1 837 prosjekter

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Live or let die? Deciphering the developmental and genetic basis for transitions between perenniality and annuality in temperate grasses

Ettårig- og flerårighet er to fundamentalt forskjellige livshistoriestrategier. Ettårige planter lever kun èn vekstsesong og spirer, vokser, blomstrer og sprer frøene sine hvorpå de dør, alt innenfor en vekstsesong. Flerårige planter kan vokse, blomstre og spre frøene sine over en periode på man...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Developing tools to optimize the control of coccidiosis without use of antimicrobials

Koksidier i kylling og kalkun er i tillegg til å være en viktig sykdom i seg selv, en av de viktigste predisponerende faktorer for nekrotiserende enteritt, et syndrom som er årsak til mer enn 90% av antibiotikaforbruket i norsk fjørfeproduksjon. Hovedmålet med TEiCON-prosjektet er å legge til ret...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å utrydde mædi ved å forbedre diagnostikk og overvåking for sykdommen. Mædi er en virussykdom som forårsaker lungebetennelse, pustevansker og avmagring hos smittede sauer. Mædiviruset kom til Norge med importert sau fra Danmark på 60-/70-tallet, og ble f...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Endothelial programs that activate or blunt antiviral responses

Mye tyder på at det tynne cellelaget på innsiden av blodkar (endotelceller) har en viktig rolle i virusinfeksjoner. For eksempel er fugleinfluensavirusets evne til å forårsake sykdom tett knyttet til hvorvidt viruset kan infisere endotelceller eller ikke. En rekke virus er i stand til å infisere ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Usikkerhetsanalyse av hydrologiske simuleringer med tanke på å optimalisere vannkraftproduksjon

Vannkraft er den største fornybare energikilden i verden. Andre fornybare energikilder som sol og vind øker raskt i popularitet, men de har fortsatt problem med lagringsmuligheter for energien, noe som gjør de for ustabile og upålitelige til å fylle behovet til et kontinuerlig strømnett. I vannre...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i den norske skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom dig...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og areal...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmonid alphavirus - recombination products and its impact on disease development, host response and therapeutic possibilities

Pankreassykdom (PD) forårsaket av salmonid alphavirus (SAV) er et stort problem i norsk oppdrettsindustri. Syk fisk får store skader i bukspyttkjertelen og betennelse i hjertet og skjelettmuskel, noe som fører til redusert fiskevelferd og økte kostnader for industrien som følge av lav vekst og ta...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114334 C-LITE - Improved human free light chain diagnostic immunoassay reagents

Det har blitt gjennomført innledende produksjon av IgY spesifikk mot kappa og lambda free light chains. Resultatene så langt er gode og metodene for rensing av IgY-antistoffene er under validering. Antistoffene har blitt inkludert i massespektrometriprosedyrene. Den første serie med kromatografik...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIBIO (2020-2023)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2019 (Annen støtte -STIM-OA)

Prosjektsammendrag NMBU har videreført sitt publiseringsfond, NMBU Publlikasjonsfond, for Open Access i 2019 med til sammen 561220,- kroner. For regnskapsåret 2018 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 251000,- kroner som ble lagt til egenfinansieringen på. kr. 310220...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering ved NIBIO

På veien mot et Open Society, som er et politisk mål for hele Europa, er det viktig å gjøre forskningsresultater tilgjengelig for alle, uten at det skal være forbundet med spesifikke kostnader. Derfor vil NIBIO at våre forskningsresultater etter hvert skal være publiserte i Open Access Gold kanal...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2019 ved Veterinærinstituttet

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian Airways Improved sustainability and welfare in the cattle industry by reduction of respiratory disease and use of antimicrobials

Luftveissykdom hos storfe er et stort problem i hele verden. Det forårsakes vanligvis av virus og/eller bakterier og er vanligste årsak til antibiotikabruk hos kalv. Det er lite kjent hvor smittsomme de bakterielle infeksjonene er mellom dyr og hvilken betydning ulike gener hos bakteriene har for...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing EleCtrochemical processes for water safety and circularity (AECo)

Mer effektiv bruk og forvaltning av vann er avgjørende for å håndtere den økende etterspørselen etter vann, trusler mot vannsikkerhet og den økende frekvensen og alvorlighetsgraden av tørke og flom som følge av klimaendringer. SDG-6 setter et mål om å forbedre vannkvaliteten ved å redusere for...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virus entry and receptors in fish

Skal havbruksnæringen være bærekraftig må den kunne forebygge og ha kontroll på infeksiøse sykdommer. Virussykdommer utgjør en betydelig trussel mot bærekraften i norsk lakseoppdrett og forårsaker betydelige økonomiske tap. God helse hos oppdrettsfisk er god dyrevelferd og miljømessig gunstig da ...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

Towards effective radiation protection, based on improved scientific evidence and social consideration - Focus on radon and NORM

Radon og andre naturlig forekommende radioaktive nuklider (NORM) er en konstant kilde til bekymring i samfunnet, spesielt med tanke på kreftrisiko. Det nye store EU-prosjektet har som mål å øke kunnskapen om disse materialene. Prosjektet er et stort initiativ med 56 partnere fra 22 europeiske lan...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SUCCEED - Sustainable systems with cow-calf-contact for higher welfare in dairy production

Prosjektets mål er å finne praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs som gjør at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin. All husdyrproduksjon er blitt avhengig av samfunnets aksept og krav om god dyrevelferd. I de siste årene har det stadig oftere blitt stilt spørsmål ved den etabler...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Havbasert matproduksjon har økt raskt i takt med den eksplosive befolkningsveksten. Utvikling av bedre produksjonsmetoder som er effektive og bærekraftige er et viktig mål innen norsk akvakultur. En lovende strategi for å oppnå dette er å bedre kunnskapen om samspillet mellom fiskens mat, mikrobe...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

RED FLAG. Salmonid red blood cells as sensors of stress and infection

Røde blodceller har den essensielle oppgaven å transportere oksygen til alle kroppens organer, og dermed holde oss i live. Mens humane røde blodceller mangler kjerne og DNA, har fisk, fugl og reptiler cellekjernen intakt i de røde blodcellene. Det gjør at de røde blodcellene kan respondere på end...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

MICROPLASTIC AS AN EMERGING VECTOR FOR FOODBORNE PATHOGENS IN THE FOOD CHAIN

Helsemessig risiko knyttet til mikroplastpartikler i miljø, vann og mat har de siste årene fått stor oppmerksomhet. Vurderingene er imidlertid usikre i sine konklusjoner, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø påpekte i 2019 at «kvaliteten på forskningen er for dårlig til at det er mulig å vurder...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ikke akkurat standard - En digital plattform for distribusjon av matvarer utenfor standard varesortiment.

Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har feil utseende, form eller farge i forhold til etablerte standarder. Dette utgjør et betydelig klimagassutslipp, stadig voksende avfallsmengder, ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Empty Forests and Extinction Filters

Bevaringsbiologer står overfor en utfordring: Mer enn en fjerdedel av verdens pattedyrarter står i fare for å dø ut. I en ideell verden ville vi ha visst hvilke arter som er sårbare for hvilke trusler, og hvordan vi mest effektivt kan redusere tap av arter. Utfordringen er at mange arter er sjeld...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Alkaline Grain Technology: increased Norwegian ingredients in cattle diets and effects on milk production, animal health and GHG emission

Befolkningsvekst og klimaendringer forsterker behovet for å fremme bærekraftig produksjon og matsikkerhet i landbruket. Norge har et nordisk klima med mindre enn 3 % av det totale landarealet som dyrkbar jord. Dette bidrar til høye nivåer av importerte proteiningredienser (~90 %) i fôr til produk...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New ferroelectric organic molecular crystals through computer design and experimental realization

Sett en elektrisk spenning over ferroelektrisk materiale i en kort periode og materiale vil huske: selve krystallstrukturen endrer seg slik at materialet blir permanent polarisert. Denne egenskapen gjør ferroelektriske materialer utrolig nyttige, ikke bare som dataminne, men også som i sensorer, ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

SeaCow: Promoting efficient, low emitting cows through nutritional manipulation of the rumen microbiome

Det er 1.5 milliarder kyr på jorda, som sammen står for 5% av det globale drivhusgass-utslippet. Om vi skal lykkes i å redusere klimaavtrykket fra landbruket, og samtidig mette det økende antall mennesker på jorda må vi finne nye måter å drive matproduksjon på. Dette har resultert i økt forsknin...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative cereal processing methods to produce mycotoxin-safe bread

Kornbaserte produkter utgjør en stor andel av det norske kostholdet, og gjennomsnittlig forbruk av kornbasert mat til småbarn er omtrent 5 ganger så stort som for voksne, i forhold til kroppsvekten. Korn er imidlertid ofte forurenset med soppgiften deoksynivalenol (DON), som hovedsakelig ligger i...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

PE-Net: Support to the Political Ecology Group (NMBU) and Norwegian Political Ecology Network (POLLEN-Norway)

Prosjektet støtter Political Ecology Group ved Fakultetet for landskap og samfunn ved NMBU.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rethinking Rights and Resources for the Green Transformation

The Rights, Accountability and Power in Development (RAPID) scientific group is one of four research clusters at the Department of International Environment and Development Studies at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The RAPID cluster operates as important and active arena for ac...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken