0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Gaseous Refining Process for the Solar Grade Silicon Feedstock

Elkem og SINTEF har i et samarbeidsprosjekt undersøkt en metode for fjerning av bor fra flytende silisium. Bruken av silisium for solcelle-applikasjoner er stadig økende, med fokus på lav produksjonskost, høy kvalitet og lavt karbonavtrykk. I dette prosjektet har en studert bruk av en reaktiv gas...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

CONtrol of the STRUCTure for high purity and energy effective solar grade silicon feedstock production

Elkem Solar is developing Solar Grade Silicon (SoG-Si) Feedstock based on a proprietary metallurgical refining process. Solar grade feedstock has been gaining market acceptance as the quality requirement are better known and its application during ingot c asting has shown that similar solar cell ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Intermittent Renewables, Balancing Services, and Electricity Market Design

Prosjektet "Intermittent Renewables, Balancing Power and Electricity Market Design" (INTREPED) tar utgangspunkt i at en økende andel ikke-kontrollerbar (intermittent) kraftproduksjon stiller større krav til balansetjenestene i kraftsystemet. INTREPED undersøker hvordan kraftmarkedet, det vil si k...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Development of a Hetero-Junction Oxide-Based Solar Cell Device

I løpet av HeteroSolar prosjektet har vi opparbeidet oss betydelig kunnskap og innsikt og jobbet med ulike materialproblemstillinger og utfordringer knyttet til Cu-oksider i solcellestrukturer som for tiden skaper hodebry for det internasjonale PV forskningsmiljøet. Mer spesifikt har vi oppnådd å...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Nanoceramics - a new class of proton conductors for hydrogen fuel cells and electrolysers

En ny klasse av nanokeramiske prøver viser høy protonledningsevne ved lave temperaturer. Gjennom NaProCs-prosjektet undersøker vi de fundamentale transportmekanismene i denne nye klassen av materialer for brensels- og elektrolyseceller. Disse nye materialene opererer ved temperaturer egnet for tr...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nanostructured materials for thermoelectric conversion of waste heat into electricity

-

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP

Norge har i dag en teknologisk ledende rolle i olje- og gassproduksjon hvor utvikling og leveranser av spesialutstyr til boring og brønn er en viktig faktor. Dette gir Norge et globalt konkurransefortrinn i utviklingen av nye teknologier og materialer for geotermisk energi. Riktig fokusert bør e...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET Integreting households in the smart grid

Utgangspunktet for IHSMAG-prosjektet har vært spriket mellom retorikk og forståelse når det gjelder hva slags rolle smarte nett vil spille i årene fremover. I Norge skal smarte energimålere rulles ut i alle husstander innen 2019, mens status varierer rundt i Europa. Forventningene blant politiker...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

India - Fracture and Flow in Porous Media: Application in geothermal installation, hydrocarbon production and CO2 storage

-

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy Efficient Aluminium Cast House (CastAl)

-

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Deltakelse i Teknologiplatformen og etablering av norsk skyggegruppe mot EU innenfor Smartgrids

Planlagte aktiviteter inkluderer a) aktiv deltakelse i Teknologiplattformen www.Smartgrids.eu og b) deltakelse på møter i den nasjonale skyggegruppen for å videreformidle informasjon fra internasjonale møter og å koordinere norske prioriteringer. Prosje ktet tar sikte på å arrangere 1 koordiner...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE

EUs nye initiativ innen ressurs - og energieffektivisering for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE skal dekke mer enn 10 industrisektorer i Europa. Kjernegruppen består av repres entanter for 10 industriforeninger og tek...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

India - Energy from the lava in Indian Himalayas (Agneyodgara Urja)

-

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Optimised Planning, Foundation Design and Installation Procedures for Offshore Wind Farms

The state-of-the-art in designing and installing offshore wind farms (OWFs) offers substantial scope for improvement affecting nearly all phases. Achieving such improvements, particularly in efficiency, is our underlying idea for value creation. This is d riven by financial pressure to operate wi...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

EBLE - Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov

Oppsummeringa av resultater fra evaluering av 64 passivhusprosjekter og 10 TEK10 prosjekter: I EBLE boligene ble det målt energibruk, innetemperatur og luftfuktighet. I sju boliger ble det målt trefukt i konstruksjonen. Det ble gjennomført 38 beboerintervjuer. I tillegg ble nøkkelpersoner i by...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Additional funding for the EU FCHJU project IDEALHY

As described in attachment "Appl_funding_NFR_IDEALHY"

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energibesparende smiprosesser

I StøpSmi-prosjektet har en sett på en kombinasjon av forformings- og smiteknologier. Avanserte simuleringsprogram har blitt brukt til å definere forformen så nær den endelige formen som mulig, men likevel slik at det siste smitrinnet ville være i stand til å deformere komponenten. Det er nettopp...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Cranefree fundament for offshore vind: Sluttføring av FoU innen geoteknikk, hydrodynamikk, fabrikasjon og marine operasjoner

Offshore vind-sektoren har et sterkt behov for nye fundamentkonsepter for å: - Takle større vanndyp (>30 meter) - Takle større turbiner (>5 MW) - Sikre prosjektene mot stadige problemer og merkostnader knyttet til marine operasjoner, spesielt grunnet vær og dyre installasjonsfartøy - Bli mer kos...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Alt-i-Vent, Neste generasjons integrerte boligventilasjonssystem

Ideen med prosjektet er å utvikle en modulbasert løsning tilpasset norsk klima (Alt-i-Vent) som integrerer ventilasjon, romoppvarming og varmt tappevann slik at kostnader og total ressurs- og energibruk til installasjon reduseres, samt at et godt inneklim a sikres. Forskningen er nødvendig fordi...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Add-on instrumentation system for wind turbines

The Windsense project is aimed at developing improved instrumentation and data interpretation methods to reduce O&M costs of Wind Power Turbines. The project will address the Wind Farm operators's need for an add-on instrumentation system that is able to collect technical condition and lifetime ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

RenWind - A new material systems for high output and low energy production process of wind turbine blades

The wind energy marked is a very fast growing marked with a yearly increase close to 20 %. One of the bottle necks is related to the production capacity of turbine blades. Producers of wind blades look for cycle time reduction to increase output and redu ce fixed costs. Epoxy resins are the do...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Novel materials and system designs for low cost, efficient and durable PEM electrolysers (NOVEL)

Prosjektet har som mål å utvikle en effektiv og robust PEM elektrolysør ved å benytte seg av nye, avanserte materialer og designløsnigner. Elektrolysøren skal produsere hydrogen med en effektivitet på minst 75% (LHV) ved nominell effekt og med en stack-ko stnad under 2,500 euro/ Nm3h-1. SINTEF ko...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU STable and low cost Manufactured bipolar plates for PEM Fuel Cells (STAMPEM)

Testing av utviklet belegg er gjort i full skala både på enkeltceller, stacker og komplette systemer. De tekniske egenskapene og ytelsen til cellene/stackene er gode, men det har ikke lykkes å verifisere en levetid på 10 000 timer. Kostnadsestimatene ligger noe over målet på EURO 2,5/kW (for 0,5...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett

Hovedidéen med prosjektet har vært å framskaffe et nytt og bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere som skal anskaffe, anvende eller utvikle Smartgrid-teknologier. Prosjektet har hatt stor fokus på demonstrasjon og verifikasjon, og da spesielt knyttet til Demo Steinkjer (NTE) og Smart Energi...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hybrid Dual Junction Silicon Based Solar Cell

Det er fremstilt en III-V solcelle på toppen av et Silisium substrat. Hovedfokus til prosjektet har vært å redusere defekter som oppstod i overgangen mellom Silisium og III-V materiale. Dette har man klart ved å kombinere substrat, dets preparering og spesielle gro-parametere for III-V materialet...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

IEA - District heating and Cooling Annex X- kontigent

I dette IEA-prosjektet; "Implementing Agreement (IA) on District Heating and Cooling, including Combined Heat and Power (CHP), Annex X", er det gjennomført koordinert forskning på det aktuelle teknologiområdet med deltagelse fra følgende land: Canada, Danmark, Finland, Storbritannia, Sør-Korea, N...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Bor4Store

-

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Fluid Structure Interactions for Wind Turbines

Se engelsk versjon.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Regional effects of energy policy

RegPol er et prosjekt som springer ut av forskningssamarbeidet i FME CenSES, - et senter for miljøvennlig energiforskning. Prosjektet startet i mai 2012, med IFE, NTNU og SINTEF som forskningspartnere, og med sistnevnte som prosjektleder. Prosjektet er finansiert over ENERGIX-programmet i Forskni...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

CROSS-DISCIPLINARY RESEARCH ADVANCING FLUID AND THERMAL SCIENCES

-

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage