0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Support for Norwegian participation in the Generations and Gender Programme (GGP), a research infrastructure on the ESFRI Roadmap

Establishing a formal and functional national consortium of the GGP in Norway and contribute to the successful implementation of the GGP-5D project (preparatory phase project of the GGP) are the superior aims of the here proposed project. In a first step the GGP project team at Statistics Norwa...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Men without Education and Work: A Crisis Unfolding

Et fellestrekk ved arbeidsmarkedene i mange vestlige land er at lavt utdannete menn i arbeidsdyktig alder har betydelig lavere sysselsettingsrater enn menn med høyere utdanning. Denne forskjellen i sysselsettingsrater oppstod for flere tiår siden og har blitt stadig større. Formålet med dette pro...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

EnergyWise: Integrated modelling of efficient and acceptable expansion of renewable energy in times of nature and climate crises

Energiomstilling for å redusere utslipp av klimagasser vil kreve en massiv økning i fornybar energiproduksjon i Norge, samtidig som naturkrisen bør vurderes på lik linje med klimakrisen. I tillegg, har vi sett at utbygging av fornybar energi har blitt stoppet på grunn av konflikter og uheldige f...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The returns to housing ownership – Mechanisms and long-term effects

Bolig er en viktig del av norske husholdningers eiendeler, mange husholdninger har mesteparten av sine formuer i selveid primærbolig. Den høye boliggjelden som følger beskrives som en av de største risikoene for finansiell stabilitet. Derfor er det viktig å forstå hvordan boligmarkedet fungerer f...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The green transition: Instrument design, employment and long-lived capital

Hvordan bør det grønne skiftet gjennomføres? Dette prosjektet handler om samfunnsøkonomiske effekter av ulike tiltak for det grønne skiftet, med særlig vekt på sysselsetting, utskifting av realkapital og karbonlekkasje. Det grønne skiftet innebærer betydelig omstilling av økonomien. Eksisterende ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU SSB

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Supply-side and demand-side perspectives on climate policies

Prof. Böhringer will stay in Oslo to take part in a research camp including researchers from University of Oldenburg, SSB and NMBU. Its purpose is to gain significant progress in an initiated international collaboration project. The project addresses the different consequences of mitigating carb...

Tildelt: kr 62 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Gender Pay Gap: Firms, Children, and Unpaid Work

Kvinner har lavere inntekt enn menn. Forskjellene reduseres betraktelig når vi sammenlikner personer i samme foretak og stilling. Men vi vet lite om hvorfor menn og kvinner sorterer seg til ulike foretak, og hvorfor det også er lønnsforskjeller innad i foretakene. Prosjektet vårt bidrar til litt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Norway’s experience of and response to the coronavirus pandemic

Dette prosjektet analyserer de økonomiske effektene av kornaviruspandemien i Norge. Prosjektet fokuserer både på de aggregerte svingningene og på fordelingseffektene av politikken som ble iverksatt. Prosjektet er organisert i tre deler og sammenlikner Norges erfaringer under pandemien med andre v...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Causes and consequences of labor market inequality

Ulikheter i arbeidsmarkedet er et sentralt tema i den økonomiske faglitteraturen og i samfunnsdebatten. Mye av diskusjonen dreier seg om "topp 1-prosenten", altså de aller rikeste. Selv om denne gruppen er interessant, representerer den en liten del av befolkningen. I dette prosjektet fokuserer v...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LANDWELL: Climate-induced welfare impacts of ecosystem goods and services from agricultural and seminatural landscapes in Norway

Landbrukssektoren produserer et bredt spekter av naturgoder, også kalt økosystemgoder og -tjenester. Landbruket forvalter videre en stor del av landarealet, inkludert jordbruks- og seminaturlige landskap, av potensielt stor betydning for samfunnet. Naturgodene fra disse arealene inkluderer forsyn...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LandValUse: Integrated welfare assessment of climate and biodiversity impacts of land use: From promise to policy solutions

Norske natur- og seminaturlige arealer er viktige for naturmangfold og karbonopptak og for en rekke andre verdifulle naturgoder (økosystemtjenester) både med og uten markedspriser. Mange samfunnssektorer har behov for arealer noe som øker presset på naturarealene, og som gir mer konfliktfylte avv...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Da microdata.no kom på lufta i mars 2018, fikk forskere og andre brukere for første gang en plattform med direkte, online og selvbetjent tilgang til mikrodata fra SSB, uten å søke og uten å bryte personvernet fordi selve grensesnittet er anonymiserende. På plattformen står brukerne fritt til å ko...

Tildelt: kr 42,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Globalization, Labor Market Restructuring, and Economic Policy

Formålet med dette prosjektet har vært å analysere konsekvenser av globalisering og teknologisk endring for ulike aktører på arbeidsmarkedet, og å bidra med ny kunnskap om hvordan bedrifter, arbeidstakere og familier påvirkes av og tilpasser seg globalisering og teknologisk endring. Nedenfor følg...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Fagseminar om karbonlagring i naturbeitemark/jordbruksjord: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester

Formålet med prosjektet er å arrangere et fagseminar for å formidle resultater fra flere forskningsprosjekter om karbonlagring i jord, spesielt naturbeitemark, sett i sammenheng med kartlegging av denne naturtypen, og betydningen av albedo, biologisk mangfold, verdien av kulturlandskapet og avvei...

Tildelt: kr 50 565

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The Effects of Education on Returns to Wealth

I mange land kontrollerer en liten del av befolkningen en stor og økende andel av den totale formuen. Dette har bidratt til at ulikhet igjen har blitt et viktig tema på både den akademiske og politiske dagsorden. Et viktig spørsmål er hva som fører til økt ulikhet i formue. Mulige forklaringer ka...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The puzzle of the recent fertility decline

Utgangspunktet for prosjektet var nedgangen i fruktbarhetsratene i Norge og de andre nordiske landene siden 2010. Inntil da ble de nordiske landene ofte framstilt som en rollemodell, med forholdsvis høye fruktbarhetsrater, kombinert med høy yrkesdeltakelse og likestilling. Men siden 2010 har fruk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Macroeconomics of Wealth Inequality

Formuesulikhet står for tiden høyt både på den politiske og akademiske dagsorden. Et økende antall forskningsarbeider (feks Piketty, 2014) fokuserer på hvordan ulikhet, og formuesulikhet spesielt, tilsynelatende har vokst over de siste tiårene. Innenfor fagfeltet makroøkonomi har det vært mye fok...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

New Evidence for the Debate on Wealth Taxation

Omtale av 5 papere 1. Wealth Taxation and Household Saving: Evidence from Assessment Discontinuities in Norway a. Formuesskattens effekt på sparing står helt sentralt i vurderinger av denne type beskatning, og forventningen er at formuesskatt fører til redusert sparing. Fra et teoretisk ståste...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated Assessment and Decision-making: From Promise to Practice

Urbaniseringen i Norge øker presset på gjenværende kultur- og miljøgoder, noe som kan endre folks bruk og verdsetting av disse godene. Dette har konsekvenser for hvilke politiske løsninger en skal velge for forvaltningen av slike goder i by og land. VERDIENDRING (VALUECHANGE = VC) er et tverrfagl...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

FoU-statistikk - SSB

...

Tildelt: kr 22,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inequality: Measurement, Evolution, Mechanisms, and Policies

Flere av studiene i dette prosjektet supplerer den offisielle inntekts-, formues- og skattestatistikken med ny informasjon om inntekts- og formuesfordelingen ved å sammenlikne målene for inntekt, formue og skatt som benyttes i offisiell statistikk med mer fullstendige mål for inntekt og formue. I...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Role of Men and Women in Intergenerational Mobility: A Cross-National Comparative Analysis, 1838-2015

Å forstå prosessene bak overføring av økonomisk status (som inntekt eller yrke) mellom generasjoner er viktig for å forstå forskjeller i ulikhet mellom ulike samfunn og over tid. Økningen i ulikhet i vestlige land de siste 40 årene har ført til et økt fokus på at ikke alle har like muligheter til...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

WINDLAND: Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts.

Bakgrunn og mål Over tid vil trolig internasjonal og nasjonal klimapolitikk gjøre det lønnsomt å øke produksjonen av vindkraft i Norge. Selv om vindkraft er en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene, skaper det nye lokale miljøutfordringer. Vindparker og kraftledninger påvirker landskaps...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Smart paths and costly detours towards a sustainable low-emission society

Norge kan velge ulike veier til lavutslippssamfunnet. SMART PATHS' hovedmål har vært å identifisere smarte veivalg og omveier. En hypotese er at det å sette kortsiktige utslippsmål kan lede ut på en omvei. Tiltak som treffsikkert og billig når utslippsmål på kort sikt kan fortrenge mer omfattende...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? Shedding Light on the Causes of Wealth Inequality

De senere år har økende ulikhet i både inntekt og formue fått mye oppmerksomhet. I USA eier de rikeste 0.1% nå over 20% av de totale formuesverdiene i samfunnet, mer enn en tredobling over de siste tiår. I Norge er det samme tallet godt over 10%. Innenfor den økonomiske litteraturen har èn forkla...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Geographic Distribution of Health Care - Regional differences in demand and supply, costs and quality (GeoHealth)

Det er betydelige regionale forskjeller i bruk av helsetjenester innenfor OECD-land, men vi vet lite om årsakene til og konsekvensene av dette. Det er viktig å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene for å kunne utvikle politikktiltak som kan møte behovene til en aldrende, flerkulturell ...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The family lives of children of immigrants in Norway

Mange unge med innvandrerbakgrunn står nå på terskelen til voksenlivet. Dette prosjektet undersøker samliv og familieetablering blant barn av innvandrere (norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere som kom til Norge som barn). I tre underprosjekter studerer vi veier inn i samliv og familie,...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo