0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Pepbody - verification of potential as as new drug for the treatment of autoimmune inflammatory disorders

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Prevention and Treatment of Sepsis

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Pure environmental demagging recycling aluminium

...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Antibacterial wound dressing

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of RF-choke free switching power amplifier circuit

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

New cardiac markers for diagnosis/prognosis in patients with heart failure/acute coronary syndrome

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Sinvent

Se vedlagt prosjektbeskrivelse

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Norinnova

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelsen for bruk av kommersialiseringsmidler for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å fremb ringe forskningsbaserte forretningsideer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Medinnova

Helse Sør-Øst har stor forskningsaktivitet men innovasjons-aktiviteten er ikke på tilsvarende nivå. Det forventes å være et betydelig uforløst potensiale for forskningsbasert innovasjon innen området medisin og helse, spesielt innen translasjonsforskning. Med en samordnet organisering av kommers...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Narvik

Norut Narvik (tidligere Norut Teknologi) har som formål å drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. Selskapet skal gjennom strategiske tiltak el lers utvikle sin kompetanse for slik oppd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - TTO Nord

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelsen for bruk av kommersialiseringsmidler for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å fremb ringe forskningsbaserte forretningsideer ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Coventure

Coventure AS (tidligere Sørlandets Teknologisenter AS, STS) ble høsten 2000 tildelt operatøransvaret for drift av FORNY`s kommersialiseringsmidler. FORNY-arbeidet på Sørlandet har siden oppstarten resultert i et idètilfang på over 200 forretningsideer og 16 nyetableringer. Nyetableringene totalt...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Birkeland Innovasjon AS

Gjennom et stabilt og godt tilfang av ideer har Birkeland Innovasjon bygget opp en portefølje med prosjekter, hvor noen har innmeldingsdato helt tilbake til 2004. Videreutvikling av Birkelands prosjektportefølje er vår hovedoppgave. Vi skal gjennom dette arbeidet ta tidlige forskningsprosjekter ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Bonus - Simula

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Campus Kjeller

Denne søknaden er utarbeidet av CK i samarbeid med FoU-institusjonene IFE, FFI, NILU, NORSAR, NGI, HiAk, UniK, NAAF, Justervesenet og Telenor R&I, og representerer samlet søknad om infrastrukturmidler til FORNY-Østlandet Kjeller for 2009. I forhold til sø knad i 2008 inneholder denne 2 nye aktøre...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - NIVA

NIVA innarbeidet innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater som et eget målområde i strategiplanen i 2006. Dette har allerede gitt tre nye datterselskaper, betydelig interesse for innovasjon i organisasjonen, og mer penger til spennende forsk ning. Erfaringene viser at NIVA har et be...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiM

Prosjektet vil omfatte ulike typer kompetansehevingstiltak (seminarer, workshops, møter) og har både studenter og ansatte som målgruppe. Prosjektet er oppdelt i 4 hovedaktiviteter: A1. Bevisstgjøring og motivasjonstiltak. A2. Motivasjons- og opplæringstil tak rettet mot studenter. A3. Kommersiali...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiÅ

Målet for prosjektet er å auke verdiskaping i regionen gjennom fokus på nyskaping og arbeid med kommersialisering av idear frå høgskulen i Ålesund. Prosjektet tek sikte på å stimulere til nyskaping mellom studentar og tilsette ved høgskolen. Prosjekte t er forankra i høgskolen sin strategipla...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiVolda

Høgskulen i Volda (HVO) sitt overordna motiv for å søkje infrastrukturmidlar innanfor ramma av FORNY Møre og FORNY Midt-Norge for 2009 er todelt. For det første ligg det i våre strategiske prioriteringar generelt og når det gjeld FoU spesielt at vi skal v ere ein viktig regional utviklingsaktør. ...

Tildelt: kr 92 518

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Høgskolen i Narvik

Aktivitetene for 2008 vil videreføres i 2009. I tillegg skal de nye målsettinger realiseres i perioden. Det forventes at interessen for innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av FoU-arbeid tiltar etter hvert som de ulike aktiviteter oppnår den oppmerksomhet som ønskes. Høgskolen har n...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiBo

Prosjektet planlegger gjennom dette FORNY-prosjektet å øke antall kommersialiserbare ideer ved Høgskolen, samt å fortsette arbeidet med å utvikle innovasjonsevnen og entreprenørskapskunnskapen blant både fagansatte, forskere og studenter. Et sentralt virk emiddel i dette arbeidet er videreutvikli...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - NTNU

Vi er kommet godt i gang med infrastrukturarbeidet ved NTNU og St.Olav, men fremdeles er mye ugjort. Vi mener fortsatt at det finnes flere kommersialiserbare forsknings¬resultater rund omkring i fagmiljøene enn de vi så langt har klart å identifisere. End ring av sterke kulturer tar tid og krever...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - LEN

I Midt-Norge er det etablert et samarbeid mellom - Høgskolen i Nord-Trøndelag - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Møreforsking AS - Høgskolen i Molde - Høgskolen i Ålesund - Høgskolen i Volda - Høgskolen BI Trondheim - Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) med L EN som felles FORNY kommersialiseringsakt...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiA

Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder - har deltatt i FORNY-programmet siden høsten 2000. UiA har inngått samarbeidsavtale med tidligere STS, nå Coventure som er vår kommersialiseringsenhet. Det er også etablert et samarbeidsutvalg der Covent ure AS, UiA og Sørlandets Sykehus HF delt...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiBu

Høgskolen i Buskerud skal gjennom dette FORNY-prosjektet jobbe med å øke antall forsknings- og utviklingsbaserte ideer med potensial for kommersialisering, samt stimulere til økt antall kommersialiseringer med utspring i egen forskning. Høgskolens satsin g på innovasjon og entreprenørskap er bli...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Buskerud

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - NTNU TTO

NTNU Technology Transfer AS (TTO), på vegne av St.Olav Hospital og NTNU, søker for 2009 om til sammen 7,1 mill kr til kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer. Søknadsbeløpet er basert på planlagte og budsjetterte kommersialiseringsaktivit eter med totale prosjektkostnader på over...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Nofima

De midlene vi søker om skal - i samsvar med hovedmålsettingen for FORNY - i første rekke anvendes til - instituttinterne tiltak for å utløse idéer til kommersialiserbare prosjekter med utgangspunkt i forskning som utføres i instituttet - samarbeid med eksterne aktører, i særlig grad kommersi...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Tromsø

Hovedmålet er å oppnå minst en vellykket kommersialisering annet hvert år, og med delmål å produsere minst fire lovende idéer hvert år. Av disse skal minimum to utvikles så langt at de tas videre til Norinnova / TTO. Norut vil i 2009 ha fokus på følgende aktivitetsområder: · Idesøk, -stimuleri...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa