0 antall prosjekter

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NORCE (2021-2023)

Karbonfangst og -lagring (CCS) og geotermisk energiproduksjon er etablerte industrier med viktige bidrag til bærekraftig energiproduksjon. Både CCS og geotermisk industri bruker brønner for å injisere væsker (CO2 eller vann) i undergrunnen, og til å produsere injiserte væsker tilbake i geotermisk...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health

Marmib-prosjektet har som mål å undersøke effekten av mikroplast på spredning av antimikrobielle resistente bakterier i havet. I år har to postdoktorer sluttet seg til prosjektet - en lokalisert i Tromsø (feb 2022) og en lokalisert i Oslo (mars 2022). Prosjektdesignet inkluderer inkubasjon av kje...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning PES NORCE21-22

PES rammebevilgning knytter NORCE sin nåværende strategi og prioriteringer overfor Horisont Europa sammen med handlingsplan for perioden 2021-2022.

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Ocean Observing for Climate

Havet spiller en grunnleggende rolle i å avgjøre virkningen av klimaendringer på samfunnet. Dette prosjektet støtter McDonagh i å levere internasjonalt lederskap til systemet som overvåker og forstår denne rollen. Klimaendringer er den største langsiktige utfordringen vi står overfor; stigende t...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

Målet med senteret er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å forbedre brønnleveranse prosessen ved bruk av av digitalisering, nye sensorer, høyhastighets telemetri, automatisering og autonomi. Bore- og brønnkostnader utgjør ofte opptil 50% av de totale feltutviklingskostna...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NORCE (2021-2025)

Prosjekt Dette prosjektet legger det tekniske fundamentet for en ny og fleksibel media modell, kalt control-driven (kontrolldrevet) media. Prosjektet undersøker en ny modell, hvor medieopplevelser i større grad settes sammen og presenteres i sanntid, gjerne på personlige enheter, basert på onli...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer

Hovedmålet for INTPART-prosjektet "Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer" (BN-REC) er å etablere langsiktig og internasjonalt ledende samarbeid innen Økt Olje Utvinning (IOR) utdannings- og forskningsgrupper i Norge (NORCE Norwegian Research Center (NORCE), Universitetet Stava...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The big data and climate FRONTIER: making sense of the explosive increase in climate data through smart designs and big data methods

Den neste forskningsfront knyttet til regionale klimaendringer er ikke knytet til produksjon av mer data, men til å produsere mer informasjon Informasjon om klima blir stadig viktigere for effektiv planlegging, tilpasning og begrensing av fremtidige kostnader og forandringer som følge av klimava...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NORCE STIM OA 2019

Liste vedlagt

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Climate Futures er et samarbeid for å øke det norske samfunnets tilpasning til klimarisiko, altså risiko forbundet med endringer i vær og klima. Arbeidet vårt har satt lyset på betydelige kunnskapshull i næringslivet og offentlig sektor, og vi har satt i gang en rekke prosjekter som har potensial...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Permafrost thaw RIsks to nature and Society: Multidisciplinary efforts towards solving a multi-dimensional problem

Permafrost er den eneste delen av kryosfæren som er bebodd av mennesker, og permafrost-tining og tilknytning av landflateendring er derfor et flerdimensjonalt problem som påvirker både naturen og samfunnet. Det er et presserende behov for å kombinere kunnskap for å identifisere, kvantifisere og f...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var!

Hovedmålsettingen med mobiliseringsprosjektet var å mobilisere handelsbedrifter og interessenter i Haugesund sentrum til utvikling av 2-4 søknader om FoU-midler til innovasjons- og samarbeidsprosjekter for en mer bærekraftig handels- og sentrumsutvikling. Prosjektet har gjennomført tre workshoper...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

I CE2COAST tar prosjektkonsortiet sikte på koordinert sammenstilling og analyse av observasjons- og modelleringsdata for å levere tilstand, trender og variasjon av press på havtjenester som følge av hav- og kystklima og biogeokjemiske endringer på europeisk og global skala. Hos NORCE er vår hoved...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds

Hovedhensikten med prosjektet er å fremme deltakelse og livskvalitet (wellbeing) for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem gjennom å produsere forskningsbasertkunnskap som politiske beslutningstakere og barnevernsarbeidere trenger for å implementere kultursensitive tjenester. For å oppnå dette...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: INT3D - Intuitive interpretation and mapping in digital 3D environments

I flere områder i samfunnet er 3D modellering av det naturlige og mennesker-skapte miljøet stadig viktigere. Visualisering av disse modellene på en datamaskin lar oss bedre planlegge, forstå og kommunisere romlige forhold. Eksisterende programvare gjør det imidlertidig ikke enkelt for brukere å k...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av de...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

6n Degrees of Freedom Transient Torque & Drag

Når en borer vertikale og devierte brønner, er det ganske vanlig at kraftige borestrengs vibrasjoner er kilden til reduksjon av ytelse eller hendelser som ustabilitet i brønnen, skader på verktøy brukt nedi hullet eller for tidlig slitasje på borerør. Det er mange former for borestrengs vibrasjon...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Running the gauntlet of PAthogens and ClimatE (PACE): impacts from infectious diseases on wild fish in the high north

Vill laksefisk har vært en integrert del av Norsk kulturhistorie nesten så lenge man har kunne dokumentert at mennesker har bodd i Norge. Oppdrett av laks har de siste 40 årene gått fra å være en bi-næring for kystnære bønder til å bli en bærebjelke i norsk økonomi. Dette har ført til en enorm øk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL): International cluster-randomised trial

MIDDEL er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker effekten av musikkintervensjoner for å redusere depressive symptomer blant eldre med demens som bor på sykehjem. Demens og depresjon er relativt vanlige tilstander blant eldre, og medfører store påkjenninger for dem som rammes, ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Emotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic

Feilinformasjon, stigma og angst har spredt seg i befolkningen i kjølvannet av COVID-19-pandemien. I «Emotional Contagion» (EmotiCon)-prosjektet skulle vi forklare på hvilken måte og hvorfor dette skjedde i Norge. Dette gjorde vi gjennom å utvikle en sosial simulering av Norge; en multiagent kuns...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls

I RE-AIMED utforsker vi hvordan bruk av kunstig intelligens kan støtte medisinske telefonvurderinger utført av operatører i legevaktsentraler. Vi lager en tjeneste som gir operatøren spørsmål tilpasset samtalen gjennom et web-grensesnitt. Ved at operatøren velger spørsmål og svar, kan samtalen do...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Electoral Ramifications of Environmental Policy

Forskningsprosjektet THERAPY undersøker hvordan velgere responderer på klima, miljø og energipolitiske tiltak (omtales heretter som "miljøpolitikk"). Anekdotiske bevis, som De gule vestene i Frankrike og Nok er Nok! bevegelsen i Norge, antyder at miljøpolitikk kan skape splid mellom folk og polit...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction

Prosjektet studerer inkluderingen av innvandrere som en toveis prosess. Inkludering dreier seg både om hvordan innvandrere selv tilpasser seg det norske samfunnet, men også om majoritetsbefolkningens holdninger til innvandrere og innvandring. Prosjektet er opptatt av effektene av en rekke aspekte...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Distributed fibre optic sensing for production optimization

I løpet av det andre året fortsetter planlegging og konkretisering av eksperimentene. I samarbeid med industrideltakerne i prosjektet fastlegges oppsettet og testscenariene, som for eksempel væskesammensetning og strømningshastighet. Det er viktig at det vi studerer er relevant og nyttig for indu...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Det overordnede målet med JPI FACTS-prosjektet er å avklare hvordan MP beveger seg vertikalt i vannsøylen over tid, under velkjente hydrodynamiske forhold. FACTS er strukturert rundt et sett med prøvetakingskampanjer fra Tyskebukta til Svalbard, samt kystområder som Byfjorden i Bergen. Plastparti...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

CONWIND: Research on smart operation control technologies for offshore wind farms

Lønnsomheten til en vindpark er påvirket av vindskyggene laget av turbinene. Vindskygger er bevegelige turbulente vindfelter med lavere gjennomsnittlig vindhastighet. Den økende størrelsen på turbinene til havs leder til større vindskygger, og styringen av disse (gjennom å styre turbinene) kan ha...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

AutonoWeather: Enabling autonomous driving in winter conditions through optimized road weather interpretation and forecast

Målet med prosjektet er å redusere trafikkulykker ved å gjøre autonome kjøretøyer bedre i stand til å operere på vinterføre, slik som har mye av i Norge. Den nåværende generasjon selvkjørende biler, eller førerassistent-systemer, inneholder ikke den intelligensen som kreves for å gjenkjenne glatt...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Adapting to a changing society. The case of civil society in the Murmansk region

Hvilken rolle spiller det sivile samfunn i å hjelpe sårbare grupper i dagens Murmansk? Hvordan påvirkes sivilt samarbeid og samhandling over grensen av politiske endringer i Russland, og av endrede diplomatiske og sikkerhetpolitiske forhold mellom Norge og Russland? Forskere fra Norce i Nord-No...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Økt forskningssamarbeid med Brasil innen temaene brønnboring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner

Formålet med prosjektet er å øke og styrke næringsrettet forskningssamarbeid med brasiliansk akademia og industri innenfor temaene brønnboring og automatisert boring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner. Dette er tema som er identifisert å ha betydelig samarbeidspotensial og kunnska...

Tildelt: kr 87 560

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian Ocean Alliance to Horizon Europe

NOAH-prosjektet tar sikte på å etablere et nasjonalt økosystem for samarbeid mellom akademia, instituttsektoren og næringsliv, som vil fremme Hav-forskning og innovasjon på hav og en bærekraftig blå økonomi, i arbeidsprogrammene til det kommende EU-rammeprogrammet "Horisont Europa". NOAH vil derm...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland