0 prosjekter

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

A Liquefied Energy Chain for Exploitation of Natural Gas, Capture and Injection of CO2 for EOR - Optimisation, Pinch and Exergy Analysis

The objective is to create an energy and cost effective transport chain for stranded natural gas for power production with CO2 capture including liquefaction and transport of CO2 to be injected in an oil field for EOR or an another suitable storage. The integrated liquefied energy chain consis...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av modulært stålanlegg

Gjennom prosjektet har prosjektdeltakerne som ambisjon å utvikle ett nytt oppdrettsanlegg av typen hengslet stålanlegg som er mer egnet til bruk på værutsatte lokaliteter ved å redusere effekten av bølgeindusert belastning på anlegget. Anlegget skal være enklere å forankre og det skal bygges in...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Safe Maritime ICT

Software as an integrated part of components onboard vessels, as well as a component in its own right controlling essential systems of physical components (machines) is increasingly being used in vessels, because it promises more functionality, better cre w guidance, lower vessel building costs, ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

ShipCom - Ship Communication - Forprosjekt

Den teknologiske nyvinningen innen kommunikasjon og de nye anvendelsesområdene denne teknologien bringer med seg er med på å styrke eller eventuelt svekke den maritime bransjen ut fra omfang av innført teknologi. Norge som nasjon er langt fremme men for a t vi fortsatt skal være blant de ledende ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

New International Training and Pre-simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 1

Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt som ble gjennomført med Statoil ASA som oppdragsgiver. Hovedrosjektet deles i fase 1 og 2. Videre beskrives fase 1 som det i denne omgang søkes støtte for fra Norges Forskningsråd. Fase 1 vil gå fra 3. kvart al 2006 til 4. kvartal 2007. Delprosjekte...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

USV - Unmanned Surface Vehicle

Peregrine Dynamics (PD) er initiativtaker, adminstrator og eier av prosjekt som har til hensikt å realisere forskningstung teknologi for å demonstrere ubemannet autonom operasjon av maritim overflatefarkost. Utviklingskonsortiet består av aktører fra: Fo rskning: - Institute for Systems and Robo...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SeaLion maritime wireless systems and services - Forprosjekt

SeaLion prosjektet er et initiativ mellom en rekke norske firmaer og forskningsinstitusjoner med mål om å forske på nye innovative tjenester og produkter innen maritim logistikk, skipsoperasjoner og koblinger mellom landbaserte og skipsbaserte systemer. U tnyttelse av ny trådløs teknologi for bru...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Agder

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

TBT-free Anti Fouling Paint Test Programme

Background: On 5 October 2001, a diplomatic conference adopted the IMO convention on the control of harmful anti-fouling systems on ships by consensus, the convention states a global prohibition on the application of organotin compounds which act as bioci des in anti-fouling systems on ships. Man...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Neste generasjons skips- og utstyrsproduksjon - Erfaringer, vitenskapelig bearbeidet til ny metodikk .

Det er vanlig å ta utgangspunkt i tidligere løsninger når en utvikler et nytt produkt, men løsningene blir som regel hentet sporadisk og eldre løsninger er ikke dokumentert med hensyn på fremtidig gjenbruk. Samtidig har enkeltprosjektene begrensende ressu rser, knappe tidsfrister, tøffe resultatm...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nødoperasjoner i nordområder

Prosjektets innhold bygger på resultater fra MARUT forprosjekt "Drivende tankskip under ekstrene operasjosforhold". Fra forprosjektet er det funnet at det er store gap på en rekke viktige områder knyttet til å planlegge og gjennomføre nødoperasjoner for å hjelpe skip i havsnød. Det er forventet...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritime Emission Mitigation

Det søkes om forprosjektmidler for å etablere en hovedprosjektsøknad med prosjektinnhold som beskrevet under. Shipping står for ca 2/3 av varetransporten i verden. Samtidig bidrar shipping med en betydelig andel av de globale utslipp av NOx, SOx og CO2, men har tradisjonelt ikke hatt strenge mil...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt til MAROFF søknad: Produkt- og produksjonsinnovasjon i maritim lettmetallklynge - Haradanger, Sunnhordland, Haugalandet

Forprosjektet er initiert av bedrifter i den maritime lettmetallklyngen med base i regionen Hardanger, Haugalandet og Sunnhordland. Bedriftene arbeider internasjonalt, enten gjennom leveranser til internasjonale kunder, eller i konkurranse om nasjonale op pdrag. Produktene klyngens bedrifter leve...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt for utvikling av MOSS eksos-scrubber for skip

Fra gitte datoer i hhv 2007 og 2006 må alle skip i SECA områdene benytte drivstoff med maksimalt 1.5% svovel eller ha renseanlegg som gir tilsvarende reduksjon i utslipp. Tilgjengeligheten på lavsvovel tungolje er begrenset så disse reglene forventes å dr ive prisene betydelig opp. Høye priser vi...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Improved methods for prediction and control of the behaviour of marine vehicles in extreme conditions

The research effort will be focusing on the following areas: * Develop realistic and accurate numerical methods and models for predicting the motions and loads on marine vehicles in extreme wave conditions as well as in shallow and restricted waters with waves and current. Speeds range from zer...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Lean Shipbuilding - Innovative shipbuilding in a Norwegian context

The research tasks are firstly to develop a context-based approach with the aim of improving the shipbuilding industry in Norway, secondly to use this new approach to identify and analyse the different factors leading to waste in shipbuilding production and thirdly to make for new tools and sys...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Skipsdeteksjon fra radarsatellitter

SkipSat skal utvikle eksisterende og helt nye algoritmer og metoder for å detektere og tracke skip, isfjell og isflak i data fra satellitter som har radarinstrument ombord. Dagens tjeneste basert på de eksisterende algoritmer og metoder er ikke god nok ti l å tilfredstille brukere av slik informa...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Three dimensional Safety Zone

Aviation control introduced safety zones around air planes for decades ago and it has proven to be safe and reliable. If similar safet zones concepts can be developed for maritime traffic then a corresponding safety gain could be harvested. This projec t will develop a three dimensional safety...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Use of Low Sulphur Heavy Fuel Oils

Background: The IMO MARPOL Annex VI entered into force on May 19th this year. These regulations imply that ships will have to either use low sulphur heavy fuel oil (LSHFO) or exhaust gas SOx cleaning when opertating inside sulphur control areas (Baltic fr om 2006, North Sea from 2007). This repre...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konsepter for bruk av LNG i store passasjerskip og godstransport

Stortinget har vedtatt økt innenlands bruk av naturgass i Norge. Sluttbruk innenfor skipsfart er utprøvd for en ferge og to supply skip, mens det ikke er utviklet løsninger for andre skipstyper. Både nasjonalt og internasjonalt vil det i tiden framover vo kse frem et marked for gassdrevne fartøy ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Informasjonsmodell for skip-land kommunikasjon

Elektronisk havneklarering av skip er nærmest en realitet. Den 6. juni 2005 innførte USA sitt system (eNOA/D), som alle skip over 300 BRT må bruke for inn- og utklarering i USA. I Europa utvikler man gjennom SafeSeaNet et internet basert system som først og fremst brukes til informasjonsutvekslin...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

ICE LOAD MONITORING (ILM)

Trenden i dag er økt utskipning av olje og gass fra isfylte farvann som Barentshavet, Kvitsjøen, Pechorahavet, Sakhalin øst i Russland og Østersjøen. De rådende klima, is og dybdeforhold i kalde strøk vil stille utvidede krav til skip og utstyr som skal o perere i slike områder. Spesielt utfordre...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

EUROFEEDER'n - et forretningsutviklingsprogram for å fremme og understøtte norskkontrollert nærsjøfart, skipsbygging og utstyrsleveranser

EUROFEEDER?n skal utvikle og bidra til realisering av totalt 3-5 nye sjøbaserte transportsystemer for tre segmenter innenfor nærskipsfart der hovedmålet er å redusere vareeiers totale transportkostnader med 3 %. Fokus for EUROFEEDER?n er utvikling av effe ktive transportløsninger innen flere regi...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Elektronisk farled

Visjon: Den endelige løsningen for å unngå ulykker vil være at en kan forutse hva som vil inntreffe tidsnok til at farer og uhell kan unngås. Bakgrunn. Utfordringene med å sikre sjøtransporten øker. Dette skyldes økende antall store fartøy med farlig ell er forurensende last, cruiseskip med fler...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

INNOGAS FORUM - Konkurransedyktig småskala LNG

INNOGAS FORUM er en videreføring av INNOGAS prosjektet som ble gjennomført i 2003-2005. Det er utviklet kunnskap og produkter i denne perioden som har hatt betydning for industriaktørene. Flere av analyseverktøyene er allerede i bruk i bedriftene. Videre er kompetansen i INNOGAS prosjektet brukt ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Gassdrevne skip --- design og drift

Både nasjonalt og internasjonalt vil det i tiden framover bygges gassdrevne fartøy i økende grad. Det er spesielt viktig at de enkeltkomponenter og systemer som tilbys dette ferske markedet er i stand til å tilfredsstille spesifiserte krav (lave drivstoff kostnader, lave miljøutslipp, høy drifts...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Modeling and Control of Tensegrity Structures in Marine Systems

The project is part of the IntelliSTRUCT programme organized as a cooperation between CeSOS and SINTEF Fisheries & Aquaculture. The programme aims at developing marine structures with improved capabilities with respect to environmental loading by incorpor ating new structure concepts and control ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

TASK - Tilgjengeliggjøring Av norsk SKipsutstyr og produktdata

Rederier, skipskonsulenter og verft har ofte lite tid og ressurser tilgjengelig i tidligfase av innkjøps- og salgsprosjekter. Når informasjon om utstyrsleverandører og deres produkter skal innhentes, tar da som regel utgangspunkt det som er lettest tilgje ngelig. Det et også velkjent faktum i den...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av et funksjonelt og økonomisk nedsenkbart oppdrettsanlegg

Utviklingen i oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt viser at oppdrett vil foregå på mer ekspanderte lokaliteter. I de fleste land med egen kystsone, så er det ofte et press på havområdet nærmest land. Det er også flere steder en økende motst and mot visuell forurensing fra bl.a. opp...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Analyse, utredning og uttesting for å vurdere Rescubes aktualitet som evakueringssystem på store passasjerskip

Norsafe AS har overtatt alle salgs- og produksjonsrettigheter til det unike og patenterte frittfall livredningskonsept et- ResCube - forpassasjerskip. Konseptet, som falt utenfor rammene i gjeldende internasjonale regelverk, var da på et skissestadium, o g generelt dårlige tider i bransjen medfø...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Active Control of Slender Structures for Marine Applications

The project is a part of a larger project at CeSOS that aims to incorporate control theory and new material technologies into design and control of marine structures and systems. The main problem to be considered in this project is the collision between tensioned risers in an array. Clashing of ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage