0 antall prosjekter

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-CAR 2005-4 - Avansert nordisk forskernettverk for skogtrærnes genetikk og planteforedling - GENECAR

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utenlandsstipend - Gro Hylen

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Norsk sitkagran som råstoff for masse-/papirproduksjon - Undersøkelse av sentrale virkesegenskaper

Sitkagran (Picea abies (Bong) Carr.) hører til granslekten, og har sitt naturlige utbredelsesområde fra 61. breddegrad i Alaska til 39. breddegrad i California. Plantemateriale fra hele utbredelsesområdet er testet i Norge, og det ser ut som provenienser fra nordlige områder i British Columbia ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Hvordan øke nyskapinga i skogbruket i Norge?

Flere undersøkelser tyder på at nyskapingsaktiviteten i skogbruket er liten sammenlignet med andre næringer. I denne undersøkelsen ønsker vi å få dokumentert om dette er riktig. Et forskningsopplegg vil bli laget ut fra erfaringer fra tidligere undersøkel ser og ut fra innovasjonsteori. Videre v...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Studieopphold for stipendiat Vegard Gundersen ved University of Wisconsin - Madison

Studieoppholdet inngår som del av stipendiatprosjektet ”Urban forestry in Norway: Managing forest structures for conservation and recreation”. Stipendet er finansiert av Skogprorammet for perioden 2002-2004. Studieoppholdet benyttes til å gjennomføre følg ende kurs: - Aesthetic Assessment of Land...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Spredningsøkologi: Er rødlistede arter i skog spredningsbegrenset?

Industrielt skogbruk er i økende grad basert på prinsipper om bærekraftig bruk og utvikling. Skoglige tiltak og vern av viktige biotoper for sjeldne og truete arter er et vesentlig element i en slik miljøvennlig policy. Kjennskap til artenes spredningsøko logi er avgjørende viktig for å forutsi h...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-89 Familieskogbrukets framtidige utfordringer og behov

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-04 Forum of Communicators at Nordic Forest Research Institutes

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Effektivisering av virkesleveranser (ny tittel)

Utviklingen av skogsmaskinene har langt på vei kompensert for den relative prisnedgangen på tømmer og driftsprisene som ikke har økt på mange år. Med dagens kunnskaper og teknologi begynner mulighetene for ytterligere effektivisering av skogsmaskinene å f late ut. Dersom lønnsomheten i skogbruket...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-02 SNS - produksjonsforskermøte

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-06 Møte i gruppe for nordiske forskere innen skogtaksering og skogbruksplanlegging.....

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Microarray-based detection of defence-related genes in Norway spruce towards Heterobasidion annosum

The fungal pathogen Heterobasidion annosum causes severe damage in forests by causing root and stem rot in Norway spruce.The premise for this work is that the level of natural resistance has a genetic basis and is reflected in the type and/or level of transcripts being expressed by the plant. Gen...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utenlandsstipend til Peder Gjerdrum - Italia

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Klassifisering av norske treslags naturlige holdbarhet - metoder for feltprøving og evaluering av nedbrytningsforløp over bakken

I den senere tid har det blitt stor interesse for å utnytte ulike treslags naturlige holdbarhet. For de aller fleste bygningskonstruksjoner som utsettes for det ytre klima benyttes trevirket over bakken uten jordkontakt. Data for klassifisering av ulike t reslags holdbarhet bygger imidlertid på t...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Regeneration for sustainable Forestry (RegFor)

Regeneration is one of the most fundamental processes in forest ecology and management. With decreasing current and expected stumpage prices investments in silviculture have dropped the last decade. The results have been insufficient regenerations which i n long term may lead to decreased forest ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Riktig bruk av frøplantasjefrø av gran basert på nye resultater fra langsiktige feltforsøk

Data fra målinger i 56 avkomforsøk med gran med materialer fra fem frøplantasjer og handelsprovenienser skal analyseres. For disse frøplantasjene er det 945 kg frø på lager. Analysene skal gi grunnlag for en evaluering av den genetiske verdien til frøet f ra frøplantasjene og til å angi bruksområ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effects of climatic change on an economically important pest insect in Norwegian forest ecosystems

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Deteksjon og kvantifisering av patogener (Sirococcus conigenus og Gremmeniella abietina) i småplanter ved bruk av "multiplex real-time PCR"

De siste 2-3 årene har mane planteskoler hatt problem med ringing og avdøing av granplanter. Infeksjon skjer i løpet av vekstsesongen. Sjukdomsutviklingen kan være litt forskjelligartet. I noen tilfeller utvikler småplantene ensidige barknekroser på stamm en og svake symptomer kan observeres i lø...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Trivsel, sikkerhet og helsetilstand for skogmaskinførere

Prosjektet inngår som et delprosjekt i et EU-prosjekt "Ergoefficient mechanised logging operations" (ERGOWOOD). Delprosjektet tar sikte på en kartlegging av hvorledes skogsmaskinførere i seks europeiske land (Norge, Sverige, Storbritannia, Frankrike, Tysk land og Polen) trives med sitt daglige ar...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Skogforsk

I 2003 har vi gått gjennom forutsetningene for kommersialisering ved instituttet. Vi har gjennomført en "kulturkartlegging" og hentet inn rundt 20 ideer som kan være kommersialiserbare. Av disse ideene går vi videre til Bioparken med fem-seks stykker. I 2004 må vi fortsette arbeidet med strategie...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Fungi associated with conifer-infesting bark beetles in Norway and South Africa

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Mekanisert hogst i bratt terreng

Mens fullmekanisering med hogstmaskin og laserbærer er et velutviklet konsept for lett terreng, finnes det enda ikke noe fullstendig mekanisert system for bratt og vanskelig terreng. Det er først og fremst utviklingspotensialet til hogstmaskin-understell på belter eller på bein/hjul som det har k...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utilisation of forest biomass in Norway - ecological and socioeconomical sustainability

A substantial increase in renewable energy in Norway has to use a significant amount of wood-based biomass from conventional forests. This project provides knowledge about sustainable utilisation of wood based biomass for energy purposes in Norway and nei ghbouring countries Some new field resear...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Carbon pools and fluxes in Norwegian forests - regional distribution patterns and forest management

In the Kyoto protocol, increased lockup of CO2 in forests has been suggested as an important measure to reduce the CO2 increase in the atmosphere. Additional direct human-induced sinks related to forest management (par. 3.4) and afforestation (par. 3.3) a re the two practices that have most relev...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Urban forestry in Norway

We are planning this study to be a thre Dr.scient study of visual perceptions of forest interior and structures, with especial emphasis on structures important for conservation of biodiversity. The research is divided into three parts; 1) National overvie w over urban forestry management, practic...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Improvement of Wood Durability using preservatives derived from Natural Norwegian Self Sustainable Sources

Wood is biodegradable which makes it an environmentally friendly material. However, this is often limiting service-life of wooden constructions and protective treatment of the wood is thus often required. Preservation of wood using several types of fungic ides is nowadays facing environmentally c...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kontroll av tilvekstprognoser

I seinere år har nøyaktigheten ved skogbrukets balansekvantumsprognoser blitt trukket i tvil. Det har vært hevdet at prognosene har vært altfor optimistiske i forhold til hva man kan høste fra skogen. Mange mulige årsaker har vært trukket fram som forklar ing på dette; bl. annet feil i grunnlags...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Function of Protein-Polyphenol Complexion in vivo

Projektsammandrag For å forstå hvordan forsvarrelaterte proteiner (PR-proteiner) frigjøres fra komplekser med polyfenoler ønsker vi å se nærmere på hvilken betydning hydrolytiske enzymer, som patogenesopper skiller ut, har under infeksjonsforløpet. Vi øn sker å lage modeller som gjenspeiler egen...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utvikling av muskel/skjelettlidelser i nakke og skuldre hos maskinførere i skogbruket

Tove Østensvik gjennomfører for tiden et Dr.-studium hvor hun studerer maskinførere som betjener hogstmaskiner og lastetraktorer. Formålet er å kartlegge belastninger på nakke/skulder-muskulaturen, og å finne fram til måter å organisere arbeidet på som i størst mulig grad reduserer risikoen for å...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Driftstekniske og driftsøkonomiske registreringer og vurderinger i skogplanen

Dagens skogplaner inneholder mye informasjon. De senere årenes fokus på biologisk mangfold og nøkkelbiotoper har gjort at andelen biologiske skogdata har økt sterkt. Skal skogplanen bli et bedre planleggingsverktøy, bør den utvides betraktelig med tanke p å driftstekniske og driftsøkonomiske regi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus