0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Debt problems, ill-health and labour market marginalisation

Populærvitenskapelig framstilling En sentral utfordring for det norske samfunnet er det høye og stadig økende lånevolumet blant husholdene. Myndighetene uttrykker bekymring over potensialet for omfattende gjeldsproblemer. Et hovedmål for velferdsstaten er å beskytte innbyggerne mot negative effe...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

STRATEGIC HOUSING: THE SOCIAL SUSTAINABLE CITY ? THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL HOUSING MARKET HETEROGENEITY (StrategicHousing): Byene er i økende grad arena for sosioøkonomisk ulikhet, og det er behov for økt forståelse for hvilken rolle boligpolitikken spiller i byenes sosioøkonomiske...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to non-pharmaceutical interventions and labour marked consequences

Dette prosjektet har studert Covid-19 pandemien i Norge i 2020 og 2021 og har analysert om det er en sammenheng mellom utdanning og inntekt på den ene siden og etterlevelse av smitteverntiltak og helse- og arbeidsmarkedskonsekvenser på den andre siden. I analysene har vi brukt spørreskjemadata...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

SEGURA - Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia

SEGURA-prosjektet (2020-2024), ledet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO, har jobbet tett med lokale samfunn i Cauca, Colombia for å forstå og adressere utfordringene rundt matvaresikkerhet. Prosjektet har bestått av fem akademiske partnere (OsloMet , Universidad del Valle, Universitet i Oslo, ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces

Ny praksis i digitale medier, inkludert sosiale medier, har potensial til å inspirere til dialog og diskusjon, og engasjere unge mennesker i det demokratiske livet. U-YouPa undersøker hvordan unge mennesker i forskjellige europeiske land deltar i ulike digitale medierom. Sentrale forskningsspør...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og k...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation

DEMOCLIM studerer utviklingen av nye demokratiske styringsformer som svar på klimaprotester i fire skandinaviske byer: Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg. Utgangspunktet for prosjektet er den tilspissede konflikten om klimapolitiske løsninger i byer verden over. Byene må takle to nye og tilsynel...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Source Criticism and Mediated Disinformation

Prosjektet Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM) vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn. Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp so...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services: Quality, competency and effectiveness (FALLPREVENT)

FALLPREVENT har dette året hatt hovedfokus på implementeringsstudien, hvor vårsemesteret har bestått av feasibilitytesting, planlegging og rekruttering av kommuner/bydeler. Høstsemesteret har bestått av oppstart med datainnsamling, randomisering og intervensjonsstart i den kluster-randomiserte st...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A fair chance? How geography shapes life opportunities

Hvilke muligheter man har til å bevege seg oppover den sosioøkonomiske stigen, i løpet av ens egen levetid og på tvers av generasjoner, er viktig for kunne bekjempe fattigdom og redusere ulikhet. Dette perspektivet representerer utgangspunktet for prosjektet. Vi spør også: «Hvordan former den geo...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens

DEMOCIT er tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen (LUI) og velferdsforskningsinstituttet NOVA, begge OsloMet, og ulike aktører i og tilknyttet grunnskolen. DEMOCIT svarer på kunnskapsbehov som har vist seg i praksisfeltet, forskning generelt og i International Citizenshi...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Uptake: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who are entitled to cash benefits and welfare services

Hensikten med prosjektet Uptake å gi økt innsikt i på hvilke måter sosioøkonomisk status, innvandrerbakgrunn og bosted påvirker tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser. Prosjektet skal også gi kunnskap om hvordan hjelpeapparatet i samarbe...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Literacies for Health and Life Skills

Bakgrunnen for HLS prosjektet er to fremtredende samfunnsutfordringer; samfunnets bekymring for unge menneskers helse og kroppsmisnøye, og utfordringer knyttet til hvordan lærere skal undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen. Forskningsprosjektets målsetti...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Direct and indirect costs of disabilities in children

Prosjektet «Budget» ser på kostnader og konsekvenser forbundet med å ha omsorg for barn med nedsatt funksjonsevne. Familiene dette gjelder vil kunne ha betydelige ekstrautgifter som følge av barnets funksjonsnedsettelse. Disse innebærer direkte utgifter til medisiner, ekstrautstyr, transport, bol...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoir

DeepCA-prosjektet tar sikte på å undersøke en ny kunstig intelligensmetode som får inspirasjon fra naturen, og spesielt cellesystemer. Dette gjør det mulig å koble nettverk av biologiske nevroner (vokst i laboratorium) til et kunstig intelligenssystem, og undersøke potensialene til et hybrid biol...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidsinkludering i bydel Søndre Nordstrand - forprosjekt

Søndre Nordstrand i Oslo er en bydel preget av store sosiale- og velferdsmessige utfordringer med omfattende utenforskap, kriminalitet og dårlige levekår. En stor andel av befolkningen har offentlige stønader som hovedinntektskilde. Samtidig er det mange ressurssterke miljøer og personer i bydele...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for OsloMet 2020

OsloMet har i dag 24 H2020 prosjektdeltakelser: År/Antall søknader H2020/ Suksessrate 2014 20 15% 2015 19 21% 2016 25 20% 2017 45 9% 2018 39 15% 2019 45 17%* 2020 54 *suksessraten = akkumulerte tall så langt i H2020 OsloMet planlegger å levere 54 søknader til Horisont 2020 (H2020) og randson...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology

Fruktbarheten har gått ned i mange industrialiserte land de siste tiårene. Dette kan delvis skyldes sosiale og økonomiske forhold, men også en mulig økning i problemer med å få barn. Mellom 10 og 15% av par er ufrivillig barnløse. Metoder for assistert befruktning, det vil si befruktning utenfor ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Støtter til OsloMets publiseringsfond med inntil 50 % av institusjonens kostnader til åpen publisering i 2018.

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Gender, citizenship and academic power (GAP)

Populærvitenskapelig sammendrag Prosjektet Kjønn, akademisk makt og statsborgerskap, Gender, Citizenship and Academic Power (GAP) utforsker hvilken betydning globalisering og internasjonalisering har for kjønnsbalansen i forskning. Bidrar internasjonal rekruttering til å opprettholde eller endre ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

INTEGRATE 2019 Nasjonal konferanse om arbeidsinkludering og samhandling mellom tjenester, Lillehammer, 4-5 november 2019

INTEGRATE er et kjerneforskningsmiljø som skal utvikle forskning om hvordan samhandling mellom velferdstjenestene og mellom tjenestene og arbeidslivet kan fremme inkluderingen av vanskeligstilte grupper i arbeidsmarkedet. Kjerneforskningsmiljøet er et samarbeid mellom OsloMet-Storbyuniversitetet...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TPDL 2019: 23rd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries

TPDL er en internasjonal og godt rangert vitenskapelig konferanse hvor forskere fra hele verden presenterer og diskuterer fagfellevurderte vitenskapelige bidrag. Konferanse-proceedings publiseres i Springer Lecture Notes of Computer. Hovedarrangør for TPDL 2019 er Storbyuniversitetet OsloMet, In...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FLEX-IT - A MIXED-METHOD STUDY of CROSS-DOMAIN INFORMATION TECHNOLOGY USE IN EVERYDAY LIFE

Bruken av ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og nettbrett har gjort det lettere å ta med jobben hjem, og å løse oppgaver knyttet til familielivet på jobb. Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser denne kontinuerlige påkoblingen mellom jobb og hjem har for helsen og for produktivitet...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Research-based Assessment of Integrated approaches to Nature-based SOLUTIONS

RainSolutions prosjektmålet er å utvikle et integrert rammeverk for vurderingsmetoder til bevaring, restaurering og etablering av naturbaserte løsninger (NBS) til urbane vannressurser. Hovedmålene inkluderer identifisering av aktører i bransjen og behov i urbane økosystem, gjennomgang av eksister...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

A life course perspective on the GENdered PATHways of social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing

GENPATH - Sosial ekskludering og dets konsekvenser for eldres helse og livskvalitet i et kjønns- og livsløpsperspektiv. GENPATH er et europeisk forskningsprosjekt som setter søkelys på sosial ekskludering i eldre år. Sosial ekskludering er et flerdimensjonalt fenomen med klare negative konsekven...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omstridte innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Betydning for oppfatninger og forbruk av økologisk mat.

EUs regelverk for økologisk landbruk revideres med jevne mellomrom blant annet for å møte nye utfordringer med hensyn til bærekraft og miljø. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved bruken av flere ulike innsatsmidler innenfor økologisk landbruk og prosjektet Organic-PLUS, finansiert gjennom EU...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN) - OsloMet Food and Nutrition Policy (FNP)

Gruppen «OsloMet Food and Nutrition Policy» (OsloMet FNP), som omfatter forskere fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Samfunnsernæring ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet, har 2019-2022 deltatt i den europeiske multi-disiplinære forskningsnettverket PEN "Effective...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens Vinterseminar 2019: Klasse og ulikhet

Temaet for seminaret er «Klasse og ulikhet». Målsetningen for seminaret er å problematisere hvordan klasse og ulikhet utspiller seg på forskjellige samfunnsområder som helse, utdanning og arbeid, og hvordan ulikhet fordeler seg geografisk. Ved seminaret vil vi diskutere hva som særpreger nåtidens...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

Elevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på matem...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities.

'Leaving no one behind' er blitt et slagord for en global mobilisering for å sikre at alle barn får skolegang innen 2030. Før COVID 19 pandemien hadde nesten alle barn i Nepal muligheten til å gå på skole og det fant sted en enormt positiv utvikling i landet i løpet av en generasjon. Tanken bak d...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo