0 antall prosjekter

CO2-HAND-Teknologi for gasskraftv.CO2

Mellomlagring av flytende nedkjølt CO2

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Videreutvikling av CO2 separasjon

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Teleradiologisk samarbeid i Helse Vest RHF basert på bredbåndsnett

De radiologiske avdelinger på de fleste sykehus De radiologisk avdelinger på de fleste sykehus i Helse Vest er digitaliserte. Det betyr at radiologiske bilder lagres uten bruk av film, og med begrenset bruk av papir i bestilling og svar (RIS/PACS). Alle sykehus er knyttet til hverandre via det r...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av fileten prerigor - Prosjekt 1.3 i TELOP

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Beinplukking prerigor - Prosjekt 1.2 i TELOP

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The Central Clock Dogma Contra Multiple Oscillatory Feedback Loops

Circadian clocks play a central role in the adaptation of organisms to their environments. These clocks are found in eukaryotic single-cell and multicellular organisms and even in certain prokaryotes. A central task of these biological clocks involve the timing of physiological events on a daily...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Not for utsortering av unormal fisk fra laksemerder

Ved lakseproduksjon i merder er det et stort praktisk problem å fjerne fisk som ikke er ønsket i produksjon. Fisk med deformiteter (korthaler, krokrygger) "svimere/tapere" parasittbefengte eller syk fisk (f. eks. med vintersår/IPN) eller kjønnsmoden fisk er vanlig, men uønsket i laksemerder ford...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Mitt fag, ditt fag eller vårt fag? Religionsundervisning og profesjonsutøvelse i et pluralistisk Rogland.

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smoltproduksjon i anlegg med surt, aluminiumsrikt råvann: vannbehandling med silikat

En rekke smoltprodusenter har, på bakgrunn av forsøk utført av NIVA, tatt i bruk dosering av silikat som et alternativ til kalking for å avgifte surt, aluminiumsrikt råvann. En rekke forsøk har dokumentert at silikatlut avgifter vannet langt raskere og i tillegg ved lavere pH enn ved bruk av kal...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Xfactor - a 3D visualisation engineering support tool for planning, implementation and operation of subsea installations of the offshore ind

...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Personulykker i fiskeflåten - utvikling av bedre rutiner og systemer for rapportering. Registrering og presentasjon

Fiskere antas å være en utsatt yrkesgruppe hva gjelder risiko for arbeidsrelatert skade.Samtidig er det en rekke særpgreg knyttet til ldenne yrkesgruppen, parallelt lmed at det er stor variasjoner fiskerne imellom hva gjelder risikoelementer og arbeidsfor hold. Erfaringsmessig er det reltivt høy ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Industrialisation of an in-line and on-line Oil in Water (OiW) Monitor for Topside Applications

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Risiko-Kommunikasjon, Visualisering av Risiko

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vessel Internal Electrostatic Coalescer

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bleeding of Fish

Bleeding of fish has become a important quality issue over the past few years. Blood spotting of salmon fillets are a major cause of downgrading and will become an even more important quality trait for whitfish as cod. Besides knowing that a major vein ha s to be cut as early as possible post mor...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Operations with Advanced Wells

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Enhanced Oil Recovery from Carbonates - Wettability and Chemical Additives

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Matvaretrygghet og krisehåndtering - mellom forbrukerkrav, næringspolitikk og dyrehelse.

Prosjektet skal analyserer håndteringen av kriser og kriselignende situasjoner som har oppstått i forbindelse med mattrygghetsproblemer i de senere år. Det vil analysere samspillet mellom ulike deltakere som myndighetsorganer, næringsorganisasjoner og med ier, deres oppfatninger av problemene og ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PETPOL-PETROPOL

Knowledge flows and organisational dynamics: identifying the factors that enable or inhibit knowledge spillovers from the Norwegian oil and

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

ALDER-Aldersforskning

Course and neurobiology of neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease; and Intervention to prevent use of restraint and behaviour...

...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Validation of methods and data for Environmental Risk Assessment off-shore

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effect of replacing fish meal with vegetable proteins in diets for Atlantic cod

Development of a sound cod farming industry requires great attention to feeds and feeding regimes resulting in cost-effective production and satisfactory quality of final product. These issues have already been addressed in an ongoing project (NFR-project : 145352 - Feed and feeding regimes for c...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Pollutant exposure and effects in fish related to the discharge of produced water in the North Sea oil industry

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Risikoanalyse, - aksept og -styring.

Prosjektet er utviklet av det samfunnssikkerhetsfaglige miljøet ved Høgskolen i Stavanger/Rogalandsforskning. Prosjektet er knyttet til to av programmets satsingsområder; nullvisjonen for transportsikkerhet og risikoforståelse og samfunnsperspektiv på tra nsportrisiko. Prosjektet innebærer utvikl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Ledelse for et inkluderende arbeidsliv

Utgangspunktet for prosjektet er intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv som ble undertegnet mellom partene i arbeidslivet høsten 2001. Målet med intensjonsavtalen er å redusere sykefraværet, redusere bruken av uføretrygd, bedre bruk av eldre arbeidskraft og inkludere flere eldre i ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Genetic and environmental influences on reading ability and disability

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

TU-Tungt utstyr

Nårværende SEM ved HiS - grunnutrustning

Nåværende SEM ved HiS er mer enn 15 år gammel (juni 2002). Det har vært en rivende utvikling i løpet av 1990-tallet både når det gjelder oppløsningsevne, men ikke minst i at mikroskopene kan operere ved lavere vakuum og aksellerasjonsspenning. Dermed er det mulig å unngå fordamping av et ledende...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

MAT-Næringsmidler

Integrerte alginatsystemer til optimal funksjonalitet i næringsmidler (FUNKALG)

Våtintegrerte alginatsystemer. Ved å integrere andre komponenter inn i alginater i våtfasen vil vi utvikle produkter som har forbedret funksjonalitet i næringsmidler med høyt kalsiuminnhold, som melkesystemer og systemer med frukt/bær. Per idag finnes ikke nok kunnskap om hydratisering /oppløsni...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Ro, ro til fiskeskjær. Systematisk HMS-arbeid i fiskeri og havbruk

Målet for prosjektet er å styrke det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i fiskeri- og havbruksnæringen ved å sette søkelyset på kultur, holdninger, strategier og virkemidler innen næringen. Tilnærmingen i prosjektet vil være et ”ovenfra- og ned-perspektiv” som tar utgangspunkt i n...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Stavanger

For å nå målene som angis over vil en rekke ulike tiltak/aktiviteter bli iverksatt. De viktigste er: * Aktiv idespeiding i høgskolens fremste forskningsmiljø (redegjøres for nærmere i prosjektbeskrivelsen). Speidingen skjer i samarbeid med Prekubator AS. * Nettverksmøter i lokal ressursgruppe * U...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland