334 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Analysis and optimization of a floating bridge with emphasis on structural behaviour and aerodynamic effects

I Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39 ble et flytebrukonsept nylig vurdert som det beste konseptet for å krysse Bjørnafjorden. Flytebrukonseptet består av en 5km lang stålkasse som ligger på flere flytende pongtonger og er dermed utsatt for permanente laster, naturlaster (herunder vind, bølge...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Positive energy Districts PED

Det grunnleggende prinsippet for Positive Energy Districts (PEDs) er å skape et område innenfor bygrensene, som er i stand til å generere mer energi enn forbrukt og smidig / fleksibel nok til å svare på variasjonen i energimarkedet fordi en PED ikke bare skal ha som mål å oppnå et årlig overskudd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

The strategic role of digital tools in renewing work practices in the construction industry

Prosjekttittel Digitale verktøys strategiske rolle i fornying av arbeidspraksis innen bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) I løpet av de to siste tiårene har produktivitetsveksten i byggebransjen vært lavere enn for andre næringer. Flere initiativer har derfor ønsket høyere effektivitet o...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

MVO Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 81 "Data-driven Smart Buildings"

International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Energy in Buildings and Communities (EBC) lanserer et nytt Annex om "data-driven smart buildings", heretter kalt Annex 81 eller Annex. Vedlegget vil være i kraft i 3 år fra Juni 2020, og det er nå det første driftsåret. Annexet er ledet ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Samarbeid om betongløsninger i Canada

Dr.techn.Olav Olsen (OO) utreder sammen med kanadiske og andre samarbeidspartnere muligheten for å bygge flere betongkonstruksjoner i Canada. OO har en lang tradisjon for å videreutvikle bruken av betong både på land og til havs og arbeider nå med å realisere flere prosjekter i Canada sammen med...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Behovet for avfallsfrie byggeplasser skal kartlegges, og det skal jobbes med å kartlegge muligheter og begrensninger.

Det er i dag allerede gjennomført flere runder med markedsdialog med aktører og leverandører i byggenæringen. Den 8. april ble gjennomført en leverandørdialog. En måned etter, den 8. mai ble det gjennomført en innsiktsworkshop med både byggherrer, entreprenører og leverandører til stede. Det ble ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet ...

Tildelt: kr 55,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir fullt ut digitalisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å realisere CCAM er at man har kommunikasjo...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Komplett konsept for smarte nabolag. Nabolag som bygges med fokus på digitalisering og teknologi, energi og miljø, og fellesskap og deling.

Et nabolag er en liten verdensdel. Der bor alle storsamfunnets problemer, men også alle løsningene. Vi har tro på alt starter i de små samfunnene og at vi ved å skape smarte nabolag er med på å skape et bedre storsamfunn og en bedre verden. Det snakkes en del om smarte byer ? men vår erfaring er ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bygg 4.0 conference 2019, focus on innovative digital business models for the construction industry

Bygg 4.0 conference gathered more than 90 participants from the two sectors of construction and ICT around the main topic of the digital transformation of the construction industry. The focus was set this year on innovative digital business models for the construction industry. Keynotes speakers ...

Tildelt: kr 90 495

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Urbane fordrøyende tak - Verktøykasse for prosjektering og utførelse

Prosjektet vil gjøre det mulig å bidra til at tak kan benyttes både som et attraktivt uteareal og som et verktøy for overvannshåndtering. Prosjektets hovedmål er å utvikle og etablere en ny verktøykasse for planlegging og prosjektering av blågrå og blågrønne tak. Verktøykassen skal omfatte van...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sprayed sUstainable PErmanent Robotized CONcrete tunnel lining

I SUPERCON er nå 2 PhD-kandidater i full sving, en startet opp sine arbeider i 2019, den andre i 2020. Én PhD-en har tittelen "Sprayed concrete: application, porosity and permeability" og vil legge spesiell fokus på materialkunnskap knyttet til sprøytebetong, som er ekstremt viktig, og særlig der...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt flertrinns rensekonsept for rent vegvann

Gjennom prosjektet vil vi kunne bidra til at vegvann renses bedre og i større grad enn tidligere. Dermed kan vi ta bedre vare på det ytre miljø. Avrenning fra veg (vegvann) inneholder forurensninger i større eller mindre grad. Forurensingene er vegstøv, tungmetaller (bly, zink, kopper, kadmiu...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CIRCULUS – Bærekraftig betonggjenvinning

CIRCULUS omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Betong er i dag et av de mest brukte byggematerialene, og står for rundt 7% av totale CO2-utslipp i verden. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav innenfor EU (som også omfatter Norge) vedrørende resirkulering av minst 70% av såkalt ikke-f...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Renovasjon av bygg for å bedre energieffektivitet

I prosjektet foreslår Smedvig Eiendom å utarbeide en søknad til programmet Horisont 2020. Målet er å pilotere en sammensatt løsning hvor flere innovasjoner innen både konstruksjonsteknikk og digitale løsninger kombineres. Dette inkluderer løsninger for energistyring ("smarte" hus), bruk av mer tr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12777 ConSense - sensing and predicting concrete maturity

Moderne byggteknologi bruker i dag betong som er et bærekraftig og miljøvennlig byggemateriale. Den brukes for eksempel i bygninger, broer og tunneler. Før betongen kan belastes, må den herde og herdingsprosessen tar tid avhengig av betongtype, temperatur og fuktighet. I byggeprosjekter må mange ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vindmølletårn i tre

Aaneslands Limtre og Aanesland Fabrikker ser muligheten til å bruke tre i konstruksjon av moderne og bærekraftige vindmølletårn. Det er tidligere gitt støtte fra Miljøteknologiordningen til et innledende prosjekt for å utvikle en produksjonsklar løsning, testet og godkjent for den planlagte vindk...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Earthquake response of bridge abutments accounting for soil-structure interaction and inclined piles

Denne studien skal undersøke hvordan skråpeler responderer på seismisk belastning. Skråpeler blir ofte brukt for å ta opp horisontale laster, men frarådes i områder med høy seismisk aktivitet. Dette skyldes flere jordskjelv rundt om i verden hvor skråpeler ikke har oppført seg slik som tiltenkt. ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta opti...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - Dynamic Response of Tall Timber Buildings under Service Load

Alle høye bygg utsatt for vindbelastning vil i noen grad svaie og svinge. Vanligvis er bevegelsene små og de merkes ikke av hverken tilskuere eller av personer inne i bygget. Slike svingninger medfører ikke noen fare for at bygget skades på noen måte, men personer som oppholder seg i bygget kan f...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Transition design. Fast-tracking sustainability innovation in architectural practice.

I Europa er bygging og bruk av bygninger ansvarlig for 42 % av energiforbruket, 35 % av klimagassutslippene, og over 50 % av mineralbruken. Rapporten fra FN's klimapanel av 2018 fastslår at vi bare har til 2030 for å avverge en ødeleggende global oppvarming og holde oss under 1 1/2 graders-målet....

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improved nano-structure for photocatalytic efficient cleaning of surfaces

Joma specializes in titania nanoparticles and photocatalysis, and in developing and producing nano-TiO2 based products for self-cleaning and anti-pollution. We have created a unique nanoparticle, with a patented and scalable production process, for the self-cleaning treatment of concrete surfaces...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

En systemløsning for overvåking og forebygging av fuktlekkasjer i tak

I dag oppdages ofte lekkasjer i en takkonstruksjon og påfølgende skader når den har fått utviklet seg en tid og en får lekkasjer inn i bygningen. På dette tidspunktet er ofte materialene i bærekonstruksjonen så svekket at reparasjonskostnadene er omfattende og ikke nødvendigvis lokale (f.eks råte...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Durable adhesive airtight solutions for energy efficient building envelopes - TightEN

Lufttetting av bygningskroppen er vesentlig for å oppnå energieffektive bygg. For å oppfylle dagens krav til lufttetthet i nybygg og for å oppnå bedre energieffektivitet ved oppgradering av eksisterende bygg har det blitt vanlig å benytte ulike klebeløsninger, som f.eks. tape, selvklebende mansje...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Dokumentere trevirkets hygrotermiske egenskapers effekt på reell varmeisoleringsevne i bygg

Dette prosjektet studerer hvordan de hygrotermiske egenskapene til tre påvirker varmegjennomgangen i massive treelementer. All testing i dette forsøket vil foregå i et klimakammer/klimarom i laboratorium. Vi skal undersøke hvor mye varme som går gjennom KLT-elementer (Kryss Laminert Tre) når det ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An innovative machine for digitalization of shotcrete operations in tunnelling with real-time process control and 3D mapping.

Innovasjonen har som mål å gjøre betongsprøyte operasjonen i "Drill & Blast" tunnel-/ og gruveproduksjon mer miljøvennlig, sikrere, med bedre kvalitet og lavere kostnader. Dette kan oppnås ved å utvikle en helautomatisk betongsprøyterobot, som sikrer i sanntid at tykkelsen på betonglaget allti...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

Condilight

I 2017 ble 2 millioner pasienter behandlet ved norske sykehus, og av disse ble ca 10 800 pasienter rammet av postoperative infeksjoner. Mange av disse infeksjonene skyldes forhold i operasjonsstuen. Det å designe en operasjonsstue, med alt nødvendig innhold er en komplisert oppgave. Mange forhold...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg

Det brukes i dag store ressurser på å dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter som nesten-nullenergibygg, plusshus, Powerhouse-prosjekter eller nullutslippsprosjekter. I de fleste tilfeller brukes lite av den prosjekterte i...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

Med økt fokus på fornybare energikilder, fremstår batterielektriske busser som en høyaktuell teknologi for bærekraftige kollektivsystem på grunn av høy energieffektivitet. En vellykket utrulling av elektriske busser kan redusere oljeavhengighet, forbedre luftkvalitet, og redusere klimagassutslipp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Networking and project establishment - BGC consultants and U.WA (Seattle).

The purpose of this activity is international networking and collaboration with organisations in the priority countries Canada and USA. The networking activities will consist of visits and discussions with the company BGC Engineering in Vancouver, Canada, and to the University of Washington (UW)...

Tildelt: kr 31 890

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo