0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

FoU av energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi gjennom Pureclean prosjektet.

Kjemi AS har gjennom store deler av 2013 og 2014 forberedet seg til et hovedprosjekt inn mot de større støtteprogrammene til Forskningsrådet. Med svært positive preliminære tester og tilbakemeldinger fra mulige samarbeidspartnere som ConocoPhillips, Stato il, Norwegian Oilfield Supply osv - er Kj...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Accurate migration and reservoir modeling tools

Forprosjektet gjennomføres i 4 Faser: Fase 1: Definering av fokus Prosjektet skal summere opp eksisterende funksjonalitet fra eksisterende tjenester og software og identifisere tjenestene og løsningene som har størst nøyaktighet. Oppsummeringen skal id entifisere de faktorene som gir størst ku...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil spills in ice-covered waters: Risk and response evaluation based on X-ray micro-tomography of sea ice

The interest in Arctic oil deposits is presently increasing, as the ongoing climate change implies easier accessibility of the region. To evaluate the environmental risks of oil exploration in ice-covered waters, oil-ice interaction has to be properly und erstood. Of particular interest is the si...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heterogene kommunikasjonssamband for sikrere styring av undervannsinstallasjoner i drift- og nødsituasjoner

Undervannsinstallasjonene overvåkes og styres i dag fra plattformer eller i fra land. Operatørene kommuniserer med installasjonene ved bruk av lys- eller strømsignaler dvs. fiberoptikk og kraftkabler3,4. Det er vanligvis én kommunikasjonskabel inn til und ervannsinstallasjonene. Bakdelen med slik...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forprosjekt for utvikling og dokumentasjon av sanntids miljøovervåkning med biosensorer

Sanntids miljøovervåkning med siste generasjon biosensorer knytter sammen miljørisikovurdering med miljøovervåkning på en ny måte, da de begge benytter samme metoder. Miljørisikovurderingene (ERA) for nye kjemikalier og potensielt miljøskadelige utslipp e r basert på fitness parametere (populasjo...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SolverAdapt

Temaområde: 3 Kostnadseffektiv boring og intervensjon - Innovative løsninger for plugging og avstengning av brønner SolverAdapt er et wireline kjørt verktøy som muliggjør P&A operasjoner uten rigg. Pr. i dag finnes det ikke tilstrekkelige verktøy for å u tføre slike operasjoner uten bruk av en k...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heavy metals bioremediation - Brazil/Norway cooperation

Bioremediation is a waste management technique that involves the use of living organisms, mainly microorganisms, to detect, degrade or remove pollutants. Specifically, the wastewater produced from O&G installations and petrochemical plants is a key focus area due to strict regulation. Effluents...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Russian oil and gas: Institutional adaptation or resistance?

Prosjektet analyserer russisk olje og gassektors og russisk petroleumspolitikks respons på endringer i ressursbasen og i markedene. Vil sektoren tilpasse seg eller motsette seg endringene? Brede geologiske analyser indikerer at Russland har den største ukonvensjonelle ressurs-basen i verden. M...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Tetrahydrobiopterin as a key factor in the pathophysiology of diving

MSc Ronja Hesthammer tiltrådte som stipendiat ved Norsk Senter for Dykkemedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus 1.09.2014. Opplæringsdel: Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning (MEDMET 1, UiB) ble gjennomført vinter 2015, kurs i Hyperbar fysiologi (MEDT 8013, N...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Etablering av konsortium til Petromaks2

Hovedprosjektet i Petromaks2 vil være utvikling av tracere (sporingsstoff) anvendt til kartlegging av væskebevegelse i oljereservoirer. Sluttproduktet er tenkt anvendt både i konvensjonelle og ukonvensjonelle reservoirer. Forprosjektets ambisjon er å eta blere det konsortium som er egnet til å g...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reduced cost of drilling by use of hydraulic power transmission

Prosjekt tese De økonomiske kostnader ved off-shore brønn-boring kan reduseres vesentlig ved å gjøre de store effekt-brukere på borerigg og -skip hydrauliske fremfor elektriske. Ved å erstatte elektriske generatorer og motorer med digital hydraulisk pump e- og motor teknologi kan størrelse, vekt...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Permanent wireless monitoring of gas in producers

RESMAN er en teknologibedrift som siden oppstart i 2005 har utviklet en ny teknologi for monitorering av innstrømning i oljebrønner. Teknologien er trådløs, risikofri og kost-effektiv og er basert på intelligente og miljøvennlige, kjemiske sporstoffer. Per idag finnes det systemer for monitore...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Petroleum economics: investment analysis and corporate behaviour

A. Kostnadsutvikling på norsk sokkel En unormalt lang oppgangskonjunktur på mer enn ti år har gitt sterk kostnadsøkning i oljeindustrien, i Norge og i andre utvinningsland. Kombinert med sterkt fall i oljeprisen har oljebransjen og utvinningsland fått store økonomiske utfordringer. Dette har git...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oljedeteksjonssystemer (radar, satellitt, IR, pipeline etc ), hva er egentlig ytelsene ? En multidimensjonal objektiv tilnærming.

Dette foreliggende prosjekt går direkte på tre av hovedtemaene i Petromaks 2 programplanen for 203-2020 (Tema 1 Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi, Tema 2 Leting og utvinning og Tema 4 Fremtidens teknologi) ved å fokusere på nåværende status innen sikkerhetskritisk teknologi ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles

For å redusere global oppvarming, har Norge i likhet med EU satt seg som mål å redusere CO2 utslippet med 40 prosent innen 2030. Få klimatiltak gir større CO2 kutt per brukte krone enn energieffektivisering. Utstyrskostnad er ofte tjent inn innen et par år grunnet sparte driftskostnader fra mindr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next Generation Subsea Inspection, Maintenance and Repair

Visjonen til NextGenIMR har vært å bidra til å løse utfordringer knyttet til økt grad av autonomi i undervannsoperasjoner. Dagens undervannsoperasjoner krever skip med mannskap, og gode værforhold. I fremtiden vil havoperasjoner være smartere, sikrere og billigere. Det betyr operasjoner uten st...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ny teknologi for tilstandsovervåking av fleksible rør

4Subsea har i dag inspeksjonsoppdrag på ca halvparten av de fleksible stigerørene på norsk sokkel samt på noen felt utenfor Norge. Det er uakseptablet mange feil på fleksible stigerør og levetiden på disse rørene har vist seg kortere og mindre forutsigb ar enn reflektert i opprinnelig design do...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Socio Technical Safety Assessment within Risk Regulation Regimes STARS

SAFERA STARS skal bidra til bedre forståelse av hva et sosio teknisk syn på sikkerhet innebærer ved gjennomføringen av reguleringer i ulike industrielle systemer. SAFERA STARS vil sammenligne sosiotekniske systemer i hhv. Finland (Kjemisk industri), Frank rike (Kjernekraft) og Norge (Petroleum). ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

UwSC: Universal wireless Subsea Connector

The main project objective is the development of an explosion proof, deep-water universal connector for wireless transmission of power and data. Technically speaking, the R&D team aims at developing a connector that can wirelessly transmit up to 3 kW powe r and 3 Gb/s of data, 4 km below sea leve...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rensing av olje i produsert vann ved bruk av GIAMAG sin magnetteknologi.

Rensing av olje i produsert vann Produsert vann er i volum det største avfallsproduktet fra produksjon av olje og gass. Bare på norsk sokkel ble det i 2012 sluppet ut 131 millioner m3 oljeholdig produsert vann, en økning på 1,5 % fra året før. Utslipp av produsert vann er den kilden som tilfører ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling simulator based research collaboration on drilling process modelling

Boreprosessen byr i dag på større og større utfordringer, både nasjonalt og globalt. I Nordsjøen er mange felt depletert som resultat av årevis med utvinning. Trykket i reservoaret er blitt mye lavere enn det opprinnelig var. For åunngå at man havner i br ønnkontroll-situasjoner er det derfor nød...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

VOM2MPS: from virtual outcrop models to multipoint statistics training images for improved reservoir modelling

Utvikling og forvaltning av olje- og gassreservoarer er basert på nøyaktige og realistiske 3D modeller av geologien under havbunnen. Geometrien til bergartene og deres geologiske egenskaper blir kartlagt med begrenset oppløsning ved seismiske undersøkelser og kjerneanalyser, og deretter blir fysi...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Training for Operational Resilience Capabilities

Resiliens betegner en aktivt orienterende tåleevne og tilpasningsdyktighet; en evne til å forstå og handle "utenfor boksen", forutse og gjenvinne kontroll som kan glippe, ivareta det essensielle når prioritering kreves, gjenskape kontroll på nye premisser , og lære fra slike erfaringer. Utvikling...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nye, bærekraftige produkter mot biofilm og korrosjon i petroliumsindustrien

Biofilm i alle deler av petroliumsindustrien bidrar store utgifter gjennom korrosjon (microbiologically influenced corrosion, dvs MIC) og redusert gjennomstrømming. Biocider som i dag brukes mot biofilm er lite bærekraftig og reguleres stadig strengere D et er derfor et sterkt behov for nye, bær...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision support for production optimization

Oljeindustrien har kommet langt i etableringen av effektive produksjonsrutiner. Det er likevel et potensial for å få ut mer ved å gjøre finjusterte produksjonsbeslutninger på daglig basis. Solution Seeker utvikler teknologien bak en softwarerådgiver for daglig produksjonsoptimalisering, kalt Prod...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deteksjon av akutt forurensning uavhengig av sikt, lys og værforhold

Aktivitetsforskriften, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs, stiller krav til at en operatør skal etablere fjernmålingssystem for å sikre at akutt forurensning raskt blir oppdaget og kartlagt. I denne sammenheng skal "fjernmålingssystem" tolkes som et system som uavhengig av sikt, lys og...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved seismic imaging based on resolution enhancement and pattern recognition

I de senere årene har petroleumsindustrien beveget seg mer mot å utforske felt med mer komplekse geologiske strukturer. Eksempler på dette kan være saltavleiringer i Nordkapp-bassenget i den norske delen av Barentshavet, karbonatreservoarer i Midtøsten og presalt funn i Santos -bassenget i Brasi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Mechanisms of Asphaltene Deposition, Precipitation and Fouling.

Asphaltenes are compounds present in petroleum crude oil. They are called the "cholesterol of petroleum" because they can precipitate and form deposits that detrimentally affect the crude oil production by precipitating in reservoirs or during transport, and by fouling process equipment. It is im...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Robust regulatory regimes? Defenses against major accidents

Formålet med prosjektet har vært å evaluere, sammenligne og vurdere rollen risikoregulering og risikostyring har for å forebygge store ulykker i olje- og gassindustrien. I prosjektperioden har prosjektgruppen videreutviklet et flerfaglig perspektiv på risikoregulering der juridiske, teknologiske,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland