0 antall prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Sparse Passive-Active Reservoir monitoring using Seismic, Electromagnetics, gravity, and surface deformation

Karbondioksid (CO2) vurderes å være hovedårsaken til global oppvarming, med CO2-nivåer i atmosfæren som stiger som følge av menneskelig aktivitet. Hvis det blir gjort i stor nok skala (Gt), kan karbonfangst og -lagring (CCS) i geologiske formasjoner bidra betydelig til å redusere CO2-utslipp. En ...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Marine sponge biodiversity from genes to ecosystems: delivering knowledge and tools for sustainable management and conservation

Svamper er en av de eldste dyregruppene i verden. Vi finner dem i alle marine økosystemer, fra tropene til polare hav, fra grunt vann til de største havdyp, i fjorder og undervannsgrotter. Svampene er svært viktige i de marine økosystemene fordi de gir ly og oppholdssted (habitat) til flere organ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grassland conservation across European landscapes protecting biodiversity and ecosystem services with ecological networks

Slåtte- og beitemarker er en viktig arealressurs og landskapstype i europeiske naturvernområder. Disse markene er verdsatt for biologisk mangfold og økosystemtjenester (ES) og har ofte blitt formet i lang tid av tradisjonell jordbruksdrift. Samtidig blir disse arealene stadig mer utfordret av end...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Future Drinking Water Levels of Nitrosamines and Nitramines near a CO2 Capture Plant

Med regjeringens store klimasatsning, Langskipsprosjektet, skal CO2 fanges fra avfallsforbrenningen på Klemetsrud i Oslo og fra sementfabrikken i Brevik. I FuNitr vil ledende forskningsinstitusjoner sammen med næringslivet tette viktige kunnskapshull for å bidra til trygg og kostnadseffektiv CO2-...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

COMposite electrolytes for solid-state BATteries by design

I framtiden er effektive energilagringsløsninger av stor samfunnsmessige betydningen ved overgang til det grønne skiftet. Oppladbare batterier har blitt en meget viktig brikke i den grønne omstillingen vi står midt i, noe som gjenspeiles i den raskt voksende batteriindustrien i Norge. Blant oppla...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Cost-efficient, Low-Emission, Acquisition of time-lapse seismic for the Petroleum and New energy sectors (CLEAN)

Gjentatte seismiske undersøkelser og analyse av disse innsamlede data (time-lapse seismikk) er en nøkkelteknikk for å overvåke og optimalisere produksjon av hydrokarbonreservoarer. Denne teknikken vil spille en nøkkelrolle i forståelse av CO2- og energilagringsprosjekter. Tradisjonell time-lapse...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Microalgal omega-3 rich feed ingredient from mixed organic wastes

Matrester er en betydelig komponent i avfall fra husholdninger og næringsliv, og håndteringen medfører store utslipp av drivhusgasser og forurensing av luft og vann. Samtidig har akvakultur næringen store utfordringer med å finne bærekraftige råvarer for å erstatte fiskeolje som omega-3 kilde i f...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

European Spatial-Temporal Large Scale Sea Noise Management & Passive Acoustic Monitoring of Marine Megafauna

EUROPAM er et forskningsprosjekt som skal sammenligne akustisk data i tid og rom for å undersøke biodiversitet av sjø- pattedyr. EUROPAM er basert på innovativ vitenskapelig instrumentering og algoritmer gjennom "Bombyx sonobuoys". Målet med prosjektet er å øke forståelse og kunnskap om menneskes...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved Høgskolen i Innlandet

HINNKOMMERS vil i samarbeid med Klosser Innovasjon, øke kommersialisering av forskningsresultater ved HINN. Dette skal gjøres ved å utvikle rutiner og retningslinjer for kommersialisering, øke kompetansen om kommersialisering ved Høgskolen gjennom informasjonsressurser og møteplasser. Arbeidet vi...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Decoding the Cancer Stem Cell Niche in Triple-Negative Breast Cancer

Trippel-negativ brystkreft er den mest aggressive formen for brystkreft. Én tredel av pasientene får tilbakefall eller har ingen effekt av behandlingen. Dette til tross for tilgang til flere nye behandlinger. En mulig forklaring for hvorfor pasienter ikke blir friskere, er at såkalte "kreftstamc...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Permanent sequestration of gigatons of CO2 in continental margin basalt deposits

Hvis vi skal vinne kampen mot klimaendringene så må vi redusere CO2 utslippene til atmosfæren. En måte å gjøre dette på er å lagre CO2 i bakken. CO2 kan injiseres i tidligere olje- og gassreservoarer eller akviferer. Dette gjøres allerede, men vi må lagre 500 ganger mere enn det vi gjøre i dag. E...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Identifying effective management strategies for enhancing trans-national metapopulation protection of the Arctic Fox in mainland Europe

Fjellet og tundraen er eksponert for raske klimaendringer, som er en alvorlig trussel for det biologiske mangfoldet i EU. Økende fragmentering av tundrabiomet, endring i samspillet mellom artene og invasjon av skolevende arter er noen av effektene. Menneskelig aktiviteter og utbygging i fjellet f...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Ultra-small particulate and dissolved substances removal

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Precision biomarker based on digital pathology and AI to guide personalized treatment decision support for colorectal cancer (CRC) patients

The digital biomarker Histotype Px® analyses routine H&E-stained whole slide images (WSI) of surgically resected cancer tissue, available for all patients globally. It is developed with end-to-end deep learning AI, allowing the neural networks to identify features of good and poor outcome. The tr...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Superior Monitoring of cardiac function using Accelerometers to detect and prevent cardiac dysfunction

Cardiaccs AS has developed CardiaSense (CS), a patented solution for monitoring of heart function in patients undergoing open-heart surgeries. CS combines an accelerometer with a standard temporary pacemaker lead, which is routinely placed on the heart surface during surgeries. The technology pr...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ILLUQ - Impacts of Permafrost thaw on Pollution and Health in the Arctic (final titel TBC)

Rising temperatures induce thawing of permafrost, bringing an extra layer of complexity for assessing pollution and health risks in the Arctic environments. Greenhouse gases released from thawing permafrost threaten to cause irreversible changes in the Arctic and other regions. Thawing permafrost...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

FishMet - a digital twin for smart feeding of fish

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Support for writing an EU Transition Grant Application for the company Lace Lithography AS based on the EU FET-Open project Nanolace.

In this project we will write a transition grant proposal with the assistance of Ada della Pia from the consultancy office PNO. Ada della Pia has confirmed her availablility and we have already receivde support from the NFR for 20 hours consultancy support as a preparation for this proposal. Ada...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Wet Fingerprints - Constraining the Influence of (Near-)Surface Melting on Svalbard Snow Structure and Chemistry

Ice cores are unique climate archives. However, our ability to extract environmental information from structural, chemical, and isotopic proxy records is severely limited by a lack of understanding about melt-induced post-depositional alterations. Svalbard ice cores have provided invaluable infor...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine co-existence scenario building

Behov for energi og mat fra havet forventes å føre til betydelig vekst i bruken av våre nære havområder de neste 10-20 årene. DNVs rapport «Ocean’s Future to 2050» viser at kampen om havareal tilspisser seg, og at en vesentlig del av verdens kystsoner allerede er under sterkt press. Utbygging av ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Methylmercury and Total Mercury in Arctic Permafrost (RIS-ID: 12073)

As a student in the international master program in Environmental Toxicology and Environmental Chemistry at NTNU there is a formal study direction for Arctic research. Aim of this direction in the master program is to educate the future Arctic researchers, and the topics for master projects are d...

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Effect of Extreme Rainfall on Arthropod Abundance and Emergence across Altitudinal Gradients in Svalbard, RiS ID 11968

Arthropod communities in all ecosystems are being affected by climate change. In the Arctic, preipitation will increase and become more variable. A larger proportion of precipitation will fall as rain rather than snow and extreme summer rainfall events are expected to occur more frequently. There...

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Traceable Abrasion of Snow Vehicle Belts in Svalbard

The project TRACES will focus on abrasive particles from snow vehicle belts in snow and soil samples collected in Ny-Ålesund and Longyearbyen. The collection will take place in high-trafficked areas and in locations where less or no snow vehicle utilization is considered. Moreover, samples will b...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Re-surveying historical vegetation records in Svalbard

The Arctic belongs to the areas most affected by climate change. Following the overall warming of their environment, tundra plant species have been shown to track their suitable climatic niche by shifting their ranges towards cooler places, specifically upward or poleward. With accelerating rates...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Linking metagenomics and microscopy to investigate the formation of aggregates of glacial materials on Svalbard. RiS ID 12117

Little is known about the formation of cryoconite – aggregates of mineral particles and microbes held together by exopolymeric substances (EPS) - on glaciers. This project will investigate the different microbial communities found in different sedimental structures throughout a polar year on Foxf...

Tildelt: kr 66 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Goose herbivory and strong winter rainfall limit plant uptake of permafrost N, RiS 11069

Plant roots are often associated with mycorrhizal fungi. i.e. mushrooms that colonize plant roots belowground, and play a crucial role in plant uptake of nitrogen (N) which is essential for plant growth. During this fieldwork we will take soil cores at the peak of the growing season to examine th...

Tildelt: kr 64 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Tracing warm Atlantic Water in Tempelfjorden, Svalbard - RiS ID 12116

This project uses a combination of high-resolution modelling and observations in Tempelfjorden, a side fjord of Isfjorden with 2 marine-terminating glaciers (MTGs), to investigate under which conditions Atlantic Water (AW) enters the fjord, how it affects MTGs and how it will change with an enhan...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Early-Holocene coastal and environmental evolution Isfjorden, Svalbard: lithological and foraminiferal evidence RiS ID: 12101

The aim of this project is to identify and study raised marine deposits from the Early Holocene from two sites in Isfjorden, West Spitsbergen (Bogebekken/Hollendarbukta, Erdmannflya). The study will focus on marine sedimentary processes and environmental changes during the Early Holocene. The stu...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Developing methodology to measure the bioluminescence of key bioluminescent species (RiS ID: 12158)

Bioluminescence is one of the chief contributors to the light environment at depth in the sea and plays a key role in biological interactions and animal behaviour. There is a wide range of spectral compositions, the various wavelengths which combine to produce light of a particular colour, pre...

Tildelt: kr 39 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Assessing impact of snow sublimation for hydropower production in Norway (SnowSub)

Hvor mye snø går tapt i løpet av en vintersesong på grunn av sublimasjon? Svaret på dette spørsmålet er spesielt viktig for vannkraftproduksjon siden snødekket er det største magasinet i mange vannkraftsystemer. Sublimasjon er prosessen når snøen (dvs. frossent vann) blir til vanndamp. Sublimas...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo