0 prosjekter

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk: Utvidet verdikjede og integrasjon mot prosessutstyr - TELOP delprosjekt

Dette prosjektet er en tilleggsaktivitet til TELOP Trace (prosjektnummer I58636/220), som er en del av det overordnede prosjektet TELOP – Teknologiutvikling for lønnsom foredling av oppdrettsfisk. FoU-resultatene som er oppnådd i TELOP Trace er en viktig forutsetning for at Tracetracker er valg...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer for å løse utfordringer i maritim industri

Ideen til dette prosjektet var å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid hadde man som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et l iv i havet og se nye muligheter for å ove...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Technical Operations Competence Centre

There is a growing need for better utilisation of technical operational data in the maritime industry. Effective operation is becoming an important asset in industries where profit margins are continuously challenged. The maritime industry is faced with increasingly rigid documentation require...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

Dette prosjektet skal etableres som del av TELOP, teknologiutvikling for mer lønnsom foredling av oppdrettsfisk. Prosjektets ansvarlig er Trio og ønsker med dette prosjektet å videreføre resultatene i prosjektene "Beinplukking prerigor" og "Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av filetene...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av en sjøegenskapsindeks for kystfiskefartøy

Deler av kystflåten har de senere år gjennomgått en kraftig fornyingsprosess. Nybyggene har i stor grad blitt tilpasset regelverket som regulerer adkomst til fiske. Dette har resultert i såkalte ”paragrafbåter” der skrogutforming og vektfordeling har gitt fartøyer med dårlige sjø- og motstandseg...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Scenario-based Approach to Risk Analysis of Ship Collision and Grounding

The following specific Project Tasks are performed: • Probability of incident: For given characteristics (e.g. ship type, route, and cargo) the following is addressed: (i) Description of critical initiating events (ii) Probability of resulting ship path (iii)Resulting accidental events. • Str...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a feeding system for gelled feed

Prosjektetableringsstøtte for utvikling av CRAFT-søknad.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yuan, Chunhui kinesisk statsstip 2004/05

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Alumarin - Utvikling av kostnadseffektive bruksbåter i aluminium

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MODNET Forretningsutvikling av modulbaserte skipsløsninger i globalt samvirkende industrielle nettverk

MODNET er et prosjektforslag som fokuserer på nye metoder for forretningsutvikling, prosjektering, produksjon, drift og salg av modulbaserte skipsløsninger fra globalt samvirkende industrielle nettverksressurser. MODNET-prosjektet skal utvikle a) en ny ku nnskapsplattform og b) en lovende forretn...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research: Development of a new oxygen generator and water stream generator integrated in a aquaculture tank system

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research - Development of an Innovative Submersible Vertical Axis Turbine with Flexible Foils for ....

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Produksjons optimaliserte design for indre vannveier

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Safeship

Fase 2 videreutvikler en risikoledelsesmetode som er et beslutningsstøtteverktøy og en ledelsestilnærming for utvikling og implementering av sikre, pålitelige og miljøvennlige (bærekraftige) transportverdikjeder hvor shipping inngår som en vesentlig del a v transportsystemet. Et utkast til modell...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sjøtransportens informasjonsmodul for dynamisk beredskap

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Integrated Supply Chain and Maritime Transportation Planning - INSUMAR

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nettverkssamarbeid om leverandørutvikling og tjenestekvalitet innen den maritime klynge på Haugalandet og i Sunnhordland

Initiativtakere til prosjektet er fire rederier i regionen, sammen Haugaland Industri- og næringsforening (HIN) og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS) Utgangspunktet er den raske og betydelige forverringen av konkurranseforholdene for norsk konkurranseutsatt næringsliv, kombin...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Propulsjon og styring. (Utvikling av design- og analyseverktøy for fremdrifts- og manøvreringspropeller.)

Bransjen møter stadig strengere krav fra markedet mht dokumentasjon av systemenes egenskaper, effektivitet og pålitelighet. Samtidig etterspørres nye typer propulsjons- og styre-systemer fra azimuth-thrustere med og uten dyse, kontraroterende propeller o g integretrte propell/ror-systemer. Det...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fuel Cell Low Emission Ship

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Oppgjør for klagesak SES Europe A/S

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestfold og Telemark

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Computational Methods for Viscous Flow around Moving Bodies close to Boundaries (MARINE-CFD)

By Marine-CFD we mean modeling of viscous flow problems around marine structures by the incompressible Navier-Stokes equations, and the numerical solutions of these equations. The project involves two faculties at NTNU. No single CFD-software is available in the marine community in Norway today t...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

En "symbiose" mellom maritim industri og marin bioteknologi. Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer

Ideen til dette prosjektet er å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid vil en ha som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et li v i havet og se nye muligheter for å over...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Møre og Romsdal

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Verifisering av Air Supported Vessel (ASV) hurtigbåtteknologi med vannjet-propulsion. . Benevnelse: ASV-Prototyp

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt (CA) EU Pilot project for FP6 proposal Alternative Zero Emission Propulsion (ALPROZE)

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU-forprosjekt STREP: MOSESS Mobile Services for Safety and Security on Ships

Prioritering av sikringsdelen innen sikkerhetsbegrepet (security) har økt etter 11 september 2001. Nye IMO regler som tillegget om sikring til SOLAS 74 – kapittel XI - samt i ”International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS), krever at rederien e må ha ”Company Security Officer”, mens ...

Tildelt: kr 47 547

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Multi-usage system for towed vehicles, 2 dr.gr.stip.

I prosjektet utvikler vi et integrert system der undervannsenhetene er to tauete farkoster som begge har som hovedinstrumentering flerfrekvente akustiske måleenheter og optiske måleenheter med signalgrensesnitt for dataoverføring der vi anvender nyeste te knologi for hybride fiberoptisk-elektrisk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Wu Yingszi, kinesisk statsstip 2003/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konkurransedyktig maritim småskala distribusjon av naturgass - INNOGAS

Det er et politisk mål om økt anvendelse av naturgass i Norge. Sitater fra Stortingets Innstilling nr 59 angående naturgass: - ”satsing på naturgass hører med som en del av omleggingen i likhet med nye fornybare energikilder i flere tilfeller kan erstatte andre og mer forurensende energikilder” -...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Control of vessel and suspended load subject to extreme conditions

Prosjektet tar for seg modellering og regulering av fartøy og neddykket i last i forbindelse med marine operasjoner under ekstreme værsituasjoner. I forbindelse med olje- og gassutbygging på store vanndyp vil behovet helårs vedlikeholds- og intervensjonso perasjoner på undervannsinstallasjoner øk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Dynamics of heavy lift operations MoU Singapore

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage