432 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments (Metamon)

I den videre letingen etter og bruk av tilgjengelige marine olje- og gasskilder strekker operasjonene seg til ofte sensitive, tidligere uutnyttede havområder, hvor også biologien, som fisk og koraller, ikke er helt kjent. Havet er en av planetens viktigste kilder til mat, men gir også andre høyve...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous subsea intervention (SEAVENTION)

Det er potensial for ytterligere verdiskaping i subsea petroleumsindustrien, men det er betydelige utfordringer som må løses. Subsea petroleumsanlegg blir utviklet for fjernere, dypere og kaldere områder, og næringen forventer at neste generasjon autonome ubemannede undervannsfartøy (ofte kalt "U...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic Stimulation

Tradisjonelle impulsive marine kilder består av en matrise av luftkilde-elementer som er spesielt designet slik at forholdstallet mellom maksimumsenergien og nivået på energien som etterfølger denne er så høyt som mulig. Denne typen kilde har et amplitudenivå på den lav-frekvente energien som ikk...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shale Barrier Toolbox: Designing future wells for efficient completion and simpler P&A

I millioner av år har norsk olje og gass ligget godt forseglet under kilometertykke lag av tett skifer. Dype oljebrønner gir oss tilgang til disse reservene, men brønnene kan også utgjøre mulige passasjer for ukontrollert lekkasje av hydrokarboner til overflata, med mindre brønnene er effektivt f...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Real-Time Remote and Autonomous Well Intervention On Normally Unmanned Installations

Stimline har i perioden 2018-2019 utviklet et sanntids, mixed-reality operatørgrensesnitt som støtter fjernoperasjon av brønnintervensjonsutstyr på normalt ubemannede installasjoner. All programvare som ble utviklet ble laget som tilleggsmoduler til Stimline sin IDEX programvare som er myntet på...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Accurate multiphase flow predictions for long tiebacks and subsea developments

IPN ACCURATE: Nøyaktig prediksjon av flerfasestrømning for lange tiebacks og subsea-utbygginger. For å redusere kostnader og minimere miljøpåvirkning knyttet til utvikling av nye olje- og gassfelt offshore, transporteres gass, olje og vann som en flerfasestrøm fra reservoaret i ett og samme rø...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Certified battery shut down system

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PIRE: Multi-scale, Multi-phase Phenomena in Complex Fluids for the Energy Industries

I prosjektet skal overflatefenomener på grenseflater mellom væske-væske, fast stoff-væske og gass-væske undersøkes på mikroskopisk nivå. Videre skal i større skala man undersøke effekten av overflategenskaper på fluidstrømning og energitransport for komplekse flerfasesystemer i større skala. P...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Bayesian inversion of 4D seismic waveform data for quantitative integration with production data

Med utviklingen av nye innovative seismiske metoder bør det være mulig å ytterligere å øke oljeutvinningen fra eksisterende felt. Dette er fornuftig fra et miljømessig og et økonomisk perspektiv. Seismiske metoder gjør det generelt mulig å avbilde sedimentære basseng og reservoarer (knyttet til ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexible Pipe Pressure Liner Life Extension Tool

Store mengder fleksible rør er brukt i offshore olje- og gassproduksjon. Fleksible rør er komplekse multi-lags strukturer bestående av metallwirer i kombinasjon med polymerlag, tekstiler, tape og smøremiddel. Der det innerste polymerlaget, ofte laget av Polyamid 11 (PA11), er den mest sårbare kom...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Multidisciplinary Approach to Characterize Coalescence in Petroemulsions

Titus van Erp og Ola Aarøen publiserte sammen med andre et artikkel i et didaktisk tidsskrift. Den didaktiske formidlingen var en spin-off fra datakoden som delvis ble utviklet i dette prosjektet, men som nå også brukes til undervisningsformål i kurset Molekylær Modellering. På grunn av korona ha...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microfractures in black shales and their transport properties

Underoverflaten kan sprekker i grunnen fungere som raske veier for væsketransport, hvor geometrien til sprekken (spesielt ruhet og størrelsen) bestemmer transportegenskapene. Prosjektet ARGUS har utviklet metoder for tidsoppløst røntgen- og nøytronavbilding for å studere geologiske prosesser rela...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er en nødvendig ulempe ved boring etter petroleum til havs. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Carbon Membranes for CO2 Removal from High Pressure Natural Gas in Subsea Process

Naturgass har globalt sett blitt en mer attraktiv energibærer på grunn av dens tilgjengelighet og anvendbarhet og fordi den er en renere energikilde enn kull eller råolje. Naturgass prosessering er en stor industri globalt med et totalt årlig gassforbruk på 3169 milliarder m3 i 2010. Naturgass fr...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Quaternary basin configuration and evolution in the central/northern North Sea

Gjennomd REQUBE vil vi etablere en bedre forståelse av de sedimentære lagene avsatt igjennom de siste 2.6 millioner årene (Kvartærtiden) i Nordsjøen. Denne lagpakken som i de sentrale deler av Nordsjøen er opp til 1000 m mektig, er sentral i vår forståelse av migrasjon av hydrokarboner, begynnel...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanoparticles to Stabilize CO2-foam for Efficient CCUS in Challenging Reservoirs

Dette laboratoriebaserte forskningsprosjektet ved Universitetet i Bergen (UiB) ledet av Institutt for fysikk og teknologi har fokusert på implementering av nanopartikler med CO2-skum for forbedret utvinning av olje og assosiert CO2 lagring gjennom CCUS. Vårt primære mål var å "Benytte nanoteknolo...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High temperature thermal insulation for deepwater pipelines

Termisk isolasjon av undervannsrørledninger er kritisk for å sikre flyten av olje og gass fra mange felt på den Norske kontinentalsokkelen. Isolasjonen forhindrer redusert flyt ved å holde høy temperatur på fluidet. Høy temperatur forhindrer utfelling av partikler som kan feste seg til rørveggen ...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Study of non-uniform particle bed motion in pipes with Newtonian and Non-Newtonian fluids.

Prosjektet har gjennomgått flere interessante stadier siden oppstart. Arbeidet har fokusert både på numerisk simulering av partikkel "bed" transport og trykk beregninger, parallelt med eksperimenter. Til å begynne med var det fokus på transport regimer av ett enkelt "bed" drevet av skjærkrefte...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Internal and external forcing factors on the Source-to-Sink infill dynamics of the Lower Mesozoic Greater Barents Sea Basin

Barentshavet er eit av dei siste underutforska områda på den norske kontinentalsokkelen. Innsamling av kunnskap om undergrunnsgeologien i dette området er komplisert både fordi det somme stadar manglar data og tolkingar, men viktigast av alt fordi Barentshavet for tida er delt inn i tre geografi...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Voltage on casing for improved well cement quality

Sementering er en viktig del av brønnkonstruksjonsprosessen. Etter at man har boret seg et stykke ned i undergrunnen sementerer man på plass et fôringsrør. Man lar deretter sementen herde, slik at den mekanisk støtter opp brønnen og hindrer lekkasje. Sement brukes også som forseglingsmateriale fo...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Marine snow flocculation and sedimentation in relation to oil spill responses

Etter et oljeutslipp til marint miljø vil man søke å redusere de miljømessige konsekvenser av utslippet. En slik oljevernmetode er bruk av kjemiske dispergeringsmidler som vil gi dispersjoner med små oljedråper. Etter et overflateutslipp vil slike dispersjoner bli pisket ned i vannsøylen av bølg...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increasing profitability from sand producing fields

Hydrokarbonreservoarer består vanligvis av porøs stein der olje og gass fyller porene, som i en svamp. For å produsere hydrokarboner, må operatørselskapene bore brønner ned i reservoarene, på samme måte som brønner blir brukt til å produsere vann fra grunnvannsreservoarer. Disse reservoarformasjo...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Mechanical dispersion of oil on sea

I løpet av 2017 har vi gjennomført to omfattende tester av teknologien. Første test ble gjennomført på SINTEF i relativt stor tank med strømmende vann og flere oljekvaliteter. Disse forsøkene gav god innsikt i hvilke utfordringer som må løses og grunnlag for videre teknologiutvikling. Høsten 2017...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geosteering for improved oil recovery

For å forbedre utvinningen fra petroleumsreservoarer er det viktig å optimalisere retningen man borer i (retningsboring). Optimal plassering av brønnen i reservoaret er en veldig viktig faktor for å oppnå best utvinning med lavest mulig fotavtrykk. Retningsboring som gjøres for å plassere brønnen...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Universal AUV Pinless Charging and Data Transfer Interface

Bergen-baserte WiSub har samlet et internasjonalt konsortium av industri og akademia for dette prosjektet, for å utvikle en nøkkelteknologi som muliggjør autonom utforskning av verdenshavene. Målet med prosjektet har vært å utvikle en pålitelig tilkobling til undervannsrobot droner, for å kunne l...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Wind-powered Water Injection (WIN WIN)

WIN WIN (WINd-powered Water INjection) er utviklet av DNV GL i et samarbeidsprosjekt med aktører fra industrien. WIN WIN er et vinddrevet vanninjeksjonssystem som tilfredstiller tekniske, funksjonelle og kommersielle krav, og som representerer et realistisk alternativ til konvensjonelle systemer....

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ACS: Always-clean Cooling System

EMPIG AS har utviklet et system som avkjøler en flerfasestrøm under temperaturen for hydrat- og voksdannelse, uten å få senere avsetning og oppbygging av disse (Always-clean Cooling System - ACS). Hydrat- og voksutfellinger som dannes og avsettes under kjøleprosessen, fjernes gjennom en sekvensie...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Production optimization by exploiting new technologies for look-ahead geosteering and completion design while-drilling

Brønnplassering og design av brønnkomplettering er kritisk for å kunne oppnå optimal utnyttelse av et oljereservoar. Det legges store ressurser i å velge den beste brønnplasseringen og den optimale kompletteringsdesignen før brønnen bores. Det er overflateseismikk og informasjon fra andre brønne...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Lightweight Offshore Condenser Skid

Prosjektet IPN Lightweight Condenser Skid legger til rette for mer effektiv energibruk på norsk sokkel. Åtte av ti kilo CO2 som slippes ut fra plattformene, kommer fra gassturbiner på dekk. Disse forsyner plattformen med kraft. Men i eksosen er mye nyttig varme igjen. Ved å "hekte" på en dampturb...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland