0 antall prosjekter

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION 2017-2019: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Buskerud

Det ble et annerledes år for prosjektet på grunn av Covid 19 pandemien. Pandemien ga store utfordringer for næringslivet og vi ser at kometansemeglerne fikk en viktig rolle overfor bedriftene. Forregion i Buskerud har i 2020 hatt stor aktivitet innenfor de fire tematiske satsingsområdene; Nye anv...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

Fremtidens Nettselskap

Prosjektet skal gjennom å bruke Agder Energi Nett (AEN) som pilot identifisere og beskrive de egenskaper nettselskaper må besitte for å levere i et framtidig marked. Prosjektet fokuserer på system-innovasjon framfor teknologi-innovasjon og adresserer utfordringene ved å beslutte, integrere og imp...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Initial network meetings to shape consortium for H2020 LCE-04 and other H2020 proposals at COP 22, Marrakech, Nov 10-17

CleanTech Innovation As has been invited by Dr.rer.nat.habil. Alexander Ulyashin Senior Research Scientist, SINTEF Materials and Chemistry, to participate in the formation of a potential consortium for the Horizon 2020 call LCE-04 . The LCE-04 will build on some of R&D results and the consortiu...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New flexible fire resistant materials for complex products

Trelleborg Offshore Norway AS has now successfully developed the future generation of fire resistant materials based on rubber. The new material characteristics will allow new product design approaches and innovative production methods. Our overall project goal is the demonstration of our new f...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Buskerud

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Teambasert rehabilitering for hjemmeboende eldre. Hverdagsrehabilitering som en integrert del av hjemmetjenesten.

Kommunene skal gjennom sine helse- og omsorgstjenester bidra til at eldre personer opprettholder eller gjenvinner selvhjulpenhet og selvstendighet slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem. Hverdagsrehabilitering er en intervensjon som skal bidra til å nå dette målet. Fra tidligere å bli sett på...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BOOST: Building social relationships to BOOST resilience in young people (Vaccine: Booster shot: It is intended to increase immunity agains

H2020 Topic SC1-PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young Bakgrunn/hovedutfordring WHO peker på at stressrelaterte helseplager vil være den nest største helseutfordringen i den vestlige verden i løpet av 2020. Kommunene har veltilpasset ungdom med tanke på rus, kriminalit...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjekt med fokus på samskaping (co-creation) av bærekraftige mobilitetsløsninger på bydelsnivå (COMONE-prosjektet).

Det søkes om PES-midler for å utarbeide og levere en full søknad for COMONE-prosjektet (forslag nr 723271) til Horizon2020. COMONE-prosjektets hovedmål er å demonstrere innovative samarbeidsbaserte tilnærminger til å levere bærekraftige mobilitetsløsninger på bydelsnivå, samt å sørge for en plat...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Buskerud

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access Vestre Viken

Støtte til åpen publisering i Vestre Viken

Tildelt: kr 22 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Buskerud

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vasshella Flexible Casing Joint - Pilotering

Vasshella AS har siden 2008 jobbet med utvikling, testing og kvalifisering av Vasshella Flexible Casing Joint. For å komme videre trenger vi en industriell partner som har størrelse og økonomi til å være med på en pilot installasjon subsea. Vi er i dag i tett dialog med FMC Kongsberg Subsea as so...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Buskerud

BIONÆR-Bionæringsprogram

KryoBeg - Elimination of endophytes and cryoperservation of begonia

I dette prosjektet har vi lyktes med å både 1) identifisering av endogene bakterier(endofytter) i begonia-vevskultur, 2) etablere kryopreservering av begonia, 3) etablert forbedrede metoder for desinfisering og rensing av begonia, og 4) skaffet oss erfaring med CRISPR/Cas9 i begonia. Vi har fun...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Buskerud

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next generation polymer based thermal insulation material

Vikotherm® R3 prosjektet har hatt som mål å utvikle et nytt, gummi basert termisk isolasjon system som kan brukes subsea ved høye temperaturer og ved ubegrenset vanndyp. Systemet bør også være i stand til å bli applisert raskt og effektivt på subsea-utstyr som Xmas trær, manifolder etc. for å lev...

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Buskerud

DIP-Design Pilot

Ny løsning for sammensatt renhold

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Buskerud

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The 3rd SCENE (Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment) Symposium in Drammen 28-29.1.2016

The SCENE group is a multi-disciplinary group of international professionals involves researchers and clinical staff (doctors, nurses , psychologists; nutritionists) in Europe (Sweden, Norway, Finland, England, Spain, Italy, Netherland, Croatia, Hungary, and Estonia), North-America (USA and Cana...

Tildelt: kr 25 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9432 High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Piql's visjon er "to reshape ultra-secure digital preservation". Vi har de siste årene utviklet avansert og innovativ teknologi som muliggjør leveranse av sikker og migrasjonsfri langtidslagring av verdifulle data som en tjeneste; "Piql Preservation Services". Piql bruker fotosensitiv film (piqlF...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

guarantEE - Energy Effeiciency with Performance Guarantees in Private and Public Sector

In emerging ESC markets (with predominantly public clients), the further development of the market will be supported by providing / improving EPC standards and bringing pilot projects on the road, which are abso-lutely critical to kick-start any market. To overcome the barrier of split incentive...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt PowerBase Enhanced substrates and GaN pilot lines enabling compact power applications

Målet til Eltek var å se på hvordan GAN transistoren kunne utnyttes for å øke virkningsgraden til 98%. For Power Factor Correction (PFC) trinnet ble totem pole topologien vurdert og testet fordi egenskapene til GAN transistoren gjorde at denne kunne brukes. Si MosFet kunne ikke brukes i denne top...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Secure Storage System - Authentic and Immune

Målet for «Preservering - Immun og Autentisk» (PreservIA) prosjektet var å utvikle nyskapende løsninger og metoder for sikker og autentisk langtidsarkivering av digitale data, samt styrke Norges posisjon innen høyteknologisk datalagring. Piql AS har sammen med norske og europeiske samarbeidspart...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Personlig mobil LæringsArena

Prosjektet tar sikte på å utvikle en personlig, adaptiv mobil læringsarena (Personlig mobil Læringsarena - PLA)rettet inn mot elevgrupper i skole og voksenopplæring som av ulike grunner står i fare for å falle fra utdanningen. Partnere er Ed-tech-bedrften Conexus, Norsk Regnesentral og en rekke s...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

Smart Energy Storage Enabler

Strømnettet står foran økende utfordringer som skyldes både den økte integrasjonen av variabel og distribuert produksjon fra fornybar energi og økningen av krevende laster slik som f.eks. el-biler, induksjonstopper og varmepumper. Dette kan føre til spenningsproblemer og flaskehalser i nettet. St...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Buskerud

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Identifying the genetic basis of atrial fibrillation

Atrieflimmer eller hjerteflimmer er en hyppig forekommende hjerterytmeforstyrrelse som fører til at hjertet slår uregelmessig. Pasientene opplever hjertebank, redusert fysisk kapasitet, tungpust og har økt risiko for slag, hjertesvikt, demens og død. Sykdommen er tilstede hos ca. 90 000 personer ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon 2020 - SME Instrument 2014

Piql has developed a new solution to handle the enormous growth of digital data in the world. The scoop of this PES project is to: Define the main goals of the project Develop a memorandum of understanding Prepare and deliver an application to Horizon 2020 under the program SME Instrument ICT 3...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ArchOptix

Markedet for ultra-sikker langtidslagring av digitale data er allerede stort og stadig voksende. Piql AS har gjennom Eurostars prosjektet "Archivator" (E!4863) utviklet en teknologi for migrasjonsfri langtidspreservering av digitale data. For å imøtekomme den forventede økningen i mengden data so...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Long term archiving of digital data on film as storage medium is becoming an established technology. It is well understood that the amount of data for longterm archiving is growing exponentially and at the same time the market is demanding desperately for such kind of services. Enhancing data de...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Next generation solutions for ballast water treatment

Ballastvann er vann some lagres i ballasttankene på skip for å gi stabilitet når skipet reiser uten last. Vannet blir vanligvis tatt opp i én havn når lasten tømmes og transportert til en annen havn der det blir sluppet ut når ny last blir tatt opp. Balla stvann er viktig for operasjonen av skip,...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Buskerud

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia

The growing ageing population combined with lack of qualified health care staff is a major challenge for our health care system. Dementia is the diagnosis that currently requires the most extensive resources for care from the public health care sector. De mentia also has a significant impact on t...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

Electricity Usage in Smart Village Skarpnes

Målet med prosjektet "Elektrisitetsbruk i det Smarte Boligfeltet Skarpnes" var å undersøke hvordan det elektriske distribusjonsnettet kan utformes og styres på en optimal måte i fremtiden. Lavenergihus med lokal energiproduksjon fra fotovoltaiske (PV) systemer setter nye krav til effektkapasitet ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 7360 Migration Free Long-Term Storage and Archival Medium

Milos Prosjektet har utviklet en helt ny langsiktig lagring og preserverings medium som eliminerer behovet for kostbare og repeterende migrasjon av data. Prosjektet har gjennomført en rekke forsknings- og utviklingsakviteter og resultatete er en ny europeisk-baserte løsning og arbeidsflyt som vil...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

"Automated Storage & Retrieval System for Digital Data"

AStoR prosjektet vil utvikle en unik kombinasjon av avanserte materialer og et system som skal muliggjøre lagring av digitale data i 500 år på en økonomisk, miljøvennlig og effektiv måte. Mengden digitale date som genereres i verden fordobles annethvert år og mengden data som forventes å måtte mi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Buskerud

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Sustainable Energy, Evaluation, Documentation and Optimization

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

"Enabling Smart Grids" - Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisystemer.

Strømforsyningen i verden er i ferd med å endre karakter dramatisk, hovedsakelig på grunn av stadig mer installasjon av distribuert, fornybar energi. Dette medfører følgende endringer: - I stedet for en radial strømforsyning fra færre store kraftverk ut til forbrukerne, vil nå strømnettet måtte ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Buskerud