0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Solar Energy in Living Environments

Forskningsprosjektet "SILVER - Solar Energy in Living Environments (2011-2014)" har behandlet en rekke problemstillinger og utfordringer vedrørende bruk av solenergi til oppvarming innenfor bygningssektoren. Prosjektet er et IPN prosjekt og har blitt støttet av programområdet ENERGIX I Norges Fo...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport i styret for Forskningsforeningen N.ERGHY

EUs storsatsing innen Hydrogen og Brenselceller, på totalt 1 milliard Euro fra 2008 til 2013, representerer et betydelig marked for norske FoU-miljøer og industri. Allerede etter 2 utlysninger (2008 og 2009) er norske FoU-institusjoner engasjert i 7 prosj ekter. De tre offisielle deltakerne (eie...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Integration of Norwegian Geothermal Research into European Union Research Programs

The Norwegian Center of Geothermal Energy Research was established February 2 2009. The center's goal is to plan and coordinate research and development on geothermal energy in Norway, as well as positioning Norwegian expertise internationally. The partne rs have agreed to work through the center...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Norsk deltagelse i EERA ExCo under SET Planen og opprettelse/drift av en norsk EERA skyggegruppe 2011 - 2013

Prosjektet vil gjennom aktiv deltagelse i EERA ExCo søke å sette norske forskningsinstitutt i en posisjon hvor de kan være med og utforme rammer og modell for den kommende Joint Programming (JP) - i denne sammenheng direkte rettet mot SET Planens måloppnå else. Samtidig skal posisjonen brukes til...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SEABREED

The main goal of the project is to design a large scale production of seaweed seedlings that will be used for further cultivation in exposed offshore systems. To reach this goal the project will focus on the initial stages of the seaweeds life cycle and m ust obtain fundamental biological underst...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Koordinering norske interesser EERA JP Smartgrids

SINTEF er en av deltakerne i EERA JP Smart Grids. Programmet er foreløpig inndelt i fire hovedområder: -Network operation, -Energy management, -Control system interoperability, -Electrical storage technologies Et femte område ?Transmission? er under planlegging og skal ledes av SINTEF og RS...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Transformer Insulation Life Assesment

Prosjektet skulle sjekke ut hvordan modeller aldring av transformatorisolasjon utviklet i laboratorium i forskerprosjekter passer med hva som oppleves i virkeligheten i feltaldrede transformatorer. Stemmer teori med virkelighet? Dette skulle dels gjøres ved å: - undersøke aldring av viklinger i...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Norsk deltagelse i IEA Ocean Energy Systems (OES)

Prosjektets hovedmål er å delta i IEA OES med sikte på å bidra til at det i et globalt perspektiv legges til rette for bedre rammebetingelser for norsk forskning, utvikling og kommersiell utnyttelse av fornybar havenergi. Prosjektets delmålsetninger me d deltagelse i IEA OES er at Norge samt nor...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

I pågående forskningsprosjekter >>Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon<< og >>Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter<< har Energi Norge sammen med kraft- og nettselskaper og SINTEF utviklet støttesystemer for tilstandskontroll, og prototyper av verktøy for levetids- og r...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Household response to multiple environmental policy instruments

Hvorvidt tiltak for å øke energieffektiviseringen i norske husholdninger medfører redusert strømforbruk avhenger hvordan husholdningene responderer på de tiltakene som settes i verk. Flere studier av energieffektivisering viser at energiforbruket ikke nød vendigvis går like mye ned som energieffe...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen powered fuel cell forklifts, field demonstration and durability studies

Forklifts constitute an early market for fuel cells technology. According to US Department of Energy, fuel cells will soon be commercially competitive and may take a significant market share. Still durability and cost targets are not reached, and therefor e this combination of R&D on durability i...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings

Hovedmålet til prosjektet "Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings", som gjennomføres av NTNU og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lian Trevarefabrikk og Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), er å utvikle nye forbedrede vindusløsninger og systemer som gjør det mulig å st...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Dynatec silisium produksjonsreakor

Prosjektet er et samarbeid mellom Evensen Industriovner, IFE og Dynatec Engineering, der den underliggende forretningsiden vil være å bygge og selge silisium produsjonsreaktorer til eksisterende og nye silisiumprodusenter over hele verden. Hovedmålet for dette prosjektet er å bygge og verifiser...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Robust Advanced Materials for metal Supported SOFC

The RAMSES project aims at delveoping an innovative high performance, robust and cost effective Solid Oxide Fuel Cell based on the Metal Supported Cell concept i.e. the deposition of thin ceramic electrodes and electrolyte on a porous metallic substrate. By considering advanced materials tailore...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

STAtionary PEM fuel cells with lifetimes beyond five YEaRS

SINTEF har fortsatt akselerert testing av MEAs, samt undersøkt toleransen for urenheter for disse. De forskjellige MEAs fra SolviCore viser forskjellig ytelse og levetid, og det er stor variasjon i effekten av urenheter og muligheten for å påvirke og reversere dette. Alle resultater er oppsummert...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Norsk deltakelse i IEA HIA Task 19 - Hydrogen sikkerhet

The objective of the project is to contribute to the international work in IEA Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 19 for safe introduction of hydrogen as an energy carrier. This was initiated in 2004 by a number of countries, among them Norway. Th e main focus is directed at improving our...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Fuel Cell Coupled Solid State Hydrogen Storage Tank

The main objective of SSH2S is to develop a full tank-FC integrated system according to the requirements of the call and to demonstrate its application on a real system. A new class of material for hydrogen storage (i.e. MM'(BH4)n mixed boroydrides) will be explored. A new concept of solid state...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Knowledge to Enhance the Endurance of PEM fuel cells by Accelerated LIfetime Verification Experiments

Small scale stationary Combined Heat and Power (µ-CHP) generation is foreseen as a significant future market for fuel cells. Among the fuel cell types, the Proton Exchange Membrane (PEMFC) technology is by far dominating the small scale stationary demonst ration and field trials (~90%). The PEMFC...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture

For å redusere utslippet av drivhusgasser fra norsk landbruk er det et mål å behandle en stor del av husdyrgjødsla i biogassanlegg. En av mulighetene for å bedre økonomien i slike biogassanlegg er å sambehandle gjødsel med energirike substrat som fiskeens ilasje eller slakteriavfall. Imidlertid e...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable Grid Development

SusGrid har som overordnet målsetting å foreslå en nettpolitisk praksis som bedre forener økonomiske, sosiale og miljømessige interesser der vi spesielt har sett nærmere på samfunnsaksept. Prosjektet har allerede dokumentert at nettutviklingsregimet i Norge skiller seg fra Sverige og Storbritanni...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Electromagnetic transients in future power systems

Prosjektet omhandler avansert modellering av kritiske komponenter i elkraftsystemet for bruk i tidssimuleringer av systemets oppførsel under forstyrrelser, f.eks ved bryterkoplinger, feil og lynnedslag. Prosjektet har som mål å kunne beregne hurtige varia sjoner i spenninger og strømmer i nettet ...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Forlenget levetid for nye distribusjonskabler ved smarte valg av robuste, men rimelige materialer

Prosjektet er bygd opp av fire hoveddeler der et felles hovedmål er å redusere vanntreveksten og øke levetiden i våte kabeldesign: a) Kartlegge ESC mekanismens betydning for initiering av vanntrevekst fra indre halvleder i kabler med Al og Cu leder - D ette arbeidet er generisk forskning i fre...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New solutions and technologies for heating of buildings with low heating demand: Stable heat release and distribution from batch combustion

StableWood prosjektet vil gjennom forskning og kompetansebygging bidra til økt bruk av biomasse til punktoppvarming i Norge samt bidra til å oppnå det nasjonale målet om dobling av bioenergibruken i Norge, fra 14 til 28 TWh, innen 2020. Halvparten av doblingen forventes å komme i form av punktopp...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av ny tynnfilm nanokrystall solselle

EnSol AS har patentert og under utvikling en ny 4 generasjon tynn film solselle teknologi. EnSol har prosjektert og bygget et anlegg for fysisk fordampning av metalliske materialer med den største kjente nanoparikkelkilde. Solsellen er bygget opp av nanot ynne lag med metalliske materialer og inn...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

IEA Energy Storage IA

Energy Conservation through Energy Storage (ECES) Implementing Agreement (IA) was established in 1978. The strategic objectives for the IA are as follows: 1.Technology: Maintain and develop international technical R&D collaborations that further the envir onmental and market objectives. 2.Environ...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Use of solar energy for CO2 capture, algae cultivation and hydrogen production

BioH2 prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og NMBU. Prosjektkonseptet kombinerer omdannelse av solenergi til algebiomasse gjennom å utnytte algenes fotosyntese, bruk og fangst av karbondioksid fra forbrenningsreaksjoner/røykgasser fra industri og produksjon av H2 fra algekultur...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Robust processes for biogas production using manure and by-products from agriculture and agro-industry

Prosjektets Norske navn er "Robuste prosesser for produksjon av biogass fra gjødsel og biprodukter fra landbruk og tilhørende næringsmiddelindustri". Prosjektets mål er å redusere utslipp av klimagasser fra landbruket ved å utvikle robuste, lønnsomme og m iljøvennlige prosesser for produksjon av ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET SmartGen

Endringer i prosjektbeskrivelsen forutsetter forutgående skriftlig godkjenning av Forskningsrådet og behandles som kontraktsendring, jf. Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår punkt 14. Følgende prosjektsammendrag kan offentliggjøres av Forskningsråd et: "SmartGen har som mål å bidra til økt...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions (SOILEFFECTS)

Prosjektet "Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions" (SoilEffects)undersøker hvordan jord og planter påvirkes av at husdyrgjødsel utnyttes til biogassproduksjon. På Tingvoll gard ble det etablert et langvarig forsø...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Radio Acoustic Wind Sensor

Prosjektet realiserer en måleutrustning/prototype basert på fjernmålingsteknologi som er utviklet av Triad/SUSAR/PFM og dokumentert gjennom bla to doktorgradsarbeider. Teknologien kan i hovedtrekk deles opp i multistatisk radar for 3-D vindmåling og radi o-akustisk høyoppløselig profilering av 3...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Rogaland