0 antall prosjekter

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunoterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stein Erik Hagen Stiftelse for klinisk hjerteforskning

Langsikitg grunnleggende klinisk hjerteforskning

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning

Senteret forsker på kroniske betennelsessykdommer, en sykdomgruppe som fører med seg betydelig lidelse og uførhet for den som rammes og som har svært store omkostninger for familie og samfunn. Betennelse er kroppens respons på farer som truer utenfra eller innenfra. Den avsluttes som regel når k...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning

K.G. Jebsen senter for psykoseforskning har som målsetting å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser. Forskerne skal kartlegge genetiske og miljømessige årsaksforhold til psykoselidelse, og hvordan sykdommene utvikler seg over tid. Senteret driver TOP-prosjektet.

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Roles of compromised mitophagy in Alzheimers disease

Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste demens over hele verden. Pasienter med AD har lav livskvalitet. I Norge er det forventet at det er rundt 80 000 til 120 000 individer med AD. Det er ikke noe medisin tilgjengelig for å hemme progresjonen eller for å kurere sykdommen. Dette prosjektet har s...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Mechanisms leading to compromised mitophagy in Alzheimer?s disease

This is an application for the performance of some key experiments with data to support my ERC grant re-submission. The novelty of my ERC grant is to focus on compromised mitophagy as a contributor of Alzheimer's disease (AD), a dominant dementia in the world and brings formidable socio-economi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Cultural, psychosocial and sociodemographic determinants of self-harm and suicidal behavior in Sami and Greenlandic adolescents;

Selvmordsatferd og selvskading er to viktige områder i ungdommers helse. Forekomsten av selvskading i tenårene er høy og selvmord er etter ulykker den hyppigste dødsårsak blant ungdommer globalt sett. Urfolksungdom og spesielt i de arktiske områdene har en høy forekomst av selvmord. Samtidig vise...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Genetic studies in CFS/ME to investigate the potential involvement of the immune system and reveal biomarkers

Prosjektet går ut på å benytte en genetisk tilnærming for å studere om immunsystemet spiller en rolle i CFS/ME, slik en del celle- og molekylære studier indikerer. Vi bruker kunnskapen vi har om genetikk ved autoimmune sykdommer som leddgikt, type 1 diabetes og multippel sklerose til å besvare sp...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Preparing for EU funding by leveraging the Norwegian network in severe mental disorders

Det overordnede målet er å utvikle en allianse i psykisk helseforskning i Norge for å styrke muligheten til å skaffe midler fra Horisont 2020-programmet for å ytterligere utvide vår ledende stilling innen psykisk forskning i Europa. Gjennom deltakelse i Horisont 2020-prosjekter vil vi utvide vårt...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til Uio, årsaker til demens

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Kvalifiseringsstøtte for ERC Advanced Grant

Avansert lysmikroskopi er en hjørnestensteknologi innen de fleste livsvitenskaper, og hurtige fremskritt innen denne teknologien - aktualisert ved Nobelprisen i kjemi til tre pionerer innen lysmikroskopi - byr på nye muligheter. NALMINs mål er å tilby den mest avanserte lysmikroskopi til norske f...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A PROSPECTIVE,OPEN RANDOMIZED,PARALLEL-GROUP STUDY TO EVALUATE THE OUTCOME OF DISCONTINUING vs CONTINUING antiTNF IN UC PATIENTS IN REMISS

Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom i tykktarmen. Hovedsymptomet på sykdommen er diaré, som kan være blodig dersom betennelsen er kraftig. Flertallet av pasientene har lett grad av betennelse som kan behandles med milde betennelsesdempende medisiner som mesalazin tabletter eller korte...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Gene therapy with phosphodiesterases to treat heart failure

Hos pasienter med hjertesvikt klarer ikke hjertet å pumpe tilstrekkelig med blod, f.eks. under fysisk aktivitet eller følelsesmessig påvirkning. Det sympatiske del av det autonome nervesystemet aktiveres ved fysisk aktivitet eller stress og påvirker hjertet ved frigjøring av noradrenalin, som sti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

The CalvingSEIS Workshop

This workshop evolved from the CalvingSEIS project (NFR) and The CalvingSEIS Experiment (SSF). In August 2016, an in-situ measurement campaign at the front of Kronebreen, Svalbard brought together 14 people from 6 nations and 9 nationalities over a 2 week period to measure processes and propertie...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Prospective outcome of referral psychotherapies for patients with deliberate self-harm in routine care

Villet egenskade er en hyppig grunn til akutt innleggelse i somatisk sykehus og er en sterk prediktor for gjentatt villet egenskade, selvmord og andre årsaker til for tidlig død. Derfor er det viktig å gi god behandling og oppfølging etter villet egenskade og dette kan ha stor betydning for deres...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Wearable biosensor to track and quantify limb dysfunction in multiple sclerosis patients

While progresses have been made in medications to treat Multiple sclerosis (MS), there are difficulties in assessing the multifaceted evolution of the disease. Sensitive, reliable capture of disability is critical for developing early stage trials aimed at stopping neuronal loss and progressive d...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra KG Jebsen til senter for tromboseforskning (TREC) ved UiT - Norges arktiske universitet

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på Alzheimersb ved Univeritetet i Oslo

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert opplæring for å sikre innovativ forebyggelse, diagnostik...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identifying rare variants in schizophrenia with long range phasing of Norwegian population

Schizofreni er en alvorlig psykiatrisk lidelse med økt sykelighet og dødelighet. Selv om det har vært få forbedringer i behandlingen av schizofreni de siste to tiårene, har forskning på de genetiske årsakene gjort viktige fremskritt og gitt ny innsikt i etiologien til schizofreni. Det er nå be...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til UiO, kreftforskning

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Transglutaminase in disease: a novel therapeutic target?

TRANSPATH is a multisectorial Network designed to facilitate the exchange of knowledge and technology between 7 leading European research teams and 3 SME partners and 2 associate SME Partners involved in basic and applied research into transglutaminase (TG) related human diseases. Its ambitions a...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Transglutaminase in disease: a novel therapeutic target?

TRANSPATH is a multisectorial Network designed to facilitate the Exchange of knowledge and techology between 7 leading European Research teams and 3 SME partners and 2 associate SME partners involved in basic and appleid Research into transglutamincase (TG) related human diseases. ITs ambitions a...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

A New paradigm in drug use and human Health risk assessment: Sewage profiling at the community level

SEWPROF aims to develop inter-disciplinary and cross-sectoral research capability for the next generation of scientists working in the newly-emerging field of sewage epidemiology. It will provide an integrated approach towards public health monitoring at a community level based on innovative sewa...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Children At Risk Evaluation

Children At Risk Evaluation (CARE) er en studie av helse, utvikling og omsorgsbehov hos barn i risiko. Barn under barnevernets omsorg, eller med mødre i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har økt risiko for fysiske og psykiske helseproblemer, samt forsinket eller forstyrret utvikling. Fors...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Adolescents with Early Onset Psychosis:continuation study

Psykoselidelser som debuterer før fylte 18 år (early-onset psychosis, forkortes EOP) er sjeldne (forekomst 0,05-0,5%), men er belastende, langvarige og vanskelige å behandle. Årsakene til disse lidelsene er ukjente, og det er diffus avgrensning til andre nevroutviklingsforstyrrelser. Med nye vite...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Modeling tumor heterogeneity in colorectal cancer management

Tykk- og endetarmskreft (heretter tarmkreft) er en av de mest vanlige krefttypene i Norge. Én og samme svulst i tarmen kan ha stor molekylær variasjon, kalt tumorheterogenitet, som medfører et stort potensial for spredning. Tarmkreft sprer seg ofte til leveren, og pasientene kan få flere sprednin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the genetic risk factors for psychiatric disorders - Norwegian part of the Psychiatric Genomics Consortium

Psykiatriske lidelser og ruslidelser skyldes både genetiske og miljømessige faktorer. Vi vet at rollen til genetikk, eller arveligheten, til disse lidelsene er betydelig, selv om den varierer fra lidelse til lidelse. Arveligheten refererer til hvor mye av egenskapen som kan forklares av genetiske...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The DNA glycosylase Neil3 - a metabolic sensor in atherogenesis

Hjerte- og karsykdommer som hjerneslag og hjerteinfarkt er den viktigste årsak til død og sykelighet i Norge og på verdensplan. Åreforkalkning (aterosklerose) er ofte den underliggende årsak til hjerte-karsykdommer, og er karakterisert av lokaliserte ansamlinger av kolesterol og andre fettstoffe...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

INNO Indigo, Multilayer Nano-Capsules and targeted DNA vaccines for Immunotherapy of Cancer

Nanoteknologi spiller en viktig rolle for levering av medisiner for ulike sykdommer. Inno Indigo prosjektet er ett EU/India konsortium som ønsker å utvikle en multivalent nanoplattform ved å konstruere nanopartikler som selektivt kan levere medisiner eller DNA vaksiner mot kreft. Prosjektets delt...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo