0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

MP: Tankyrase inhibition as a therapeutic principle in idiopathic lung fibrosis

Idiopatisk lungefibrose (IPF) er en alvorlig og dødelig type lungesykdom som resulterer i arrdannelse (fibrose) i lungene av en ukjent årsak. IPF har en median overlevelsesrate på bare ~ 3 år etter diagnosefastsettelse. Under IPF-progresjonen er alveolar epitelcelleskade, hyperplasi, økt ekstrace...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strategies towards personalised medicine in Juvenile Idiopathic Arthritis; the MyJIA project

Barneleddgikt (Juvenil idiopatisk artritt, JIA) er en kronisk betennelsesaktig leddsykdom som kan føre til skader og funksjonstap. Nye medikamenter og behandlingsstrategier, som tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer, har bedret sykdomsforløpet ved JIA, men majoriteten av pasientene oppnår ikke en til...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Aminoacridines with dual SARS-CoV2 antiviral and immunostimulating activity

En gruppe kjemiske stoffer som regulerer og som potensielt kan bedre anti-virale immunresponser ved Covid-19 infeksjon ble undersøkt. I tillegg hadde stoffene en direkte hemmende effekt på SARS-Cov2 viruset i testsystemet i laboratoriet og basert på karakterisering av disse effektene ble tre lege...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Active metabolite characterization for the lead commercialization of the Oslo tankyrase inhibitor program

WNT- og YAP-signalkaskadene er sentrale i et bredt spekter av diverse sykdomsforhold. Imidlertid er det foreløpig ingen WNT/YAP-signalveihemmere i klinisk praksis. Som en del av vårt WNT/YAP-signalveihemmerutviklingsprogram, har vi utviklet et verdensledende kjemisk molekyl/legemiddel, med prekli...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lysosome repair: Mechanisms and biomedical importance

Både kreftceller og normale celler inneholder lysosomer ? små blærer som er fulle av enzymer. Lysosomer fungerer som cellens avfallsstasjoner, som bryter ned skadelig eller overflødig materiale og gjenvinner det til komponenter cellen har bruk for. Selv om lysosomene er viktige for cellen, repres...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors of dementia in a life-course perspective. Measures to overcome barriers to modification of health behaviour.

De siste årene har det vært økende interesse for hvordan livsstil gjennom hele livet påvirker risikoen for å få demens. Det er påvist sammenheng mellom livsstil og risiko for demens, men det er uklart om påvirkningen er sterkest tidlig, midt eller sent livet. Selv om det er en sammenheng mellom f...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SMARTINGALE : Smart and Agile Healthcare Provision by Facilitating Integration with AI and New Digital Technologies

Currently, there are several challenges connected to the ageing population and the increase in the prevalence of chronic conditions. In combination with budget constraints, the health and care systems face rising costs and sustainability challenges. The proposed Smartingale solution supports heal...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

XR-Naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for longer term and post treatment recovery

Opioidavhengighet har flere negative konsekvenser for brukerne, deres familier og samfunnet inkludert risikoen for overdosedødsfall . Behandling er den mest effektive måten å forhindre slike negative konsekvenser og for å fremme recovery prosesser. Opioidbrukere er en heterogen gruppe, og det bør...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet. I åpen dør policy prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bev...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oligodendroglial isoforms of ANK3 and their role in the etiology of bipolar disorder

Bipolar lidelse er en alvorlig mental lidelse som rammer 1% av verdens befolkning og er definert av Verdens Helseorganisjon (WHO) som en av lidelsene med høyest morbiditet og tapt produktivitet. Grunnen til de høye helsemessige og sosiale kostnadene er at lidelsen typisk utvikles i tenårene eller...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Human Interactive Robotics for Healthcare

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital technologies for post-operative remote care and rehabilitation of thoracic and cardiac surgery patients

Innføringen av digitale teknologier i helse muliggjør nye måter å levere helsetjenester på. I dette prosjektet vil vi studere bruken av digitale teknologier for avstandsoppfølging med mål å forstå hvordan slike teknologier kan skaleres for å støtte et stort antall pasienter og en rekke tjenester ...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Humanization of CAR T-cell targeting Osteosarcoma

Immunterapi mot kreft er sett på den neste generasjonen behandling for kreft med svulster som er harde for å behandle, som f.eks. Osteosarkom. Det handler om å guide pasientens immunsystem mot sin egen tumor. Med dette formålet, har spesifikke celler kjent som effektor immunceller er genetisk mod...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113653 Apollo: real-time AI for brain MRI radiology workflow optimization

En postdoc har vært ansatt i prosjektet siden 1. feb. Det er jobbet med å få Apollo godkjent for testing på OUS. Dette er en tidkrevende prosess grunnet mange regulatoriske krav og testprosedyrer, men vi forventer godkjenning tidlig neste år. Det er jobbet videre med å utvikle Apollo-modeller fo...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Novel treatment for patients with glioblastoma

Hjernekreft, glioblastom, er en av de mest dødelige kreftformene vi kjenner til. Eksisterende behandlingsmetoder inkluderer stråling og kjemoterapi, men forventet forlenget levetid som følge av behandling er dessverre kun to en halv måned (fra litt over tolv måneder til fjorten og en halv måned)....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Defining the immune cells in COVID-19 that correlate with disease severity

Prosjektet bruker avanserte multiparameteranalyser for å følge immunitet og sykdom hos COVID-19 pasienter og hos friske eller pasienter etter vaksinasjon. Vi har i løpet av 2021 publisert artikler som beskriver alvorlige bivirkninger av AstraZenecavaksinen publisert i NEJM og EHJ. Prosjektet har ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Studien Overlevelse og senplager for pasienter innlagt på intensiv med Covid-19 i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister (Helse Vest), og har en todelt hensikt. Første del av studien gikk ut på å beskrive (f.eks alder, kjønn, risikofak...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-cell immunosuppresion or pulsed immune reconstitution therapy as Efficient and Active Treatment for Multiple Sclerosis

Multippel sklerose (MS) er en demyeliniserende og nevrodegenerativ inflammatorisk lidelse i sentralnervesystemet, som affiserer mer enn 12 000 pasienter i Norge og mer enn 2.2 millioner mennesker i verden totalt. Kladribin-tabletter er i dag førstevalg som godkjent høyaktiv sykdomsmodulerende be...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

In silico pathology - from bench to bedside

Fyrtårnprosjektet DoMore! har utviklet nye metoder for mer presis prognostisering av kreftpasienter. Metodene har potensiale til å forbedre både overlevelse og livskvalitet. I dette prosjektet var målet å etablere et rammeverk for å videreutvikle de forskningsbaserte metodene til produkter som ka...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

"Rett utstyr på rett plass -uten bruk av helsepersonell"

Tjenester og tilbud må i fremtiden leveres på vesentlig mer hensiktsmessige og kostnadseffektive måter enn i dag. Sykepleiere og terapeuter med tre til fem års utdannelse bruker mye av sin tid på å frakte utstyr, prøver, tøytraller og driver daglig med portørtjenester. Demografiske framskrivninge...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

IMAGINE: Imaging molecular mechanisms of angiogenesis in glioma-associated neovasculature

Glioblastom er en meget aggressiv form for hjernekreft som har en alvorlig prognose med dagens behandlingstilbud. Fremtidens kreftbehandling er å gi hver enkelt kreftpasient den behandlingen som akkurat han eller hun responderer best på. Dette kalles persontilpasset medisin, og baserer seg på at ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Placenta-specific proteins released into maternal blood as biomarkers of placental function

Dårlig morkakefunksjon er årsak til flere alvorlige svangerskapskomplikasjoner, som veksthemming hos fosteret og svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Disse svangerskapskomplikasjonene er vanlige og har sammenheng med alvorlige helsekonsekvenser på kort og lang sikt for både mor og barn. Veksthe...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National multi-centre study: a urine-based test for improved management of bladder cancer patients

Oppstarten av denne nasjonale multi-senter studien ble forsinket pga Covid-19 og en nedstengning av den franske fabrikken som produserer utstyret som trengs for å samle inn og bevare pasientprøvene. Utstyret kunne ikke leveres før senhøst 2020, og forårsaket en solid forsinkelse i inklusjonen av ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SMILE – Providing digitalised prevention and rehabilitation prediction support for ageing people in smart living environments

CONCEPT: Few structures in current care systems across the EU and Canada systematically support older citizens to prevent new care needs from occurring, and to regain independence from care services. We are talking about true person-centeredness in a systemic context where disease, frailty, pre-f...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Biologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelse

I dag er de fleste transporttjenester av biologisk materiale (prøver tatt av pasient på vei til analyse) veibaserte og ofte utført av aktører som ikke tilbyr god nok sikkerhet og sporbarhet på biologisk materiale. Transport kan ta mange timer og med varierende trafikk. Dette medfører økt risiko f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Carematrix

1. Patient centric treatment Our first priority should be to procure solutions that empower the people with multimorbid chronic conditions who today face complex and silo-based patient treatment. This means building solutions and services around the person needing care and support instead of bui...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Immunterapi, som består i bruk av immunsystemet for å bekjempe kreft, har vist bemerkelsesverdige resultater i behandlingen av blodkreft som leukemi. Solide svulster har vært mer motstandsdyktige mot immunterapi, og dette skyldes blant annet det tumormikromiljøet og svulstenes evne til å spre seg...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: A Biologic Therapeutic for Pulmonary Fibrosis.

Vi har utviklet en biologisk substans som hemmer en sentral mekanisme ved progressiv fibrose, det vil si eksessiv dannelse av bindevev med nedfelling av kollagen (arrvev) i organer. Progressiv fibrose er en viktig årsak til organsvikt og død ved en rekke kroniske sykdommer i hjerte, lunger, nyrer...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) EU-søknader for helseforetak i Helse Sør-Øst

Rammebevilgningen til helseforetakene i regionen vil bli tilbudt til de forskningsmiljøene som planlegger å søke om midler ifm de siste utlysingene i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Forskningsstøtte ved OUS vil administrere ordningen og vi vil drive aktivt mobiliseringsarbeid til forksningsm...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) legger til rette for årlige møteplasser som samler fagpersoner, brukerrepresentanter og andre involvert i lærings- og mestringsarbeid. Foreløpig konferansetittel er Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter. Arrangeme...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo