0 prosjekter

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Virvelinduserte vibrasjoner til sirkulære sylingere ved høye Reynoldstall

Bakgrunn Et viktig begrep innen virvelinduserte vibrasjoner VIV er strømningens Reynoldstall, Re=UD/v. På oljefelt til havs opplever stigerør strømning med vesentlig høyere Reynoldstall enn hva man til nå har klart å reprodusere eksperimentelt i hydrodyna miske laboratorier. Dette er viktig, side...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Improving retention of simulator based training MoU Singapore

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

TracePin - produktmerking med sporbarhet - Prosjekt 2.3 i TELOP

...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Beinplukking prerigor - Prosjekt 1.2 i TELOP

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk - Prosjekt 2.1 i TELOP

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av fileten prerigor - Prosjekt 1.3 i TELOP

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Development of a standard method and guidelines for Testing of Ballast Water Treatment Systems (BWTS) - Introducing the model group concept

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

OG-Program for olje og gass

Ny EM sensorteknologi for leting etter hydrokarboner

Selskapet EMGS ble dannet i februar 2002 på bakgrunn av resultater fra et forskningsarbeid som Statoil gjennomførte i perioden 1997-2002, innenfor leting etter hydrokarboner på dypt vann med elektromagnetiske bølger. Med de nye teknikkene, som sees på s om en "step change" i leteteknologi, forv...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Deepline - design, installation and operation of deepwater pipelines

...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Zero flare metering system

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Compact LNG Heat Exchangers

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Development of an impulsive source element for increased bandwidth that also reduces environmental impact of marine seismic surveying.

...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Utvikling av verktøy til tredimensjonal prognose av reservoaregenskaper.

I dette prosjektet skal utvikles verktøy som vil gi nøyaktige, tredimensjonale prognoser for variasjonene i prospektets reservoaregenskaper. Med et slikt verktøy vil man redusere sjansen for å bore der porøsitets- og permeabilitetsprognoser tyder på utils trekkelig reservoarutvikling, og der hydr...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Energy-efficient all electric ship

Due to increased focus on environmental issues one can see clearly the importance of new cost- and energy-efficient systems for production, storage and conversion of energy on board ships. Important changes in technologies and cost for power electronic c onverters and machines make such cost-red...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Deep Water Marine Operations

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Høykapasitet sjøverts logistikksystem for sjømat - Fresh Fish

Norsk sjømatindustri eksporterer sjømat til mer enn 170 land men hele 55% av total-verdien på 30,6 mrd. NOK i 2001 gikk til EU; eksporvolumet til EU var i 2001 vel 900 tusen tonn, herav 265 tusen tonn fersk laksefisk og 24 tusen tonn fersk torskefisk. Eks porten av fersk torskefisk er ventet å øk...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SEACHAINS; Sjøtransport som konkurransedyktig del av integrerte logistikkjeder

Prosjektet har som formål å utvikle kompetanse hos rederier omkring forretningsmessige analyser, basert på kvantitative og kvalitative analyser av sjøverts logistikkløsninger i et helhetlig kjedeperspektiv. Målet er bedre å kunne forstå og analysere konku rranseflatene mellom ulike sjøtransportlø...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Development of improved methods for predicting high frequency noise and vibration levels in aerospace and marine vehicles

The prediction of high frequency noise and vibration levels in a complex structure is an extremely difficult task, and no fully reliable analysis method exists at present. The most commonly used technique, Statistical Energy Analysis (SEA), provides a goo d prediction in some cases, but it cannot...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Modelling of currents and waves for sea structures

Programmet er et nasjonalt løft som samler fagmiljøet ved de norske universitetetene innen problem-orientert anvendt matematikk med fokus mot marin teknologi og marine ressurser. Forskningsemnene inkluderer: modellering av grønn sjø (sjø som skyller over sjøinstallasjoner og skip), ekstrembølger...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Extreme Wave Load Effects in Sea Structures

The project is organised in the following two principal activities : - hydrodynamic modelling of non-linear wave-induced loads and motions. This includes ? hydrodynamic models for strongly nonlinear free surface-body interaction considering finite amplitude wave-induced motions and structural lo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

MS NAUTILUS

New sensor technology like fiber optics, “smart skins”, very accurate navigation/positioning and advanced IT-communication systems, will together with expertise in hydro/aerodynamics, structures and cybernetics revolutionalize operation and control of shi ps and sea structures. Significant increa...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Concepts for Loading of Oil in Arctic Shallow Waters

...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Rogaland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Kaos og ikkelineær stokastisk dynamikk

Prosjektet tar sikte på en teoretisk og numerisk undersøkelse av sammenhengen mellom kaotisk og stokastisk respons av ikkelineære dynamiske systemer. Foreløpige resultater tyder på at denne sammenhengen er slik at det vil la seg gjøre å utvikle alternativ e numeriske løsningsteknikker som kan gjø...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Rolls-Royce Marine Systems Health Monitoring

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SMARTLOG- Kompetanseprosjekt for Smart Logistikk for dynamiske verdikjeder

Den sentrale underliggende antagelse i vår forskning er at norske bedrifters fremtidige konkurranseevne er kritiske avhengig av at de klarer å definere sin rolle innenfor et nettverk, slik at de kan benytte seg av dynamiske verdikjeder for å opprettholdeo g øke sin konkurranseevne og evne til å b...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Automatisert sveiseproduksjon av båtseksjoner og konstruksjoner i aluminium

I samarbeid med leverandører og bedrifter gjennomføres utprøving og tilpassing av de ulike kritiske teknologibiter, i laboratoriet ved SINTEF. Dette skal gjøres opp mot typiske produktdetaljer fra bedriftene. Dette skal gi nødvendig kunnskap om muligheter og begrensinger ved den tilgjengelige tek...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Samfinansiering - Structural Behavior: Fatigue and Durability - Light metals structural joints, components and multi-components 144004/213

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Samfinansiering: Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminum plates (144003/213)

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

MARINEPACK - Optimal og trygg emballering og distribusjon av norsk sjømat og næringsmidler

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage