0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strengthening of H2020-funded project "OligoGpivotalCF"

AlgiPharma er koordinator i et Horizon-2020 støttet prosjekt ("OligoGpivotalCF") som har som hovedmål å bringe vår legemiddelkandidat "OligoG" til markedet som legemiddel mot Cystisk Fibrose (CF) ved å gjennomføre en pivotal klinisk studie i mennesker. Forsterkningsprosjektet støtter opp om "Olig...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Setting up of immunoassay for salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6), a putative biomarker for dental caries prediction

Karies er et stort globalt helseproblem som rammer 60-90% av skolebarna og nesten alle voksne. Anslagsvis 2 millioner nordmenn har ubehandlet karies. Tilskudd av individuell karies er assosiert med spyttkvalitet, spesielt på mengden spytt karboanhydrase isoenzym 6 (CA6). CA6-konsentrasjoner har 5...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mental Health and Obesity (the MHOBY study).

Pasienter med sykelig overvekt og samtidige psykiske lidelser blir vanligvis tilbudt behandlingstilbud med hovedfokus på kosthold og ernæring og/eller bariatrisk kirurgi. Ved å ikke hensynta mulig psykisk uhelse i pasienters diagnose (vurdering) og behandling, opplever noen pasienter ofte en forv...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Orofacial pain- characterization and comparison with larger patient groups are needed to improve oral and general health

Orofacial smerte (OFP) er utbredt i den generelle befolkningen - rundt 17-26%, hvorav 7-11% er kronisk. Etiologien og risikofaktorene for utvikling av OFP er nåværende kunnskapshull. Grensesnittet mellom tannhelse og medisinsk helsetjeneste er bredt og forbedret samarbeid er nødvendig. Prosjektet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Healthy oral aging, an interdisciplinary approach

Oral helse er avgjørende for generell helse og livskvalitet. Men på grunn av misforståelser, utdanningstradisjoner, separate institusjoner, uforenlige pasientinformasjonssystemer og mangel på finansiering, eksisterer det et verdensomspennende gap mellom medisin og odontologi. Dette resulterer i m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Trygge barn i tannbehandling - kunnskapsbygging, forebygging og behandling av barn og ungdom med sprøytefobi og tannbehandlingsangst

Bakgrunnen for forprosjektet «Trygge barn i tannbehandling: kunnskapsbygging, forebygging og behandling av sprøyte fobi og tannbehandlingsangst» er at en stor andel av befolkningen opplever høy grad av stress, frykt, ubehag og unnvikelse knyttet til tannbehandling, og opp mot 20 % av barn og ungd...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn).

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen . De helsemessige konsekvensene kan være...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferanse 2019: Demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i Nord-Norge

Konferansen vil formidle kunnskap om ulikhet i tildeling og bruk av helsetjenester, noe som kan føre til ulikhet i helse, og er spesielt innrettet mot underrepresenterte grupper. Kunnskap om tildeling av, og barrierer for å motta tjenester, hvilke mekanismer som er i spill, vil i neste omgang kun...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019 er berammet til 12.-13.3. 2019, og vil være i Trondheim. Dette vil bli den tredje gangen at denne konferansen arrangeres. Helsetjenesteforskningsmiljøet ved SINTEF, avdeling Helse er stedlig hovedarrangør. Den første Helsetjenesteforskningskonferansen (20...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Residual adrenocortical function in patients with autoimmune Addison`s disease

Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) er en sjelden, men potensielt livstruende hormonsykdom. Selv ved best tilgjengelige behandling erfarer mange pasienter redusert helsestatus og livskvalitet. Sykdommen skyldes vanligvis autoimmun destruksjon av binyrebarken. Man har gått ut fra at når pasie...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen forårsaket av f.eks. en ulykke, hjernesvulst eller hjerneslag. Mange barn med slike skader får utfordringer på en rekke områder, både kognitivt (f.eks. vansker med å huske og konsentrere seg), sosialt, emosjonelt og med endret atferd. Vi vet en del om...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKA

Studien tester effekten av fysisk trening kombinert med mental trening for pasienter med smertefull kneartrose som er på venteliste for operasjon med kneprotese. Fysioterapeutene har en sentral rolle i studien som vil foregå ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, ved Martina Hansens Hospital ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2028

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til utlysning om barnekreft

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke. A Norwegian long-term follow-up project (LAST-long)

Vi har god kunnskap om hva som er den beste behandlingen i akutt og subakutt fase for pasienter som rammes av hjerneslag. Dessverre kan vi ikke si det samme om oppfølgingen på lang sikt. Hovedformålet med LAST-long er å etablere en forskningsbasert, kostnadseffektiv og persontilpasset modell for...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial

Å tilby økonomisk bærekraftig og forsvarlig omsorg for den voksende gruppen med hjemmeboende personer med demens (PMD) er en av de mest presserende utfordringene i dagens samfunn. En kur for demens finnes ennå ikke og pårørende opplever en stor byrde, derfor prioriterer både helsetjenestetilbyder...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Individualized blood pressure treatment: A multidisciplinary approach to uncontrolled hypertension in order to reduce morbidity and mortalit

Hypertensjon er antatt å ramme 40 % av verdens voksne befolkning, og er den viktigste modifiserbare risikofaktoren for sykelighet og dødelighet på verdensbasis. I tillegg til livsstilsendringer, er langvarig medikamentell behandling sentralt for å forebygge nyresykdom, hjertesykdom og hjerneslag....

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Physical Activity and Fitness among Childhood Cancer Survivors

Barn og ungdom som har blitt behandlet for kreft har økt risiko for å utvikle seneffekter, d.v.s langvarige helseproblemer utløst av behandlingen. Høyt fysisk aktivitetsnivå kan se ut til å forebygge eller utsette utviklingen av seneffekter, men kunnskapsgrunnlaget for denne påstanden er foreløpi...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving treatment for women with endometrial cancer

Kreft i livmorslimhinnen, livmorkreft, er en av de vanligste kreftformene som rammer kvinner. Forekomsten av denne kreftformen er økende, dels på grunn av forlenget levealder, men denne kreftformen er også sterkt forbundet med overvekt og øker dermed i takt med at overvekt blir et stadig større p...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mapping and interrogating top-down control of the memory engram of the posttraumatic stress disorder.

Utbruddet av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utløses av en livstruende opplevelse, som etterlater et varig spor av trauma minne. Personer med PTSD klarer ikke å skille likhetstrekk mellom forskjellige kontekster; minner blir stort sett generalisert, slik at en lignende kontekst genererer en r...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Type 2 DIAbetes in South Asian immigrants. Pathophysiology, Perceptions, Prevention and Treatment - The DIASA research programme

DIASA1: Vi har inkludert 287 sørasiatiske og nordiske kvinner som har gjennomgått svangerskapsdiabetes for 1-3 år siden og avsluttet inklusjonen i studien. Resultatene er publisert i 3 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. Vi finner høy forekomst av prediabetes og diabetes 2 år...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Stem Cell Therapy for Bone Regeneration in Maxillofacial and Orthopaedic Surgery

Det kliniske forsøket er en intervensjonsstudie utformet som en fase II studie med bruk av avansert terapilegemiddel (ATMP) som tar sikte på å evaluere effektiviteten, sikkerheten og toleransen av lokale bruken av autologe benmargs mesenchymale stamceller (MSC) kombinert med bifasisk kalsiumfosfa...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Longitudinal Study of music Therapys Effectiveness for Premature infants and their caregivers: international randomized trial (LongSTEP)

I forskningsprosjektet LongSTEP er hovedfokus relasjonen mellom premature barn og deres foreldre, og hvordan denne viktige tidlige tilknytningen påvirkes av musikkterapi under innleggelse på nyfødtintensivavdelingen og etter utskriving fra sykehuset. Økt overlevelse blant prematurfødte barn har m...

Tildelt: kr 18,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer.

Prostatakreft er den vanligste krefttypen hos menn i Europa, med ca. 400 000 tilfeller årlig. Å utvikle sensitive ikke-invasive biomarkører for å skille mellom indolent og aggressiv prostatakreft er et viktig klinisk behov ved behandling av prostatakreft. PROSCANEXO er basert på hypotesen om at e...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Microbiota-based SCReening of Anal Cancer in HIV-infected individuals (SCRAtCH)

Risikoen for analkreft er betydelig økt blant personer med HIV, til dels grunnet høy forekomst av humant papilloma virus (HPV) blant menn som har sex med menn (MSM). Dagens screening-program er basert på å påvise cancer eller forstadier til cancer ved hjelp av celleprøve. Selv om dette er en svær...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Understanding psychosis, cognitive impairment and motor symptoms induced by NMDA receptor dysfunction: mechanisms to prevention and therapy

Alvorlige psykiske lidelser begynner i ung voksen alder, fulgt i mange tilfeller av langvarige symptomer som gir behov for medisinsk behandling og sosiale problemer. Sykdomsmekanismene ved alvorlige psykiske lidelser slik som schizofreni er uklare, og de fleste medikamenter er utviklet uten empir...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Linking synaptic dysfunction to disease mechanisms in schizophrenia - a multi-level investigation

Prosjektet har gjort fremskritt innen genfunn, både som en del av det store internasjonale psykiatriske genetikkonsortiet (PGC), og mer fokuserte studier. Vi har utført en dedikert studie innen SYNSCHIZ der vi har vist pleiotropi mellom fenotypisk uavhengige profiler av mental helse, hvorav noen ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

SNAREopathies: Mechanisms of neuropsychiatric genetic diseases of the SNARE complex: towards therapeutic intervention

Feil i signaloverføring mellom nevroner forekommer ofte i forbindelse med store hjernesykdommer, og kan føre til epileptiske anfall når som helst i livet. Proteiner fra SNARE-komplekset spiller en viktig rolle i signaloverføringen. De regulerer frigjøringen av signalmolekyler fra et nevron til de...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Multi-parametric Analysis of the Evolution and Progression of Low-Grade Glioma

I dette Transcan prosjektet koordinert av Andreas Bikfalvi (INSERM, University of Bordeaux) har vi som partner, 4 hatt en rolle i analyser av lav-gradige gliomer (LGG). Vevsprøver fra 230 lav gradige gliomer (Italiensk kohort) ble først analysert i Italia hvor inklusjonskriteriene var histologisk...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Macrophage heterogeneity in human and murine atherosclerosis: a therapeutic opportunity?

kroniske prosessen er hovedårsak til alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og slag. Selv om det har vært store framskritt i behandlingen av denne sykdommen forventer man at antall syke forårsaket av aterosklerose vil øke i årene som kommer bl.a. pga av aldrene befolkning. I tillegg opplever ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Genome-directed breast cancer therapy

De første resultatene av studien på primær brystkreft er publisert (Eikesdal et al; Annals of Oncology 2021), og viser at bruk av såkalte PARP-hemmere for trippel-negativ brystkreft (TNBC) har et langt bredere anvendelsesområde enn tidligere antatt. TNBC er den brystkreftform med mest alvorlig pr...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland