289 prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Ecological Constraints on Plague Reservoirs

Pest - sykdommen forårsaket av bakterien Yersinia pestis - er best kjent fra den dødelige Svartedauden pestepidemien som feide over Europa i årene 1346-1353. Mindre kjent er at disse humane pestutbruddene gjentok seg i store deler av 14. til 16. århundrene i Europa, og fortsatte etter det i andre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring new and optimal light conditions to improve cognition, mood and health in people with dementia

Demens utgjør en stor global utfordring. I EU har de årlige kostnader knyttet til demens blitt estimert til 160 milliarder euro. Utgiftene forventes å øke med en aldrende befolkning. Demens fører til kognitiv svikt og funksjonstap. I tillegg rammes om lag 90 % av personer med demens av søvnproble...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive Silicon Carbide Electrical Energy Conversion Technologies for Medium Voltage Direct Current Grids

Den akutte samfunnsutfordringen med avkarbonisering av det eksisterende kraftnettet krever en høyere integrasjon av fornybare energikilder. Dette innebærer en omlegging av den eksisterende elektriske infrastrukturen mot et fremtidig smartnett. Mellomspente likestrøms-nett (MVDC) er nøkkelteknolog...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spectral Skin Modelling and Rendering for Realistic Digital Faces

I filmproduksjon og digitale effekter er generering av realistiske digitale ansikter et viktig problem, for eksempel for å skape en skuespillers «digitale dobbeltgjenger». I tillegg til å nøyaktig registrere ansiktets geometri, så er en realistisk generering av hudens utseende et meget viktig ele...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage - SEAMSTRESS

SEAMSTRESS har som mål å undersøke geologiske mekanismer som driver utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. Som medvirkende årsak til klima endringer skaper drivhus gasser, slik som metan, stor bekymring. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker ikke b...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subglacial Water Impact on long term glacier Dynamics

Dagens oppvarming av Grønland fører til en økning av issmelting. Dette danner mer vann som når bunnen av innlandsisen, og kan i stor grad påvirke isdynamikken. SWItchDyn vil undersøke den langsiktige effekten av økt smeltevann på isdynamikken. En økning i vanntrykk ved bunnen av isen trigger e...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bioenergys role in a sustainable future: An assessment of environment, technology, supply chains and uncertainty

FNs klimapanel har vist at bioenergi kan spille en nøkkelrolle i å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Samtidig har en mulig global storsatsing på bioenergi vekket bekymringer. Dette inkluderer bekymringer om tap av naturmangfold når landområder brukes til å produsere råstoff for bioenergi. Det ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Coeliac disease in the Nord-Trøndelag Health Study

Cøliaki er en hyppig forekommende sykdom med ukjente konsekvenser og årsaker. I dette prosjektet vil vi avklare forekomsten av cøliaki i den generelle befolkningen og konsekvensene og mulige årsaker til sykdommen. Vi forventer at omkring 1-2 % av befolkningen har cøliaki, men mange er ikke kla...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Longitudinal tracking and functional dissection of the cortical head direction network in a mouse model of Alzheimers disease

Alzheimers sykdom rammer millioner av mennesker over hele verden. Etter hvert som den globale befolkningen blir eldre, vil den legge en økende byrde på pasienter, familier og helsevesen. Over tiår med forskning har vi identifisert proteiner, som amyloid-beta og tau, som avleires i det syke hjerne...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Det søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lø...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence

Hvordan påvirker gasser og partikler turbulens nær jordoverflaten? Økende konsentrasjoner av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren fører til høyere temperatur nær jordas overflate. Når mengden drivhusgasser og partikler (f.eks. sot) øker, har det mange konsekvenser for klimaet på jorden. Vi ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PLATONICS - Shaping PLAnetary tecTONICS by solid-state convection incorporating damage and inheritance

Overflaten til mange planeter har en tekstur som skyldes tektonisk deformasjon, eller overflatetektonikk, som på Jorden opptrer som et resultat av platetektonikk. Jordens overflate er delt opp i et antall jordplater som beveger seg. Jordplatene blir født oppstår ved midthavsrygger og forgår i sub...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nano- and Micro- Materials Interfaces for Migratory Artificial Cells

Vi benytter protocellenettverksmodeller for evaluering av molekylær transport gjennom lipide nanotuber som potensielle kommunikasjonsmidler mellom primitive celler på den tidlige jorden. Nettverksdannelse initieres ved avsetning av multilamellære lipidreservoarer på en silisiumoksidoverflate i et...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematical reasoning with cognitive technology

Digitale verktøy og fremskritt i maskinlæring åpner nye muligheter for å undersøke hvordan vi lærer matematikk og bruker ulike skriftlige representasjoner til å løse problemer (matematisk literacy). I prosjektet Digital Reasoning undersøker vi hvordan elever og lærerstudenter løser digitale matem...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Host response to biomaterials - pathophysiological mechanisms and therapeutic inhibition in biomaterials science

Målet vårt er å forstå reaksjonene i blod når menneskelig vev kommer i kontakt med biomaterialer. Vi tar sikte på å forbedre behandlingen med biomaterialer i applikasjoner som spenner seg fra implantasjon av vaskulære implantat til administrering av nanopartikler. Evnen til å erstatte et orga...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

I det andre året av SyMBoL-prosjektet: - NTNU arbeidet med å fullføre og publisere resultater fra den gjennomførte teoretiske og eksperimentelle aktiviteten på: (1) mekaniske egenskaper karakterisering av de vanligste skogene; (2) kalibreringsmetode utviklet for å overvåke hygro-mekaniske reaksj...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ROMFORSK-Program for romforskning

Simulating the Circumgalactic Medium and the Cycle of Baryons In and Out of Galaxies Throughout Cosmic History

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan galakser dannes og hvordan de utvikler seg gjennom den kosmiske historien, spesielt den gjensidige samhandlingen mellom galakser og omgivelsene rundt dem. For å nå dette målet vil vi med de nyeste metoder utføre galaksedannelsessimuleringer i en r...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av prosjektets tre første år har vi målt barnas prestasjoner i første, andre og tredje klasse, innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i til...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Complement and toll-like receptors determine ischemia/reperfusion injury - universal mechanism and benefit of double inhibition

Skaden som oppstår i følge av iskemi (stopp i blodtilførsel) og reperfusjon (gjenopprettelse av blodtilstrømning) er en nøkkel utfordring i behandling av potensiell livstruende tilstander som hjerteinfarkt, hjertestans, traume og organ transplantasjon. Betennelsesreaksjon er den avgjørende faktor...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reducing Inequality Through Complementarities in Investments in Education and Health

I mange vestlige land har ulikhetene økt dramatisk de siste tiårene, med økende forskjeller i utdanningsnivå, inntekt og fysisk og psykisk helse. Dette skaper betydelige utfordringer med tanke på å sikre høy livskvalitet for hele befolkningen. Det er derfor svært viktig med grundig forskning på h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploiting Abstract Data-Access Patterns for Better Data Locality in Parallel Processing

Den digitaliserte verden øker distribuerte tjenester, og programvaren går mot fleksible distribuerte og parallelle behandlingsmiljøer. Dårlig utformede parallelle applikasjoner kan redusere ytelsen på grunn av forsinkelser i tilgang til eksterne tjenester, treg kommunikasjon og hotspots med mange...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Micro-Foundations of Conflict Escalation (MiCE)

Hvorfor eskalerer noen konflikter til store kriger mens andre lignende konflikter forblir små og begrensede? Forskningslitteraturen mangler fremdeles gode svar på dette. Måltet Micro-Foundations of Conflict Escalation (MiCE) prosjektet er å forstå konflikteskalering, dvs. hvorfor og hvordan små ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanothermodynamics for Molecular Machines

Nanotermodynamikk gir en unik innsikt i hvordan sammenhengen mellom varme, energi og arbeid foregår på nano-skala. Når termodynamikk skaleres til små systemer finner vi at flere viktige egenskaper endres. Ved bruk av molekyl-simuleringer, og modellering har vi utviklet en metode for å bestemme kj...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The way forward for exchange-only multi-spin qubits in semiconductor quantum dots

Flere aspekter ved kvantemekanikk er vanskelige å forstå intuitivt, som prinsippet om at partikkeler kan være i en superposisjon av flere tilstander på samme tidspunkt. Imidlertid viser seg det at disse absurde konsepter kan utnyttes til å skape ny og revolusjonerende kvanteteknologi. En av de me...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation

Digitaliseringen har bidratt til en øking av sample-baserte uttrykksformer som florerer på internett, inkludert musikk. Samtidig har stadig flere internettplattformer tatt i bruk algoritmiske verktøy for blant annet å regulere opphavsrettskrenkende innhold. Det har lenge vært diskutert om sample-...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Perceiving Representations: A Study of Structural Commonalities between Language, Pictures and Music

Noen av de tingene vi sanser gir en sanseopplevelse også av noe annet enn seg selv. Vi sier gjerne at de står for eller representerer noe. Prosjektet undersøker slike representasjoner som sanseobjekter og har som mål å forklare hvordan de lar oss se eller høre noe annet enn det objektet vi har se...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EET: Evolutionary Enterprise Testing

Programvare er noe som påvirker mesteparten av våre liv, eksempelvis gjennom banktjenester, helsetjenester, organisasjoner, transportsystemer, smart-telefoner, underholdningssystemer osv. Dessverre er utviklingen av programvare noe svært krevende, og, mesteparten av time, systems blir lansert med...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Collective Bargaining, Information Frictions, and Labor Market Dynamics

Formålet med dette prosjektet er å undersøke betydning av kollektive forhandlinger og informasjonssvikt i arbeidsmarkedet. Prosjektet har et empirisk fokus, og bruker detaljerte data på arbeidernes kompetansenivå, lønninger, arbeidssted og deltakelse i fagforeninger, samt foretaksopplysninger på ...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of whole genome duplication in vertebrate adaptation

Naturen myldrer av variasjon, og premisset for dette mangfoldet er forskjeller i DNAet - den genetiske koden. Dersom vi ønsker å forstå hvordan nye tilpasninger og nye arter oppstår, må vi også forstå hvordan ny DNA-variasjon oppstår gjennom mutasjoner og hvordan disse nye kode-variantene gir opp...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken