0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Future smart grid architecture handling high RES penetration allowing efficient interaction b/w OPF algorithms & energy strategies

The architecture of future smart grids requires an effective interaction between efficient energy markets and electricity grid management systems. Two essential assets that are required in order to facilitate this goal, by harmonizing consumption with production and by guarantying the cost-effect...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Velvære i byen: Lavutslipp eller lykke?

Kan reduserte utslipp og lavere energibruk forenes med trivsel og vinn-vinn for både miljøet, lommeboka og hjertet? Det er vedtatt meget krevende energi- og klimamål for årene som kommer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil ikke bare kreve tekniske og forvaltningsmessige endringer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hy5 - Production of a complete cost effective, reliable and functional prosthetic arm

Prosthesis hands on the market are different with regards to several parameters like grip control, mode control, grip types, grip speed, grip force, weight, finger movements and so on. Prosthetic arms (i.e. sleeve, socket) do not take the specific prosthesis hand parameters into account, making t...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

IU: CRISPR/Cas9 editing to test and control genes implicated in influencing Aeromonas disease resistance in carp and salmon

Karpe er den fisken det produseres mest av rundt om i verden. Særlig Rohu karpe er en viktig næringskilde i India. Zebrafisk derimot er en modell art, som bl.a. kan brukes til å modellere genetiske forandringer i karpe iom at disse tilhører samme familie. Oppdrett av Atlantisk laks er en viktig i...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robotsveising av aluminiumskrog

Prosjektet har ansatt 4 ph.d.-studenter som jobber med utvikling av teknologi og metoder for robotisert sveising av store skipskonstruksjoner i aluminium. Ph.d.-student Jaime M. Rider studerer bruk av laser-skannere for å lokalisere sveisefuger for aluminiums-konstruksjoner ved bruk av polarisert...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

En ny metode til at studere nedbrytning av organisk material i kystnære Arktiske økosystemer - toppfinansiering

Arktiske havområder mottar store mengder organisk karbon via avløp fra omkringliggende isbreer og tinende permafrostjord. Dette oppløste organiske stoffet (dissolved organic matter, DOM) utgjør en av verdens største aktive karbonpuljer, dvs. det kan respireres til CO2 av heterotrofe organismer. L...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidi...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Macroeconomics of Wealth Inequality

Formuesulikhet står for tiden høyt både på den politiske og akademiske dagsorden. Et økende antall forskningsarbeider (feks Piketty, 2014) fokuserer på hvordan ulikhet, og formuesulikhet spesielt, tilsynelatende har vokst over de siste tiårene. Innenfor fagfeltet makroøkonomi har det vært mye fok...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker over hele verden. Dette forringer nytten av antibiotika, en gruppe stoffer som har reddet millioner av liv og muliggjort utviklingen av moderne medisin. Baksiden av medaljen er at deres utbredte bruk bidrar til en økning i forekomsten av antibio...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved prediction of stress and pore-pressure changes in the overburden for infill drilling

Supplerende boring betyr å bore flere brønner i olje- og gassproduserende reservoarer for økt utvinning. Men å bore mens man produserer fra et reservoar er imidlertid ofte en stor utfordring. Produksjonen innebærer tøyninger i undergrunnen, ikke bare i selve reservoaret, men også tøyninger, spenn...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced Wave and Wind Load Models for Floating Wind Turbine Mooring System Design

Vindparker til havs er en viktig og voksende andel av den fornybare energimiksen. Næringen opplever rask utvikling samtidig som den beveger seg fra grunt til dypere vann. Dette gir et økende behov for flytende teknologi. Imidlertid så koster flytende vindturbiner vesentlig mer enn bunnfaste turbi...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Freshwater export in an era of Arctic Ocean freshening and sea ice decline

I FreshARC prosjektet har det blitt analysert hvordan transporten av ferskvann og havis fra Polhavet til Nordatlanteren har endret seg på grunn av pågående klimaendringer i Arktis. Siden 1990 har tilføring av ferskvann til Polhavet økt samtidig som havisutbredelsen har minket. Store mengder av fe...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet AtlantOS

H2020 prosjektet AlantOS tar sikte på å optimalisere og integrere innsamling av data som beskriver Atlanterhavets fysiske og kjemiske miljø, dets økologiske status og utvikle et enhetlig og harmonisert observasjonssystem innenfor rammeverket av GOOS (Global Ocean Observing System) og GEOSS (Globa...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bedre mattrygghet, redusere matsvinn og forlenge holdbarhet ved å fjerne farlige, sykdomsfremkallende bakterier i mat

Prosjektet skal utvikle og installere neste generasjon Deconizer, et dekontamineringsanlegg basert på hydrotermisk bakteriolyse (HTB) for å fjerne sykdomsoverførende og patogene bakterier fra kjøttoverflaten på kylling mens den henger på slaktelinjen. Anlegget skal utvikles i samarbeid med Nofima...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CropRouter Phase 2

The overall vision of the CropRouter project is to prototype, pilot and commercialise a revolutionary cloud-based crop management software that process dynamic data inputs through a blend of agent-based modelling and predictive analytics. It goes beyond, considering out-of-sample events and impro...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MyWo SME Phase 2

The overall vision of the HMI4auto Phase 2 project is to prototype, pilot and commercialise our patented and market disruptive human-machine interface (HMI) chip family. Our chip platform is developed from inception using a new holistic approach tailored for the automotive market requirements eli...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Cooperative missions of marine and aerial robotics for Search and Rescue of people at sea

The aim of the project is to develop an EU project proposal for submission to the call topic ICT-09-2019-2020 Robotics in Applications Areas. Overall goal of the EU project is to develop and test robotics technologies for the use in search and rescue operations The summary of the proposal is en...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Boosting novel cross-sectoral and cross-border industrial value chains for more sustainable energy use and management in Smart Cities

SIM-CITIES is set on stimulating and facilitating the creation of novel industrial value chains that span across sectors and borders to deliver demand-driven solutions for more sustainable energy use and management in Smart Cities. Our concept is simple: Create an open collaboration space and fol...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity and future scenarios from ethnoecology, contemporary ecology and ancient DNA

Noen av verdens mest dramatiske økosystemendringer skjer i arktisk på grunn av klimaoppvarming og økt menneskelig press. Dette har store implikasjoner for bevaring av biologisk mangfold og for regionens innbyggere. Urbefolkningen i arktiske og subarktiske samfunn, som er nært knyttet til sitt mil...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

REISEFORSK - Digitale verktøy for å påvirke kjøpsadferd hos Kvalitetsturisten som skal velge - eller har valgt - Norge som reisemål!

Reiselivsbedriften Up Norway pakketerer, tematiserer og formidler norske reiseopplevelser til primært internasjonale reisende gjennom en digital plattform. Selskapets visjon er å gjøre det enkelt for internasjonale reisende å velge Norge som reisemål. Up Norway bruker teknologi til å nå ut til de...

Tildelt: kr 38 400

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Flagship Battery 2030+: Hva betyr dette for norske aktører?

Formålet med arrangementet er å presentere EU-initiativet Battery 2030+ og hvilke muligheter som ligger i dette for norske aktører som jobber i eller mot batteribransjen eller som har interesse for å komme inn på dette markedet. Battery 2030+ jobber for å få etablert et nytt Flagship program i EU...

Tildelt: kr 33 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Drammenskonferansen 2019 Konferansen er en årlig nasjonal arena for boliginnovasjon. Konferansens hovedtema i 2019 er: Barn i byen.

Drammenskonferansen er for de som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge byer og boligområder tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Konferansen handler om innovative boligkonsepter for alle og handlingsrommet for en ny ty...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tailoring Material Properties through Novel Processing Routes for High-Performance Products

For stålprodukter i ulike bruksområder som for eksempel landbruk, transport, skogbruk, motorer og fornybar energi finnes det ganske like skademekanismer som slitasje, korrosjon og materialtretthet. Gode produkter i de nevnte bruksområder takler utfordringene gjennom overlegne materialer. I Tailor...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Carbon Capture by Hydrogen-Oxidizing Bacteria for Protein Creation for Use in Aqua Feeds

Dette prosjektet vil tilbringe markedet nye proteinkilder til bruk i fiske- og rekefôr og vil være en revolusjonerende løsning som addresserer både økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer linket til en global økende befolknigsvekst og matmangel i fremtiden. Prosjektet fokuserer på en ind...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel.

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy, og å sannsynliggjøre løsningens gjennomførbarhet. Et vellykket resultat kan danne grunnlag for videre utvikling og industrialisering av løsningen. Fjernstyrte und...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Selvlærende ruteoptimalisering for skip

Innovasjonsprosjektet har fokusert på 3 hovedaktiviteter knyttet til datainnsamling, modell for energiprediksjon og optimalt rutevalg. Operasjonelle data fra en elektrisk ferge har blitt brukt til å etablere en energimodell som beskriver energibruk som funksjon av båtens tilstand og værdata som e...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

SVALBARD ROCK VAULT: From vision towards reality: a pilot project for 2019-2020

The Svalbard Rockvault project is an initiative to archive and protect unique geological material acquired on Svalbard primarily through drilling activity, but also by geological sampling and geophysical acquisition campaigns. National institutions around the globe are in charge of saf...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Svalbard

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

SafeGuard - New well monitoring technology for CCS sites

Fishbones Jetting/Drilling teknologi utviklet av Fishbones AS er foreslått å bli tilpasset til å fungere som permanent og lett tilgjengelig brønn-basert overvåkings- og varslingssystem for brønner som penetrerer eller omgir et valgt CO2-sekvestreringssted. Fishbones Jetting/Drilling-teknologien ...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable and efficient heat pump development for combined process heat and cool - SkaleUp

Bruk av varmepumper muliggjør effektiv utnyttelse av lav temperatur spillvarmekilder ved å oppgradere den termiske energien som er anvendbart ved bruk av en liten andel fornybar elektrisitet. Dagens temperaturbegrensing for industrielle varmepumper er i dag rundt 90'C, som begrenser bruken i indu...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage