0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SALMAT: Climate change will increase early maturation in salmon aquaculture which can be mitigated via genes controlling puberty

Kjønnsmodningsgenet hos laks er identifisert i dette prosjektet. Trolig er det den samme mekanismen som setter i gang puberteten hos mennesker. Oppdagelsen kan nå brukes til å avle laks som modner sent. Det gir bedre velferd for oppdrettsfisken. For å finne genetikken som bestemmer tid for kjønns...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Årsmøte i Norsk Algeforening med fagseminaret " Alger til nytte".

Norsk Algeforening er en ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider for økt kunnskap om dyrking og bruk av alger i Norge. Norsk Algeforening ble stiftet 14. november 2012. Forslag om stiftelse ble først gjort kjent under konferansen A LGER2012 i Bodø i mai 2012. Foreningen ...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Aquaculture Europe 2013 - Making Sense of Science

European Aquaculture Society (EAS) og Stiftelsen Nor Fishing samarbeider også i 2013 om gjennomføringen av denne akvakulturkonferansen, i forkant av at oppdrettsmessa AquaNor arrangeres i Trondheim. Årets Aquaculture Europe finner sted ved NTNU i perioden 9. - 12. august, og det søkes om kr. 75....

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

NASF-Marine Innovation Day

NASF-Marine Innovation Day (MID), 5. mars, 2013 Hovedtema: Global Aquaculture Solutions (GAS). MID 5.mars setter på dagsorden hvilke spor man bør følge og hvilke løsninger man må mobilisere for å bidra til bærekraftig ekspansjon av akvakulturen nasjonalt og globalt. En rekke nasjonale og intern...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Atlantic salmon genome sequence as a tool for precision breeding

Presisjonsavl har som mål (1) å betra presisjonen til avlsverdiprediksjonar og dermed avlsframgangen; (2) å unngå å innføra eller utvikla eigenskapar som øydelegg dyrevelferd, og betra genetisk resistens for fiskesjukdommar; og samstundes (3) å forvalta genetisk diversitet, som kan vera i fare ve...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving Atlantic salmon smolt robustness to reduce losses in sea by development of screening tests, exercise regimes and markers

Dårlig smoltkvalitet og redusert overlevelse og prestasjon etter sjøutsett er en av de viktigste årsakene til det betydelige svinnet i laksenæringen. Dette prosjektet undersøkte tre strategier for forbedring av smoltens robusthet i settefiskfasen: 1) Gradering av de svakeste fiskene basert på sel...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Mat fra havet - Norges muligheter, fellessymosium DNVA/NTVA/NFR 30 januar 2013

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innlede konferansen, som har samlet aktiv deltakelse fra ledere i SINTEF Fiskeri og havbruk og Kvaerner ASA, samt sentrale forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Stavange r. Foredragenes titler: Norsk og inter...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 6 - 7 februar 2013

Søknad om delstøtte til gjennomføring av . Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og Norsk Sjømatsenter hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. "Sats marint 2013 !" konferanse n fokuserer på kunnskapsformidling mellom...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

The importance of the UTR panhandle structure of VHS virus for replication and virulence

It has been difficult to pinpoint virulence markers in VHS virus and the understanding of the replication mechanisms of the virus is also scarce. Studies in model viruses like vesicular stomatitis virus have shown that the 3-terminus is complementary to t he 5-terminal end and the complementary o...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Cost efficient implementation of genomic selection in Atlantic salmon breeding

Genomic selection, which is currently being implemented within several species, is often considered too expensive for aquaculture, due to the costs of genotyping many individuals for high density SNP marker panels. With rapidly dropping genotyping cost th e prospect of expansive use of this new p...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Innovativ bioteknologi for utvikling og industriell produksjon av nye og effektive virusvaksiner

Hovedmålet for prosjektet har vært å etablere plattformteknologier for rask og effektiv utvikling av produksjonsprosesser for virus og virusantigener til fiske¬vaksiner. Partner i prosjektet har vært SINTEF, avdeling for bioteknologi og nanomedisin, og samarbeidet har ledet fram til etablering av...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

VELFERDSOPTIMALISERING VED INDUSTRIELL SLAKT AV ATLANTISK KVEITE

Prosjektgruppen har vurdert bedøvelsessmetode med bruken av CO2 og strøm for kveite. Resultatene viser at strømbedøving var meget effektivt for å bedøve kveite, men ga en rekke utfordringer både mht til kvalitet og til dels velferd. Fisken hadde elektro skader og deler av populasjonen synes å gje...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Emerging pathogens in Chilean fish farms

The Norwegian Veterinary Institute (NVI) has a great deal of experience and expertise with problems associated both with known fish pathogens as well as recently emerging disease, such as heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) and cardiomyopathy sy ndrome (CMS). Given the great degree of m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Wild-Farmed- Viruses in wild and farmed fish in Norway, part 2

Det finnes et marint reservoar for både Infeksiøs lakseanemi-virus (ILAV) og Salmonid alphavirus (SAV), og dette fører til introduksjon av nye varianter av disse virusene inn i norsk fiskeoppdrett. For ILAV så skjer dette flere ganger årlig, mens det for SAV bare har vært 2 introduksjoner så lang...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Natural reservoir for Piscirickettsia salmonis in Norway and Chile.Establishing research cooperation between Norway and Chile.

Norway and Chile are the two leading countries for production of farmed salmonids in the world, and they share many of the same requirements for a successful industrial production. However, they also differ in many factors that may influence on the produc tion success. Salmonids do not occur natu...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genetic markers for improoved domestication of farmed Halibut

Hovedmålet med prosjektet har vært å øke finne genetiske markører assosiert med høyere og mer stabil yngeloverlevelse av atlantisk oppdrettskveite. To delmål ble definert for å oppnå det primære målet; A) Utvikle kostnadseffektive genotyping-by sequensing (GBS) av kveite stamfisk og avkom til ma...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Future for the Aquaculture Industry: Local Legitimacy, Area Access and Strategies to Manage Controversy in the Coastal Zone

ManAqua-prosjektet ble utviklet for å analysere kommunenes tilrettelegging og tildeling av areal til havbruk. Utgangspunktet var at havbruksnæringen trenger mer areal hvis den skal vokse og at arealtilgang er blitt en knapp faktor, blant annet fordi mange er blitt skeptiske til havbruk. Kommunene...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sustainable Aquaculture across Geographical and Institutional Scales

Den ekspansive veksten i havbruksnæringen i Norge og ellers i verden gjør det nødvendig å fremheve tematikken rundt en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og behovet for næringens tilpasning til klimaendringer. I dette prosjektet ønsker vi å etablere et tverrfaglig konsortium bestående av antr...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Assessment of scallops (Pecten maximus) as filter feeders in IMTA

225112 MAXIMTA - Populærvitenskapelig sammendrag Assessment of scallops (Pecten maximus) as filter feeders in IMTA Kan avfallsstoffer fra lakseoppdrett være en ressurs for kamskjell? Dette har forskere ved SINTEF, NTNU og Havforskningsinstituttet sett nærmere på i prosjektet MAXIMTA. Resultatene...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Transgenerational actions of fish feed and the effect on epigenetic regulation of gene transcription

Tilgjengeligheten av marine fôrråvarer til bruk i oppdrettsnæringen er avtagende pga økt fôrproduksjon. I dag blir opp til 90% av de marine fôringrediensene erstattet av plantebaserte råvarer. Dette kan ha negative konsekvenser for vekst og kvalitet hos fisken hvis endringer i næringsstoff sammen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Tailoring salmon feeds of the future to maximize utilization of EPA and DHA

Det har blitt vist at Atlantisk laks både lagrer og produserer marine omega-3 fettsyrer (EPA og spesielt DHA) når den får lite i fôret. Dette prosjektet har som overordnet mål å avklare hvor mye EPA og DHA laksen faktisk trenger, hvilke konsekvenser det kan ha for vekst og helse å redusere innhol...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Protection against intracellular pathogens - T-cell based immunity and vaccines

T-mmune har 'designet', fremstilt og renset rekombinant interferon gamma (IFN) og tumor necrosis factor alpha (TNFa) fra laks i bakterielle ekspresjonssystemer. Dertil har det blitt designet og fremstilt peptider fra TNFa, IFN samt CD3. Disse rekombinante protein-antigener og peptider har sammen ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Arrangere iKystkonferansen 2012

I prosjektet iKyst er et omfattende arbeid nedlagt og svært mange resultater er produsert. De tema som er behandlet gjennom prosjektet, er enda mer aktuelle i dag enn da programmet startet i 2009. Universitetet i Tromsø og SINTEF Fiskeri og havbruk AS har derfor tatt initiativ til en 2-dagers ko...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fremtidens smoltproduksjon- 2ndre Konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Nofima har i flere år hatt et sterkt forskningsfokus på bruk av resirkulering av vann i akvakultur, helse, velferd og robusthet hos smolt. Sunndal kommune og Sunndal Næringsselskap ønsker økt akvakultur-virksomhet i kommunen, og legger forholdene til rett e for dette med landareal, fjernvarmeutby...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Seafarm Pulse Guard: Beskyttelse av laks i oppdrett mot lakselus. Oppskalering fra småskala feltforsøk til fullskala produksjonsanlegg.

Det er utviklet mange metoder og teknologier for bekjempelse av lakselus på oppdrettsfisk, og det arbeides stadig med utvikling av nye. Vi deler metodene inn i forebyggende primærtiltak, reaktive sekundærtiltak (ikke-medikamentellemetoder) og reaktive tertiærtiltak (medikamentelle metoder). Det ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Internasjonal ernæringskonferanse i Molde 2012

ISFNF (International Symposium on Fish Nutrition and Feeding) er den største konferansen innen fagfeltet akvakulturernæring på verdensbasis, og avholdes annenhvert år på ulike lokaliteter i verden. Konferansen arrangeres av en lokal komité som oppnevnes f or hver konferanse. I 2012 vil konferanse...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

SeaLice2012

SeaLice 2012 er det niende internasjonale symposium på lakselus. Konferansen holdes hvert annet år og sist i 2010 i Victoria, BC, Canada. Symposiet er den viktigste internasjonale møteplass for forskere på lakselus. I tillegg vil det være en svært viktig arena for formidling av ny kunnskap om la...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Søknad om arrangementstøtte til nasjonal arktisk algekonferanse 23-24 mai 2012 i Bodø

Bioforsk og Norges Vel har et felles mål om å bidra til en bærekraftig og robust algenæring i Norge. Vi ser at algedyrking har potensial for å bli en viktig ny kystnæring, og det er en økende interesse for temaet i ulike miljøer i Norge. Algekonferansen o gså i samarbeid med miljøstilftelsen Bell...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Studies of virulence mechanisms and host responses to infection with piscine myocarditis virus (PMCV)

Studiene i denne perioden har fokusert på ORF-3 kodet protein og vertsresponser og risikofaktorer ved samtidig PRV og PMCV infeksjon. ORF-3 proteinet er cytotoksisk og fører til full lysis av celler og bakterier når det uttrykkes. Vi har funnet ut hvilke deler av proteinet som er viktig for denne...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular Tracing of viral pathogens in Aquaculture (EMIDA)

-

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken