsnivå sammenlignet med state of the art membraner. Teknisk innhold: NYMPH-prosjektet vil utvikle og teste metoder opp til TRL 5 for funksj...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

I IPN prosjektet DigiFerrata arbeider vi med å utvikle en ny og unik teknologi som muliggjør klatring i Via Ferrata anlegg på en måte som aldri har vært mulig tidligere. Så langt i prosjektet har vi arbeidet med å utvikle selve sikringsteknologien som skal muliggjøre en sømløs bevegelse i anlegge...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Vessel data and sharing for the machine economy

En felles datainfrastruktur, 'Unified Hosting Service' (UHS), for innsamling, analyse og deling av data ombord skip har blitt opprettet av Telenor Maritime og tilgjengeliggjort for DNV. Videre ble MQTT valgt som teknologi for deling mellom mikrotjenester og applikasjoner ombord på skipet, og meto...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Immunotherapy targeting genetic frameshift mutation in cancer cells

Det er fortsatt et stort medisinsk behov for nye behandlingsformer for kreft. Hubro Therapeutics utvikler nye vaksiner rettet mot mutasjoner i gener som er tilstede i kreftformer assosiert med såkalt genetisk mikro-satellitt ustabilitet (MSI). MSI er kjent i mange forskjellige kreftformer og spes...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI4FISH - AI for sustainability in marine recreational fishing participation: Scalable spatio-temporally resolved ML models

Målet vårt er å generere dynamiske fiskeplasser for å øke sannsynligheten for at brukere lykkes med å fange fisk. Dette baserer seg på hypotesen om at mislykkede fiskeopplevelser på angitte steder påvirkes av ugunstige forhold, inkludert temperatur, saltholdighet, strømmer, tilgjengelighet av mat...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

PaCRTool: Verification- proof of concept

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniserings-behandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av led...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

Siden oppstart 01.01.2021 har vi i vårt forskningsprosjekt kartlagt utslippsdrivere som aktiviteter og produkter innen film & tv, scenekunst, festival, event og vinteridrett. Kartleggingen er gjort i samarbeid med flaggskip i kultursektoren som Den Norske Opera & Ballett, Øyafestivalen, Strix og ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of T cell receptor sequencing based method for diagnosing celiac disease

Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki uten behov for gluteneksponering Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, ledet av prof. Ludvig Sollid, har studert glutenspesifikke immunceller (T-celler) fra cøliakipasienter. Disse T-celle spiller en sentral rolle i syk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for improving efficiency and quality in healthcare

ICD-10 diagnosekoder spiller en viktig rolle på norske og svenske sykehus så vel som i verden. Etter hver pasientkontakt skal behandler registrere en eller flere diagnoser eller prosedyrekoder som beskriver hva slags utredning eller behandling pasienten har fått. ICD-10 kodesystemet omfatter over...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ENERGIX-Stort program energi

MS Green Ammonia – første grønne ammoniakktankskip, utviklet av Grieg Edge med partnere

Problemstilling (bakgrunn): Grieg Star Group sluttet seg til Zeeds (Zero Emission Energy Distribution at Sea) -initiativet tidlig i 2019 sammen med partnerne Aker Solutions, Kværner, Equinor, Wärtsilä og DFDS. Den opprinnelige ideen var å finne den raskeste måten til å nå en utslippsfri skipsfart...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SiCure - Novel cement retarders

Sement som brukes i brønnapplikasjoner, må ha tilstrekkelig lang væskelevetid (fortykningstid) for å sikre riktig plassering, i tillegg til tidlig styrkeutvikling. Dagens sement oppfyller ikke disse egenskapene for bruk ved høyere temperaturer. Tilsetningsstoffer er nødvendige for å forsinke herd...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

System architecture of Subsea Energy Storage for offshore renewables

Det foreslås å starte et doktorgradsprosjekt for å se hvordan vi kan løse noen av utfordringene med å introdusere fornybare energikilder i stor skala. I den forbindelse vil man utnytte erfaringene fra olje-og gassindustrien. Målet er å studere kravene til energilagring når man bytter fra ikke-for...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GaiaVesterålen – Vi bygger lokalsamfunnets økosystem

GaiaVesterålen - We build community ecosystems GaiaVesterålen (GV) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der prosjektet nå er i gang med å utvikle en høyteknologisk 3D-modell a...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UltraGel - Acoustic Coupling Gel for Ultrasound Imaging in Cardiac Surgery

Intraoperativ (under operasjon) ultralydavbildning er et viktig medisinsk verktøy som gir kirurger muligheten til å overvåke fremdriften og til å oppdage og forhindre mulige komplikasjoner i sanntid. Bruk av ultralydbehandling krever en akustisk kobling for å generere bildene. Til tross for økend...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo