385 prosjekter

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Methane oxidation by extremophilic Verrucomicrobia adapted to geothermal environments

Metanoksyderende bakterier, også kalt metanotrofer, oksyderer metan, en potent drivhusgass, som eneste karbon- og energikilde. En ny gruppe av varme- og syre-elskende (termoacidofile) metanotrofer tilhørende fylumet Verrucomicrobia er funnet i vulkanske miljø. I dette prosjektet studerer vi disse...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Natural mortality in fish populations during early life stages

NAMOR-workshopen skal samle fiskeforskere fra norske og internasjonale institusjoner (15 forskere fra fire land: USA, Russland, Tyskland og Norge) for å bedre vår forståelse og evne til å forutsi framtidig fiskeproduktivitet, romlig utbredelse og effekter av klimaendringer. Fokuset vil være på dø...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Engaging the Norwegian research and policy community in international reporting on biodiversity and ecosystem services

FN's Naturpanel har til formål å øke kunnskap om og forståelse av naturen og naturgodenes uunnværlige betydning for liv, helse, og velferd. Naturpanelets rapporter tar pulsen på naturen; de undersøker tilstand og trender i biologisk mangfold, økosystemer, og naturgoder; de kartlegger de bakenforl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel drug candidates for Chronic Obstructive Pulmonary Disease treatment

Hovedmålet med dette prosjeket var å produsere en ny legemiddelkandidat for behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). KOLS er den sykdommen som øker raskest i utbredelse og en tror at den innen 2030 vil være den tredje hyppigste dødårsaken på verdensbasis. KOLS er en samlebetegnelse på...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Analysis of the lipopolysaccharide-mediated function of Salmonella adhesins in the presence of bacteriophages

Gram-negative bacteria are major pathogens to combat, especially as already resistances to last resort antibiotics of the carbapenem class have occurred. Their outer membrane consists of a lipopolysaccharide (LPS)-phospholipid heterobilayer. Bacteriophages can use LPS as receptor that triggers pa...

Tildelt: kr 79 281

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend - Ellen Aikens

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2017

Det 53. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2017 arrangeres av biokjemikere ved NMBU. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. Det har også vært va...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermostable isomerase processes for biotechnology

Disulfid-isomeraser er essensielle enzymer involvert i dirigering av korrekt oksidativ folding av et stort antall proteiner, særlig de som utskilles til det ekstracellulære miljøet. De utfører denne aktiviteten ved å rearrangere disulfidbroer, en spesiell type kovalente bindinger mellom sidekjede...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissecting evolutionary rates across time: Bridging micro- and macroevolution (DETERMINE)

Studier av fossiler er forskeres fremste mulighet til å forstå hvordan livet på jorda har endret seg over lange tidsrom. Ikke minst gjør studier av fossiler det mulig å forstå hvordan tidligere endringer i miljøet har påvirket evolusjonen av ulike livsformer. Det er en vanlig oppfatning at mange ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The NAD metabolome of human cells - understanding a fundamental metabolic and signalling network

Biokjemiske prosesser i alle organismer er avhengige av en rekke nøkkel molekyl som spiller en viktig rolle i reguleringen av metabolismen. En del av disse molekylene er involvert i bioenergetiske prosesser som konverterer ingrediensene i mat til bygningsblokker som er viktige for organismens utv...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Palaeo-Resilience Working Group - Workshop 1: Measuring Components of Resilience in Long-term Ecological Datasets

Identifying the properties that underpin ecosystem resilience in response to climate change and other disturbances is a global research priority. The Convention on Biological Diversity (Target 15) states: "by 2020, ecosystem resilience and the contribution of biodiversity to carbon stocks have be...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Long-term effects of local scale OIL pollution on fish Populations and COMmunities in the Lofoten-Barents Sea system (OILCOM).

Leting etter oljeforekomster foregår for tiden også i områder som tidligere har vært skjermet fra oljeleting. Dette har vært kontroversielt og har ført til en omfattende vitenskapelig og offentlig debatt, spesielt om oljeleting i det økologisk sårbare Barentshavet og områdene rundt Lofoten i Nord...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

From Practice to Publication: Sharing BioCEED Excellence Through Discipline-Based Educational Research

The Centre of Excellence in Biology Education (bioCEED) was awarded its status as a Norwegian Centre of Excellence in Education by NOKUT in 2014. Among bioCEEDs goals is to develop and spread new pedagogical practices for biology, while creating a Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) cultu...

Tildelt: kr 68 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Interglacials and Glacials - Natural Experiments in Biodiversity Dynamics

Det finnes tre hovedhypoteser for å forklare artssammensetningen og strukturen til et plantesamfunn: 1) eksterne faktorer eller ytre miljøpåvirkning (f. eks. klimaendring), 2) interne faktorer eller samspill mellom artene (f. eks. konkurranse, fasilitering), og 3) nøytrale og/eller tilfeldige pro...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Evolutionary and functional importance of simple repeats in the genome

WP1. Vi har undersøkt effekten av Simple Tandem Repeats (STRer) i genomsammenstillinger (genome assemblies) og funnet at STRer påvirker assemblies i form av at de forårsaker brudd i genomsammenstillingen. Vi has vist at det er kun long-read teknologier som er i stand til å redusere slike brudd. ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

How do soluble proteins bind to biological membranes?

Proteiner er naturens byggesteiner, men også mye mer enn det: de er dedikerte og dyktige arbeidere som hver og en fyller en spesifikk rolle. De er ganske store molekyler som består av tusener av atomer. Når ett eller flere viktige proteiner ikke fungerer som det skal i menneskekroppen, kan det ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Type Vd secretion: a virulence factor of Pseudomonas aeruginosa?

Pseudomonas aeruginosa er en opportunistisk patogen bakterie som forårsaker en rekke sykdommer, særlig i sykehusomgivelser og hos pasienter som lider av den genetiske sykdommen cystisk fibrose. Flere P. aeruginosa-stammer er antibiotikaresistente, og alternative metoder for å bekjempe P. aerugino...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Intracellular immunity

Antistoffer er nøkkelmolekyler i immunsystemet. Det har vært antatt at antistoffer kun har sin funksjon utenfor celler, i blod, vev og på slimhinner, men helt ny forskning viser at antistoffer også er aktive inne i infiserte celler. Antistoffer binder TRIM21, et reseptor molekyl som finnes i cell...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reindeer interactions from plants and birds to humans: balancing the odds of climate change

Prosjektets varighet ble forlenget på grunn av covid-restriksjoner. Disse forårsaket forsinkelsen i leveringen av laboratorierekvisita, samt generelt begrenset laboratorietilgang. Ikke desto mindre har laboratoriearbeidet utviklet seg betydelig. Vi har nå innhentet alle nødvendige prøver, fra vår...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Fungal conservation genetics: Effects of forest fragmentation on genetic diversity in dead wood dependent fungi in space and time

De boreale skogene i Skandinavia har gjennomgått store forandringer i løpet av de siste århundrene på grunn av menneskelig aktivitet, herunder skogsdrift. Vi har svært lite upåvirket skog igjen og det vi har, er ofte svært fragmentert. Dette har hatt en negativ påvirkning på populasjoner av arter...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multi-scale brain plasticity - from molecules to behaviour in life-long learning

Læring og lagring av minner skjer gjennom endringer i kontaktpunktene mellom hjernecellene. Hjernecellene er koplet til hverandre gjennom såkalte synapser som overfører nervesignaler fra en hjernecelle til den neste. Selvom mange av mekanismene for hva som skjer i synapsene under læring er godt ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pollen Chemistry as the Next Generation Tool in Palaeoecological Research - Theory, Methods and Application

Pollen produsert av planter kan bevares i sedimentene i innsjøer og myrer i tusenvis, eller til og med millioner av år. Når dette skjer, blir den yngste bevart i de øverste lagene i sedimentene, og eldre pollen begraves dypere og dypere. Hvis plantesamfunnene i omgivelsene har endret seg, vil ogs...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The evolution of defence systems: theory and experiment

En organisme kan bruke mange typer forsvar til å beskytte seg mot sine naturlige fiender. De enkelte forsvarstrekkene kan ofte best forstås som deler av mer komplekse forsvarssystemer. Et sentralt fokus i prosjektet er å forstå hvordan kostnader tilknyttet produksjon og vedlikehold av forsvarstre...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

An interdisciplinary investigation into scenarios of national and intl conflicts in the Svalbard zone under a changing climate in the Arctic

Klimaendringene i Arktis skjer raskt. Fra et fiskeriperspektiv har det varmere vannet i Nord-Atlanteren ført til at makrellbestanden har utvidet sitt område ? noe som har ført til geopolitiske spenninger og utfordringer med fiskekvotefordeling mellom land, noe som igjen har økonomisk påvirkning f...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: dCod 1.0 -decoding systems toxicology of cod (Gadus morhua) -environmental genomics for ecosystem quality monitoring and risk assessment

Atlanterhavstorsken (Gadus morhua) er en viktig art i det nordatlantiske fiskeriet, i tillegg til kyst- og pelagiske økosystemer. Det er også en mye brukt indikatorart i europeiske overvåkningsprogrammer. Målet med dCod 1.0-prosjektet er å kombinere kompetanse innen miljøtoksikologi, biologi, bio...

Tildelt: kr 38,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The effect of narrow banded LED light on development and growth performance

I dette prosjektet har vi undersøkt effekten av ulike lyskvaliteter og lysrytmer på tidlige utviklingsstadier av Atlantisk laks. Lys er kjent for å påvirke flere biologiske prosesser hos fisk og prosjektet har arbeidet med å kartlegge tidlig lysoppfattelse og effekten av lys på tidlig utvikling o...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

#EcoTick: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear

Hovedmålet for prosjektet er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene. Lyme borreliose hos menneske er den mest kjente flåttbårne sykdommen. I tillegg sprer skogflåtten sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og både...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA)

Infeksjonssykdommer er en av hovedårsakene til sykdom og dødelighet i hele verden. Dette problemet blir direkte adressert i det 21ste århundre gjennom tverrfaglig forskningsinnsats der man kombinerer ulike strategier for å fokusere på både mikroben og verten. Fremgangen i dette nye forskningsfelt...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

PlagPART: A Norwegian-Russian-Chinese research and training network on the study of plague

Hovedformålet for PlagPART-prosjektet har vært å utvide samarbeidet mellom CEES/UiO og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Kina og Russland (i tillegg til Mongolia, Georgia og Aserbajdsjan), der alle er sammenknyttet gjennom sin forskning på pesten. Våre viktigste samarbeidspartnere er Beiji...

Tildelt: kr 51 006

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Hjort Summer School 2016

Hjort sommarskule er ei veke med undervisning for unge forskarar innan marine disiplinar. Den vil foregå på Espegrend feltsaasjon utanfor Bergen, og tema, undervisarar og programmet vil variere frå år til år - og vil bli i regi av Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland