0 antall prosjekter

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Social Capital among Young Citizens: pre-project on children's and young people's social networks and involvement in contemporary democracy

Sosial kapital blant unge samfunnsborgere Forprosjekt om barn og ungdoms sosiale nettverk og deltakelse i samtidens demokrati. Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål å foreta en kunns kapsstatus om sosial kapital knyttet til ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Children as New Citizens and the 'Best Interest of the Child' - a Challenge for Modern Democracies

Norwegian Centre for Child Research and Institute for Sociology and Political Science at the Norwegian University for Science and Technology, and the University of Sheffield are developing research based insights about the relationships between global dis courses on children's rights, welfare pol...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Risk and protective factors for psychiatric disorders and symptoms among preschoolers: A prospective community study

1.Young children have psychiatric disorders and they endure. The rate of psychiatric disorders in early childhood is between 9% and 21%, which is comparable with rates at other ages. Moreover, there is a strong continuity of disorders and symptoms from ye arly childhood into later childhood and a...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Oppfatninger av transportrisiko og sikkerhet i et dynamisk samfunnsperspektiv

Med prosjektet ønsker vi å bidra til forståelsen av risikooppfatninger ved å studere endringer i oppfatningen av transportrisiko fra 1950 og fram til i dag. Et hovedgrep i prosjektet er å se tilbake på ulike tidsperioder, og gjennom disse ta "pulsen" på r isikooppfatningene som har vært. For hver...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming; forståelse, politikk og hverdagsliv

Prosjektet blir organisert som en serie delprosjekt, som bindes sammen i en matrise (felles problemsstillinger på tvers av delprosjekt). To av delprosjektene handler om europeisk og nasjonal politikkutforming. Begge retter fokus mot nye trender i politikk en, som reguleringspolitikk og antidiskri...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

For Whom the Bell Curves

Histories of statistics show that statistics as a knowledge system and set of practices has evolved in interaction with political contingencies. These interactions have been described from the 1700’s to the 1970’s. From the 1980’s onward, faith in social planning has been fading away in favor o...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhetskultur i transportsektoren: beskrivelser, sammenlikninger, endringer

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om sikkerhetskultur i transportsektoren, og skal se på mulighetene for å komme nærmere en realisering av nullvisjonen for transsportsikkerhet gjennom bevisst arbeid med forming av sikkerhetskulturer. Arbeidet vil bestå av 3 hoveddeler: <h>1. Utarbeide metoder...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

I-TEMA - Identitet, tilhørighet og organisasjonsmessige løsninger i et mobilt arbeidsliv

Prosjektet springer ut fra ønsket om å øke kunnskapen om arbeid og samarbeid innenfor distribuerte og mobile arbeidsgrupper, og om kommunikasjonsmedienes rolle. Det er behov for økt kunnskap om hva slags muligheter og begrensninger organisasjoner møter nå r en skal få til intensivt samarbeid over...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barns velferd: penger, tid og rom

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe kunnskap om barns materielle og immaterielle ressurser i et generasjonsperspektiv. De immaterielle ressurser er spesifisert som tidsmessige og romlige ressurser. Prosjektet inngår i en internasjonal sammenheng gjennom COST-nettverket. Prosjektet omfatter to d...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage