0 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High performance coatings for PEM electrolyser metallic bipolar plates

Bakgrunn Bipolare plater (BPP) for PEM (Polymer Electrolyte Membrane) elektrolysører står for mer enn ¼ av de totale systemkostnadene. Kostbare materialer og prosessering bidrar til de ca EUR 600/kW. Når målet til både EU og DoE er å halvere denne kostnaden i løpet av de neste ~10 år må store ku...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

New Strains of Society: Hidden, Dynamic and Emergent Vulnerabilities

Teknologi og infrastruktur blir stadig mer sammenflettet, nasjoner knyttes tett sammen gjennom transport, kommunikasjon og økonomi. Nye former for kriminalitet, nye systemavhengigheter og nye sårbarheter produserer nye mønstre av risiko og sårbarhet Tradisjonene for sikkerhetsstyring og risikov...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Efficient value chains for the forest industry in Coastal Norway

Transport av tømmer og tømmerprodukter er kostnadskrevende. Ifølge Melding om Kystskogbruket 2015 er årsakene til dette relativt dårlig kvalitet og kapasitet på veiene, flaskehalser langs transportrutene og lange distanser. Sjøtransport i kombinasjon med landtransport være avgjørende for å forbe...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable biochar systems for a zero emission society

Biokull gjør det mulig å fange betydelig mengde CO2 fra atmosfæren og lagre den som stabilt karbon i jorda. Dermed kan hastigheten av global oppvarming bremses opp. Biokull er sett på som karbonnegativ fordi teknologien bidrar til at karbonet langtidslagres i jorden istedenfor å frigjøres som CO2...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Suicide Prevention mHealth-based Intervention in General Population

Everywhere in Europe suicide represents an epidemiological and a socio-economic burden. A number of projects, including European projects, have investigated suicide and related-disorders prevention and provided guidelines for strategies on suicide prevent ion including e-health programmes and awa...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Training for Operational Resilience Capabilities

Resiliens betegner en aktivt orienterende tåleevne og tilpasningsdyktighet; en evne til å forstå og handle "utenfor boksen", forutse og gjenvinne kontroll som kan glippe, ivareta det essensielle når prioritering kreves, gjenskape kontroll på nye premisser , og lære fra slike erfaringer. Utvikling...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ENIAC - prosjekt SAFESENS, Sensor technologies for enhanced safety and security of buildings and its occupants

I løpet av våre liv blir vi eksponert for mange farlige situasjoner, både i privat- og arbeidssammenheng. Ofte blir vi ikke bevisst på farene før uheldige konsekvenser oppstår. Innånding av giftige gasser og røyk i forbindelse med innendørsbrann rammer for eksempel over 100 000 mennesker hvert år...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Simulation, Statistics and Experiments Coupled to develop Optimized aNd Durable micro-CHP systems using ACcelerated Tests

Hovedmålsetting for Second Act har vært å øke forståelsen av degradering av brenselscelle systemer. Gjennom å bedre forstå degraderingsmekanismene har målet vært å utvikle komponenter med forbedret levetid for PEM- og direkte metanol systemer. Gjennom analyse av data fra langtidstester av eksiste...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSCAN-ERA-NET Translational Cancer R

Nanoparticle-Enhanced molecular Fluorescence-Endoscopy for detection of early-stage colorectal adenocarcinomas

Kolorektal kreft har lav overlevelsesrate. Over halvparten dør av sykdommen i løpet av fem år etter å ha fått diagnose. Sykdommen diagnostiseres i dag ved hjelp av kolonoskopi, hvor en fiberoptisk slange føres inn i tarmen og overfører bilder av tarmveggen. En stor andel små kreftsvulster blir de...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Contaminant Risk Assessment

HyCoRA har et overordnet mål i å redusere kostnad av kvalitetskontroll av hydrogen drivstoff. Kartlegging av sannsynlighet for å finne forurensninger i drivstoff har vært gjort ved å utføre prøvetakning fra hydrogen fyllestasjoner og analyse av disse prøvene i henhold til gjeldende standarder for...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS prosjekt R5COP, Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems

Prosjektets idé er å utvikle rekonfigurerbar maskinvare og programvare som sammen med nye metoder for modulært design vil redusere kostnader og tid forbundet med omstilling av robotisert produksjon, eller som reduserer innsatsen som må til ved design av nye robotiserte løsninger for andre sektore...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU High temperature electrolyser with novel proton ceramic tubular modules of superior efficiency, robustness, and lifetime economy

High temperature electrolysers produce H2 efficiently utilising electricity from renewable sources and steam from solar, geothermal, or nuclear plants. CO2 can be co-electrolysed to produce syngas and fuels. The traditional solid oxide electrolyser cell (SOEC) produces wet H2 at the steam side. E...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Silent Timber Buildings for the European market

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

CATalyst transformations and LIFEtime by in-situ techniques and modelling (CATLIFE)

I mange industrielle katalyse- og separasjonsprosesser er krystallinske mikroporøse materialer (zeolitter), med et nettverk av porer på nanostørrelse, viktige. På åttitallet viderutviklet silisiumaluminiumfosfor varianter av disse (kalt SAPO materialer) med mange interessante egenskaper hvor noe...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G-Special Interest Group

The new ETP is the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. It is important to fully understand the 5G-PPP objectives, structure and mechanisms. Norwegian actors (industrial, institutes, academia) need to account for the European industrial views on 5G technolog...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: Strengthen collaboration in Water, Environment and Hydropower. Norsk spesialist til Kina

...

Tildelt: kr 9 890

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Menneskeskapte CO2-utslipp er kjent for å forårsake global oppvarming, der gjennomsnitts-temperaturen på jorda øker. Det globale vitenskapelige samfunnet har satt en 2 °C terskel for den globale temperaturøkningen der man antar at irreversible effekter av klimaendringene vil unngås. Dette nødvend...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Efficient exploitation of the sun with intermediate band gap in silicon carbide

Dagens kommersielle solceller er stort sett basert på rent silisium. Den teoretiske grensen til effektiviteten av slike celler er rundt 30 prosent. I SunSiC benyttes et prinsipp som øker den teoretiske maks-ytelsen til over 60 prosent. Utgangspunktet er et materiale som består av billige og va...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på kar...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Chrome Oxide Reduction - an Atomic Level modelling and Spectrographic Experimental Approach.

Metallproduksjon kan gjøres langt mer miljøvennlig dersom man kunne lykkes med å substituere naturgass for kull og koks. Imidlertid er det ikke alle metalloksider som er like egnet for reduksjon med naturgass. Ren kromoksid lar seg for eksempel redusere i metangass, men naturlige kromittmalmer g...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2014

EUs nye initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 10 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 90 medlemmer fra industri, forsk ning, industriforeninger og teknologiplat...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forskningssamarbeid Norge Brasil gjennom Instituto SINTEF do Brasil

Det har lenge vært en uttalt politikk fra både norsk og brasiliansk myndighetsside å etablere et bilaterlat FoU samarbeid mellom de to landene. Begge land har en lang kystlinje og betydelige olje og gass reserver og begge har en sterk ambisjon om å utvikl e en kunnskapsbasert industri knytte til ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Advanced, high perFoRmance and durable catalytIC layers for PEM fuel cells using non-carbon support mATerials.

Almost all of the worlds major automakers have pledged to release fuel cell vehicles during the next few years. Toyota launched their Mirai fuel cell sedan in Japan late 2014 and the first units was delivered to California and Europe in early 2015 and late 2015 respectively. Hyundai is also offer...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2014

Den Turopeiske Teknologiplattformen på PV er med og setter premissene for hvilke temaer som kommer inn i utlysningene i EUs forskningsprogram. For at norsk industri skal ha en bedre mulighet til å høste av de mulighetene som finnes i dette systemet, så er det viktig at norske interesser er repre...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Stiftelsen SINTEF

...

Tildelt: kr 33,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Optimizing Railway Operations

Problem description: We sketch a potential collaboration and a wide road map of future research in the area of railway optimization. Our experience in two different kinds of decision problems are the basis of developing a standard process chain of managi ng railway systems and a general mathemat...

Tildelt: kr 59 195

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Medvikning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

SINTEF ble opptatt som fult medlem i EERA Joint Program on Geothermal Energy (JPGE) i september 2013. EERA JPGE er et viktig forum for påvirning mot SET-planer, Horizon 2020 utlysninger og nettverksbygging innen EU. SINTEF ønsker gjennen sitt partnerskap i EERA JPGE å fremme norsk industri og F&...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

GLOBVAC International networking event and proposal initiating workshop.

The problem of providing vaccines on a global scale at the right moment, at the right place to the people who need it is a major and challenging logistical operation. Budgets are limited, and other challenges exist, such as political and social barriers, to reach the targeted population groups. ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2014 for SINTEF-konsernet

Målet for dette første året for H2020 vil være å få innvilget minst det samme antall prosjekter, men forhåpentligvis litt over tallet fra 2012 der SINTEF signerte 49 kontrakter. Vi planlegger derfor med 60 prosjekter og å bli koordinator for 12-15 av diss e. Klarer vi dette vil vi øke svakt fra 2...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Systematic, Material-oriented Approach using Rational design to develop break-Through Catalysts for automotive PEMFC

The SMARTCat project is part of the European Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, and the aim has been to develop new concepts and production methods of fuel cells for automotive applications. The consortium has built a new concept of electrodes based on new catalyst architecture (ternar...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage