0 antall prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Gut microbiota and Health. How antibiotics and c-section delivery affectsgut microbiota and potential health effects.

The importance of gut microbiota in human health and disease is now fully being acknowledged. The gut microbiota in the western world has been shown to be less diverse than the microbiota in indigenous populations, and cesarean section and antibiotics are two of the most detrimental life style fa...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying actionable resilience factors for mental health leveraging prospective cohorts and novel biostatistical tools

Psykiske lidelser kjennetegnes ved at de rammer tanker, følelser, adferd og relasjoner. Psykiske lidelser har genetisk disposisjon som kan øke sårbarhet (arv) og sammen med ytre belastninger (miljø), bidrar til sykdom. Basert på oppdagelsen av sjeldne genvarianter som gir beskyttelse (resistens) ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Trajectories of Emotional Disorders: Predictors and Why More Women? Testing a Bio-psycho-social Model

Emosjonelle vansker (angst og depresjon) og relaterte problemer (søvnvansker, selvskading, spiseproblemer) innebærer betydelig lidelse og funksjonssvikt, og de rammer fra 2 til 10 ganger flere kvinner enn menn. Emosjonelle vansker starter ofte i tenårene, og det er her kjønnsforskjellen utvikler ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Structure-based target exploration for the discovery of new leads for antibiotics

Det er ingen tvil om at det er et presserende behov for nye antibiotika. Vi må handle nå hvis vi vil unngå å bli kastet tilbake i medisinens mørke alder der mange bakterieinfeksjoner endte dødelig. I dette prosjektet utforske vi tre forskjellige mål for nye antibiotika. Ved bruk av beregningsmeto...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Exercise in Medicine

Physical activity (PA) and fitness are integral in the prevention and treatments of diseases and should be regularly assessed and treated as part of all healthcare. The purpose of the Cardiac Exercise Training Group (CERG)projects is to make the scientifically proven benefits of PA the standard i...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernerådets konferanse 8. november 2017

.

Tildelt: kr 76 099

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

General Practitioners Infection Research Network

GRIN er et europeisk forskningsnettverk som har som formål å drive forskning relatert til infeksjoner, antibiotikabruk og resistens, og på så måte få ned forbruket av antibiotika og utviklingen av resistens. I tillegg til å være et forskningsbasert nettverk, har nettverket også en viktig funksj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Defective energy metabolism in ME/CFS

ME/CFS er en invalidiserende sykdom med ukjent mekanisme og uten standardisert behandling. I et forskningssamarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen er målet å finne ut mer om de molekylære mekanismene bak ME/CFS. I dette prosjektet undersøkte vi hypotesen om at cell...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Infection and Immunity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in a Population-Based Birth Cohort

Prosjektet bruker data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og er en del av et større forskningsprogram relatert til ADHD. Tidligere forskning indikerer at infeksjon og andre immunreaksjoner hos mødre og barn i svangerskapet kan gi økt risiko for ADHD hos barnet. Prosjektet vil un...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Enabling implementation of interventions in the first line services towards risky alcohol use (The WIRUS- project)

WIRUS-prosjektet ser på alkoholbruk og konsekvenser det har for arbeidsdeltagelse. Alkohol er den tredje dominerende årsaken til sykdom i verden, og risikofylt bruk av alkohol bidrar som en årsakskomponent i mer enn 200 ulike sykdommer og skader. WIRUS-prosjektet fokuserer på de som drikker mer a...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effects of Nutrition Therapy on Growth, Inflammation and Metabolism in Immature Infants; a double-blind randomized trial

ImNuT-studien: Immature Infant, Nutrition Therapy Vi stiller spørsmålet om økt tilførsel av de essensielle fettsyrene arakidonsyre (AA) og dokosaheksaensyre (DHA) kan forebygge graden av sykelighet hos svært for tidlig fødte barn. Ekstremt premature barn er en sårbar pasientgruppe med høy dødelig...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Interdisciplinary think tank to minimize the emergence and spread of antifungal resistance

Med begrepet antibiotika (som betyr "mot liv") mener vi medikamenter som kan ødelegge eller hemme veksten av mikroorganismer, som bakterier og sopp, og som derfor kan brukes for å behandle infeksjoner. Selv om det har blitt satt sterkt søkelys på antimikrobiell resistens (AMR), har fokuset nesten...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Genetic studies in CFS/ME to investigate the potential involvement of the immune system and reveal biomarkers

Prosjektet går ut på å benytte en genetisk tilnærming for å studere om immunsystemet spiller en rolle i CFS/ME, slik en del celle- og molekylære studier indikerer. Vi bruker kunnskapen vi har om genetikk ved autoimmune sykdommer som leddgikt, type 1 diabetes og multippel sklerose til å besvare sp...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effective Stuttering Treatment (EST)

Stamming er en kommunikasjonsvanske som berører mer enn ett av ti barnehagebarn innen 4-årsalderen. Selv om stammingen opphører naturlig hos mange, utvikler inntil 35 % av barna vedvarende stamming. Siden stamming innebærer en økt risiko for kognitive, atferdsmessige og følelsesmessige reaksjoner...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Preparing for the worst - promoting safety behaviors among Norwegian, Pakistani, and Somali pregnant women - a randomised controlled trial

Som en del av svangerskapsomsorgen skal gravide kvinner spørres om voldsutsatthet. Studier viser at cirka fire prosent av de gravide utsettes for vold og langt flere har tidligere voldserfaringer. Dette kan ha konsekvenser for mors og barns helse. Selv om retningslinjene vedørende å spørre om vol...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance - network on chromosomally-mediated resistance

Overforbruk av antibiotika har ført til at mange bakterier har blitt motstandsdyktige mot denne medisinen. Antimikrobiell resistens (AMR) er en enorm belastning for helsevesenet og samfunnsøkonomien og truer både lokal og global helse. Dette ønsker AMR-CHROM å gjøre noe med. AMR-CHROM har derfor ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and quality of life in Alzheimer patients

Musikk har stor påvirkningskraft på hukommelsen til pasienter med nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom (AS). Men selv om det finnes indikasjoner på at musikkintervensjoner kan hjelpe AS pasienter med å lindre AS-symptomer, er det fortsatt stor mangel på forskning av høy kvalitet på h...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Evaluation of free school fruit on childhood growth and obesity: a natural experiment

En hensikt med prosjektet var å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge. Det ble derfor trukket ut et tilfeldig utvalg av skoleklasser der helsesykepleiere foretok målinger i skoletiden. Ved hjelp av fødselsnummeret ble det koblet til opplysninger fra enk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Prospective outcome of referral psychotherapies for patients with deliberate self-harm in routine care

Villet egenskade er en hyppig grunn til akutt innleggelse i somatisk sykehus og er en sterk prediktor for gjentatt villet egenskade, selvmord og andre årsaker til for tidlig død. Derfor er det viktig å gi god behandling og oppfølging etter villet egenskade og dette kan ha stor betydning for deres...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Preventive measures to reduce the adverse health impact of traffic-related air pollution

Hvordan kan vi bedre kvaliteten på byluft og redusere uønskede helseeffekter av luftforurensning på en mest mulig effektiv måte? Dagens tiltak baserer seg hovedsakelig på en generell reduksjon i masse (vekt) av luftforurensingsforbindelser. Selv om dette kan være hensiktsmessig for definerte komp...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inclusive evaluation of public health interventions

Folkehelsetiltak er nødvendige for at det skal være mulig å gjøre noe med de største helseutfordringene i Norge og verden i dag. I tillegg til betydelige fremskritt opp gjennom historien når det gjelder reduksjon i spredningen av infeksjonssykdommer, vil forhåpentlig ytterligere investeringer i f...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

THRIVE BY 3. Preventive knowledge enhancement & tailored quality-building in daycare to promote development/ mental health in 1&2 year-olds

BAKGRUNN: Grunnlaget for optimal kognitiv, emosjonell og sosial utvikling legges i tidlige år når hjernen har en særlig rask utvikling. Mer enn 80% av norske barn under 3 år tilbringer lange dager i barnehage. Mange barnehager oppfyller ikke kravene til høy kvalitet. Barnehagelærere rapporterer a...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Økt kunnskap og bedre samarbeid for å forebygge vold mot gravide

Vold i nære relasjoner er av WHO erklært som et folkehelseproblem med flere negative effekter for helse på kort og lang sikt. I en omfangsundersøkelsen fra Norge har ca 9 % av kvinnene opplevd alvorlig vold fra partner. Vold i nære relasjoner rammer både kvinner og menn, men det kvinner som i stø...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From biomarkers to molecular epidemiology - skin cancer prevention by means of behaviour, supportive environments and early detection

Skin cancer incidence continues to increase in most European countries and this increase is predicted to continue for many years. UV radiation is the main cause for skin cancers, and both total dose, intermittent and intense exposure contributes to the cancer risk. It is important for EUROSKIN th...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the genetic risk factors for psychiatric disorders - Norwegian part of the Psychiatric Genomics Consortium

Psykiatriske lidelser og ruslidelser skyldes både genetiske og miljømessige faktorer. Vi vet at rollen til genetikk, eller arveligheten, til disse lidelsene er betydelig, selv om den varierer fra lidelse til lidelse. Arveligheten refererer til hvor mye av egenskapen som kan forklares av genetiske...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Behavioral Genetics Association Anuual Meeting 2017

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) has agreed to host the 2017 annual meeting of the Behavioral Genetics Association (BGA) in Oslo, Norway. The meeting will be arranged in collaboration with The University of Oslo (UiO), Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology (IP). Twi...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Dialogkonferanse om bruk av tilbakemeldingssystemer i psykoterapi i Norge

Psykoterapiforskning viser at ca. 40% ikke oppnår ønsket endring, og 10% blir forverret. Disse klientene sier sjelden fra om dette, og terapeuter oppdager heller ikke slike forløp. Vi trenger derfor mer pålitelige måter å evaluere utvikling/framgang (progresjon) i terapi, samt kvaliteten av samar...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Buskerud

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk and protective effects of combined moderate and binge drinking on cardiovascular disease

Alkoholforbruk skiller seg ut blant de ledende risikofaktorer for folkehelsen fordi alkohol ikke er entydig skadelig. I de fleste tilfeller er de helsemessige konsekvensene negative, men for hjerte- og karsykdommer synes dette å være mer blandet. Tungt alkoholbruk og episoder med høyt inntak har ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Decision Support System for Patient-Driven Monitoring Of Cognitive Decline through Computer Aided Personal Support for Cognitive Resources

PROBLEM: The economic burden of cognitive decline is staggering. Beyond the immense financial and social cost associated with dementia, healthy cognitive decline exacts a massive toll on quality of life, productivity and healthcare services for the European Union. Individual patients are currentl...

Tildelt: kr 74 899

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa