0 antall prosjekter

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Between the Still and the Moving: Towards an Aesthetic of Moving Images

Applicant´s name: PhD-stipendiat Eivind Røssaak (Associate professor at HiT, Bø, on leave) currently at Dept. of Media and Communication, Univ. of Oslo, will travel with his family to the Department of Modern Culture and Media at Brown University, USA, to do research on his PhD-project in close ...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Techniques of Ideation/Photographic Difference

The project is based on the hypothesis that there is an inner relationship between media technologies, thinking, and action. The project develops a theoretical approach that conceives of the media as "techniques of ideation", that is, as different ways of "thinking" and relating to the world. Un...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

Forprosjekt utstilling Ghost in the machine

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Visiting researcher to MSH, Paris

In my recent research on media and power in Norway, I have extensively applied theories and concepts developed by Pierre Bourdieu and collegues at CSE in order to develop a systematic approach to the analyses of symbolic power in contemporary society. By using the techniques of correspondance ana...

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Reis da Silva; D. Portugal, STP 06/07

...

Tildelt: kr 92 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Young people, Television and New media: Interactivity and Aesthetics in Cross-media Productions - application for outbound mobility grant

In my PhD-project, titled "Interactivity and aesthetics in cross-media productions", I study how television for children and youth is influenced by media convergence and the subsequent divergence. The research questions are; (1) how are different media us ed in cross-media productions, (2) how do...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Communication and Corporate Social Responsibility in Norway

Enron, Shell, and in Norway, Statoil and the state-owned Vinmonopolet, are all companies that have recently been involved in scandals and criticized for unethical conduct. By implication, these companies are also accused of neglecting their corporate soci al responsibility (CSR). Concurrently, it...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Zhuravkova, Anna -Russland STP 05/06

...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

MEDIATIZED STORIES. Mediation perspectives on digital storytelling among youth

This project studies digital storytelling with theories of mediation and mediatization. Focus is on the use of digital storytelling for self-representation, where people apply digital tools to create stories from their own life or immediate environment to share with others. Such storytelling is ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 12. Nasjonal medieforskningskonferansen

Tema for konferansen i 2006 er Medier, IKT og demokrati. Medienes rolle i demokratiske samfunn har stått sentralt så vel i medieforskningen som i medienes selvforståelse i vestlige samfunn. Den medieteknologiske utvikling, med digitalisering og etablering av internett, har endret rommet for den ...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Aukse Balcytiene, LT01, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Epp Lauk, EE22, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing Crime and Prostitution in 19th Century Paris and Christiania

The project "Photography, Surveillance and Discipline" concerns the use of photography in law enforcement in the 19th century, more precisely, the use the police made of the photographic portrait in order to identify and register criminals, prostitutes an d other categories of people not prone to...

Tildelt: kr 6 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn i media - stillstand og endring

Media omtales gjerne som den 4. statsmakt, som setter dagsorden i den offentlige debatten og påvirker hvordan vi oppfatter oss selv og andre. Forskning foretatt i forbindelse med Makt- og demokratiutredningen viser at media er blant de mest kjønnsskjeve på redaktør og ledelsesnivå. Mellom 80-90 ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Den digitale journalistikkens standarder - nye brukermønstre og utfordringer for journalistrollen?

Nye digitale medier stiller rådende journalistiske normer og konvensjoner overfor store utfordringer og påvirker forholdet til brukerne. En medieutvikling som preges av økt monopolisering og konsentrasjon på eiersiden gjør digitalisering til et viktig red skap i utvikling av fellestjenester og ra...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Aukse Balcytiene, LT01, Nabo 04-05

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

DIGITAL EYE - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation.

I og med skiftet fra analog til digital informasjon innenfor audiovisuelle medier er filmens og videoens tradisjonelle “sannhetspåberopelse” (“truth claim” – se Nichols 1991,Renov 1993,Winston 1995 og 2001) blitt problematisk. Der tilliten til det analoge bilde/lyd-uttrykket gjennom det 20.århun...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Teknologi møter kultur: digitalisering av vitenskapelige tidsskrifter.

Prosjektet skal beskrive endringsprosessene som foregår når vitenskaplige tidsskrifter gradvis gjøres tilgjengelige i elektronisk form. Det vil beskrive de ulike aktørene, strategiene og valgene som ligger til grunn for noe som kan fremstå som en enhetlig og nødvendig teknologisk drevet utvikling...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Femme Fatalities. Representations of strong women in Film and Television. (trykkestøtte)

...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Convergence and divergence in the media and communication ladscape: a comprative study between South Africa and the Nordic region.

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

ICT-UCT: Information Communication Technologies in Unversity Communities of Teaching

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Fjernsynet i digitale omgivelser

Forskningsprosjektet "Fjernsyn i digitale omgivelser" er et paraplyprosjekt som knytter sammen ulike delprosjekter som hver for seg tar utgangspunkt i hovedmålet for prosjektet: å analysere konsekvenser av digitalisering, konvergens og nye medier for fjer nsyn. Prosjektet består av både rene fors...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Innlandet

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Liu Zonga, kinesisk statsstip 2003/04

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 16.nordiske konferanse for medie-og kommunikasjonsforskning, Kristiansand, Høgskolen i Agder 14-17/8.2003

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder

KULTUREN-Program for kulturforskning

Fotografiet i kulturen

Fotografiet har gjennom hele sin historie fungert i en mangfoldighet av sosiale og kulturelle sammenhenger: Fotografier har spilt en sentral rolle som instrument for sosial klassifikasjon og kontroll; fotografier er og har vært viktige hjelpemidler for vi tenskapelig registrering og journalistisk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Participation and play in converging media: institutional perspectives and text-user relations

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Digital MedieEstetikk - materialitet, praksis og erfaring (Samfinansiering med KULFO 156933/V20)

Mens samtidens estetiske praksiser utforsker spørsmål om medialitet, er en rekke teoretiske konsepsjoner av det estetiske feltet utviklet uten tilstrekkelig refleksjon over mediet som sådan. På bakgrunn av dette stiller prosjektet følgende spørsmål: I hvi lken grad og i hvilken forstand spiller m...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Digitalisering av fjernsynet- endringer i politikk, marked og tilbud

Digitaliseringa av fjernsynet er nå i full gang. Kabel-og satellittnettene digitaliseres, breibåndsselskapene forbereder seg på å overføre fjernsyn over sine nett, og departementet skal lyse ut konsesjon på digitalisering av bakkenettet. Denne digitaliser inga er forventa å gi flere kanaler og åp...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Refleksivitet og autentisitet. Senmoderne representasjontrender i fjernsynets og samtidskunstens iscenesettelse av kjønn og seksualitet.

Prosjektet ønsker å analysere iscenesettelsespraksiser med punktnedslag i fjernsyn og samtidskunst, der to dominerende representasjonstrender i den senmoderne offentligheten står sentralt: På den ene siden autentisitets- og virkelighetseffekt (i talkshows og realityprogram) kontra refleksivitet ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo