0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Elicitation of a Norwegian EuroQol EQ-5D value set for the economic evaluation of health care programs

Norge er et av flere europeiske land som mangler et nasjonalt verdisett og dermed skåringsalgoritme for EQ-5D, samt normdata fra den generelle befolkningen for å hjelpe tolkning av femnivåversjonen av EQ-5D (EQ-5D-5L)-skårene. De opprinnelige målene med prosjektet adresserte begge disse manglene,...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness

Pårørende til mennesker med en alvorlige psykiske lidelse føler seg ofte oversett av psykisk helsevern. Dette kan være negativt for familien, pasienten, kvaliteten på tjenestene, og for samfunnet. Norge har i mange år hatt nasjonale anbefalinger for familie-samarbeid i psykiske helsetjenester og ...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individualized Digital DEcision Assist System (IDDEAS) for the diagnosis and management of mental&behavior disorders in children&adolescent

Datateknologi brukes allerede i stor grad i behandling, diagnostisering og forebygging av somatiske lidelser. Det er dessverre slik i dag at psykiske lidelser ikke like enkelt lar seg identifisere av genetiske og/eller biologiske markører og samme behandling fungerer ikke alltid like godt for all...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM 2)

CHARM ble etablert i 2011 med finansiering fra Norges forskningsråd for å møte behovet for utvikling av (re)habiliteringstjenesteforskning. CHARM har som mål å bidra til tjenester av høy kvalitet til personer med funksjonshemming i et livstidsperspektiv, ved å gjennomføre god forskning som bidrar...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individuals and families affected by CFS/ME: Population characteristics, service use and needs

CFS/ME er en lidelse som rammer opp imot fire prosent av befolkningen. Sykdommen er alvorlig med potensielt store konsekvenser for velferden til de som rammes og deres familier. Prosjektet har tre overordnede tema og hovedmål. 1. Kartlegge sykdomsforekomst og hva som kjennetegner pasientene og fa...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Cluster for Co-creative Service Design and Innovation

Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI) har i løpet av en femårsperiode vært et flerfaglig og tverrsektorielt nettverk med et overordnet mål om å utforske, evaluere og dokumentere samskapende tjenestedesign som tilnærming til tjenesteinnovasjon. Delmål har vært å: 1) generer...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

NORSE: Building bridges between psyche and soma through personalized and dynamic mental health systems

I 2021 har prosjektet "Norse Feedback - building bridges between psyche and soma through personalized dynamic mental health systems" bevega seg mot oppløpssida. Viktige milepålar har vorte oppnådd I løpet av året, til dømes at partnarbedrifta Norse Feedback har vakse og vart kåra til årets helset...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resultatevaluering av Omsorg2020

Omsorg 2020 var regjeringens plan for omsorgssektoren i perioden 2015-2020. I planen skrev de: «I møte med fremtidens omsorgsutfordringer vil regjeringen i tråd med allerede vedtatt politikk, oppfordre kommunene til å sette fornyelse og forbedring av omsorgssektoren på dagsorden i kommunalt plan-...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Prioritizing Care: emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape (PriCare)

I prosjektet PriCare var hovedmålet å utvikle ny kunnskap og innsikt i (re)design av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner, med særlig fokus på dilemmaer, konsekvenser og prioriteringsutfordringer for hele omsorgskjeden. Prosjektet har tatt utgangspunkt i to overordnede problemstillinger:...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forstå hvordan jeg har det! Teknologistøttede helse-, pleie- og omsorgstjenester for personer med sterkt begrensede kommunikasjonsevner

Mennesker med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, cerebral parese og/eller autisme eller andre omfattende funksjonsnedsettelser kan ha store vansker med å uttrykke seg - både gjennom språk, gestikulering, mimikk og lyder. De kan derfor ha problemer med å formidle om de har smerter, angst ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)

Studien hadde tre mål: 1. å identifisere behov for fysisk og psykisk helsehjelp i forbindelse med kjønnslemlestelse, basert på helsearbeidere og minoritetsgruppenes perspektiver. 2. å undersøke hvordan personer fra berørte minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse søker fysisk og psyk...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives

Omsorg ved livets slutt er en av kjerneoppgavene for helse- og omsorgstjenestene. I dette internasjonale prosjektet ble pårørendes erfaringer brukt til å forbedre omsorg og pleie til døende kreftpasienter. Kreft er en av de viktigste dødsårsakene verden over, og antallet krefttilfeller er øken...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management

Nesten en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge lever med langvarige smerter, og slike smerter er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd. Nasjonale myndigheter, helsepersonell og pasienter etterspør bedre tilbud for mennesker med langvarige smerter. Forskning viser at digital...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SOCIAL HEALTH BOTS Mastering mental health issues through smart personalised automatic assistance

Målet med prosjektet SOCIAL HEALTH BOTS (2017-2021) har vært å etablere ny kunnskap for å gi bedre og mer effektive informasjon til ungdom (alder 16-26 år) om psykisk helse gjennom smart bruk av online chatbots. Prosjektet har kartlagt utfordringene og mulighetene automatiske robottjenester har i...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Elder abuse in residential care settings. - A multi-method study on abuse and neglect of older patients in Norwegian nursing homes

Vold og overgrep mot eldre kan ta mange former, og kan beskrives som: fysisk, psykisk, økonomisk, seksuelt eller forsømmelse. Ifølge Verdens helseorganisasjon er minst 3-5% av befolkningen 65+ utsatt for en eller flere typer overgrep. Dette utgjør et stort folkehelseproblem. Likevel er overgrep m...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Geographic Distribution of Health Care - Regional differences in demand and supply, costs and quality (GeoHealth)

Det er betydelige regionale forskjeller i bruk av helsetjenester innenfor OECD-land, men vi vet lite om årsakene til og konsekvensene av dette. Det er viktig å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene for å kunne utvikle politikktiltak som kan møte behovene til en aldrende, flerkulturell ...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving Quality and Safety in Primary Care-Implementing a Leadership Intervention in Nursing Homes and Homecare

Ville du være komfortabel med å la dine foreldre være pasienter i primærhelsetjenesten, dersom ledere der manglet kompetanse og verktøy for å sørge for en sikker helsetjeneste? Dette er ofte tilfelle i norsk primærhelsetjeneste og det er et stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og s...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and the potential for the future

Den kommunale helse og omsorgssektoren er i økende grad en arena hvor innvandrere og arbeidsmigranter finner seg jobb, særlig kvinner. Vi har funnet at innvandrere ofte arbeider i det laveste sjiktet i denne sektoren, som assistenter og helsefagarbeidere, og at det tar lang tid for dem å formelt ...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

Mange arbeidstakere som får traumatisk hodeskade (Traumatic Brain Injury, TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som gjør det vanskelig å komme tilbake i arbeid eller opprettholde stabile arbeidsforhold. Selv om flere studier har undersøkt medisinske, psykologiske ...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people

ARBEIDSPAKKE 1 undersøkt brukerperspektiver på kvalitet i overføringer av eldre pasienter mellom spesialist og primærhelsetjenesten. Det er publisert 21 vitenskapelige artikler og sluttført 3 Ph.d avhandlinger. Datamateriale viser at pasientenes deltakelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt og at ar...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly

Vi undersøker hvordan insentiver i organiseringen av langsiktig omsorg for eldre påvirker deres dødelighet, helse og livskvalitet. Vi vil gjøre dette ved å koble pasientdata fra ulike registre, herunder opplysninger om institusjons- og hjembaserte tjenester fra Sykehjemsetaten i Oslo, slik at tje...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Health care services under pressure - Consequences for patient flows, efficiency and patient safety

Formålet med dette prosjektet var å undersøke ulike effekter av kapasitetspress i helsetjenesten. Slikt press kan overvelde lokal behandlingskapasitet og påvirke behandlingen til hver enkelt pasient, øke sjansen for å overføringer mellom tjenestenivå, eller øke arbeidsmengden til helsepersonell. ...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HOW DO WE PROVIDE BETTER, SAFER AND MORE COST-EFFECTIVE CARE PATHWAYS FOR OLDER PEOPLE?

BAKGRUNN I en tid med demografisk endring, økonomiske restriksjoner og økt fokus på samhandling er det essensielt å få kunnskap om hvordan vi kan sikre gode pasientforløp for eldre. Dette prosjektet, som ble gjennomført ved HØKH ?Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus,...

Tildelt: kr 19,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation and Action for Knowledge Translation (IMPAKT) in practice and education

Gapet mellom det vi vet fra pålitelig forskning og det vi faktisk gjør i helsetjenestene refereres ofte til som «kunnskap-praksis gapet». Dette innebærer at brukere av helsetjenestene møter en praksis som ikke er kunnskapsbasert, det vil si i tråd oppsummert og pålitelig forskningsbasert kunnskap...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting social innovation within institution-based elderly care

Den kommunale, institusjonsbaserte eldreomsorgen står overfor flere store utfordringer de kommende årene som en følge av demografiske endringer, innføring av ny og kostbar teknologi, samt økte forventninger til tjenestene i befolkningen. Det overordnede perspektivet i vår studie er at sosial inno...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modelling treatment and rehabilitation of stroke patients - Using simulation to evaluate the present and plan for the future

Hjerneslag er en vanlig årsak til sykdom, uførhet og død. I Norge anslås det at ca. 12 000 personer rammes årlig. Samspillet mellom sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunale tjenester er omfattende og komplisert. I dette prosjektet studeres disse utfordringene for slagpasienter i Norge v...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Privatizing the health sector: Expansion of voluntary, private health insurance and private for-profit hospitals in Nordic countries

Europeiske velferdsstater staar foran betydelige økonomiske utfordringer. Den pågående økonomiske krisen har økt presset mot offentlig finansierte tjenester og økt behovet for å finne politiske løsninger som ikke går på tvers av grunnleggende prinsipper for velferdsstaten. To løsninger som er und...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives

Bakgrunn: De fleste personer med demenssykdommer bor hjemme, og pårørende kan være sterkt berørt av sykdommen. Kommunale helse- og omsorgstjenester rettet mot både pårørende og personer med demenssykdom er etablert. Det er nødvendig å sikre at tilbudene oppleves som relevante og blir tatt i bruk....

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Providing person-centred healthcare - by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education

Prosjektets hensikt var å utvikle nye arbeidsmodeller for avanserte kliniske sykepleiere i akuttmottak og i kommunehelsetjenesten som skal medvirke til en personsentrert helsetjeneste, samt å evaluere det nye masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie med fokus på utviklingen av avansert klini...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Vestfold og Telemark