0 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Understanding cross-habitat linkages between blue and green infrastructure (CROSSLINK) - Norway

CROSSLINK undersøker hvordan land og vann samspiller i elvesystemer. Kantsonene på land kalles «grønn infrastruktur», selve elvene kalles «blå infrastruktur» og samlet danner disse såkalte GBI-er («grønn-blå infrastruktur»). GBI-er er grunnenheten i CROSSLINK, ettersom målrettet forvaltning av di...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Blue Garden

Blue Garden ble unnfanget på en 3-dagers "Idelab" organisert av Norges Forskningsråd i juni 2016. Idelab-er er interaktive workshops med en svært tverrfaglig blanding av deltakere, noen aktive forskere og andre potensielle brukere av forskningsresultater, for å inspirere til nye og radikale tilnæ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water PREDICTING IN-LAKE RESPONSES TO CHANGE USING NEAR REAL TIME MODELS PROGNOS

Innsjøer og vannreservoarer er under kontinuerlig press fra økt urbanisering, intensivt landbruk og klimaendringer - med stadig mer ekstremvær. Dette kan forverre vannkvaliteten og føre til algeoppblomstring og høyere nivåer av oppløst organisk karbon (DOC), noe som kan øke kostnadene ved vann...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

PassNet: Establishing an aquatic passive sampling network for the Svalbard

Passive sampling is a robust monitoring tool for trace contaminants in aquatic environment that has real potential for implementation worldwide. The present project aims to create a network for aquatic passive sampling specifically focused on the Svalbard region. In a first instance, the objectiv...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic ecosystems?

TO BE DONE.

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NIVA - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Siden midten av forrige århundre har en raskt økende global produksjon av plast vært ledsaget av en opphopning av plastavfall i miljøet. Plasten spres ved hjelp av strøm og vind, brytes ned og blir fragmentert over tid, men forsvinner ikke. Sammen med små plastpartikler som stammer fra forbruksp...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

NORWEGIAN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY SYMPOSIUM (NETS)- Assessing and solving environmental challenges in a multiple stressor world

Usikkerhet knyttet til eksponering, effekter og risiko for menneskeskapte og naturlige stressfaktorer er en stor utfordring for forvaltningen av Norges naturressurser og sikring av en bærekraftig utvikling. Etablering av vitenskapelige møteplasser for kunnskapsoverføring, nettverksbygging og stim...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning for NIVA 2016

Prosjektets mål er å fremme NIVAs deltakelse i H2020 og andre europeiske forskningsprogram med delfinansiering fra rammeprogrammet. Instituttet planlegger å delta i søknader innen alle tre pilarene i H2020, men hovedinnsatsen er imidlertid rettet mot den tredje pilaren, nærmere bestemt samfunnsut...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

6TH NORWEGIAN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY SYMPOSIUM (NETS)- Assessing and solving environmental challenges in a multiple stressor world

Engineered (manufactured) nanoparticles (ENPs) is considered stressors of emerging concern as are being released into the environment and may potentially represent a risk to aquatic and terrestrial organisms. The ENPs are often present at the same time as other stressors in the environment, where...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment.

Vil eksponering for diffus kjemisk forurensning svekke et økosystems evne til å reagere på svingninger i miljøparametre. I innsjøer understøtter mikroskopiske alger den trofiske kjeden gjennom å sørge for energi til høyerestående organismer. Klimaendringene forventes å øke intensiteten og frekven...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Lakes in Transition: a Biogeochemical Modelling Approach

Overholdelse av vannkvalitetsforskrifter verden over er avhengig av vår evne til å forbedre vannkvaliteten og hindre ytterligere forverring. Vanligvis vurderes tiltak i nedbørsfelt og restaurering av innsjøer ved å se på endringer i økologiske indikatorer, slik som algeoppblomstring eller fiskebe...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climatic, abiotic and biotic drivers of mercury in freshwater fish in northern ecoystems (Climer)

Forurensing av kvikksølv (Hg) er et globalt miljøproblem. Tusenvis av innsjøer på den nordlige halvkule er forurenset med Hg fra langtransportert luftforurensning og lokale industrikilder. I Skandinavia har en reduksjon av lokale utslipp sammenfalt med en økning i globale utslipp til atmosfæren d...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA NIVA

Prosjektstøtten vil bidra til at instituttet kan oppfordre til og støtte flere publiseringer.

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Pollutants and carbonate system parameters in polar environment media: snow-ice-seawater-sediments-coastal discharges

Den norsk-russiske ekspedisjonen til Svalbard ble organisert innenfor rammen av det bilaterale samarbeidsprosjektet POMPA. Målet var å bruke de samme metodene for å studere kjemisk sammensetning av de viktigste arktiske miljømediene - sjøvann, sjøis, kystutslipp, bunnsedimenter, jord og permafros...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Comprehensive chemical characterization of the unresolved petrogenic components of produced water

Produsert vann fra offshore oljeproduksjonsplattformer representerer den største direkte utslipp av avløpsvann til offshore-miljøet og er kjent for å inneholde en sammensatt blanding av tungmetaller, oppløste organiske forbindelser inkludert hydrokarboner, fenoler og organiske syrer, samt rester ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Mine Tailing Effects on Deep-sea Ecosystems: an international workshop

Med økende etterspørsel etter mineralressurser, er gruvedrift i en vekstfase globalt sett. Gruvevirksomhet produserer store mengder avfall dannet av ikke-bearbeidet overskuddsstein samt bearbeidede avgangsmasser. Avfallet har form av en finpartikulær slurry etter at det ønskede metallet er utvunn...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIVA

...

Tildelt: kr 49,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NIVA PES 2020: Rammebevilling for 2015

Prosjektet fokuserer på at gi støtte til forskere på NIVA til at delta i skriving av 18 "Research and Innovation" prosjekter i H2020, 1 Eurostars søknad, 1 ERC grant søknad og 1 Forskningsinfrastruktur søknad. Desuten brukes støtten på posisjoneringsaktiviteter innen noe av de COST aksjoner NIVA...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Water-related ecosystem services (ESS) -increasing the relevance of the concept for operational management on various scales

NIVA are planning to host a joint EurAqua (European Network of Freshwater Research Organisations) and WssTP Working Group for Ecosystem Services (European Technology Platform for Water initiated by the European Commission) workshop in Oslo, 18th-19th November this year. The topic of the workshop...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - A novel FRamework to Assess and Manage Emerging contaminants in freshwater supplies

FRAME er et prosjekt finansiert under EUs Joint Programming Initiative «Water challenges for a changing world» (JPI Water) under temaet nye miljøgifter- menneskeskapt forurensning og patogener?. Prosjektet er et samarbeid mellom det tyske føderale institutt for hydrologi (BfG), det tekniske unive...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

HydroAid: Effective Support for Energy and Development?

Tilgang til energi er viktig for utvikling, og det har derfor vært høyt prioritert på bistandsagendaen. Å bygge ut vannkraftverk var lenge et vesentlig bidrag til å sikre energiforsyning i land med vannkraftpotensiale, men økende oppmerksomhet om vesentlige miljømessige og sosiale utfordringer kn...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Acid deposition and acidification of waters in South Africa: status and prognoses given future climate change

Sur nedbør kan føre til forsuring av ferskvann og skade på fisk og andre organismer. Norge har vært hardt rammet av forsuring på grunn av utslipp av forurensende svovel- og nitrogenforbindelser i Europa, som blir transportert over store avstander via atmosfæren og ender som surt nedfall over natu...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of changes in discharges, climate and other factors on coastal contaminants and their biological consequences (COCO)

Miljøgifter kan ha en kompleks "skjebne" fra de forlater forurensningskilden, via ulike miljøpåvirkninger, til opphopning og mulige effekter hos organismer. Sterke reduksjoner i miljøgiftutslipp blir ikke alltid etterfulgt av reduserte konsentrasjoner i miljøet eller i organismer. Skjebnen til fo...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 NIVA

...

Tildelt: kr 76 933

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020: Rammebevilgning til NIVA for 2014

NIVAs søknadsarbeid mot siste utlysning i EUs FP7 ga god uttelling med 7 nye prosjekter og en suksessrate på over 30%. NIVA vil viderutvikle rollen som attraktiv kompetansepartner i forskningsprogrammene under Horizon 2020 og søker herved om 1,35 mill k r i støtte til søknadsarbeid mot EUs prog...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Markers of cancer in sewage for assessing community health - Laura Ferrando - Spain

The evaluation of micropollutants as tracers of the water quality has become a trend topic within the scientific community because it allows obtaining a global view of the contamination levels in the different aquatic ambiences. These environmental marker s permit to establish relations between t...

Tildelt: kr 98 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean Acidification in the Arctic: effects of ice

CARSIC will develop basic knowledge through studies related to process understanding of Arctic Ocean biogeochemistry and ocean acidification: aiming to estimate future carbonate system parameters state in the Arctic Ocean. We plan to work on a database, perform field studies in Svalbard, and ma...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Angår klimaendringene havbruksnæringen? Utfordringer og mulige løsninger

Hovedtema for seminaret dette året er på hvilken måte klimaendringene vil påvirke havbruksnæringen, og på hvilke verktøy næringen har for å møte disse nye utfordringene. Klimaendringer er et hovedfokus i NIVAs strategi mot 2020, og temaet er også løftet f ram i NFR Havbruksprogrammet som et vikti...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

WATER: Ecosystem responses to different regulation regimes (ECOREG)

De fleste elver og bekker over hele verden opplever naturlige variasjoner i vannføring gjennom året. Mens klimaendringer øker risikoen for ekstreme oversvømmelser og ekstrem tørke, er "normal" flom og tørke en del av den naturlige rytmen i elvas økosystem. Naturlige variasjoner i vannføring er vi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

ParaCharr: Adaptation of charr to a changing polar environment.

The ParaCharr project proposes to investigate the adaptation of Arctic charr (Salvelinus alpinus), to the extreme polar environment through a multidisciplinary study of population biology, parasitology, physiology and genetics, with parasites and clock g enes selected as core study mechanisms. A...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo