0 antall prosjekter

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Citizens' participation in a European network civil societies

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Internasjonal konferanse: Culture and Power

Power in the twenty-first century flows through cultural channels, as it always has. Culture - symbols, rhetorics, ideas, performances - can legitimate the status quo, inspire revolutionary change, persuade people that power relationships are just or unj ust, celebrate or question collective ide...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal oppfølging av nasjonal politikk i Norge

Demokratiet i en desentralisert nasjonalstat utspiller seg på flere nivåer; statlig, regionalt og kommunalt. I et slikt flernivå-demokrati oppstår spenninger mellom behovet for effektiv nasjonal styring og lokalpolitisk handlefrihet. På den ene siden er d esentralisering til lokal forvaltning men...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiologien på hell? Store spørsmål, små prosjekter ? eller var det omvendt?

Samfunnsforskningen er på avveier, hevder Gudmund Hernes. Og han er ikke alene om å stille spørsmål om hva sosiologien kan og bør bidra med. Fra flere hold har norsk sosiologi vært angrepet for å være for fragmentert, for lite ambisiøs, og uten storslåtte prosjekter. Senest ble temaet reist i So...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Gulbrandsen, Trygve daadppp 07

...

Tildelt: kr 5 732

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tidsskriftet Søkelys på arbeidsmarkedet - støtte til publisering

...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

The economic impacts of immigration in receiving countries

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker med dette NFRs IMER program om støtte til å gjennomføre en to dagers konferanse om denne problemstillingen. Konferansen vil bli gjennomført i samarbeid med Frisch senteret i Oslo. Den er hovedsakelig rettet mot forsker med bakgrunn innen samfunnsøkonomi...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005

Den nordiske velferdsstaten er et etablert begrep i internasjonal samfunnsforskning. Det står for en særskilt velferdsstatstype, kjennetegnet ved universelle rettigheter, sjenerøse støtteordninger, et sterkt offentlig engasjement og en relativt ambisiøs o mfordelingspolitikk. Kombinasjonen av øko...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Krysningspunkter: Likestillingspolitikk, familiepolitikk og minoritetspolitikk

Prosjektet retter søkelyset mot sider ved kjønnslikestillingsproblematikk som er forbausende lite studert, og som i liten grad tematiseres hverken i den minoritetspolitiske eller i den familiepolitiske debatten. Det gjelder hvordan kjønnslikestillingsspør smål håndteres i krysningspunktet familie...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labour market integration of non-western immigrants - identifying policies that work

This project addresses the weak labour market integration among non-western immigrants in Norway. Labour market integration is generally defined as the process by which immigrants' labour market attachment becomes more alike that of natives. Thus, the mai n outcome variables in our analyses are i...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The impact of immigration on employment and wages of Norwegian workers

The problem to be analyzed in this project is the impact of immigration on wage growth, employment and unemployment in Norway. The project will address the effects of past immigration flows during the last two decades, but will pay special attention to th e current (and near-future) labour migrat...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Work - The impact of Re-organisation and Re-allocation on Establishment Performance and Worker Well Being

Prosjektet analyserer samfunnsmessige virkninger av omstillinger i arbeidslivet. Omstillinger omfatter både interne omorganiseringer og større endringer som nedbemanning, fusjoner og eierskifter. Prosjektet tar for seg både samfunnsmessige kostnader og ge vinster ved ulike typer av omstillinger. ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Støtte til EALE-konferansen 2007

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrettsdemokratiet: deltakelse og diskurs

En sentral påstand fra maktutredningen er at demokratiets infrastruktur forvitrer. De frivillige organisasjonene utgjør en viktig del av denne infrastrukturen. Maktutredningen hevder at i frivillige organisasjoner lever lokal- og sentralledd i økende gra d hvert sitt liv, og dermed vil ikke sent...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Kjønn, makt og dannelse i politiske og statlige organisasjoner. En sammenlignende studie av Norge og Frankrike.

I prosjektet kartlegges hvilke dannelsesidealer som finnes blant norske og franske toppledere, og hvordan dannelsens utforming påvirkes av kjønn, politisk/statlig sektor og nasjonale kulturelle repertoarer. Toppledere befinner seg i samfunnets øverste sji kt, maktens og dannelsens sentrum, og det...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Eierskap: Utfordringer til eierrollen i en moderne økonomi

Privat eierskap ses i vår type økonomi som en sentral forutsetning for effektivitet og vekst i økonomien. Eierrollen i private bedrifter utfordres i dag på ulike måter. Ansatte har over tid fått omfattende rettigheter som utfordrer eiernes styringsrett og de uformelle relasjonene mellom eiere, l...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kjønn, kapital og eierskap - en studie av det moderne kjønnsforholdets kulturelle økonomi

Et gjennomgående trekk ved moderne samfunn er at økonomisk entrprenørskap og eiendom og forvaltning av større kapitalverdier framstår som et mannlig domene, mens kvinner er nærmest usynlige i offentligheten som eiere og kapitalforvaltere. Prosjektet søker å avdekke de underliggende kulturelle me...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i flerkulturelle samfunn. Videreføring av prosj. 150188/V10. Videref. etter søknad 177650.

Satsingen vil ha internasjonalisering og rettighetskonflikter som hovedfokus. De senere årene har det skjedd et stadig sterkere gjennomslag for internasjonal rettighetslovgiving i norsk rettspraksis. Høyesterett har i løpet av et drøyt tiår beveget seg fr a å gå ut fra at norsk rett forutsettes å...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonale eliter under press: Stabilitet og endring i elitestruktur og eliteatferd i en globalisert verden.

Det søkes om økonomisk støtte til å organisere en internasjonal konferanse med begrenset deltakelse om eliteforskning i Norge mai-juni 2005. Formålet med konferansen er å sammenligne resultatene av studier fra ulike områder av verden og diskutere implikas jonene av resultatene for generell teori ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Makten på nettet, makten i nettet: Informasjonsregimer i 24-timersdemokratiet

Prosjektet vil analysere hvilken betydning IKT har for makt og demokrati i samfunnet. I debatten finnes glødende optimister, som gjerne kombinerer kritikk av tradisjonelle representative systemer med teknologisk entusiasme. Pessimister framhever derimot p roblemer knyttet til en digitalisering av...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Kunnskapsoversikt på området Det nye arbeidsmarkedet

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Reisestøtte til polsk og russiske deltakere på internasjonalt seminar om forskning om eliter i Norge - juni 2005

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Postindustriell arbeidstid - nye begreper , nye realiteter?

Prosjektets hovedspørsmål er dette: I hvilken grad - og på hvilke måter - fører omstrukturering av lønnsarbeidet i den postindustrielle økonomien til endring i arbeidets temporalitet, og hvilke konsekvener har dette for ulike grupper arbeidstakere? Med ar beidets temporalitet menes lønnsarbeidets...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Innvandringens velferdspolititiske konsekvenser - kunnskapsstatus for nordisk velferdsforskning

Feltene for velferdsforskning og migrasjonsforskning inneholder en rekke overlappende temaer og problemstillinger. Allikevel har de nære forbindelsene mellom de to forskningsfeltene i liten grad blitt gjort eksplisitt. Dette prosjektet sikter mot å skape bedre oversikt over eksisterende kunnskap ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Medvirkning, læring og belønning i det nye arbeidslivet.

En bredt anlagt studie av norsk arbeidsliv med fokus på nye utviklingstrekk av betydning for arbeidsplassen som arena for medvirkning, læring og belønning. Empiriske analyser basert på data fra ABU 2002-03, der intervju med daglig leder for et representat ivt utvalg av norske virksomheter i priva...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Integrering og byråkrati. Forvaltning, kunnskap og makt i den flerkulturelle byen.

Når det flerkulturelle samfunn og etniske relasjoner står på dagsorden, fremstår kultur og kulturelt mangfold som objekt for politikk og styring, og integrering har blitt selve kjernebegrepet i myndighetenes tilnærming til denne problematikken. Prosjektet er en studie av lokale integreringsbyråk...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Politisk entydighet og sosial differensiering: En komparativ studie av skandinavisk statsfeminisme

Det prosjektet som skisseres her representerer et første forsøk på å gripe "statsfeminismen" i dens kompliserte kombinasjon av en retorisk legitimering, et analytisk begrep og et politisk fenomen. Formålet er dels å undersøke begrepets teoretiske og analy tiske mulighetsrom; dels å vurdere treffs...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norwegian images of 'self' and 'other'

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Flerkulturelle demokratier og politisk integrasjon i storbyer - en komparativ studie

Hva forklarer variasjonen mellom ulike etniske grupper når det gjelder politisk deltakelse og tillit til lokale politiske institusjoner? Problemstillingen vil besvares gjennom å studere: a) variasjoner mellom ulike etniske grupper, b) hvilke institusjonel le føringer de opererer innenfor, og c) i...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Treningssentre og idrettslag: Trening i det moderne samfunn

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo