0 prosjekter

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

TASK - Tilgjengeliggjøring Av norsk SKipsutstyr og produktdata

Rederier, skipskonsulenter og verft har ofte lite tid og ressurser tilgjengelig i tidligfase av innkjøps- og salgsprosjekter. Når informasjon om utstyrsleverandører og deres produkter skal innhentes, tar da som regel utgangspunkt det som er lettest tilgje ngelig. Det et også velkjent faktum i den...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av et funksjonelt og økonomisk nedsenkbart oppdrettsanlegg

Utviklingen i oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt viser at oppdrett vil foregå på mer ekspanderte lokaliteter. I de fleste land med egen kystsone, så er det ofte et press på havområdet nærmest land. Det er også flere steder en økende motst and mot visuell forurensing fra bl.a. opp...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Analyse, utredning og uttesting for å vurdere Rescubes aktualitet som evakueringssystem på store passasjerskip

Norsafe AS har overtatt alle salgs- og produksjonsrettigheter til det unike og patenterte frittfall livredningskonsept et- ResCube - forpassasjerskip. Konseptet, som falt utenfor rammene i gjeldende internasjonale regelverk, var da på et skissestadium, o g generelt dårlige tider i bransjen medfø...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Improved methods for prediction and control of the behaviour of marine vehicles in extreme conditions

The research effort will be focusing on the following areas: * Develop realistic and accurate numerical methods and models for predicting the motions and loads on marine vehicles in extreme wave conditions as well as in shallow and restricted waters with waves and current. Speeds range from zer...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Active Control of Slender Structures for Marine Applications

The project is a part of a larger project at CeSOS that aims to incorporate control theory and new material technologies into design and control of marine structures and systems. The main problem to be considered in this project is the collision between tensioned risers in an array. Clashing of ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fra vei til sjø med LNG - PES

Norge har forpliktet seg til å redusere sine NOx utslipp til 156 000 tonn , dvs med 70 000 tonn innen 2010. I samme periode vil transportbehovet øke med inntil det dobbelte av økningen i bruttonasjonalprodukt. Denne transportøkningen vil i all hovedsak b li tatt opp av veitransport, en transport...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

USV - Unmanned Surface Vehicle - PES

Peregrine Dynamics (PD) ønsker å utvikle et ubemannet overflatefartøy, USV (Unmanned Surface Vehicle) til bruk for sivile oppgaver og applikasjoner innen for eksempel: -Overvåkning/Havforskning -Offshore/Oljevernberedskap -Ressursforvaltning -Redningstje neste -Fiskeri -Havbruk PD mener at pros...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Søknad om forprosjektmidler til utarbeidelse av hovedprosjektsøknad for en videreføring av INNOGAS

Hovedprosjektsøknaden vil bli utarbeidet av Scandinavian Gas Logistics AS SUS i samarbeid med en kjernegruppe fra INNOGAS prosjektet. En foreløpig prosjektbeskrivelse vil bli utarbeidet, og kommunisert/solgt inn til andre deltagere. Deretter vil det bli a vholdt et konsortiummøte hvor den enkelte...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

In-situ net cleaning system in aquaculture

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Meng, Yanqiu kinesisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Effektiv og sikker farled - PES

Det er i de siste 10-15 år gjort mye for å konkretisere alle forhold rundt risiko, risikoaksept og risikostyring i farleder med tanke på økt effektivitet og sikkerhet. Miljøsikkerhetsrapportene av 1991 (NOU 1991:15) og 1993 (Miljøsikkerhet i farleder) var de første skritt i retning av en systema...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Improving Safety at Sea by Dynamically Assigning a 3D Safety Zone around a Ship

Sea routes along the Norwegian coast see an increase in transport of hazardous goods. In other areas of the world ship traffic is, however, much more dense (British Channel or Asia). Although for safety and economical reasons hazardous goods are increasin gly transported by sea the risks for coll...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SMART Shipping: Systemstøtte i industriell skipsfart

Sjøtransport er en av den industrielle globaliseringens viktigste drivere. Skipsfart er i stor endring gjennom bl.a. fusjoner, oppkjøp, pooling, ny forretningsvirksomhet og utvidete logistikkoppgaver i integrasjon med industriell produksjon. Dette komplis erer transport- og logistikkutfordringene...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li, Liangbi kinesisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 87 800

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

EUROFEEDER'n - et forretningsutviklingsprogram for å fremme og understøtte norskkontrollert nærsjøfart, skipsbygging og utstyrsleveranser

Norsk maritim næring har en enestående mulighet til å posisjonere seg for å konstruere, bygge, utruste, tilby, finansiere og operere nærsjøfartstjenester i Europa og under andre relevante himmelstrøk. Forutsetningen for å øke eksiterende verdiskaping er a t norsk maritim næring lykkes med å utvik...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim IKT-infrastruktur Forprosjekt

Søknaden beskriver et forprosjekt for å utarbeide en prosjektsøknad til MAROFF innen temaet ?IKT infrastruktur for skip?. Målsetningen er å lage et prosjekt som kan utvikle nye konsepter for bruk av IKT innen shipping, ombord, fra skip til land og på land . Disse nye konseptene er i første rekke ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Risikostyring på tvers av norsk-russiske forretningsforbindelser og leveranseprosjekter

Aktiviteten på russisk side av nordområdene forventes å ta seg kraftig opp de nærmeste årene. Dette gir store muligheter for norsk industri for å etablere seg i et nytt og kommende marked. Det finnes imidlertid sparsomt med erfaringer fra etablerte forret ningsforbindelser mellom landene på dette...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Prosjektetableringsstøtte MARUT-prosjekt for utvikling av verktøy for spesifikasjon, kalkyle og oppfølging av dokking og ombygging

proNavis har i løpet av de siste tre årene, i samarbeid med industrikunder, utviklet et verktøy, kalt TenderSuite, for å understøtte arbeid med byggespesifikasjon og kalkyle i førkontraktsfasen. Dette verktøyet, kalt TenderSuite, har fått god tilbakemel ding både fra nåværende brukere (blant an...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Dimensjoneringsverktøy for skip med gassdrift

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Bruk av naturgass ombord i fiskefartøy - PES

Forprosjektet omfatter følgende hovedaktiviteter: * Vurdering av fartøytyper og størrelse. * Vurdering av tilgjengelig teknologi. * Vurdering av logistikk, infrastruktur tilgjengelighet av gass. * Utarbeidelse av kost/nyttebetraktninger. * Vurdering av ut fordringer knyttet til regelverk. * Etabl...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Drivende tankskip under ekstreme operasjonsforhold

Forprosjektet starter med innsamling av informasjon om eksisterende beredskapsplaner for håndtering av drivende tankskip, spesiell vekt legges på å hente inn informasjon fra områder med stor tankskipstrafikk og røffe værforhold. Eksisterende planer vil bl i gjennomgått av et ekspertpanel og vurde...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nasjonal nettbasert beredskapsløsning i GIS - PES

Det finnes i dag ulike scenario for aktivitet på russisk norsk side fram mot 2015 (Brunstad et al., 2004; Dragsund et al., 2003). Disse danner et forventet utfallsrom for utbygning og aktivitet. Det antydes en betydelig vekst i olje og gass utskipningsak tivitet fra norsk- og russisk sektor, fre...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MEMSHIP - Integrated Shipboard Wastewater Treatment Systems using Membrane Technology

The transport of passengers, cargo movements, and naval-based activities are heavily associated with regular voyages with estimates of about 40,000 ships of various kinds around the world. Wastewater generated onboard various considerably both in quantity and quality for the different types of v...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling og godkjenning av skipsutstyr for kaldklima - PES

Trenden i dag er økt utskipning av olje fra isfylte farvann som Barentshavet, Kvitsjøen, Pechorahavet, Sakhalin øst i Russland og Østersjøen. De rådende klima, is og dybdeforhold i kalde strøk vil stille utvidede krav til skip og utstyr som skal operere i slike områder. Det vil derfor være nødve...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP- Call 3B, (2.2) Application of advanced design and manufacturing techniques used in vessel production

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Wave-Current Interactions and Transport Mechanisms in the Ocean

The project aims to develop and apply a Large Eddy Scale ocean model capable of calculating the three-dimensional turbulent ocean flow from the bottom to the free surface, where the latter forms part of the solution. Such a solver will be able to resolve the large three-dimensional turbulent stru...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Short Sea Shipping Vessels Cargo Handling

...

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - Effective Operation in Port

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Transport av farlig gods på veg, sjø og bane

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges fo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Fuel Cells for Low Emission Ships

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Viken