926 prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge skal se på kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjonseffekter og risiko på en helhetlig måte, samtidig s...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia

Nedbørfattige tropiske skogområder er globalt sett blant de mest truede og forsømte økosystemene, grunnet påvirkning fra mennesker, spesielle naturforhold og klimaendringer. Samtidig ser en at konfliktene ved bruk av økosystemtjenestene fra slike områder øker. I dette prosjektet vil vi gjennom...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

LIGNOLIPP - From LIGNOcellulose sugars to high-value LIPids and bioPolymers in a single fermentation process

På grunn av sin kjemiske sammensetning, er biomasse fra lignocellulose et lovende fornybart råstoff for produksjon av ulike kjemikalier. Produksjonen av mikrobielle lipider fra lignocellulose sukkeret har fått stor oppmerksomhet de siste fem årene. Mikrobielle lipider produseres av oljeproduseren...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er Norges eneste forskningsfabrikk for mat, og er lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning innenfor foredling av alle matråvarer samt av restråstoffer fra...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Developing co-production of lipids and chitosan in oleaginous filamentous fungi

The impending transition from a petrol-based to a sustainable bio-based economy requires the valorisation of a variety of renewable biological resources. Due to its compositional variety, lignocellulosic biomass is a promising renewable feedstock for the production of different chemicals. The pro...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: "Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travhester" H-19-47-472

same as above

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Tildelt: kr 40 379

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: A novel therapeutic option for treating horses with insulin dysregulation and preventing laminitis H-19-47-479

Etisk tillatelse for klinisk utprøving av medikamentet canagliflozin, som potensielt kan forhindre forfangenhet hos hester med insulin dysregulering, ble gitt av Mattilsynet i 2020. Oppstart var planlagt i 2020, men ble utsatt på grunn av manglende oppstallingsfasiliteter på hesteklinikken. Dyr...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2020

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020 og legge et godt grunnlag for at universitetet lykkes fra starten av i Horisont Europa. Prosjektet skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det tredje LPMO symposiet

I oktober 2020 organiseres det tredje LPMO symposiet. LPMOer, eller «lytic polysaccharide monooxygenases» ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010. I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store øknin...

Tildelt: kr 15 312

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Grass To Gas: Strategies to mitigate GHG emissions from pasture-based sheep systems

Frå gras til gass: Strategiar for å minske klimagassutsleppa frå beitebasert saueproduksjon (Gras-til-Gass) Gras-til-Gass skaL hjelpe internasjonal sauenæring til å redusere klimagassutsleppa ved å gje eit betre grunnlag for målretta avl og tilpassa fôringsopplegg for beitebasert saueproduksjon,...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2018 (Annen støtte -STIM-OA)

NMBU har videreført NMBU Publlikasjonsfond for Open Access i 2018 med til sammen 599.775,- kroner. For regnskapsåret 2017 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 320.000,- kroner som ble lagt til egenfinansieringen fra NMBU på. kr. 279.775,-. I 2018 har det kommet inn t...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10)

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) er, som navnet tilsier, den tiende i rekken av MMV-konferanser. Konferansen inngår i en serie som arrangeres annethvert år, der den første ble arrangert i Wien i Østerrike i 2002...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NUTRINFECT: New in vitro assays of fish pathogen infection across the intestinal epithelium and effects of functional feed ingredients

Innen akvakultur er sammenhengen mellom ernæring, immunresponser og produksjonssykdommer fortsatt uklar, ikke minst på grunn av mangel på målrettede forskningsverktøy. Målet med postdoktor-prosjektet NUTRINFECT er å evaluere effekter av nye fiskefôr-ingredienser på infeksjonssykdommer og tarmhels...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Trained immunity and nutritional programming for resilient salmon

Trent immunitet og ernæringsmessig programmering for resilient laks («RESILIENT SALMON») Prosjektet "RESILIENT SALMON" vil bidra til økt vekst og verdiskaping i havbruksnæringen ved å utvikle en robust laks med evne til å håndtere stressfaktorer, miljøendringer og patogener. For å oppnå dette,...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Fundamental studies of microbial nitrogen transformations

A core theme is the transcriptional regulation of the genes coding for nitrite reductase (NIR), nitric oxide reductase (NOR) and N2O reductase (NOS). Recently we have disovered stochastic transcription of NIR in the model bacterium, Paracoccus denitrificans, and strong expression of NOS in all ce...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Improving the DUPADAT ERC application

In this project I intend to improve my ERC proposal by developing new work packages that can address key aspects of the ERC-panel/reviewers criticisms. In my previous ERCstg proposal/interview I was criticised for being too restrictive with my choice of model system – I focussed solely on salmoni...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

What makes a tree a tree? Characterization and evolution of the gene regulatory network underlying wood development

Hva gjør trær til trær? Alt som kan lages av olje kan også lages av trær og biomassen i trestammer blir derfor en viktig ressurs i det grønne skiftet. Trær representerer også klodens største landbaserte karbonsluk. Likevel kan vi fortsatt ikke svare på det mest fundamentale spørsmålet: Hva gjø...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunnskapsutredning innen dyrehelse

Den viktigste oppgaven til landbruks- og matsektoren er å sikre innbyggerne trygge matvarer av god kvalitet og bidra til optimal utnyttelse av jordbaserte naturressurser. Landbruks- og matdepartementet har derfor gitt Forskningsrådet et oppdrag om å prioritere forskning som bidrar til nok og tryg...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) er til stede i gårdsmiljøet og i meierimiljøet og kan lett forurense melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, mens sporene overlever. Bakteriesporene kan deretter vokne til live, noe som fører til at bakteriene kan ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

Omtrent 2/3 av klimagassutslippene i norsk jordbruk kommer fra drøvtyggere, og hovedandelen av utslippet er metan fra fordøyelsen til drøvtyggerne. Grovfôr utgjør en stor andel av dyrenes fôrrasjon. Det er også et nasjonalt mål å øke grovfôrandelen og andel norskprodusert fôr i rasjonen til drøvt...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Gjennombrudd i forskning for reduksjon av lystgassutslippet! Prosjektet følger to spor for å finne effektive metoder for å redusere utslipp av N2O fra landbruksjord: 1) bruke avfallet fra biogassproduksjon (digestat) for å styrke jordens evne til å redusere klimagassen N2O til harmløst N2, 2) R...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

KUNVEL: Knowledge update on animal welfare: A review of animal welfare research in Norway 2012-2019

Kunnskapsnotatet KUNVEL har som formål å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen dyrevelferd i Norge i perioden 2012-2019, samt identifisere utfordringer og fremtidige kunnskapsbehov. Aktuelle dyrearter er i hovedsak matproduserende landdyr i Norge som fjørfe, svin, småfe og storfe,...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Urban Margins, Global Transitions: Everyday Security and Mobility in Four Russian Cities

Prosjektet undersøker ulikhet, mobilitet og globale endringer i russiske byer. I prosjektet inngår to mono-industrielle byer, som er byer med en hjørnesteinsbedrift etablert i tilknytning til sovjetisk planøkonomi, og to storbyer. De fire byene i prosjektet er Tolyatti, Russlands største monoindu...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Gut Immunity agasint intracellulr pathogens

In order to design diets that are more effective or functional feeds, we have to understand the mechanisms controlling nutrients uptake, microbiota composition and gut immunity. The present project will isolate and characterize leukocytes and cytokines from the gastrointestinal tract of salmon an...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources - WATER HARMONY

Vann er en knapp ressurs. Ikke-bærekraftig bruk, sammen med raskt økende befolkning, forsterker de negative virkningene på naturlige, miljømessige, geografiske og sosiale forhold, som allerede er under økt press fra klimaendringer. Fremvoksende mikroforurensninger (MF) og utslippene deres, selv v...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Project WildMap: Putting wildlife population dynamics on the map through spatially explicit estimation of abundance and demographic rates

Innen forvaltnings- og bevaringsarbeid er det en stor utfordring å skaffe til veie pålitelig informasjon om størrelsen og dynamikken til viltpopulasjonene. Viltpopulasjonene ? og dynamikken i disse ? er uløselig knyttet til romlige forhold; artenes og populasjonenes utbredelse strekker ser over o...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

Antimikrobiell resistens (AMR) er eit aukande problem omkring i verda. Stadig fleire infeksjonar er vanskelege å behandle på grunn av bakteriar som er resistente mot antibiotika. Særleg vanskelege er infeksjonar som er forårsaka av bakteriar som veks i biofilmer. Dette er fordi biofilmen gir bakt...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken