0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved Universitetet i Sørøst-Norge - enhet for Kommersialisering og Innovasjon (USN-KOIN)

Universitetet i Sørøst-Norge er et ungt universitet som med en visjon om å være tett på samfunns- og arbeidsliv, bærekraftig og nyskapende. Universitetet prioriterer anvendt, profesjonsrettet og praksisnært forskning- og utviklingsarbeid og har i totalt cirka 65 forskergrupper og 8 sentere. USN...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

Early stage technology transfer at Simula

Simulas hovedmål er utvikling av kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer med reell samfunnsverdi. Helt siden oppstarten i 2001 har Simula adressert dette overordnede målet gjennom å konsentrere virksomheten om tre nøkkelområder: forskning, utdanning og innovasjon. Forskningsvirksomh...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Kommersialiseringsprosjekt i SINTEF 2023-2024

Våre kommersialiseringer gjøres gjennom vårt heleide datterselskap SINTEF TTO. Ved alle våre seks institutt gjennomføres målrettede aktiviteter for å identifisere og videreutvikle teknologier som søkes kommersialisert gjennom SINTEF TTO, og disse aktivitetene gjennomføres i godt samarbeid med SIN...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Styrket innsATs på innovasjons- og kommersialiseringSområdet ved HØGskulen på vestlandeT (SATS HØGT)

Høgskulen på Vestlandet (HVL) legger stor vekt på viktigheten av forskingsbasert kunnskap og kompetanse for å forstå og løse samfunnsutfordringer, og har store ambisjoner om å videreutvikle og forsterke arbeidet med forskingsbasert innovasjon og kommersialisering av forskning. Gjennom prosjektet ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring Nord

Nord universitet ønsker, sammen med Nordlandsforskning og Nordlandssykehuset, å etablere en teknologi- og kunnskapsoverføringsaktivitet med Nord Innovasjon som prosjektleder. Dette med målsetning for å øke kommersiell utnyttelse av forskning og fremme næringsutvikling i regionen innenfor deltaker...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

Helse Nord-Trøndelag HF – tidligfase teknologioverføring 2023-2024

Ikke relevant

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Innovasjon innen miljøteknologi

Nye tjenester/ny teknologi som vil bidra til å utvikle et bærekraftig grønnere samfunn NILU, med sin kompetanse innen miljø, luftkvalitet, miljøgifter og deres effekt på helse, bærekraftige systemer og sirkulær økonomi forventer å skape/utvikle nye/forbedrede kommersielle tjenester/teknologi, so...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

NORCE Tidligfase teknologioverføring

NORCE har lang tradisjon for vellykket kommersialisering av resultater fra forskning. NORCE Kommersialisering er representert i konsernledelsen, og består av en intern TTO og investeringsselskapet NORCE Innovation AS. NORCE TTO har ansvar for teknologioverføring fra forskningsvirksomheten til nye...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring FFI

FFIs strategi for innovasjon og kommersialisering 2019-2025, fra 1.12.2018, fastslår at FFI skal bidra til industriell og teknologisk utvikling i Norge, herunder ta på seg oppgaver for sivile myndigheter, industri og næringsliv i den utstrekning det er forenelig med instituttets formål. Vi skal s...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved NMBU og NIBIO

Prosjektet er et felles-prosjekt mellom fire samarbeidspartnere: NIBIO, NMBU, Ard Innovation og Validé. Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle den gode modellen miljøene har, der økt idéinnhenting og økning av innovasjonskompetanse i institusjonene og tidligfase ideutvikling frem mot søk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

UiT Norges arktiske universitet- tidligfase teknologioverføring 2023-2024

UiT Norges arktiske universitet (UiT) har fra etableringen på 70-tallet bidratt til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. I starten særlig innen utnyttelse av marint "restavfall" og senere innen fagområder som marin bioteknologi, datateknologi, enzymteknologi, rom-jord teknologi, biop...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Commercialisation from UiS and SUS

Kommersialisering fra Stavangerregionen er et samarbeid med Universitetet i Stavanger, Helse Stavanger og vår felles TTO, Validé, som fortsatt sterkt vil bidra til kommersialisering av den innovasjon som gjøres av vitenskapelige ansatte ved institusjonene. Finansieringen vil støtte opp om den tid...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Eit hav med utfordringar - strukturert kommersialisering frå HI til det beste for samfunn og

Idéutvikling HI ønsker å jobbe strukturert og metodisk med innovasjon og sørge for at kunnskap og resultat skal komme næringsliv og samfunn til gode. I lys av at stadig fleire prosjekt skjer i samarbeid med industri, er HI opptekne av at vidare bruk av prosjektresultat er underlagt statsstøttereg...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Tidlig fase teknologioverføring ved UiB

Prosjektet består av tre arbeidspakker: WP1 - Styrke proof of concept-programmet UiB Ide med TTO-kompetanse WP2 - Tjenestekjøp (egen-finansiering fra UiB) av TTO-tjenester WP3 - Prosjektoppfølging av innovasjonsprosjekter for videre kommersialisering Ved å koble disse tre arbeidspakkene tetter...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

St. Olavs hospital - tidligfase teknologioverføring 2023-2024

St Olavs hospital søker om totalt MNOK 5 for perioden 2023-2024 i Tidligfase teknologioverføring, fordelt på 2.5 MNOK pr år. I søknaden stiller Helse Midt-Norge RHF, på vegne av St Olavs hospital, med et tilsvarende beløp MNOK 5 i egenfinansiering. Utover finnes finansieringsmuligheter gjennom: ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase Teknologioverføring - Helse Bergen HF

HB søker om 2,5 millioner NOK i året i tidligfase kommersialiseringsmidler for prosjektperioden 2023 og 2024 for å kunne oppnå målsetningen om økt kommersialisering av forskningsresultater fra HB. Innovasjonsideer fra HB blir formidlet videre til VIS, for vurdering av både samfunns- og tjenestem...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

NTNU Tidligfase teknologioverføring 2023-2024

NTNU søker om totalt MNOK 10 fra Forskningsrådet for perioden 2023-2024 i tidligfase teknologioverføring, fordelt på 5 MNOK pr år. NTNU stiller med tilsvarende beløp i egenfinansiering. Utover denne matching med 5 MNOK årlig, har NTNU også en ytterligere finansiell egeninnsats beskrevet nærmere...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved OUS

Oslo universitetssykehus (OUS) har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen medisin og helsefag. OUS har en nærhet mellom forskning og klinisk anvendelse som ofte gir innovasjoner med kortere vei til markedet. Flere hundre delte stillinger mellom universitet og sykehus gir våre forskningsm...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring Universitetssykehuset Nord-Norge 2023 - 2024

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Norinnova hvor vi skal avklare kommersialiseringspotensialet til innovasjoner som utvikles i Universitetssykehuset Nord-Norge. I prosjektet skal vi sikre at innovasjoner meldes med DOFI og blir behandlet av Norinnova for vurder...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: New biomarker for predicting relapse in ulcerative colitis patients

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time registration of ultrasound to CT images

Medisinsk ultralyd er en skånsom bildemodalitet med relativt billig og transportabelt utstyr. I motsetning til andre modaliteter som krever at pasienten må transporteres til et undersøkelsesrom (for eksempel CT og MR), kan ultralyd brukes ved sengen. Ultralydavbildning er derfor lett tilgjengelig...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MADS – Multiphase Abscess Drainage System

Abscesser er en vanlig medisinsk tilstand i både human- og veterinærmedisin forårsaket av bakterielle infeksjoner, traumer eller postoperativt. Dagens behandling av abscesser er skylling og drenering, men denne prosessen kan ta lang tid og mange pasienter får snart tilbakefall. Etter mange års er...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Mitophagy induction to treat Alzheimer’s disease – a hit-to-lead drug discovery project

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Real-time newborn screening software

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Pathways for a decision support tool for sustainable regional planning

Byplanlegging har en lang historie med å definere, måle, og forsøke å optimalisere urban tetthet og form. Historiske og vedvarende trender, blant annet økende urbanisering, byutvidelser, flere bygninger, flere kvadratmeter per innbygger, og behov for ny infrastruktur og nye tjenester, gir nye utf...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Fully Automated Ultrasonication Robot for Homogenization of Biomass Samples

Probe ultralydsonikatorer er mye brukt til homogenisering eller desintegrasjon av alle typer biomasseprøve i næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og forskningslaboratorier. De fleste av sonikatorene håndteres fortsatt manuelt av høyt kvalifiserte teknikere per i dag. Nåværende robotløsninger...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Scalable realtime ocean data using robotic floats

Det er utfordrende å få målinger fra havvannsøylen og havbunnen. Oceanografiske bøyer har blitt brukt til applikasjoner som krever vedvarende målinger fra et enkelt sted i mange år. Bøyene er imidlertid designet for å tåle værscenarier i verste fall og veier derfor vanligvis over hundrevis av kil...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

REQUEST- REnewal, QUality and yield ESTimation in grasslands

En flaskehals for økt avling og kvalitet av norsk fôr er avlingsregistrering. REQUEST vil bidra til å fjerne denne flaskehalsen ved å gi bonden en brukervennlig, men likevel avansert løsning for avlingsregistrering som samtidig legger til rette for økt utnyttelse av norske fôrressurser i meieripr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Exploiting vitamin privilege to deliver drugs to the brain: A new treatment strategy for neurodegenerative diseases

Utbredelsen av hjernesykdommer øker etter hvert som befolkningen blir eldre. Ett av tre mennesker vil utvikle en hjernesykdom i løpet av livet. For mange av disse sykdomstilstandene mangler det effektive behandlinger. Dette er spesielt gjeldende for nevrodegenerative lidelser som amyotrofisk late...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: exRayMat Evidence-based shielding device to reduce medical team radiation exposure during procedures.

Basert på klinisk erfaring har oppfinnerne ved HUS utviklet en enkel, fleksibel, brukervennlig og rimelig røntgenbeskyttelse. Røntgenbeskyttelse er obligatorisk for intervensjonskardiologer, men det er behov for å forbedre effektiviteten og brukervennligheten. Som en del av kvalifiseringsprosjekt...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland